Tải bản đầy đủ
Khả năng mở rộng

Khả năng mở rộng

Tải bản đầy đủ

PHỤ LỤC 1
Thành viên
Phạm Quốc Du Thiên
(51303834)

Công việc
- Thiết kế giải thuật
- Giải thuật Huffman(Báo
cáo, code)
- Báo cáo giải thuật thay
thế.
- Tổng hợp báo cáo
- Hiện thực giao diện
- Viết các thư viện hỗ trợ:
nhập suất file, cấu trúc dữ
liệu.
- Hiện thực mã hóa file
ứng với mỗi module thuật
toán.
- Hiện thực lưu trữ và mã
hóa file key bằng
password với One-time
pad
- Fix bug, cải tiến, tăng
hiệu năng cho giải thuật.

Phần trăm Nhận xét
50%

Nguyễn Hoàng Đức
Tâm
(51303513)

- Giải thuật RSA(Báo cáo,
code)

30%

Nguyễn Thanh Hải
(51301050)

- Giải thuật thay thế(code)
- Tiêu đề báo cáo

20%

15 | P a g e

PHỤ LỤC 2
* Lưu một khóa:
- Tạo một key mới hoặc import một key đã có sẵn
- Chọn Export, cửa sổ chọn file xuất hiện, chọn đường dẫn muốn lưu
- Nhập password để mã hóa dữ liệu  OK

Lưu ý: Các định dạng file key và file được mã hóa chỉ phân biệt bằng tên phần mở
rộng, nên có thể bị lỗi nếu mở file sai định dạng.
* Mã hóa một file
Đối với giải thuật thay thế và RSA
B1: import key hoặc tạo key mới bằng cách bấm Generate, nếu tạo key mới, sau đó
cần chọn Export và lưu key để giải mã
B2: chọn đường dẫn cho file input
B3: chọn Encrypt
Đối với giải thuật Huffman
Tương tự nhưng phần Generate cần chọn file mẫu để tạo key mới. Có thể
tạo key bằng chính file input.
16 | P a g e

Lư ý: trên cùng một file mẫu để tạo cây Huffman, mỗi lần tạo key sẽ có kết
quả khác nhau.
* Mã hóa thay thế

17 | P a g e

* Huffman

18 | P a g e