Tải bản đầy đủ
PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé
3. Khuyến nghị và đề xuất
Mỗi giáo viên phải ý thực rõ tầm quan trong của việc giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ, từ đó có các phương pháp thu hút trẻ vào các hoạt động, tạo nhiều
cơ hội cho trẻ trải nghiệm từ đó mà hình thành kỹ năng sống.
Để mỗi giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rất mong các cấp lãnh đạo
quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sự hiểu biết về kỹ năng
sống, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục..
Cần làm công tác xã hội hóa, phối hợp chặt chẽ với gia đình, có áp phích
tranh ảnh tuyên truyền tới phụ huynh về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ
năng sống cho trẻ.
Lời cam đoan : Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình
viết, không sao chép nội dung và hình ảnh của người khác
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TRÊN
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

45/51

Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tạp chí giáo dục mầm non
Chương trình giáo dục mầm non – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Trò chơi vận động cho trẻ - Tác giả: Trần Hồng Lâm
Các trang mạng xã hội: Google, youtube, …
Bộ sách về giáo dục sớm của Glenn Doman
Sách : dạy con kiểu Nhật của Kubota Kisou

1.
2.
3.
4.
5.
6.

46/51

Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé

MỤC LỤC

47/51