Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 ĐẾN NĂM 2020

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủ

42

thực hiện cho công việc này hợp lý nên là 2 ngày làm việc, điều này sẽ rút ngắn tiến
độ thanh toán là 3 ngày làm việc so với quy trình cũ.


Bước 5 và 6 nên điều chỉnh và rút gọn thành một bước: Sau khi phiếu

yêu cầu thanh toán được Tổng Giám Đốc phê duyệt sẽ chuyển ngay đến Phòng tài
chính, việc tổng hợp danh sách thanh toán và sắp xếp nguồn tiền để thanh toán trình
Tổng Giám Đốc hoặc người đại diện được Tổng Giám Đốc ủy quyền phê duyệt là
thuộc trách nhiệm của Phòng tài chính, các phòng ban chức năng công ty không cần
phải lập danh sách thanh toán gửi đến Phòng tài chính vào ngày thứ 4 hàng tuần.
Việc điều chỉnh này sẽ đem lại rất nhiều thuận lợi như sau: thứ nhất, phòng tài
chính sẽ cập nhật ngay được thông tin về số tiền mà công ty phải thanh toán cũng
như thời hạn thanh toán để có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp nguồn tiền để
thanh toán, nếu đợi đến thứ 4 thì sẽ bị động hơn; thứ hai, tiến độ thanh toán sẽ được
rút ngắn đáng kể vì không bị mất thời gian chờ đợi đến thứ 4 phòng tài chính mới
có số liệu về thanh toán. Thời gian thực hiện cho công việc này hợp lý nên là 3 ngày
làm việc, điều này sẽ rút ngắn tiến độ thanh toán là 2 đến 7 ngày làm việc so với
quy trình cũ.


Bước 7 nên điều chỉnh lại thời gian thực hiện từ 7 ngày làm việc

xuống còn 2 ngày làm việc thì sẽ hợp lý hơn, việc chỉ trình ủy nhiệm chi và thực
hiện thanh toán mất 7 ngày làm việc là quá dài. Việc điều chỉnh này sẽ giúp công ty
rút ngắn được tiến độ thanh toán là 5 ngày làm việc.
Với quy trình thanh toán mới như đề xuất ở trên, tổng thời gian thực hiện quy
trình chỉ còn 12 ngày làm việc, nghĩa là rút ngắn được từ 10 – 15 ngày làm việc.
- Một vấn đề khác cũng đáng lưu tâm mà công ty cần chú ý đến đó là việc
thương thảo và ký hợp đồng xây dựng với các đơn vị cung cấp vật tư, cung cấp dịch
vụ và nhà thầu phụ. Phòng quản lý hợp đồng của công ty cần chú ý đến điều khoản
thanh toán cho phù hợp với quy trình thanh toán nội bộ hiện tại của công ty để
không gây ra tình trạng thanh toán chậm quá nhiều như hiện tại. Nếu dựa trên quy
trình thanh toán mới đề xuất ở trên thì Phòng quản lý hợp đồng nên thương thảo với
các đối tác về thời gian thanh toán tối thiểu là 14 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận

43

khối lượng thực hiện hàng kỳ trong đó thời gian của quy trình là 12 ngày làm việc
và 2 ngày làm việc còn lại là thời gian dự phòng nếu gặp trục trặc trong quá trình
thanh toán.
b. Giảm chi phí vay ngân hàng:
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ là giải pháp ưu tiên hàng đầu. Việc có
những biện pháp triệt để về việc thu hồi công nợ sẽ giúp công ty nâng cao khả năng
thanh toán cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của mình. Phòng tài
chính cần theo dõi sát sao tình trạng công nợ hàng tuần và lên kế hoạch thu hồi cụ
thể của từng dự án. Các vấn đề khó khăn trong công tác này phải được trình lên Ban
lãnh đạo một cách nhanh chóng và kịp thời để giải quyết một cách triệt để.
- Bên cạnh đó Phòng tài chính Công ty cần thiết phải lập kế hoạch sử dụng
vốn trong dài hạn 3 năm, kế hoạch sử dụng vốn trong ngắn hạn định kỳ hàng năm,
hàng quý, hàng tháng để việc sử dụng nguồn vốn đem lại hiệu quả tối ưu nhất.
Đồng thời phải lập kế hoạch dòng tiền thu chi của từng dự án và cho cả công ty để
công ty có thể dự báo được dòng tiền trong tương lai để có thể chủ động về vấn đề
tài chính, thời điểm nào cần phải sử dụng vốn vay và vay với giá trị khoảng bao
nhiêu. Đồng thời có biện pháp để thu hồi các khoản nợ kịp thời để làm sao giải tối
thiểu chi phí vay vốn.
3.1.2 Dự kiến kết quả thu đƣợc đến năm 2020:
STT

Chỉ tiêu

Dự kiến kết quả thu đƣợc

1

Tỷ số thanh toán hiện hành

1.5

2

Tỷ số thanh toán nhanh

1.2

.
3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH DOANH:
Năng lực kinh doanh của doanh nghiệp là năng lực tuần hoàn của vốn doanh
nghiệp, là một mặt quan trọng đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Nói
chung, sự tuần hoàn vốn của doanh nghiệp là sự vận động thống nhất của vốn tiền
tệ, vốn sản xuất, vốn hàng hoá – dịch vụ. Trong đó, sự vận động của hàng hoá –

44

dịch vụ có ý nghĩa quan trọng vì hàng hoá, dịch vụ có được tiêu dùng thì mới thực
hiện được giá trị, thu hồi được vốn và hoàn thành vòng tuần hoàn của vốn.
3.2.1 Giải pháp thực hiện:
a. Giảm tỷ lệ hàng tồn kho:
- Cần lập kế hoạch thu hồi các tài sản, công cụ, máy móc thiết bị về kho và
lập kế hoạch sử dụng một cách chi tiết và hiệu quả cho từng dự án đang thi công.
Tận dụng tối đa các tài sản tại kho để đưa vào sản xuất kinh doanh, nếu không thể
sử dụng được thì mới bàn đến phương án mua mới.
- Cần xem xét và đánh giá hiệu quả đầu tư mới của các tài sản sử dụng vào
dự án so với phương án đi thuê bên ngoài chứ không mua mới một cách tràn lan
không kiểm soát và đánh giá.
- Bố trí công nhân sửa chữa, bảo trì các tài sản, thiết bị định kỳ tại kho để có
phương án sử dụng lại với chất lượng tốt nhất nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư mới
cũng như giảm tối đa lượng hàng tồn kho.
- Lên kế hoạch thanh lý các tài sản không còn sử dụng được trong thời gian
phù hợp nhất để có thể chuyển đổi thành tiền mặt phục vụ cho các khoản thanh toán
ngắn hạn của công ty.
b. Tăng cường công tác thu hồi công nợ:
Đã trình bày trong mục 3.1.1b
3.2.2 Dự kiến kết quả thu đƣợc đến năm 2020:
STT

Chỉ tiêu

Dự kiến kết quả thu đƣợc

1

Vòng quay hàng tồn kho

15 - 20

2

Kỳ thu tiền bình quân

60 - 80

3

Hiệu quả sử dụng tài sản cố định

30 - 35

4

Hiệu quả sử dụng tổng tài sản

1.8 – 2.0

45

3.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÂN ĐỐI VỐN:
Năng lực cân đối vốn chính là khả năng tự chủ về mặt tài chính của doanh
nghiệp. Các nhà quản lý cần đánh giá hiệu quả huy động vốn nhằm đảm bảo đạt
được hiệu quả sử dụng vốn tối đa. Điều này không những quan trọng đối với doanh
nghiệp mà nó còn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư, các nhà cung cấp,
ngân hàng cho vay,… Nếu khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp lớn mạnh sẽ
tạo niềm tin cho các đối tượng có liên quan, do đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
về nhiều mặt trong kinh doanh và tăng nguồn vốn kinh doanh cho doanh nghiệp.
3.3.1 Giải pháp thực hiện:
a. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:
- Việc quản lý tốt nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp công
ty có nguồn lực tài chính ổn định và bền vững, công ty sẽ dễ dàng hơn trong việc
thực hiện được mục tiêu chiến lược đề ra. Để thực hiện tốt công việc này, công ty
cần phải giải quyết tốt 2 nhiệm vụ đó là huy động, thu hút nguồn vốn từ nhiều
nguồn khác nhau và kiểm soát tốt vấn đề tài chính.
- Công ty cần thiết phải lập kế hoạch sử dụng vốn trong dài hạn 3 năm, kế
hoạch sử dụng vốn trong ngắn hạn định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng để việc
sử dụng nguồn vốn đem lại hiệu quả tối ưu nhất. Đồng thời phải lập kế hoạch dòng
tiền thu chi của từng dự án và cho cả công ty để công ty có thể dự báo được dòng
tiền trong tương lai để có thể chủ động về vấn đề tài chính, thời điểm nào cần phải
sử dụng vốn vay và vay với giá trị khoảng bao nhiêu, tránh tình trạng số tiền vay và
nhu cầu thực hiện vốn vay không tương xứng gây rất nhiều khó khăn về mặt hiệu
quả tài chính.
b. Nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh:
Được trình bày trong mục 3.4 bên dưới – giải pháp nâng cao lợi nhuận

46

3.3.2 Dự kiến kết quả thu đƣợc đến năm 2020:
STT

Chỉ tiêu

1

Tỷ số nợ

2

Khả năng thanh toán lãi vay

Dự kiến kết quả thu đƣợc
65% - 75%
4-5

3.4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THU LỢI:
Vì lợi nhuận là kết quả cuối cùng trong kinh doanh của doanh nghiệp, thu
được lợi nhuận là mục tiêu chủ yếu cho sự tồn tại của doanh nghiệp, là một mặt
quan trọng trong đánh giá thành tích tài chính của doanh nghiệp. Chính vì thế, các
đối tượng liên quan: nhà đầu tư, chủ sở hữu, nhà quản lý, … đều quan tâm đến năng
lực thu lợi của doanh nghiệp.
3.4.1 Giải pháp thực hiện:
a. Tăng doanh thu:
- Để doanh thu tăng trưởng, điều kiện cần đó là công ty phải tham gia đấu thầu
nhiều dự án hơn và điều kiện đủ chính là số lượng dự án trúng thầu phải gia tăng.
Để có thể thực hiện được việc này đòi hỏi phải xây dựng một bộ máy nhân sự thật
sự mạnh cho bộ phận đấu thầu của công ty. Với bộ máy nhân sự mạnh sẽ giúp cho
công tác dự thầu đạt được kết quả tốt, khối lượng, đơn giá, các biện pháp thi công
và các yêu cầu khác từ phía khách hàng sẽ được tính toán một cách chính xác và kịp
thời, khi đó cơ hội trúng thầu sẽ cao hơn rất nhiều.
- Mở rộng thị phần là một giải pháp cũng khá quan trọng trong việc gia tăng
doanh thu. Việc xây dựng chiến lược mở rộng thị phần sẽ giúp công ty có thêm
khách hàng và tăng trưởng doanh thu như mong đợi. Hiện tại đối tượng khách hàng
mà Cofico đang hướng đến chủ yếu là các dự án tại TP.HCM, Hà Nội và một số ít
tại các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải
Phòng. Việc bỏ ngõ một số thị trường tại khu vực miền Trung và miền Tây Nam Bộ
là một khía cạnh đáng quan tâm của ban lãnh đạo. Với tầm nhìn của Cofico sẽ cố
gắng trở thành một công ty xây dựng hàng đầu trong nước và khu vực, việc nghiên

47

cứu và mở rộng thị trường sang các nước lân cận trong khu vực như Campuchia,
Myanma … sẽ giúp công ty có thể tăng trưởng doanh thu cũng như hiện thực hóa
được tầm nhìn của mình đồng thời nó cũng góp phần làm gia tăng thương hiệu
Cofico trên thị trường.
- Cũng cố mối quan hệ với khách hàng cũ cũng là một giải pháp để có thể có
thêm cơ hội tăng trưởng doanh thu khi các khách hàng này có nhu cầu đầu tư xây
dựng một dự án mới. Công ty nên thường xuyên quan tâm, thăm hỏi tạo mối quan
hệ tốt với các khách hàng, thực hiện nghiêm túc công tác bảo hành, bảo trì dự án
nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất đối với khách hàng.
- Giải pháp tiếp theo đó là cần phải xây dựng bộ phận marketing cho công ty.
Hiện tại công ty chưa có bộ phận Marketing. Việc xây dựng bộ phận marketing sẽ
giúp cho công ty có thể hiểu rõ hơn về thị trường, khách hàng, về các nhu cầu của
khách hàng về chất lượng dịch vụ và sản phẩm. Thông qua các nghiên cứu về
marketing, công ty có thể đánh giá và lựa chọn được phân khúc thị trường và khách
hàng mục tiêu phù hợp. Trong giai đoạn hiện nay của nền kinh tế, công ty nên
hướng đến khách hàng mục tiêu là các nhà đầu tư có năng lực tài chính ổn định và
vững mạnh đảm bảo khả năng thanh toán như thi công xây dựng nhà xưởng với
khách hàng là các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các tập đoàn nước ngoài.
- Cuối cùng là giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng để có cơ hội
tham gia các dự án tiếp theo của các khách hàng này. Một số các giải pháp nhằm
nâng cao sự hài lòng khách hàng:
Giải pháp kiểm soát tiến độ thi công:
Vấn đề thi công đúng tiến độ như đã cam kết với khách hàng là yếu tố có sức
ảnh hưởng rất lớn đến sự hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực xây dựng. Việc
thi công đúng tiến độ không những đem lại hiệu quả kinh doanh cho các khách
hàng mà còn giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho chính công ty do tiết kiệm
được các khoản chi phí phát sinh kéo dài tiến độ.

48

-

Công ty cần phải bổ sung chức năng kiểm soát tiến độ cho bộ phận

QA/QC, xây dựng lại quy trình kiểm soát tiến độ cho chặt chẽ và hiệu quả hơn với
một số tiêu chí hiện tại chưa tốt công ty cần chú ý như sau:


Cập nhật và xây dựng tiến độ chi tiết hàng tháng, hàng tuần từ bảng

tiến độ tổng được khách hàng phê duyệt.


Hàng tuần, Trưởng ban quản lý dự án sẽ báo cáo tiến độ thực hiện cho

bộ phận kiểm soát tiến độ và một số các bộ phận chức năng liên quan khác của công
ty một cách kịp thời và nghiêm túc. Nội dung của báo cáo bao gồm:
 Tiến độ theo kế hoạch
 Tiến độ thực tế thực hiện
 Dự kiến tiến độ phần công việc còn lại dựa trên việc nội suy theo xu
hướng của phần việc đã thực hiện trước đó và đưa ra kết quả sai lệch so với tiến độ
kế hoạch.
 Phân tích nguyên nhân gây ra các sai lệch
 Đề xuất biện pháp rút ngắn tiến độ, đưa tiến độ của các công việc bị
trễ về đúng với tiến độ theo kế hoạch được duyệt ban đầu. Các biện pháp này phải
thiết thực và được giải quyết một cách triệt để, nếu cần thiết sự hỗ trợ, can thiệp từ
phía công ty thì phải đệ trình ban lãnh đạo phê duyệt một cách kịp thời.
-

Trong suốt quá trình thi công, nếu tiến độ dự án bị kéo dài không do

lỗi của nhà thầu thi công và do lỗi từ phía khách hàng, đơn vị thiết kế hoặc do yếu
tố khách quan từ khí hậu, thời tiết … thì Trưởng ban quản lý dự án phải ghi nhận
ngay bằng văn bản và được khách hàng xác nhận để có thể trình khách hàng phê
duyệt gia hạn tiến độ.
-

Bộ phận kiểm soát tiến độ có trách nhiệm kiểm tra lại số liệu báo cáo

của Trưởng ban quản lý dự án, nếu phát hiện sai sót phải thông báo ngay đến
Trưởng ban quản lý dự án để kịp thời điều chỉnh và có biện pháp khắc phục một
cách kịp thời nhất.

49

Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm:
-

Một yếu tố khác có sức ảnh hưởng cũng rất lớn đến sự hài lòng của

khách hàng bên cạnh yếu tố tiến độ đó chính là chất lượng thi công xây dựng. Để
thực hiện tốt việc này công ty cần xây dựng quy trình kiểm soát và đảm bảo chất
lượng QA/QC một cách chặt chẽ và hiệu quả hơn, một số tiêu chí hiện tại chưa tốt
công ty cần chú ý như sau:
-

Lựa chọn các đơn vị cung cấp vật tư và nhà thầu phụ có uy tín trên thị

trường, có nguồn lực về tài chính cao, đảm bảo chất lượng của nguyên vật liệu đầu
vào cũng như chất lượng thi công của các nhà thầu phụ nhằm giảm thiểu các sai sót
và số lỗi trong quá trình thi công dự án.
-

Cập nhật liên tục các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật, các nghị

định, thông tư, quy định của Nhà nước về hệ thống và quy trình quản lý chất lượng
công trình để có thể phổ biến đến đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng QA/QC tại dự
án một cách kịp thời nhất nhằm đem lại hiệu quả nhất cho công tác nghiệm thu với
các đơn vị tư vấn giám sát và quản lý dự án.
-

Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo cho các kỹ sư quản lý chất

lượng dự án về tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình nghiệm thu của từng công
việc xây dựng cụ thể để các kỹ sư này có thể kiểm tra các đội thi công một cách kịp
thời nhất, các lỗi thi công sẽ được giảm thiểu tối đa. Cũng chính vì thế, quá trình
nghiệm thu với các đơn vị tư vấn giám sát và quản lý dự án sẽ được thuận lợi và
nhanh chóng hơn, sự hài lòng của tư vấn và khách hàng sẽ được nâng cao hơn, đồng
thời nếu thực hiện tốt việc này cũng sẽ giúp công ty tiết kiệm được chi phí và thời
gian cho những công việc sửa chữa những lỗi thi công, hiệu quả kinh doanh cũng sẽ
được gia tăng.
-

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công hiện trường để phát

hiện các sai sót, sai lệch một cách kịp thời, tránh trường hợp đã thi công xong
nhưng phải tháo bỏ và sửa chữa gây tổn thất rất nhiều về mặt thời gian và chi phí dự
án cũng như ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

50

-

Vấn đề hồ sơ pháp lý, biên bản nghiệm thu cũng cần thiết phải được

chú trọng và huấn luyện cho các kỹ sư QA/QC để có thể nắm bắt kịp thời các quy
định của Nhà nước nói chung cũng như các yêu cầu đặc biệt từ phía tư vấn giám sát
hay khách hàng nói riêng. Nếu thực hiện tốt việc này sẽ tạo thuận lợi cho công tác
nghiệm thu khối lượng hàng tháng, vấn đề kiểm tra và xác nhận khối lượng thực
hiện hàng tháng sẽ được nhanh chóng, vấn đề thanh toán từ phía khách hàng cũng
sẽ được cải thiện điều này sẽ giúp cho vấn đề tài chính và quản lý nợ của công ty
được cải thiện theo.
-

Các lỗi thi công nếu xảy ra phải được cập nhật và báo cáo liên tục

hàng ngày đến ban chỉ huy công trường để có biện pháp và kế hoạch xử lý một cách
tối ưu nhất, kịp thời thông báo đến các phòng ban công ty liên quan để có được sự
hỗ trợ và can thiệp kịp thời nhất.
Giải pháp nâng cao tác phong chuyên nghiệp:
-

Tác phong làm việc chuyên nghiệp sẽ gây được một ấn tượng mạnh

mẽ đối với khách hàng và các đối tác của công ty. Bên cạnh đó bộ mặt của công ty
cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới, cơ hội cạnh tranh với các đối thủ cũng sẽ
cao hơn, khả năng gia tăng thị phần và tăng trưởng doanh thu cũng sẽ dễ dàng được
hiện thực hóa hơn. Như kết quả ở chương 2, các khách hàng hầu như chưa đánh giá
cao tác phong làm việc hiện tại của công ty. Chính vì thế công ty cần có một số giải
pháp để cải thiện tình trạng này như sau:
-

Công ty cần quy định chặt chẽ thời gian làm việc, trang phục cho

nhân viên khối văn phòng và khối công trường. Khối văn phòng nên thống nhất
trang phục cùng màu, cùng chất liệu tạo sự đồng bộ cao. Khối công trình cần quy
định nghiêm ngặt về trang phục, giày dép và nón an toàn bảo hộ lao động cùng màu,
cùng loại.
-

Các cơ sở vật chất cũng như việc bố trí mặt bằng tổ chức thi công tại

dự án như văn phòng tạm, nhà kho, nhà vệ sinh, đường tạm thi công, công tác điện
nước tạm, các bãi gia công thép … phải được thiết lập một cách gọn gàng, sạch sẽ,
an toàn.

51

-

Các quy định về kỹ thuật cũng như các quy trình làm việc đã cam kết

với đơn vị tư vấn giám sát và khách hàng phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt.
Công ty cần đưa ra những biện pháp khen thưởng, khiển trách và kỷ luật để tạo
động lực cho nhân viên thực hiện tốt công việc.
-

Cần phải tuyên truyền đến từng nhân viên về tiêu chí thái độ làm việc

nhiệt tình, tôn trọng và đáp ứng tối đa các yêu cầu hợp lý từ phía khách hàng một
cách nhanh chóng nhất có thể. Nếu các yêu cầu từ phía khách hàng chưa hợp lý
hoặc chưa rõ phải xử lý một cách linh hoạt hoặc bàn bạc thêm với cấp trên để xử lý,
tránh tình trạng xung đột, căng thẳng gây ảnh hưởng đến thiện cảm từ phía khách
hàng.
b. Giảm chi phí:
- Tiết kiệm chi phí là giải pháp ưu tiên hàng đầu để giảm chi phí. Trước tiên
cần phải tiết giảm các chi phí sản xuất trực tiếp. Công ty nên lựa chọn các cơ sở sản
xuất nguyên vật liệu ở gần địa điểm thi công xây dựng để tiết kiệm chi phí vận
chuyển; sử dụng các lực lượng lao động trực tiếp ngay tại địa phương để tiết kiệm
các khoản lương phụ cấp xa nhà cho công nhân cũng như có thể có cơ hội thuê
được các lao động giá rẻ; tận dụng các trang thiết bị, công cụ dụng cụ, máy móc có
sẵn trong kho để giảm chi phí tồn kho và giảm chi phí đầu tư mới; cố gắng đàm
phán thương thảo với các nhà cung cấp vật tư và các nhà thầu phụ để có giá cả thấp
nhất nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó việc tiết kiệm các khoản chi
phí chung công ty và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng phải được ban lãnh đạo
công ty chú ý vì trong những năm gần đây tỉ lệ các chi phí này trên doanh thu đang
tăng rất cao.
- Giải pháp tiếp theo có thể làm giảm chi phí thi công xây dựng đó là thiết kế
phương án tổ chức thi công tối ưu, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật tại dự án,
giảm thiểu các sai sót và sai lệch so với thiết kế. Điều này sẽ hạn chế được các chi
phí sửa chữa sai lệch cũng như các chi phí phát sinh thêm do dự án bị kéo dài tiến
độ.

52

- Việc giảm chi phí đòi hỏi công ty cũng phải chú ý đến việc dự báo giá cả các
nguồn nguyên vật liệu đầu vào vì tiến độ thi công các dự án là tương đối dài, cần
chú ý đến các điều khoản trong hợp đồng với khách hàng, khi thương thảo hợp đồng
cần phải điều chỉnh giá vật tư thanh toán theo thực tế. Nếu giá trị ký hợp đồng với
khách hàng là trọn gói thì khi ký hợp đồng với các nhà cung cấp vật tư hay nhà thầu
phụ cũng nên thương thảo điều kiện hợp đồng tương tự với họ để giảm thiểu rủi ro
khi trượt giá vật tư hoặc lạm phát tăng cao.
c. Cải thiện quy trình kiểm soát ngân sách dự án hiệu quả:
Để thực hiện tốt công tác quản lý chi phí và kiểm soát ngân sách dự án, công
ty cần chú ý một số điểm hiện tại chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa tốt như
sau:
- Tất cả các chi phí của dự án đều phải thông qua Trưởng ban quản lý dự án và
Phòng quản lý chi phí kiểm tra và ghi nhận để kiểm soát một cách chặt chẽ các số
liệu về tình trạng chi phí tại từng thời điểm.
- Hàng tuần, trưởng ban Quản lý dự án phải báo cáo tình hình kiểm soát chi
phí thực hiện tại dự án của mình đang theo dõi cho Phòng quản lý chi phí. Nội dung
của báo cáo bao gồm các mục sau:


Ngân sách theo kế hoạchChi phí kế toán thực tếChi phí tiền mặt thực tếDự kiến chi phí kế toán và chi phí tiền mặt cho các công việc còn lại

của dự án. Sau đó đưa ra kết quả sai lệch so với ngân sách kế hoạch.


Phân tích nguyên nhân gây ra các sai lệch nàyCân đối tổng các sai lệch của từng công tác để xem tổng ngân sách dự

án có đủ để thực hiện dự án hay không.


Nếu tổng ngân sách kế hoạch < tổng chi phí thực hiện dự kiến thì

Trưởng ban quản lý dự án phải đưa ra biện pháp tiết kiệm chi phí cho các công việc
còn lại để đảm bảo ngân sách kế hoạch vẫn đủ để thực hiện dự án.