Tải bản đầy đủ - 67 (trang)
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

Tải bản đầy đủ - 67trang

1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp................

13

1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn....................................

17

1.2.3.1. Những nhân tố khách quan.....................................................................

17

1.2.3.2. Những nhân tố chủ quan.........................................................................

19

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN XÂY DỰNG 79.................23

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79.............................23

1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty...............................................

23

2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xây dựng 79.............................

24

II- ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGÀNH XÂY DỰNG ..............................28

1. Những đặc điểm của ngành xây dựng.............................................................

28

1.1. Khái quát về sản phẩm của ngành xây dựng................................................

28

1.2. Các đặc điểm của sản phẩm xây dựng..........................................................

29

2. Những đặc điểm của sản xuất trong xây dựng................................................

2964III. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY

DỰNG 79...............................................................................................................32

1. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm

gần đây.................................................................................................................

32

2. Thực trạng sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng 79..............................

38

2.1. Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ............

38

2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần xây dựng 79...................

45

2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần.....................................

47

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 79.......................................................................48

1. Những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý và sử dụng vốn tại

công ty.................................................................................................................

48

2. Những hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn ở công ty cổ phần

xây dựng 79.........................................................................................................

48

2.1. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn cố định..............................

49

2.2. Hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động ..........................

49

2.3. Hạn chế trong công tác huy động vốn..........................................................

49

652.4. Công tác quản lý các khoản phải thu............................................................

50

CHƯƠNG III

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG 79......................................................................................................51

I. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI

GIAN TỚI..............................................................................................................51

II. GIẢI PHÁP N ÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG 79......................................................................................................53

1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định..........................................

53

1.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư đổi mới tài sản cố định ......................

53

1.2. Nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định..................................................

54

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.......................................

55

2.1. Quản lý tốt hơn vốn lưu động trong khâu sản xuất......................................

55

2.2. Việc thu hồi nợ và thanh toán các khoản công nợ là rất cần thiết....................

56

3. Các giải pháp huy động vốn............................................................................

57

4. Thực hiện tốt công tác dự toán ngân quỹ........................................................

58

5. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý..................................................................

59

665.1. Kiến nghị với Tổng công ty..........................................................................

59

5.2. Kiến nghị với Nhà nước...............................................................................

59

KẾT LUẬN............................................................................................................6167Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(67 tr)

×