Tải bản đầy đủ
Biểu 2.8: Sổ cái TK 338

Biểu 2.8: Sổ cái TK 338

Tải bản đầy đủ

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Kế Toán – Kiểm Toán

2.2. Kế toán vốn bằng tiền
Vốn trong doanh nghiệp là hình thái giá trị của toàn bộ tƣ liệu sản xuất. đƣợc
doanh nghiệp sử dụng trong sản xuất kinh doanh.
Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lƣu
động của doanh nghiệp đƣợc hình thành trong quá trình bán hang và trong các quan
hệ thanh toán.
2.2.1.Quy trình. thủ tục duyệt thu chi của công ty
1 - Bộ phận kế toán tiền tiếp nhận đề nghị thu – chi (có thể là kế toán tiền mặt hoặc
kế toán ngân hàng)
Chứng từ kèm theo yêu cầu chi tiền (phiếu chi. ủy nhiệm chi) có thể là: Giấy đề
nghị thanh toán. giấy đề nghị tạm ứng. giấy thanh toán tiền tạm ứng. thông báo nộp
tiền. hoá đơn. hợp đồng. …
Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền (phiếu thu. ủy nhiệm thu) có thể là: Giấy thanh
toán tiền tạm ứng. hoá đơn. hợp đồng. biên bản thanh lý TSCĐ. biên bản góp vốn.
2 - Kế toán tiền mặt (kế toán ngân hàng) đối chiếu các chứng từ và đề nghị thu –
chi. đảm bảo tính hợp lý. hợp lệ (đầy đủ phê duyệt của phụ trách bộ phận liên quan
và tuân thủ các quy định. quy chế tài chính của Công ty). Sau đó chuyển cho kế
toán trƣởng xem xét.
3 - Kế toán trƣởng kiểm tra lại. ký vào đề nghị thanh toán và các chứng từ liên
quan.
4 - Phê duyệt của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc.
Căn cứ vào các quy định và quy chế tài chính. quy định về hạn mức phê duyệt của
Công ty. Giám đốc hoặc Phó Giám đốc đƣợc ủy quyền xem xét phê duyệt đề nghị
thu – chi. Các đề nghị chi/mua sắm không hợp lý. hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu
làm rõ hoặc bổ sung các chứng từ liên quan.
5 - Lập chứng từ thu – chi:
Đối với giao dịch tiền mặt tại quỹ: Kế toán tiền mặt lập phiếu thu. phiếu chi.
Đối với giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng: Kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm
thu/ uỷ nhiệm chi.
SV: Lê Thị Thanh Trang KT13-K10

31

GV: Vũ Thị Bích Hà

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Kế Toán – Kiểm Toán

Sau khi lập xong chuyển cho kế toán trƣởng ký duyệt.
6 - Ký duyệt chứng từ thu – chi: Kế toán trƣởng ký vào Phiếu thu/ủy nhiệm thu
hoặc Phiếu chi/ủy nhiệm thu.
7 - Thực hiện thu – chi tiền:
Đối với giao dịch tiền mặt tại quỹ: Khi nhận đƣợc Phiếu thu hoặc Phiếu chi (do kế
toán lập) kèm theo chứng từ gốc . Thủ quỹ phải:
+ Kiểm tra số tiền trên Phiếu thu (Phiếu chi) với chứng từ gốc
+ Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu thu (Phiếu chi) có phù hợp với chứng từ gốc
+ Kiểm tra ngày. tháng lập Phiếu thu (Phiếu chi) và chữ ký của ngƣời có thẩm
quyền.
+ Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền
mặt.
+ Cho ngƣời nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu thu hoặc Phiếu chi.
+ Thủ quỹ ký vào Phiếu thu hoặc Phiếu chi và giao cho khách hàng 01 liên.
+ Sau đó thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu hoặc Phiếu chi ghi vào Sổ Quỹ.
+ Cuối cùng. thủ quỹ chuyển giao 02 liên còn lại của Phiếu thu hoặc Phiếu chi cho
kế toán.
Đối với thu chi tiền qua ngân hàng: Kế toán ngân hàng lập và nộp Uỷ nhiệm thu/Ủy
nhiệm chi. séc. … cho ngân hàng.
2.2.2.Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán vốn bằng tiền của đơn vị
- Hình thức kế toán Nhật ký chung
Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: tất cả các nghiệp vụ kiinh tế
tài chính phát sinh đều phải đƣợc ghi vào sổ Nhật ký mà trọng tâm là sổ Nhật ký
chung. theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó.
Sau đó lấy số liệu trên sổ Nhật ký để ghi Sổ cái theo từng nghiệp vụ kinh tế phát
sinh.
Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:
- Sổ Nhật ký chung.
SV: Lê Thị Thanh Trang KT13-K10

32

GV: Vũ Thị Bích Hà

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Kế Toán – Kiểm Toán

- Sổ cái.
- Các sổ. thẻ kế toán chi tiết.
Thu tiền mặt:

Sơ đồ 2.2: Kế toán thu tiền mặt

SV: Lê Thị Thanh Trang KT13-K10

33

GV: Vũ Thị Bích Hà

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Khoa Kế Toán – Kiểm Toán

- Chi tiền mặt:

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán chi tiền mặt
2.2.3. Kế toán tiền mặt
Nguyên tắc kế toán tiền
- Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát
sinh các khoản thu. chi. xuất. nhập tiền. ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và
từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm đê tiện cho việc kiểm tra. đối chiếu.
-Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cƣợc. ký quỹ tại
doanh nghiệp đƣợc quản lý và hạch toán nhƣ tiền của doanh nghiệp.
- Khi thu. chi phải có phiếu thu. phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy
định của chế độ chứng từ kế toán.
-Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao
dịch bằng ngoại tệ. kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên
tắc:
+Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;
+ Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.
SV: Lê Thị Thanh Trang KT13-K10

34

GV: Vũ Thị Bích Hà