Tải bản đầy đủ - 49 (trang)
CHƯ­ƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

CHƯ­ƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Tải bản đầy đủ - 49trang

- Về lĩnh vực quốc phòng an ninh:

Luôn đảm bảo ổn định giữ vững an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội.

- Về hiện trạng nguyên nhân nghèo.

- Về hiện trạng nghèo.

Tổng số hộ nghèo toàn xã năm 2006 là 474 hộ chiếm 42% tổng số hộ

nghèo toàn xã: năm 2007 có 555 hộ chiếm 40%: năm 2008 có 556 hộ

chiếm 41,5%: năm 2009 có 575 chiếm 41,5%% năm.

- Nguyên nhân tình trạng nghèo.

Xã Mường É là một xã có địa bàn rộng, dân cư ở phân tán, cơ sở hạ tầng

kinh tế chưa phát triển nhất là các điều kiện phục vụ kinh tế - xã hội như: điện,

giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học gặp nhiều khó khăn. Theo số

liệu năm 2009 tổng số nhà đang ở tạm 38 hộ chiếm 2,93 % tổng số hộ dân. Số

hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia 283 hộ chiếm 20,8%; số hộ được sử

dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh chiếm 90%. Có 11/31 bản trong xã chưa được

đầu tư nhà văn hóa đúng quy mô kiểu mẫu, giao thông đi lại, giao thương giữa

các vùng đơn cận còn gặp nhiều khó khăn.

Kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp, dich vụ phát triển còn rất manh

mún, nhỏ lẻ. Đời sống nhân dân phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động sản xuất nông

nghiệp, do tác động thiên tai, dịch bệnh, diễn biến phức tạp hàng năm đã tác

động trực tiếp đến kết quả sản xuất của người dân. Giá trị thu nhập thấp, theo số

liệu thống kê năm 2009, tổng sản lượng lương thực toàn xã năm 2009 đạt

2.21,83 tấn bình quân 373kg/người/năm.

- Số hộ gia đình tách trên địa bàn xã tăng nhanh, năm 2006 có 1.124 hộ đến

năm 2009 có 1.293 hộ tăng 169 hộ chiếm 15,03% (Gồm hộ mới xây dựng gia

đình và các hộ ở chung theo phong tục tập quán trước đây nay tách ra).

Là một xã có cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng còn yếu kém đời sống

nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết đồng tâm hợp lực,

phát huy tinh thần yêu quê hương đất nước, quyết chí đi lên, phát huy vận dụng

29mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài, khai thác để và hiệu quả các nguồn lực

chắc chắn xã Mường É, sẽ trở thành một xã phát triển mạnh trong thời gian

không xa.

2.1.2. Tình hình tổ chức Đoàn - Hội - Đội của ĐTN xã Mường É.

2.2.1.1. Tình hình thanh niên

Toàn xã có 393 đoàn viên trong đó có 1600 thanh niên trong độ tuổi trong

tổng số 34 chi đoàn, chiếm 70% dân số và 41,7% lực lượng lao động xã hội.

Kết quả phân loại cuối năm 2009 có 15 cơ sỏ đạt loại tốt, 16 đạt loại khá, 3 chi

đoàn trung bình, không có chi đoàn đạt yếu kém.

Tuy vậy, thanh niên xã nhà còn bộc lộ những hạn chế: Một bộ phận thanh

thiếu niên thiếu chí tiến thủ, trông chờ ỷ lại, đang bị lối sống ích kỷ, thực dụng

chi phối, thiếu ý thức vươn lên để nâng cao trình độ học vấn, trình độ tay nghề,

nhận thức về nghề nghiệp, việc làm còn lúng túng, thiếu tự chủ, chưa được sự

năng động và sáng tạo, chậm tiếp thu cái mới, thiếu nhạy cảm với tình hình phát

triển kinh tế xã hội. Cá biệt có một số đối tượng buông thả không chịu rèn luyện

sa vào các tệ nạn xã hội như: mại dâm, cà bạc, ma túy…

Một số bộ phận thanh niên nhất là thanh niên nông thôn có trình độ văn hóa

còn thấp tỷ lệ thiếu việc làm và việc làm không ổn định chiếm 35%.

2.2.1.2 Những hoạt động Đoàn - Hội - Đội của ĐTN xã Mương É

* Công tác giáo dục chính trị tư tởng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh

niên là nhiệm vụ quan trọng then chốt của công tác Đoàn và phong trào thanh

thiếu niên. Nhận thức được sâu sắc vấn đề trên, tuổi trẻ xã Mường É, đã đổi mới

nội dung, phương thức hoạt động, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai các đợt học tập, sinh hoạt chính trị

đạo đức lối sống, nâng cao trình độ nhận thức cho thanh thiếu nhi về pháp luật

và lòng tự hào dân tộc, về truyền thống cách mạng của Đảng, Bác Hồ và quê

hương đất nước.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được đặt lên

30vị trí hàng đầu. Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập chủ trương của

Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng và “6 bài học lý luận chính

trị của Đoàn”. Triển khai Nghị quyết số 03 NQ/TW của ban chấp hành Đảng bộ

tỉnh đến tận đoàn viên thanh niên; Tổ chức tuyên truyền về bầu cử quốc hội

khóa XIII và bầu đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2011- 2016).

- Công tác giáo dục truyền thống: được tổ chức quy mô, sâu rộng từ huyện

đến cơ sở. Chỉ đạo 100% chi đoàn đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm

ngày thành lập Đảng, tổ chức mít tinh gặp mặt các cán bộ toàn xã nhân dịp kỷ

niệm 80 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 121

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 51 năm Bác Hồ về thăm thuận châu, các

chi đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cho đoàn viên thanh niên với nội

dung “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Bác Hồ với tuổi trẻ tuổi trẻ với

Bác Hồ; các đợt sinh hoạt chính trị thu hút hơn 6000 thanh thiếu nhi tham gia.,

uống nước nhớ nguồn có hiệu quả thiết thực, tuổi trẻ toàn xã tặng 40 sấp quà

cho các gia đình thương binh liệt sĩ. Nhân dịp 3/2 ngày thành lập Đảng, 26/3

ngày thành lập Đoàn, 19/5 ngày sinh nhật Bác, 100% cơ sở tổ chức các buổi tọa

đàm nói chuyện truyền thống, đem vào chương trình sinh hoạt các bài hát truyền

thống về quê hương đất nước, về tuổi trẻ và một số bài hát mới về Đoàn.

- Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống: được tăng cường các cấp

bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở tập trung công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật

cho đoàn viên thanh niên như: Luật thanh niên, luật giao thông, luật nghĩa vụ

quân sự, thực hiện tốt chỉ thị 27 của Bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh

tiết kiệm trong việc cới hỏi, tang lễ, lễ hội. Triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ

Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tổ chức cho đoàn viên thanh niên “Học

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai cuộc vận động

“đoàn viên thanh niên nói không với thuốc lá, hạn chế sử dụng bia rượu”. Triển

khia nghị quyết chủ đề đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng của ban

chấp hành tỉnh đoàn cho ĐVTN.

* Công tác xây dựng Đoàn và tham gia xây dựng Đảng.

31+ BCH Đoàn xã luôn tuyên sâu rộng tới ĐVTN về các nghị quyết chỉ thị

của Đảng, Đoàn, Đại hôi Đoàn toàn lần thứ IX. BCH Đoàn xã đã giới thiệu doàn

viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được 15 đ/c theo học lớp cảm tình Đảng.

+ Tỷ lệ tập hợp 60%

+ Tổng số đoàn viên: 393 đồng chí.

Trước những khó khăn về công tác tổ chức, Ban chấp hành đoàn xã đã xây

dựng chương trình hoạt động cho tổ chức Đoàn cơ sở phát triển về số lượng,

nâng cao về chấp lượng, trong đó chú trọng nâng cao chấp lượng đội ngũ, cán

bộ đoàn. Ban thường vụ xã Đoàn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể,

chính trị mở các lớp cảm tình đoàn cho thanh niên.

Việc bàn giao công tác Đoàn hàng tháng, hàng quý được thực hiện nghiêm

túc để cán bộ đoàn có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và

thường xuyên tiếp xúc giao luư với đoàn viên thanh niên nhằm cũng cố xây

dựng phong trào. Công tác phát triển đoàn viên thực hiện nghiêm túc đúng điều

lệ Đoàn. Thời gian qua đã bồi dưỡng kết nạp được 157 thanh niên uư tú và giới

thiệu 15 đồng chí đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, kết nạp 07

đồng chí vào Đảng.

Đoàn tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên

của đoàn và đoàn viên thanh niên, các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác tham

mưu cho các cấp ủy tiến hành tổng kết Nghị quyết 04 của Ban chấp hành Trung

ương Đoàn về công tác thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

nông thôn tiếp thu nắm bắt nhanh nhạy khoa học.

*Các phong trào hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

trên địa bàn xã Mường É

- Phong trào thanh niên lập nghiệp lao động sáng tạo

Trong hơn năm qua nhiều mô hình kinh tế được thành lập, các kinh tế có

nguồn vốn vay được phát huy tốt, tạo công ăn việc làm đời sống cho thanh niên.

Vận động đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng và phát triển kinh tế của

huyện đặc biệt là xã Mường É.

32- Phong trào thanh niên tình nguyện với cuộc sống cộng đồng, xung kích

thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội

Các cơ sở đoàn đã ra quân tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và

nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thành lập đội tham niên

tình nguyện, đăng ký các đoàn viên thanh niên tự quản, phát tờ rơi, phòng chống

các tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên.

Hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm đã được 100%

chi đoàn tham gia.

“Hoạt động đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các gia đình có công với nước, các

hộ nghèo đã được cơ sở đoàn phát động hiệu quả. Ban thường vụ xã Đoàn đã tổ

tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, giúp hàng ngàn ngày công cho các hộ

nghèo ở trong toàn xã.

- Phong trào thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc đấu tranh phòng chống

tội phạm: Thành lập các đội an ninh tự quản giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn xã,

tích cực tham gia tố giác tội phạm, góp phần ổn định an ninh, chính trị trên địa

bàn dân cư. Phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước được tổ chức rộng rãi

đến từng chi đoàn. Ban Thường vụ xã đoàn đã tổ chức giải bóng đá để chào

mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao, hội trại, lễ hội, tham quan du lịch thu hút đông đảo thanh niên

tham gia được cấp ủy đảng lãnh đạo.

Trong đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2007- 2012 thực hiện

chủ trương của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về triển

khai 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp và xung kích phát triển

kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Ban thường vụ xã đoàn đã và đang tiếp tục

thực hiện triển khai sâu rộng cho các chi đoàn, tuyên truyền đến tận đoàn viên

thanh niên.

* Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng

Với phương châm xây dựng Đoàn tự xây dựng Đội, Ban thường vụ xã đoàn

đã chỉ đạo các chi đoàn Đoàn, Hội đồng Đội cơ sở, các Liên đội phối hợp với

33các đoàn thể tham muư cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức tốt

các hoạt động. Đội trường học đã có những chuyển biến rõ nét, chương trình rèn

luyện đội viên được tổ chức hiệu quả các hoạt động đi vào nề nếp.

Chương trình “uống nước nhớ nguồn”, “Vượt khó học tốt, yếu khoa học,

vòng tay bè bạn”… được thực hiện 100% liên đội tổ chức. Các hình thức như

đăng ký thực hiện chuyên hiệu, thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, tổ

chức lao động gây quỹ, tổ chức thu gom giấy loại.

Năm học 2009 - 2010 toàn xã có 5 em đạt học sinh giỏi cấp Huyện.

Toàn xã có 1liên đội với tổng số học sinh 1.180 em trong đó 320 là đội

viên. Phong trào thiếu nhi vui khỏe chương trình xây dựng Đội vững mạnh dạt

được 100% liên đội triển khai các hoạt động văn hoá văn nghệ như: thể dục thể

thao, thi hát, thi kể chuyện, thi cờ vua. Phong trào học và làm theo báo đội được

các bạn đội viên tích cực hưởng ứng, hiện có 100% chi đội thường xuyên có báo

đội làm tài liệu sinh hoạt.

2.2.2. Thực trạng hoạt động của ĐTN xã Mường É với công tác xóa đói

giảm nghèo

Trong những năm qua thực hiện chủ trương của Đảng về công tác xóa đói

giảm nghèo. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Mương đã không ngừng

tích cực chủ động tham muư với cấp ủy Đảng, ủy ban về các chương trình hoạt

động của Đoàn trong công việc xóa đói giảm nghèo tại địa phương, cơ sở từ đó

tạo tiền đề cho phong trào có chuyển biến mạnh mẽ. Những hoạt động chủ yếu

mà trong những năm qua đoàn thanh niên đã làm trong công tác xoá đói giảm

nghèo đã thể hiện vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong quá trình xoá đói

giảm nghèo ở địa phương.

* Hoạt động trợ giúp vốn

Vốn là một yếu tố vô cùng quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc

xây dựng kinh doanh. Thiếu vốn thì cho dù thuận lợi đến đâu hiệu quả cũng

không cao. Một trong những mâu thuẫn đặt ra trong hoạt động xóa đói giảm

nghèo là làm thế nào để người nghèo tiết cận được nguồn vốn, phát huy được

34các nguồn lực sẵn có của họ trước hết là sức lao động, đất đai, các lợi thế địa

phương. Người nghèo thường có đặc điểm là thu nhập thấp, thường là đông con,

độ rủi ro cao, tài sản thế chấp lại không có gì, và thường là con nợ của những

người cho vay nặng lãi. Người nghèo lại thiếu kiến thức và kinh nghiệm làm ăn,

không ít hộ nghèo vay vốn mà không biết làm gì sử dụng vốn không hiệu quả.

Là một xã có tỷ lệ hộ nghèo cũng khá cao, trong đó chiếm hơn nữa hộ nghèo

đang ở độ tuổi thanh niên. Vì vậy trong năm qua tổ chức đoàn huyện xã tích cực

tuyên truyền vận động chuyển dịch cơ cấu trong phát triển kinh tế phối hợp với

các dịch vụ ngân hàng như: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn,

Ngân hàng phục vụ người nghèo, các quỹ tín dụng nhân dân. Trong năm qua xã

đoàn đã tổ chức và đứng ra tạo điều kiện cho vay vốn đến đoàn viên thanh niên

thông qua các kênh chương trình dự án. Như dự án 120 giải quyết việc làm cho

đoàn viên thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn phát động.

Không dừng lại ở trên lĩnh vực nông nghiệp đoàn xã còn uư tiên cho các

mô hình kinh doanh dịch vụ theo hướng công nghiệp và phát triển làng nghề

truyền thống, xã đoàn đã chủ động tư vấn cho các ngân hàng và xã đoàn đã đứng

ra bảo lãnh cho đoàn viên thanh niên tham gia vay vốn để sản xuất với số lượng

lớn. nhóm tín dụng, nhờ các nhóm này mà sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau, huy

động sức mạnh cộng đồng được phát huy mạnh mẽ.

* Hoạt động bảo trợ xã hội

Đây là một hoạt động dù ở giai đoạn nào của đất nước cũng phải cần đến

hoạt động bảo trợ xã hội, đây là một nhu cầu tất yếu, là một chỗ dựa về mặt xã

hội không thiếu với một xã hội lành mạnh. Nhiều khi do nguyên nhân bất khả

kháng như thiên tai, dịch bệnh người già trẻ em, người mất sức lao động, những

người do hậu quả của chiến tranh như chất độc màu da cam, người thương binh

không nơi nương tựa, những người thương bình nghèo, gia đình liệt sĩ gặp khó

khăn rất dễ rơi vào đói nghèo. Trong những trờng hợp đó sự bao cấp của nhà

nước giúp đỡ của xã hội là rất cần thiết và cực kỳ quan trọng. Nhân dân ta có

truyền thống cộng đồng rất cao. Đó là những lúc gặp hiểm nguy như chiến tranh,

35lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai thì những lúc đó nghĩa cử cao đẹp lại được phát huy

với phương châm lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng. Và ngày nay

khi đất nước chiến tranh đã lùi xa không còn bom đạn, không còn tiếng súng

những nghĩa cử cao đẹp đó vẫn được đoàn thanh niên xã Mường É, triển khai

mạnh mẽ và thiết thực các hoạt động. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống

nước nhớ nguồn, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, các cuộc vận động quyên góp

giúp đỡ bạn nghèo như: “Tấm áo tặng bạn” đã huy động được 5 278 quyển

sách, đồ dùng học tập và áo quần.

Bảng thống kê công tác xóa đói giảm nghèo của xã Mường É năm 2006 2010

Số tt

I

1

2

3

4

IINội dung

Chỉ tiêu chung

Tổng số hộ

Số hộ nghèo

Số hộ nghèo mới

Số bản ĐBKK

Tín dụng ưu đãi hộ nghèoĐơn vị tính

Hộ

Hộ

Hộ

Hộ

Bản1.293

555

576

91Số lượt hộ nghèo vay vốnLượt hộ232Tổng doanh số cho vayTriệu đồng2003Tổng số dư nợTriệu đồng2.867IIIHỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo1Tổng vốn ngân sách2Số hộ được hỗ trợIVHướng dẫn người nghèo cách

làm ăn và khuyến nông, khuyến1ngư

Tổng vốn ngân sách36Số lượng2Số lượt người được tâp huấnLượt người3Số mô hình khuyên nông, Mô hìnhVkhuyến ngư

Dự án phát triển hạ tầng thiết150

3yếu, và các xã ĐBKK (năm

12009 -2010)

Điện pá khômCông trình12Kinh phí thực hiệnTriệu205.0003Điện sinh hoạt pá ỏ kế năm Công trình42010

Kinh phí thực hiệnTriệuNước sinh hoạt nặm nòngCông trình1Nước sinh hoạt nà é

Kinh phí thực hiện

Thủy lợi tin tốc

Kinh phí thực hiệnCông trình

Triệu đồng

Công trình

Triệu1

847.870

1

918.3195

61Tình hình thực hiện cứu trợ sản xuất xã hội đột xuất năm 2009

STT

IIIChỉ tiêu

Cứu đói giáp hạt

Tổng số hộ thiếu đói

Tổng số nhân khẩu thiếu đói

Số hộ được cứu đói

Số người được cứu trợ

Lương thực cấp không

Hỗ trợ hộ nghèoQĐ 102 của CPIIIlà 574 hộ

Hỗ trợ sản xuất cho 9 bản1

2

3ĐBKK

Số được hỗ trợ

Hỗ trợ ngô giống

Tổng kinh phí hỗ trợ ngô

Hỗ trợ phân NPK

Tổng kinh phí hỗ trợ

37Đơn vị tínhSố lượngHộ

Người

Hộ

Người

kg

Triệu157

756

83

439

6585

219.040Hộ

kg

Triệu

kg

Triệu156

1.560

98.724

13.7748

65.045III

1

2Hỗ trợ chăn nuôi

Bò giống 2 mô hình

Giá trị mô hìnhcon

Triệu12

93.139Qua bảng thống kê chúng ta đều nhận thấy công tác xóa đói giảm nghèo

của Đoàn ngày càng tiến bộ, năm sau cao năm trước đặc biệt trong công tác xóa

công tác hỗ trợ vốn nhờ có chính sách mới của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ vốn

nên trong những năm qua cùng với các tổ chức Đảng, chính quyền đó đó là một

bước tiến mới, một tín hiệu đáng mừng cho những kết quả đạt được trong công

tác xóa đói giảm nghèo của Đoàn thanh niên xã Mường É.

2.2.3. Mặt mạnh, mặt yếu

2.2.3.1. Mặt mạnh

Phong trào đoàn và công tác xóa đói giảm nghèo của đoàn thanh niên xã

Mường É, trong 1 năm qua đã thu lại được những kết quả khá lớn. Dần dần từng

bước cùng với các cơ quan ban ngành trong xã thực hiện tốt công tác xóa đói

giảm nghèo, tiến tới xóa đói giảm nghèo nhanh chóng. Mục tiêu của xã đến

2015 sẽ không còn hộ đói và giảm hộ nghèo từ 40% xuống còn 30% và không

có hộ đói nghèo vào năm 2020.

Các phong trào được triển khai thực hiện rộng khắp trên toàn địa bàn được

đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng và tham gia tạo nên một luồng gió mới

vào phong trào chung. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên cũng từ đó tạo uy

tín lớn cho tổ chức đoàn của xã. Thanh niên cảm thấy họ có giá trị hơn khi tham

gia tổ chức đoàn. Nhiều hoạt động có hiệu quả rõ rệt đã làm thay đổi hẳn cách

nhìn của các cấp, các ban ngành đoàn thể đối với thanh niên và vị thế của thanh

niên được nâng lên đúng mức xứng đáng với vị trí vai trò của Đoàn thanh niên

cộng sản Hồ Chí Minh.

Thông qua các phong trào phát hiện những gương mặt điển hình mới,

những nhân tố mới từ đó kịp thời bồi dưỡng, nuôi dưỡng tài năng trẻ, lấy đó làm

điển hình để nhân rộng. Tạo sân chơi lành mạnh, góp tiếng nói của thanh niên

38trên diễn đàn chính trị, là chỗ dựa vững chắc của Đội thiếu niên tiền phong Hồ

Chí Minh.

Nguyên nhân để có được sự thành công

Trong hơn 1 năm qua công tác Đoàn của xã Mường É, tham gia xóa đói

giảm nghèo cho thanh niên đạt được nhiều kết quả trước hết là phải kể đến vai

trò của ủy ban nhân dân xã, Ban thường vụ xã Đoàn, sự quan tâm của các ban

ngành đoàn thể trong xã, các cấp ủy đảng chính quyền địa phương và các tổ

chức đoàn cơ sở nhận thức tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Song với việc hăng

hái nhiệt tình năng động của đội ngũ cán bộ Đoàn, luôn luôn có sự quan tâm chỉ

đạo, kiểm tra đánh giá thường xuyên tới các chi đoàn, có kế hoạch cụ thể trong

công tác, triển khai kịp thời các nghị quyết chương trình hàng tháng, hàng quý,

hàng năm đến các cơ sở, duy trì các buổi sinh hoạt đều đặn, có chất lượng nâng

cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, để họ thấy rõ được nghĩa vụ quyền lợi

và trách nhiệm của mình trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó phải kể đến sự nhạy bén của ĐVTN, tinh thần ý chí trách

nhiệm của ĐVTN đến với gia đình, bản thân, xã hội. Tự mỗi người xác định

hướng đi đúng của bản thân là lập thân, lập nghiệp làm giàu bằng chính đôi tay

và khối óc trên quê hương mình.

2.2.3.2. Điểm yếu

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích và kết quả đạt được phong trào đoàn

và công tác xóa đói giảm nghèo vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Nguồn

vốn quản lý không chặt chẽ thiếu tập trung thống nhất nên một số nơi nguồn vốn

đầu tư cho các chương trình dự án bị thất thoát, cơ chế giúp đỡ vốn chưa đến

được với những người nghèo nhất. Vốn vay thường ít và thời gian ngắn, thủ tục

phiền hà so với yêu cầu vay vốn của thanh niên chỉ đáp ứng được một phần nhỏ.

Đoàn thanh niên chưa tiến quân mạnh mẽ vào khoa học công nghệ, còn

tương đối ít các mô hình đoàn thanh niên sử dụng khoa học công nghệ có hiệu

quả thiết thực chống đói nghèo. Đã có nhiều dấu chấm hỏi lớn đặt ra đó là “kỹ

sư nông nghiệp đi đâu” nhiều kiến thức mới chưa trang bị kịp thời cho cán bộ

39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯ­ƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Tải bản đầy đủ ngay(49 tr)

×