Tải bản đầy đủ - 67 (trang)
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 23

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 23

Tải bản đầy đủ - 67trang

III. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG 79...............................................................................................................32

1. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm

gần đây.................................................................................................................

32

2. Thực trạng sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79..............................

38

2.1. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ............

38

2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần xây dựng 79...................

45

2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần.....................................

47

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79.......................................................................48

1. Những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý và sử dụng vốn tại

công ty.................................................................................................................

48

2. Những hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn ở công ty cổ phần

xây dựng 79.........................................................................................................

48

2.1. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố định..............................

49

2.2. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động ..........................

49

2.3. Hạn chế trong công tác huy động vốn..........................................................

49

652.4. Công tác quản lý các khoản phải thu............................................................

50

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG 79......................................................................................................51

I. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI

GIAN TỚI..............................................................................................................51

II. GIẢI PHÁP N ÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG 79......................................................................................................53

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định..........................................

53

1.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư đổi mới tài sản cố định ......................

53

1.2. Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định..................................................

54

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.......................................

55

2.1. Quản lý tốt hơn vốn lưu động trong khâu sản xuất......................................

55

2.2. Việc thu hồi nợ và thanh toán các khoản công nợ là rất cần thiết....................

56

3. Các giải pháp huy động vốn............................................................................

57

4. Thực hiện tốt công tác dự toán ngân quỹ........................................................

58

5. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý..................................................................

59

665.1. Kiến nghị với Tổng công ty..........................................................................

59

5.2. Kiến nghị với Nhà nước...............................................................................

59

KẾT LUẬN............................................................................................................6167Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79 23

Tải bản đầy đủ ngay(67 tr)

×