Tải bản đầy đủ - 83 (trang)
1 Tổng quan về NHTM.

1 Tổng quan về NHTM.

Tải bản đầy đủ - 83trang

11định đến sự phát triển hoặc suy thoái của cả một nền kinh tế, do đó mà nó được kiểm

soát rất chặt chẽ.

- NHTM kinh doanh chủ yếu bằng vốn của người khác – là vốn huy động từ bên

ngoài. Vốn tự có của NHTM chiếm một tỷ lệ rất thấp trong tổng nguồn vốn kinh doanh,

nên việc kinh doanh của NHTM luôn gắn liền với những rủi ro mà ngân hàng buộc phải

chấp nhận với một mức độ mạo hiểm nhất định. Bởi vì trong hoạt động kinh doanh hằng

ngày của mình, NHTM không những phải bảo đảm nhu cầu thanh toán, chi trả như bất

kỳ loại hình doanh nghiệp nào khác, mà còn phải đảm bảo tốt nhu cầu chi trả tiền gửi của

khách hàng.

- Trong tổng tài sản của ngân hàng, tài sản hữu hình chiếm tỷ trọng rất thấp, mà chủ

yếu là tài sản vô hình. Nó tồn tại chính dưới hình thức như: các loại kỳ phiếu, trái phiếu,

thương phiếu, cổ phiếu, hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ và các loại giấy tờ có giá

khác.

- Hoạt động kinh doanh của NHTM chịu sự chi phối rất lớn bởi chính sách tiền tệ

của NHNN (Ngân hàng Trung ương). Một NHTM không thể mở rộng hoạt động kinh

doanh khi NHNN đang áp dụng chính sách đóng băng tiền tệ, hạn chế lạm phát và ngược

lại. Do đó, việc ngân hàng mở rộng hay thu hẹp hoạt động kinh doanh của mình đều phải

chịu sự chi phối bởi chính sách tiền tệ của NHNN.

1.1.3 Các nghiệp vụ NHTM.

1.1.3.1 Nghiệp vụ tài sản Nợ (Nghiệp vụ tạo nguồn vốn).

Nghiệp vụ này là hoạt động tiền đề có ý nghĩa đối với bản thân ngân hàng cũng như

đối với xã hội. Trong nghiệp vụ này, NHTM được phép sử dụng những công cụ và biện

pháp cần thiết mà luật pháp cho phép để huy động các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội

làm nguồn vốn tín dụng để cho vay đối với nền kinh tế.

Thành phần nguồn vốn của NHTM gồm: Vốn tự có; Vốn huy động; Vốn đi vay; Vốn

tiếp nhận; Vốn khác.

a) Vốn tự có của NHTM: Được chia làm 2 cấp đó là: i) Vốn cấp 1: còn gọi là vốn

nòng cốt, về cơ bản gồm: Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp), Quỹ dự trữ bổ

sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, lợi nhuận

không chia. Vốn này dùng để xác định giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định của

TCTD; ii) Vốn cấp 2: Về cơ bản bao gồm phần giá trị tăng thêm do định giá lại tài sản

của TCTD; Nguồn vốn gia tăng hoặc bổ sung từ bên ngoài (bao gồm trái phiếu chuyển12đổi, cổ phiếu ưu đãi và 1 số công cụ nợ thứ cấp nhất định) và dự phòng chung cho rủi ro

tín dụng.

Trong hoạt động ngân hàng nguồn vốn này thường rất nhỏ so với tổng nguồn vốn do

đó chúng chủ yếu tham gia vào tài sản cố định, cơ sở vất chất kỹ thuật phục vụ kinh

doanh. Vốn tự có là nguồn lực cơ bản chứng minh sức mạnh tài chính của NHTM. Với

vốn tự có lớn sẽ làm tăng sự tín nhiệm của công chúng, tăng sức chịu đựng của ngân

hàng khi tình hình kinh tế, tình hình hoạt động của ngân hàng lâm vào tình trạng khó

khăn. Tuy nhiên, xem xét tỷ lệ, qui mô vốn tự có lớn hợp lý cho ngân hàng cần xem đến

các yếu tố rủi ro ngân hàng, nghĩa là luôn đánh giá vốn tự có trong khả năng chịu đựng

rủi ro kinh doanh của ngân hàng đó. Để đo lường mức vốn tự có hợp lý thì người ta

thường xem xét với nhiều khoản mục khác nhau trong bảng tổng kết tài sản như: Tổng

tiền gửi, tổng tài sản, tổng tài sản Có rủi ro.

b) Vốn huy động: Ðây là nguồn vốn chủ yếu của các NHTM, thực chất là tài sản

bằng tiền của các chủ sở hữu mà ngân hàng tạm thời quản lý và sử dụng nhưng phải có

nghĩa vụ hoàn trả kịp thời, đầy đủ khi khách hàng yêu cầu. Bao gồm: Tiền gửi không kỳ

hạn, tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức, cá nhân; Tiền gửi tiết kiệm; Tiền phát hành

chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác.

Hiệu quả của hoạt động huy động vốn thể hiện ở: Qui mô, tốc độ tăng trưởng của

nguồn vốn huy động; Cơ cấu nguồn vốn huy động; Chất lượng nguồn vốn huy động

thông qua tính ổn định và chi phí phải trả cho nguồn vốn huy động.

c) Vốn đi vay: Nguồn vốn đi vay có vị trí quan trọng trong tổng nguồn vốn của

NHTM. Bao gồm: Vốn vay NHNN thông qua biện pháp chiết khấu, tái chiết khấu các

chứng từ có giá hợp lệ; Vay các NHTM khác thông qua thị trường liên ngân hàng và vốn

vay NHNNg.

d) Vốn tiếp nhận: từ các tổ chức tài chính ngân hàng, từ ngân sách nhà nước… để tài

trợ theo các chương trình, dự án về phát triển kinh tế xã hội, cải tạo môi sinh theo mục

tiêu của Nhà nước.

e) Vốn khác: Ðó là các nguồn vốn phát sinh trong quá trình hoạt động của ngân hàng

như đại lý, chuyển tiền, các dịch vụ ngân hàng…

1.1.3.2 Nghiệp tài sản Có (nghiệp vụ sử dụng vốn).

Nghiệp vụ cho vay và đầu tư là nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng nhất, quyết định

đến khả năng tồn tại và hoạt động của NHTM. Ðây là các nghiệp vụ cấu thành bộ phận13chủ yếu và quan trọng của tài sản Có của ngân hàng và nguồn thu từ hoạt động này luôn

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập của ngân hàng. Tài sản Có của ngân hàng bao

gồm:

a) Dự trữ: Để bảo đảm khả năng thanh toán (đáp ứng được nhu cầu rút tiền của

khách hàng). Bao gồm: Dự trữ sơ cấp (tiền mặt, tiền gửi tại NHNN, tại các ngân hàng

khác) và dự trữ thứ cấp như chứng khoán ngắn hạn (Tín phiếu kho bạc, hối phiếu đã

chấp nhận và các giấy nợ ngắn hạn khác) có thể bán để chuyển thành tiền một cách thuận

lợi.

b) Cấp tín dụng: Bao gồm các nghiệp vụ sau:

 Cho vay: Là nghiệp vụ mà theo đó NHTM với vai trò là người cho vay sẽ giao

hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định

trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Nghiệp vụ này, ngân hàng phải kiểm soát được người đi vay, kiểm soát được quá trình

sử dụng vốn.

 Chiết khấu và tái chiết khấu: Chiết khấu là việc mua có kỳ hạn hoặc mua có bảo

lưu quyền truy đòi các công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của người thụ hưởng

trước khi đến hạn thanh toán. Còn tái chiết khấu là việc chiết khấu các công cụ chuyển

nhượng, giấy tờ có giá khác đã được chiết khấu trước khi đến hạn thanh toán. Các đối

tượng trong nghiệp vụ này gồm hối phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và các giấy nợ có giá

khác.

 Cho thuê tài chính: Là loại hình tín dụng trung, dài hạn. Trong đó các công ty

cho thuê tài chính dùng vốn của mình hay vốn do phát hành trái phiếu để mua tài sản,

thiết bị theo yêu cầu của người đi thuê và tiến hành cho thuê trong một thời gian nhất

định. Người đi thuê phải trả tiền thuê cho công ty cho thuê tài chính theo định kỳ. Khi

kết thúc hợp đồng thuê người đi thuê được quyền mua hoặc kéo dài thêm thời hạn thuê

hoặc trả lại thiết bị cho bên cho thuê.

 Bảo lãnh ngân hàng: Là hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng cam kết với

bên nhận bảo lãnh về việc ngân hàng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách

hàng khi khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết,

khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng theo thỏa thuận.

 Bao thanh toán: Là hình thức cấp tín dụng cho bên bán hàng hoặc bên mua hàng

thông qua việc mua lại các bảo lưu quyền truy đòi các khoản phải thu hoặc các khoản14phải trả phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hợp đồng mua, bán

hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

c) Ðầu tư: Khoản mục đầu tư có vị trí quan trọng thứ hai sau khoản mục cho vay, nó

mang lại khoản thu nhập lớn và đáng kể cho NHTM. Trong nghiệp vụ này, ngân hàng sẽ

dùng nguồn vốn của mình và nguồn vốn ổn định khác để đầu tư dưới các hình thức như:

Hùn vốn mua cổ phần, cổ phiếu của các công ty; Mua trái phiếu Chính phủ, chính quyền

địa phương, trái phiếu công ty…

d) Tài sản Có khác: Những khoản mục còn lại của tài sản Có trong đó chủ yếu là tài

sản lưu động nhằm: Xây dựng hoặc mua thêm nhà cửa để làm trụ sở văn phòng, trang

thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, xây dựng hệ thống kho quỹ.

1.1.3.3 Các nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ.

Những dịch vụ ngân hàng ngày càng phát triển vừa cho phép hỗ trợ đáng kể cho

nghiệp vụ khai thác nguồn vốn, mở rộng các nghiệp vụ đầu tư, vừa tạo ra thu nhập cho

ngân hàng bằng các khoản tiền hoa hồng, lệ phí… có vị trí xứng đáng trong giai đoạn

phát triển hiện nay của NHTM. Các hoạt động này gồm:

a) Mua bán ngoại tệ: Một trong những dịch vụ ngân hàng đầu tiên được thực hiện là

trao đổi (mua bán) ngoại tệ: mua, bán một loại tiền này, lấy một loại tiền khác và hưởng

phí dịch vụ và chênh lệch tỷ giá.

b) Bảo quản hộ tài sản: Các ngân hàng thực hiện việc lưu giữ vàng và các giấy tờ có

giá và các tài sản khác cho khách hàng trong két (còn gọi là dịch vụ cho thuê két). Ngân

hàng thường giữ hộ những tài sản tài chính, giấy tờ cầm cố, hoặc những giấy tờ quan

trọng khác của khách hàng với nguyên tắc an toàn, bí mật, thuận tiện. Dịch vụ này phát

triển cùng với nhiều dịch vụ khác như: Mua bán hộ các giấy tờ có giá cho khách, thanh

toán hộ các khoản lãi hoặc cổ tức …

c) Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán: Khi khách hàng gửi

tiền vào ngân hàng, ngân hàng không chỉ bảo quản mà còn thực hiện các lệnh chi trả

theo yêu cầu của khách hàng. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, bên cạnh

các hình thức thanh toán như séc, uỷ nhiệm chi, nhờ thu, L/C, ngày nay đã phát triển các

hình thức thanh toán mới bằng thẻ, qua mạng internet, thanh toán điện tử…

d) Hoạt động ngân quỹ: Ngân quỹ của ngân hàng là những tài sản có độ thanh khoản

lớn nhất như tiền mặt nội và ngoại tệ, vàng, chứng từ có giá trị ngoại tệ. Ngân hàng15thường có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều khách hàng thông các nghiệp vụ thu, chi tiền

mặt, nhận biết tiền giả…

e) Cung cấp dịch vụ uỷ thác và tư vấn: Bao gồm các dịch vụ uỷ thác vay hộ, uỷ thác

cho vay hộ, uỷ thác phát hành, uỷ thác đầu tư…Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp các

dịch vụ tư vấn như tư vấn tài chính, về đầu tư, về quản lý tài chính, về thành lập, mua

bán, sáp nhập doanh nghiệp.

1.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM.

1.2.1 Khái niệm chung về hiệu quả kinh doanh của NHTM.

Hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản

ánh trình độ sử dụng các nguồn vật lực, tài chính của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả

cao nhất.

NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt và mục đích cuối cùng vẫn là lợi nhuận cao cho

nên các NHTM cũng luôn luôn tìm mọi cách để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình

thông qua việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, đa dạng và với mức

giá và chi phí tốt nhất nhằm tạo ra lợi thế kinh doanh, tăng uy tín, tạo ra vị thế và thương

hiệu trên thương trường, cũng như thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng bền vững. Như vậy,

có thể tóm lược hiệu quả kinh doanh của NHTM chính là việc đạt lợi nhuận cao trong

mối quan hệ giữa tổng thu nhập là tối đa và tổng chi phí là tối thiểu.

Để đạt được hiệu quả kinh doanh như mục tiêu đề ra, ngân hàng phải đạt được sự

thống nhất vế lợi ích giữa khách hàng, ngân hàng và nền kinh tế. Bởi vì hoạt động kinh

doanh của ngân hàng luôn gắn với thực hiện lợi ích kinh tế xã hội, lợi ích của ngân hàng

và lợi ích của khách hàng. Khi nền kinh tế phát triển, khách hàng có mạnh thì hiệu quả

kinh doanh của NHTM mới đạt kết quả tốt.

1.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM.

1.2.2.1 Môi trường kinh doanh.

Tình hình kinh tế trong và ngoài nước.

Các yếu tố kinh tế trong nước và ngoài nước có tác động rất lớn tới hiệu quả họat

động kinh doanh của ngân hàng vì ngân hàng liên quan tới tất cả các lĩnh vực, các ngành

nghề kinh tế của một nước, đồng thời còn là cầu nối giữa các tổ chức kinh tế nước ngoài

với các tổ chức kinh tế trong nước.

Các yếu tố chính phản ánh tình hình kinh tế trong nước như: Các yếu tố về nội lực

của nền kinh tế trong nước như: quy mô và mức độ tăng trưởng GDP, dự trữ ngoại16hối…; Các yếu tố thể hiện sự ổn định của nền kinh tế như: Chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ

giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế…; Các yếu tố về độ mở cửa của nền kinh tế thể

hiện qua các rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp, kim ngạch xuất nhập khẩu;

Các yếu tố đo lường sức khỏe của các doanh nghiệp trong nước thể hiện qua tiềm lực tài

chính và hiệu quả hoạt động của họ, cùng với xu thế chuyển hướng hoạt động của các

doanh nghiệp nước ngoài vào trong nước. Các yếu tố trên tác động lớn đến khả năng tích

lũy và đầu tư của người dân, khả năng thu hút tiền gửi, cấp tín dụng và phát triển sản

phẩm của NHTM, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của ngân hàng.

Sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến lưu lượng vốn của nước ngoài

vào Việt Nam thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp, lượng hàng hóa của

Việt Nam thông qua xuất khẩu. Những ảnh hưởng này sẽ tác động trực tiếp tới các hoạt

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, cũng như các NHTM khi

tham gia quan hệ mua bán, thanh toán.

Hệ thống pháp luật, môi trường văn hóa, xã hội, chính trị.

Với đặc điểm đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của NHTM, chịu chi phối và ảnh

hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau như: Luật dân sự, luật xây dựng, luật

đất đai, luật cạnh tranh, luật các TCTD…Bên cạnh đó, NHTM còn chịu sự quản lý chặt

chẽ từ NHNN và được xem là một trung gian để NHNN thực hiện các chính sách tiền tệ

của mình. Do vậy kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM phụ thuộc rất nhiều vào

chính sách tiền tệ, tài chính của Chính phủ và NHNN.

Ngoài những hệ thống văn bản pháp luật trong nước, các NHTM còn phải chịu

những quy định, chuẩn mực chung của WTO trong việc quản trị hoạt động kinh doanh

của mình. Theo các cam kết quốc tế, các NHTM trong nước buộc phải thay đổi cho phù

hợp với việc thực thi các cam kết quốc tế, nhất là sự hiện diện của các NHTM nước

ngoài tại Việt Nam (Từ 1/4/2007 các NHNNg được thành lập ngân hàng 100% vốn nước

ngoài tại Việt Nam).

1.2.2.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế.

Hội nhập quốc tế tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực tài chính, mà trong đó

kể đến là cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Các NHTM lúc này không thể chỉ dừng

lại ở những sản phẩm dịch vụ truyền thống như huy động và cho vay thông thường, mà

còn cạnh tranh mạnh mẽ ở các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ khác. Mảng dịch vụ hỗ trợ cácTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan về NHTM.

Tải bản đầy đủ ngay(83 tr)

×