Tải bản đầy đủ - 101 (trang)
6 Thiết kế giao diện HMI

6 Thiết kế giao diện HMI

Tải bản đầy đủ - 101trang

CHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPHình 2.25 Tạo kết nối giữa WinCC Professional với PLC 1

Bước 2: Kết nối WinCC với PLC 2 ( tương tự PLC 1)Hình 2.26 Kết nối 1 WinCC với 2

PLC

Bước 3: Tạo Screen_1 cho PLC 1. Chọn “PC-System_1 [SIMATIC PC station] →

HMI_RT_1 [WINCC RT Professional] → Screens → Add new screen”Hình 2.27 Tạo Screen_1

Tương tự cách tạo Screen_1, ta tạo Screen_2 cho PLC 2

Bước 4 Tạo liên kết giữa 2 Screen với nhau, bằng cách kích chuột kéo thả Screen_1

này vào Screen_2 và ngược lại75CHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPHình 2.28 Cửa sổ liên kết Screen_ 1 với Screen _2

Bước 5: Tạo HMI tags, “PC-System_1 [SIMATIC PC station] → HMI_RT_1

[WINCC RT Professional] → HMI tags”Hình 2.29 Tạo Tag ngoại76CHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Bước 6: Tạo và thiết lập các thuộc tính cho đối tượng điều khiển

-Nút ấn

+ Thiết lập thuộc tính bấm Start: Chọn “ Round button” đưa vào Srceen. Để tạothuộc tính đối tượng chọn: “ Kích chuột phải vào đối tượng → Properties ”Hình 2.30 Tạo thuộc tính cho nút ấn Start

+ Tạo hiệu ứng điều khiển điều khiển77CHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPHình 2.31 Thiết lập hiệu ứng điều khiển cho nút ấn Start

Thực hiện các bước tương tự như đối với nút bấm “Stop, Mod”

-Đèn

+ Thiết lập thuộc tính cho đèn: Chọn “Basic object”sau đó kéo ra Screen. Tiếptheo “ Kích chuột phải vào đối tượng → Properties”Hình 2.32 Tạo thuộc tính cho đèn78CHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPHình 2.33 Hiệu ứng của đèn

Bước 7: Để tăng tính sinh động trong WinCC thực hiện chọn hình ảnh Graphics. Tạo

hình ảnh trang tri trên Winc, chọn “ Option → Graphics → WinCC Graphics folder”Hình 2.34 Tạo hình ảnh trang trí cho WinCC2.7 Thiết kế Webserver

2.7.1 Khái niệm cơ bản về Webserver

Với tính năng Webserver trên S7-1200 mọi người có thể điều khiển và giám sát

hệ thống bằng các thiết bị có hỗ trợ kết nối mạng. Điều này cho phép ta có thể truy cập

vào hệ thống ở mọi lúc mọi nơi. Webserver trên S7-1200 bao gồm 2 thành phần chính

đó là HTML và AWP. Ngoài ra còn có các thành phần bổ trợ khác như CSS hay79CHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Javascript. Nhưng ở đề tài của chúng em sẽ tập trung vào việc hướng dẫn cách tạo một

trang web cơ bản bằng ngôn ngữ HTML

HTML (Hyper Text Makeup Language) là ngôn ngữ lập trình web đơn giản,

được tạo thành từ các thẻ và nội dung dạng text. Mỗi thẻ bao quanh một đối tượng và

có thể quyết định các thuộc tính liên quan đến đối tượng đó. Do sự đơn giản này, ta có

thể dùng một chương trình soạn thảo văn bản bất kì để tạo file html (như Word,

Notepad,…). File HTML đó được gọi là “trang web”

AWP (Automation Web Programming) là ngôn ngữ web do Siemens phát triển

cho các dòng PLC được tích hợp tính năng Webserver. AWP thực chất là các dòng ghi

chú trong trang HTML nhưng PLC có thể biên dịch và hiểu được. Từ đó chúng ta có

thể truy cập dữ liệu trên PLC thông qua AWP

Trước khi muốn viết được 1 trang web cơ bản thì ta phải cần có 1 phần mềm

viết code web, ta thống nhất là viết code web trên “NotePad++”Hình 2.35 Phần mềm viết code Web2.7.2 Cấu trúc chung của trang HTML

Cấu trúc của một trang HTML được tạo nên từ các cặp thẻ. Một trang web hay

một cặp thẻ HTML bao gồm: Nội dung80CHƯƠNG 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPHình 2.36 Cấu trúc cơ bản của một trang HTML

Trong đó :

- ….. dùng để định nghĩa đó là một trang HTML

- ….. dùng để định nghĩa phần tiêu đề cho trang HTML

- …..</TILTE> dùng để xác định tiêu đề trang web<br /><br />- <BODY>…..</BODY> dùng để định nghĩa phần thân của trang HTML<br /><br />- <meta ….. /> là một thẻ đặc biệt dùng để định nghĩa các thuộc tính của trang<br /><br />web như loại mã sử dụng, thời gian refresh…<br /><br />- <h1>…..</h1> dùng để xác định nội dung bên trong là một đề mục<br /><br />- <p>…..</p> dùng để xác định đây là đoạn văn bản chứa nội dung web<br /><br />Ví dụ:<br /><br /><br /><br />Hình 2.37 Viết code cho trang web đơn giản<br /><br />Save lại và mở bằng trình duyệt bất kì, ta có kết quả như sau:<br /><br /><br /><br />81<br /><br /><br /><br /> CHƯƠNG 2<br /><br />ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /><br /><br /><br />Hình 2.38 Kết quả khi truy cập<br /><br />Khi hoàn thành trang Web để đưa lên được trang chủ của Siemems ta cần phải lưu File<br /><br />code vào ổ C:/, tiếp theo là cài đặt trên phần mềm Tia Port ( phần hướng dẫn đã được<br /><br />viết ở chương 1)<br /><br /><br /><br />2.7.3 Các tập lệnh AWP được hỗ trợ cho Webserver<br /><br />Tổng quan về cú pháp: Ngoại trừ để thực hiện việc đọc giá trị các biến, lệnh<br /><br />AWP còn sử dụng với cú pháp sau :<br /><br />Cú pháp khai báo :<br /><br /><br /><br /><!−− AWP_command name and parameters>−− ><br /><br /><br /><br />Người dùng sử dụng lệnh AWP kết hợp với các lệnh của HTML để ghi xuống<br /><br />biến của CPU. Nhưng miêu tả của lệnh AWP được quy ước như sau :<br /><br />-<br /><br /><br /><br />Các đối tượng gửi kèm trong ngoặc [ ] là tùy chọn<br /><br />Các đối tượng gửi kèm trong ngoặc < > là các giá trị tham số được chỉ định<br /><br />Dấu ngoặc kép là một phần câu lệnh và sử dụng cú pháp như trên<br /><br />Các ký tự đặc biệt của tag hay tên khối dữ liệu DB, phụ thuộc vào cách sử<br /><br /><br /><br />dụng, phải đặt trong hay ngoài dấu ngoặc kép<br /><br />Đọc giá trị của PLC: User - defined Web pages có thể đọc giá trị biến (Tag<br /><br />PLC) từ PLC có thể sử dụng cú pháp sau: User - defined Web pages có thể đọc giá trị<br /><br />biến (Tag PLC) từ PLC có thể sử dụng cú pháp sau:<br /><br />Cú pháp khai báo :<br /><br /><br /><br />:= <Tên biến >:<br /><br /><br /><br />82<br /><br /><br /><br /> CHƯƠNG 2<br /><br />ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /><br />Tham số <Tên biến >: Là biến cần đọc, có thể là vung nhớ I/O, Tag của khối dữ<br /><br />liệu DB, Tag PLC, vùng nhớ M…<br /><br />Ghi giá trị tới PLC: User – defined Web có thể ghi dữ liệu xuống PLC.<br /><br />Điêu này được thực hiện bởi lệnh AWP để xác định biến của PLC và có thể ghi giá trị<br /><br />từ HTML. BIến đó phải được xác định bởi tên Tag dưới PLC. Người dùng có thể khai<br /><br />báo nhiều tên biến trong một câu lệnh. Để ghi dữ liệu xuống PLC, người dùng sử dụng<br /><br />lệnh chuẩn theo HTTP POST .<br /><br />Người dùng có thể sử dụng một phương thức Post để ghi giá trị vào biến với 1<br /><br />trong 2 cách sau:<br /><br />-<br /><br /><br /><br />Hình thức ghi giá trị dưới dạng Tex input<br /><br /><br /><br />Cú pháp khai báo :<br /><br /><br /><br /><!−− AWP _IN _Variable Name =’<Tên biến >’ −− ><br /><br /><form method =”post”><br /><br /><p><Dòng mô tả >:< input name =’< Tên biến >’ type =”text ><br /><br /></p><br /><br /></form><br /><br /><br /><br />-<br /><br /><br /><br />Hình thức ghi giá trị dưới dạng Select form<br /><br /><br /><br />Cú pháp khai báo<br /><br /><br /><br /><!−− AWP _IN _Variable Name =’<Tên biến >’ −− ><br /><br /><form method =”post”><br /><br /><select name = ‘[ Tên biến ]”><br /><br /><option value =: [Giá trị 1]> [Tùy chọn 1 ]</option><br /><br /><option value =: [Giá trị 2]> [Tùy chọn 2] </option><br /><br /><select ><br /><br /><input type = “submit” value = “[‘Tên nút nhấn ]”><br /><br /></form><br /><br /><br /><br />2.7.4 Code Web<br /><br /><br /><br />83<br /><br /><br /><br /> CHƯƠNG 2<br /><br />ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /><br /><br /><br />Hình 2.39 Code Web<br /><br /><br /><br />84<br /><br /><br /><br /> CHƯƠNG 2<br /><br />ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /><br /><br /><br />2.7.5 Cấu hình User- defined Web pages<br /><br />Bước 1: Chọn “ Project tree → PLC → Properties”<br /><br /><br /><br />Hình 2.40 Đặc tính của CPU S7-1200<br /><br />Bước 2: Cửa sổ cấu hình PLC hiện ra, click “Webserver → Enable” để kích hoạt<br /><br /><br /><br />Hình 2.41 Kích hoạt tính năng Websever trên S7- 1200<br /><br />Bước 3:Thiết lập trang User- defined Web pages<br /><br /><br /><br />85<br /><br /><br /><br /> <div class="vf_link_relate"> <ul> <p class="vf_doc_relate">Tài liệu liên quan</p> <li><h2><a target="_blank" href="/document/3551358-nghien-cuu-thiet-ke-mo-hinh-dieu-khien-giam-sat-he-thong-den-giao-thong-ung-dung-plc-s71200-cua-siemens.htm" title="Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống đèn giao thông ứng dụng PLC S71200 của Siemens’">Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống đèn giao thông ứng dụng PLC S71200 của Siemens’</a></h2></li> <li><h2><a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/784915-1-tong-quan-ve-he-thong-thu-thap-du-lieu-dieu-khien-va-giam-sat.htm" title="1 Tổng quan về hệ thống thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát">1 Tổng quan về hệ thống thu thập dữ liệu, điều khiển và giám sát</a></h2></li> <li><h2><a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/784916-2-gioi-thieu-chung-s7-1200.htm" title="2 Giới thiệu chung S7 1200">2 Giới thiệu chung S7 1200</a></h2></li> <li><h2><a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/784917-3-phan-mem-tia-portal.htm" title="3 Phần mềm Tia Portal">3 Phần mềm Tia Portal</a></h2></li> <li><h2><a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/784918-1-dat-van-de-va-phuong-huong-giai-quyet.htm" title="1 Đặt vấn đề và phương hướng giải quyết">1 Đặt vấn đề và phương hướng giải quyết</a></h2></li> <li><h2><a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/784919-3-so-do-dau-day.htm" title="3 Sơ đồ đấu dây">3 Sơ đồ đấu dây</a></h2></li> <li><h2><a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/784920-5-chuong-trinh-dieu-khien-va-giam-sat-he-thong-den-giao-thong-su-dung-s7-1200.htm" title="5 Chương trình điều khiển và giám sát hệ thống đèn giao thông sử dụng S7-1200">5 Chương trình điều khiển và giám sát hệ thống đèn giao thông sử dụng S7-1200</a></h2></li> </ul> <ul>
 <p class="vf_doc_relate">Tài liệu mới</p>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2831224-3-ket-qua-che-tao-va-dieu-khien-robot.htm" title="3 Kết quả chế tạo và điều khiển robot.">3 Kết quả chế tạo và điều khiển robot.</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2831223-2-ket-qua-nhan-dang-va-xu-ly-anh.htm" title="2 Kết quả nhận dạng và xử lý ảnh.">2 Kết quả nhận dạng và xử lý ảnh.</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2831222-1-xay-dung-quy-trinh-nhan-dang-va-xu-ly-anh.htm" title="1 Xây dựng quy trình nhận dạng và xử lý ảnh.">1 Xây dựng quy trình nhận dạng và xử lý ảnh.</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2831221-3-phan-mem-matlab-ung-dung-xu-ly-anh.htm" title="3 Phần mềm matlab ứng dụng xử lý ảnh.">3 Phần mềm matlab ứng dụng xử lý ảnh.</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2831220-2-xac-dinh-khoang-cach-bang-song-sieu-am.htm" title="2 Xác định khoảng cách bằng sóng siêu âm.">2 Xác định khoảng cách bằng sóng siêu âm.</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2831219-1-ly-thuyet-xu-ly-anh.htm" title="1 Lý thuyết xử lý ảnh.">1 Lý thuyết xử lý ảnh.</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2831218-xi-nhan-xet-chung-ve-su-tien-bo-cua-hoc-sinh.htm" title="XI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH">XI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2831217-viii-nhan-xet-chung-ve-su-tien-bo-cua-hoc-sinh-hoc-ky-i.htm" title="VIII. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH HỌC KỲ I">VIII. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH HỌC KỲ I</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2831216-vi-nhan-xet-chung-ve-su-tien-bo-cua-hoc-sinh-va-dieu-chinh.htm" title="VI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH VÀ ĐIỀU CHỈNH">VI. NHẬN XÉT CHUNG VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH VÀ ĐIỀU CHỈNH</a> </h2> </li>
 
 <li> <h2> <a target="_blank" href="https://toc.123doc.org/document/2831215-chuong-4-ket-qua-nghien-cuu-va-thao-luan.htm" title="Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN">Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN</a> </h2> </li>
 
</ul> </div> <div style="clear: both;margin: 15px 0;"></div> </div> </div> <div class="background-transparent"></div> <div class="popupText" gtm-element="GTM_Click_popup_text_redirect_document" gtm-label="GTM_Click_popup_text_redirect_document" onclick="window.open('https://123doc.org//document/3551358-nghien-cuu-thiet-ke-mo-hinh-dieu-khien-giam-sat-he-thong-den-giao-thong-ung-dung-plc-s71200-cua-siemens.htm', '_blank');hide_popup()"> <p><img src="https://media.store123doc.com/images/email/icon_123doc.png"></p> <div class="popupText_body"> <h3>Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về</h3> <p>6 Thiết kế giao diện HMI</p> <div class="text_document"> <a> <i class="icon i_type_doc i_type_doc1"></i> <label>Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển giám sát hệ thống đèn giao thông ứng dụng PLC S71200 của Siemens’-101 (trang)</label> </a> </div> <p class="p_download"><a class="popup_txt_btn_download"><i class="icon_download"></i>Tải bản đầy đủ ngay(101 tr)</a></p> </div> <a class="close_btn">×</a> </div><div class="qc-123doc-detail-right"> <div class="qc-neo"> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-2979760623205174" data-ad-slot="8377321249"></ins><script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> </div> </div> <script defer> $(document).ready(function () { /*neo quảng cáo 300x600*/ $(window).scroll(function() { var height = $(window).scrollTop(); if (height >= 600) { $('.qc-neo').addClass('floating'); } if (height < 600) { $('.qc-neo').removeClass('floating'); } }); }); </script> <div id="fb-root"></div> <script defer>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); </script> <script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script> </body> </html> <script defer type="text/javascript" src="https://static.store123doc.com/static_v2/common/js/jquery.js"></script> <script defer type="text/javascript" src="https://static.store123doc.com/static_v2/text/js/popup_2.js?v=1001"></script> <script defer> /*show ad*/ </script> <script defer type="text/javascript"> $(document).ready(function () { addEvent(window, "load", function (e) { addEvent(document.body, "click", function (e) { popunder("3551358","https://123doc.org/document/3551358-nghien-cuu-thiet-ke-mo-hinh-dieu-khien-giam-sat-he-thong-den-giao-thong-ung-dung-plc-s71200-cua-siemens.htm"); }); }); }); </script> <div id="link_items"> <a href="https://9houz.com" title="9houz">9houz</a> </div> <script defer> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o) [0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-35572274-12', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <script defer> $(document).ready(function () { if($('div').hasClass('ad_bottom_right_screen')){ ga('send', 'event', { eventCategory: 'Quảng cáo lead', eventAction: 'view', eventLabel: "trang_toc" }); } }) </script> <script> var loadDeferredStyles = function() { var addStylesNode = document.getElementById("deferred-styles"); var replacement = document.createElement("div"); var addStyle = addStylesNode.textContent; replacement.innerHTML = addStyle; document.body.appendChild(replacement); addStylesNode.parentElement.removeChild(addStylesNode); }; var raf = requestAnimationFrame || mozRequestAnimationFrame || webkitRequestAnimationFrame || msRequestAnimationFrame; if (raf) raf(function() { window.setTimeout(loadDeferredStyles, 0); }); else window.addEventListener('load', loadDeferredStyles); </script>