Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
- Theo bảng 3.1, tỷ lệ răng bị bệnh của nữ nhiều hơn nam (54%/46%) sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

- Theo bảng 3.1, tỷ lệ răng bị bệnh của nữ nhiều hơn nam (54%/46%) sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Tải bản đầy đủ - 93trang

46TuổiTừ 14-25Từ 26-50Từ 51-70TổngĐau tự nhiên718328Đau do kích thích69116Vỡ răng1001Lý do khác3205Lý doBiểu đồ 3.1: Phân bố lý do đến khám theo tuổi

Nhận xét:

- Lý do bệnh nhân đến khám chủ yếu là do đau chiếm (88%),tiếp đến là

lý do khác 10% (khám và chụp x-quang tình cờ phát hiện) Chỉ có 1 trường

hợp vỡ răng đến điều trị để phục hồi thân răng. Sự khác biệt này có ý nghĩa

thống kê với p< 0,05.

3.1.3. Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân trước điều trị

3.1.3.1 Phân bố bệnh lý răng theo răng nghiên cứu

Bảng 3.3 Phân bố bệnh lý răng theo răng nghiên cứu47Bệnh lýRHL1RHL2Tổng sốn%n%n%VTKHP81610201836THT122436VQC cấp120012VQC mãn24612816ĐTTL102010202040Tổng số2244285650100Biểu đồ 3.2. Phân bố bệnh lý răng theo răng nghiên cứuNhận xét:

-Trong nghiên cứu của chúng tôi nhóm răng điều trị tuỷ lại chiếm tỷ lệ

cao nhất trên lâm sàng (40%), tiếp đến là các răng viêm tủy không hồi48phục (36%), các răng viêm quanh cuống mạn chiếm 16%, hai nhóm còn

lại là tủy hoại tử 6% viêm quanh cuống cấp 2%.

-Sự phân bố bệnh lý tủy và cuống giữa răng hàm lớn thư nhất và thứ hai

gần như là tương đương không có sự khác biệt (44%/56%) với p> 0,053.1.3.2 Nguyên nhân bệnh lý tuỷ, cuống răng

Bảng 3.4 Phân bố nguyên nhân gây bệnh lý tuỷ, cuống răng

Nguyên nhân

Sâu răng

Nứt vỡ thân răngSố lượng răng

28

1Tỷ lệ %

56

20

0

1

20

500

0

2

40

100Mòn Mặt nhai

Thiểu sản men

Mòn cổ răng

Điều trị không tốt

Tổng sốBiểu đồ 3.3 Phân bố nguyên nhân gây bệnh lý tuỷ, cuống răng

Nhận xét:

Nguyên nhân gây bệnh lý tủy, cuống chủ yếu do sâu răng (56%), tiếp

đến là điều trị tủy trước đó không tốt (40%), các nguyên nhân khác rất ít :

nứt vỡ thân răng 2%, mòn cổ răng 2%

3.1.3.3 Phân bố vị trí lỗ sâu trên răng nghiên cứu49Bảng 3.5 Phân bố vị trí lỗ sâu trên răng nghiên cứu

RHL 1Vị trí lỗ sâuSố lượngRHL 2Tỷ lệ %Số lượngtỷ lệ %Mặt xa325956,3mặt gần18,316,2Mặt nhai866,7637,5Mặt ngoài0000Tổng1210016100Nhận xét:

RHL thứ nhất hàm dưới tỷ lệ sâu răng mặt nhai chiếm đa số 66,7 %,

mặt xa là 25%, mặt gần là 8,3%. RHL thứ hai hàm dưới tỷ lệ sâu răng ở mặt

xa là cao nhất 56,3%, mặt nhai là 37,5%, mặt gần 6,2% .

3.1.3.4 Số lượng OT của từng loại răng nghiên cứu

Bảng 3.6 Phân bố số lượng OT từng loại răng nghiên cứu

Răng2 OT3 OT4 OTTổnghàm dướin%n%n%n%RHL1313,61568,1418,322100RHL2414,32175310,72810050Biểu đồ 3.4. Phân bố số lượng ống tuỷ của từng loại răng nghiên cứu

Nhận xét:

Kết quả ở bảng 3.6 cho thấy trong mẫu nghiên cứu tỷ lệ nhóm RHL thứ

nhất có 3 ống tủy chiếm tỷ lệ cao nhất 68,1%, 4 OT 18,3%, 2 OT 13,6%. RHL

thứ hai có 3 OT cũng chiếm tỷ lệ cao nhất 75%, 2 OT 14,3%, 4 OT 10,7%

3.1.3.5 Chiều dài trung bình các OT của răng nghiên cứu

Bảng 3.7 Chiều dài trung bình các OT của răng nghiên cứu

RHL1

Ống tuỷRHL2Độ dài TB Độ lệch chuẩn Độ dài TB Độ lệch chuẩn

(mm)(mm)(mm)(mm)Gần ngoài19,31,0818,81,3Gần trong19,20,918,81,3Xa ngoài19,30,918,71,4Xa trong18,90,8519,21,2Nhận xét:51Theo bảng 3.14 trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy:

- RHL1: các OT có chiều dài trung bình gằn bằng nhau chiều dài trung

bình dài nhất: 19,3±1,08 mm, chiều dài trung bình ống tuỷ xa trong là ngắn

nhất: 18,9±0,85 mm.

- RHL2: OT xa trong có chiều dài trung bình dài nhất 19,2±1,2 mm,

chiều dài trung bình ống tuỷ xa ngoài là ngắn nhất: 18,7±1,4mm.

3.1.3.6 Tình trạng vùng cuống răng theo bệnh lý trên phim X-quang

Bảng 3.8 Phân bố Tình trạng cuống răng theo bệnh lý trên phim X-quang

Hình ảnh XQ

Bình thường

Giãn dây

chằng QR

Tổn thương

vùng cuốngVTKHPTHTVQC

cấpVQC

mãnĐTTLn103005%55,61000025n80002%44,40001n001813%

0

0

100

100

65

Nhận xét: Theo số liệu trong bảng 3.9 trong nghiên cứu của chúng tôicác trường hợp VTKHP có hình ảnh x-quang bình thường chiếm 55,6%, giãn

dây chằng quanh răng chiếm 44,4%. Các trường hợp ĐTTL 65% có tổn

thương cuống, 25% x-quang bình thường, chỉ có 2% có hình ảnh giãn dây

chằng quanh răng. Các trường hợp VQCM 100% có tổn thương cuống ,

VQCC chỉ có một trường hợp lên không có ý nghĩa thống kê.THT 100% có

hình ảnh x-quang bình thường .523.2. Đánh giá hiệu quả sửa soạn ống tiyr bằng trâm Protaper tay

3.2.1 Thời gian sửa soạn OT theo nhóm răng nghiên cứu

Bảng 3.9. Phân bố thời gian sửa soạn OT theo nhóm răng nghiên cứu

Thời gian sửa soạnRHL 1RHL 2TổngOTn%n%n%40-90 phút1986,362692,86459091-120 phút29,0927,1448121-180 phút14,550012Tổng221002810050100Thời gian sửa soạn

trung bình (phút)74,3+-23,370,2+-17,0Biểu đồ 3.5. Phân bố thời gian sửa soạn OT theo nhóm răng nghiên cứu

Nhận xét:

Theo bảng 3.10 trong nghiên cứu của chúng tôi thời gian sửa soạn

OTtrung bình của RHL1 là 74,3+-23,3(phút), RHL2 là 70,2+-17,0(phút)

3.2.2. Phân bố thời gian sửa soạn OT trung bình của từng răng53Bảng 3.10. Thời gian sửa soạn OT trung bình từng răng (TGTB)

RăngSố lượngTGTBThời gianThời gian dàihàm dướirăng(phút)ngắn nhấtnhấtRHL 12274,3+-23,340135RHL 22870,2+-17,0401153.2.3. So sánh thời gian sửa soạn OT của răng có OT tắc và OT không tắc.

Bảng 3.11. Thời gian sửa soạn OT của răng có OT tắc và OT không tắc

Số lượngThời gianĐộ lệchThời giantrung bìnhchuẩntối thiểu(phút)(phút)(phút)Thời gianRăngrăngOT tắc793,522.3551354370,219,5401155076,319,840135OT không tắc

Tổngtối đa (phút)Nhận xét:

Thời gian sửa soạn OT trung bình những răng có ống tuỷ tắc

(93,5±22,3 phút) dài hơn những răng có OT không tắc (70,2±19,5 phút). Sự

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01.543.2.4 So sánh thời gian sửa soạn OT của răng có OT hẹp và OT không hẹp.

Bảng 3.12. Thời gian sửa soạn OT của răng có OT hẹp và OT không hẹp

Số lượngThời gianĐộ lệchThời gianThời giantrung bìnhchuẩntối thiểutối đa(phút)(phút)(phút)(phút)RăngrăngOT hẹp2775,419,6451352350,521,3401155064,720,240135OT không hẹp

Tổng

Nhận xét:Nhóm răng có OT hẹp thời gian sửa soạn OT trung bình của một răng là

75,4 ± 19,6 dài hơn thời gian sửa soạn OT trung bình của nhóm răng có OT

không hẹp 50,5± 21,3 phút. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01.

3.3.5 So sánh thời gian sửa soạn OT của răng có OT cong và không cong

Bảng 3.13. Thời gian sửa soạn OT của răng có OT cong và OT không congRăngOT congSố lượng

răng21OT không cong

Tổng29

50Thời gian

trung bình

(phút)Độ lệch

chuẩn

(phút)Thời gian

tối thiểu

(phút)Thời gian

tối đa (phút)91,719,75513070,520,5458082,420,145130Nhận xét:

Nhóm răng có OT cong thời gian sửa soạn OT trung bình của một răng

là 91,7 ± 19,7 dài hơn thời gian sửa soạn OT trung bình của nhóm răng có OT

không cong70,5± 20,5 phút. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,01.

3.2.6 Tình trạng bệnh lý và số lần sửa soạn ống tuỷ55Bảng 3.14. Tình trạng bệnh lý và số lần sửa soạn ống tuỷ

VTK

HPTHTVQC

cấpVQC

mãnĐTTLTổngn16000218%88,9000n2301511%11,10n0161118%00755544n000123%0000n183182050%24621644100Số lần sửa soạn OT

1 lần2 lần3 lần4 lầnTổng1212Nhận xét:

Đối với răng VTKHP việc sửa soạn ống tuỷ và hàn kín ống tuỷ chủ yếu

hoàn tất trong 1 lần điều trị (88,9%), các răng phải điều trị 2 lần là do răng có

ống tuỷ khó (hẹp, cong, hoặc tắc) chiếm tỷ lệ 11,1%. Đối với các răng VQC

mạn sửa soạn ống tủy chủ yếu hoàn tất trong 3 lần hẹn chiếm 75%, các răng

điều trị trong hai lần hẹn do tổn thương cuống nhỏ chiếm 12,5%,4 lần hẹn

chiếm tỷ lệ 12,5%. Các răng ĐTTL chủ yếu hoàn tất trong 3 lần hẹn chiếm

55% , 25% hoàn tất trong lần điều trị thứ 2, 10% hoàn tất trong lần điều trị

thứ nhất và thứ 4.

3.2.7. Tai biến trong quá trình điều trị tuỷTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Theo bảng 3.1, tỷ lệ răng bị bệnh của nữ nhiều hơn nam (54%/46%) sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×