Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 88trang

53

PHỤ LỤC

Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN LUẬT PHÁP VÀ CÁC CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN ĐỘC

LẬP

Ngày ban

hànhVăn bản luậtNội dung29/01/1994Nghị định 01/CPQuy định về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế

quốc dân01/09/1997Thông tư 60/TC-CĐKTHướng dẫn kế toán và kiểm toán đối với doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài27/09/1999Quyết định số

120/1999/QĐ- BTCBan hành 4 chuẩn mực VSA-Đợt 129/12/2000Quyết định số

219/2000/QĐ-BTCBan hành 6 chuẩn mực VSA-Đợt 221/12/2001Quyết định số

143/2001/QĐ-BTCBan hành 6 chuẩn mực VSA-Đợt 314/03/2003Quyết định sốBan hành 5 chuẩn mực VSA-Đợt 428/2003/QĐ-BTC

28/01/2003Quyết định số

195/2003/QĐ-BTCBan hành 6 chuẩn mực VSA-Đợt 530/03/2004Nghị định số

105/2004/NĐ-CPKiểm toán độc lập (thay thế cho Nghị định số

07/1994)29/06/2004Thông tư số 64/2004/TTBTCHướng dẫn Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày

30/03/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập22/09/2004Quyết định số

76/2004/QĐ-BTCBan hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm

toán được chấp nhận cho tổ chức phát hành, tổ

chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh18/01/2005Quyết định số

03/2005/QĐ-BTCBan hành 6 chuẩn mực VSA-Đợt 601/12/2005Quyết định số

87/2005/QĐ-BTCBan hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế

toán – kiểm toán Việt Nam29/12/2005Quyết định số

101/2005/NĐ-CPBan hành 4 chuẩn mực VSA-Đợt 731/12/2005Nghị định sốSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số54

133/2005/NĐ-CP105/2004/NĐ-CP28/06/2006Thông tư số

60/2006/TT-BTCHướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt

động đối với doanh nghiệp kiểm toán15/05/2007Quyết định số

32/2007/QĐ-BTCBan hành Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ

kế toán, kiểm toán04/12/2013Thông tư

183/2013/TT-BTCQuy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có

lợi ích công chúng23/10/2014Thông tư số

157/2014/TT-BTCQuy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm

toán29/3/2011Luật kiểm toán độc lập

số 67/2011/QH12Quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình

thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ

của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm

toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước

ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toánPhụ lục 2

Trích: Chuẩn mực kiểm toán số 320: Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC

ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)

II/ NỘI DUNG CHUẨN MỰC55

Yêu cầu

Xác định mức trọng yếu và mức trọng yếu thực hiện khi lập kế hoạch kiểm toán

09.Khi lập chiến lược kiểm toán tổng thể, kiểm toán viên phải xác định mức trọng yếu đối với tổng

thể báo cáo tài chính. Trong những trường hợp cụ thể của đơn vị được kiểm toán, nếu có một

hoặc một số nhóm các giao dịch, số dư tài khoản hoặc thông tin thuyết minh (nếu xét riêng lẻ)

có sai sót với mức thấp hơn mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính nhưng có thể ảnh

hưởng (nếu xét tổng thể) đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính, thì kiểm

toán viên phải xác định mức trọng yếu hoặc các mức trọng yếu áp dụng cho từng nhóm giao

dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh (xem hướng dẫn tại đoạn A2 - A11 Chuẩn mực

này).10.Kiểm toán viên phải xác định mức trọng yếu thực hiện cho mục đích đánh giá các rủi ro có sai

sót trọng yếu và xác định nội dung, lịch trình, phạm vi của các thủ tục kiểm toán tiếp theo trong

quá trình kiểm toán (xem hướng dẫn tại đoạn A12 Chuẩn mực này).Sửa đổi mức trọng yếu trong quá trình kiểm toán

11.Kiểm toán viên phải sửa đổi mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính và mức trọng yếu

hoặc các mức trọng yếu cho các nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh

trong trường hợp kiểm toán viên có thêm thông tin trong quá trình kiểm toán mà có thể dẫn đến

việc thay đổi mức trọng yếu hoặc các mức trọng yếu so với mức xác định trước đó (xem hướng

dẫn tại đoạn A13 Chuẩn mực này).12.Nếu kiểm toán viên kết luận rằng việc áp dụng một mức trọng yếu thấp hơn mức trọng yếu đã

xác định trước đó đối với tổng thể báo cáo tài chính và mức trọng yếu hoặc các mức trọng yếu

cho các nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thông tin thuyết minh là phù hợp thì kiểm toán viên

phải xác định xem có cần phải sửa đổi lại mức trọng yếu thực hiện, và xem nội dung, lịch trình

và phạm vi của các thủ tục kiểm toán tiếp theo có còn phù hợp hay không.Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

13.Kiểm toán viên phải lưu trong hồ sơ kiểm toán các số liệu và cơ sở xác định về mức trọng yếu

sau (xem đoạn 08 - 11 và đoạn A6 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230):

(a)Mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính (xem đoạn 10 Chuẩn mực này);(b)Mức trọng yếu hoặc các mức trọng yếu cho các nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay

thông tin thuyết minh (xem đoạn 10 Chuẩn mực này);(c)Mức trọng yếu thực hiện (xem đoạn 11 Chuẩn mực này);(d)Những sửa đổi của các mức trọng yếu từ mục (a) đến mục (c) nêu trên trong quá trình

thực hiện cuộc kiểm toán (xem đoạn 12 - 13 Chuẩn mực này).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×