Tải bản đầy đủ - 93 (trang)
2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO

2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO

Tải bản đầy đủ - 93trang

nếuCronbach’s alpha đạt từ 0,8 trở lên thìthang đo lường là tốt và mức độ tương quan sẽ

càng cao hơn.

* Sự tin cậy

Bảng 4.7: Nhân tố sự tin cậyĐộ tin cậy (Reliability

Statistics)

Cronbach's AlphaSố biến.8765Biến tổng (Item-Total Statistics)

Nhân tốTrung bình thang đoPhương sai thang đonếu loại biếnnếu loại biếnTương quan biến tổngHệ số Cronbach's Alpha nếu

loại biếnSTC114.249.071.747.840STC214.689.345.652.864STC314.469.091.760.837STC414.179.343.694.853STC514.109.885.687.855Qua bảng 4.7 Hệ số tương quan biến tổng phù hợp (Corrected Item-Total

Correlation) của các biến đều lớn hơn 0.3 và có Hệ số Alpha 0,876>0,6 nên được lựa

chọn, Cronbach's Alpha if Item Deleted của các biến điều nhỏ hơn Cronbach's Alpha

(0,876) nên không có biến quan sát nào bị loại.

* Sự đáp ứng

Bảng 4.8: Nhân tố sự đáp ứngĐộ tin cậy (Reliability

Statistics)

Cronbach's Alpha

.857Số biến

5Biến tổng (Item-Total Statistics)

Nhân tốTrung bình thang đoPhương sai thang đoTương quan biếnHệ số Cronbach'snếu loại biếnnếu loại biếntổngAlpha nếu loại biếnSDU613.858.785.700.820SDU714.039.004.647.83544SDU813.7510.680.518.862SDU913.898.873.751.807SDU1013.838.789.754.805Kết quả bảng trên các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng phù hợp

(Corrected Item-Total Correlation) của các biến đều lớn hơn 0.3 và có Hệ số Alpha

0,857>0,6. Trong khi đó biến quan sát SDU8-Sản phẩm dịch vụ đa dạng (Cronbach's

Alpha if Item Deleted là 0,862>Cronbach's Alpha (0,857) nên biến quan sát SDU8 không

thỏa điều kiện nên bị loại và nhân tố đám ứng mới được lựa chọn như sau:

Bảng 4.9: Nhân tố sự đáp ứng mớiđược lựa chọn

Độ tin cậy (Reliability

Statistics)

Cronbach's AlphaSố biến.8624Biến tổng (Item-Total Statistics)

Nhân tốTrung bình thang đoPhương sai thang đoTương quan biếnHệ số Cronbach'snếu loại biếnnếu loại biếntổngAlpha nếu loại biếnSDU610.266.216.698.830SDU710.456.347.656.847SDU910.306.300.749.809SDU1010.246.270.741.812* Sự hữu hình

Bảng 4.10: Nhân tố sự hữu hình

Độ tin cậy (Reliability

Statistics)

Cronbach's Alpha

.815Số biến

4Biến tổng (Item-Total Statistics)

Nhân tốTrung bình thang đoPhương sai thang đoTương quan biếnHệ số Cronbach'snếu loại biếnnếu loại biếntổngAlpha nếu loại biếnSHH1111.124.477.615.776SHH1210.924.217.749.715SHH1311.204.213.665.75345SHH1411.084.720.520.820Bảng 4.10 ta thấy các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng phù hợp

(Corrected Item-Total Correlation) của các biến đều lớn hơn 0.3 và có Hệ số Alpha

0,815>0,6. Trong khi đó biến quan sát SHH14- Thời gian giao dịch thuận tiện có

Cronbach's Alpha if Item Deleted là 0,820>Cronbach's Alpha (0,815) nên biến quan sát

SHH14 không thỏa điều kiện nên bị loại và các biến quan sát của nhân tố sự hữu hình mới

như sau:

Bảng 4.11: Nhân tố sự hữu hình mới được lựa chọn

Độ tin cậy (Reliability

Statistics)

Cronbach's AlphaSố biến.8203Biến tổng (Item-Total Statistics)

Nhân tốTrung bình thang đoPhương sai thang đoTương quan biếnHệ số Cronbach'snếu loại biếnnếu loại biếntổngAlpha nếu loại biếnSHH117.432.356.641.785SHH127.232.275.727.700SHH137.512.229.656.771* Sự đảm bảo

Bảng 4.12: Nhân tố sự đảm bảo

Độ tin cậy (Reliability

Statistics)

Cronbach's Alpha

.862Số biến

5Biến tổng (Item-Total Statistics)

Nhân tốTrung bình thang đoPhương sai thang đoTương quan biếnHệ số Cronbach'snếu loại biếnnếu loại biếntổngAlpha nếu loại biếnSDB1515.017.005.660.839SDB1615.286.455.667.839SDB1815.037.004.685.833SDB1914.956.659.707.827SDB1715.036.999.699.83046Về nhân tố sự đảm bảo cả 5 biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng phù

hợp (Corrected Item-Total Correlation) đều lớn hơn 0.3 và có Hệ số Alpha 0,862>0,6 nên

được lựa chọn.

* Sự cảm thông

Bảng 4.13: Nhân tố sự cảm thông

Độ tin cậy (Reliability

Statistics)

Cronbach's AlphaSố biến.8003Biến tổng (Item-Total Statistics)

Nhân tốTrung bình thang đoPhương sai thang đoTương quan biếnHệ số Cronbach'snếu loại biếnnếu loại biếntổngAlpha nếu loại biếnSCT206.962.594.648.728SCT217.052.172.675.696SCT227.042.430.619.754Kết quả bảng 4.13 ta thấy cả 3 biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng phù

hợp (Corrected Item-Total Correlation) đều lớn hơn 0.3 và có Hệ số Alpha 0,800>0,6 nên

thích hợp và được lựa chọn.

* Giá cả

Bảng 4.14: Nhân tố giá cả

Độ tin cậy (Reliability

Statistics)

Cronbach's Alpha

.790Số biến

3Biến tổng (Item-Total Statistics)

Nhân tốTrung bình thang đoPhương sai thang đoTương quan biếnHệ số Cronbach'snếu loại biếnnếu loại biếntổngAlpha nếu loại biếnGC236.673.248.528.815GC246.742.686.635.710GC256.762.445.741.58647Kết quả bảng 4.14 ta thấy cả 3 biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng phù

hợp (Corrected Item-Total Correlation) đều lớn hơn 0.3 và có Hệ số Alpha 0,790>0,6.

Trong khi đó biến quan sát GC23-Lãi suất hợp lý có Cronbach's Alpha if Item Deleted là

0,815>Cronbach's Alpha (0,790) nên biến quan sát GC23 không đạt

* Sự hài lòng

Bảng 4.15: Nhân tố sự hài lòng

Độ tin cậy (Reliability

Statistics)

Cronbach's AlphaSố biến.7893Biến tổng (Item-Total Statistics)

Nhân tốTrung bình thang đoPhương sai thang đoTương quan biếnHệ số Cronbach'snếu loại biếnnếu loại biếntổngAlpha nếu loại biếnNDC266.981.879.642.704NDC277.241.800.724.604NDC286.892.567.551.797Qua bảng nhân tố sự hài lòng ta thấy ba biến quan sát điều có hệ số tương quan biến

tổng phù hợp (Corrected Item-Total Correlation) đều lớn hơn 0.3 và có Hệ số Alpha

0,815>0,6. Trong đó biến quan sát NDC28-Tôi tiếp tục sử dụng dịch vụ Agribank trong

thời gian tới có Cronbach's Alpha if Item Deleted là 0,797>Cronbach's Alpha (0,789) nên

biến quan sát NDC28 không đạt, để đủ dữ liệu phân tích ta giữ lại biến NDC28 để phân

tích các bước tiếp theo.

4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

Phân tích nhân tố (Exploratory Factor Analysis) giúp thu nhỏvà tóm tắt các dữ liệu

rất có ích cho việc xác định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiêncứu. Quan hệ

giữa các nhóm biến có liên hệ qua lại lẫn nhau được xem xét dưới dạng một sốcác nhân tố

cơ bản. Mỗi một biến quan sát sẽ được tính một tỷ số gọi là Hệ số tải nhân tố

(factorloading). Hệ số này cho người nghiên cứu biết được mỗi biến đo lường sẽ “thuộc

về” nhữngnhân tố nào.48Trong phân tích nhân tố, yêu cầu cần thiết là hệ số KMO (Kaiser-Meyer –Olkin

(KMO)phải có giá trị lớn (0,5
hệ số KMO<0,5 thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp với các dữ liệu. Thêm

vào đó, hệ số tảinhân tố của từng biến quan sát phải có giá trị lớn hơn 0,45, điểm dừng khi

Eigenvalue (đại diệncho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố) lớn hơn 1 (mặc

định của chương trìnhSPSS), và tổng phương sai dùng để giải thích bởi từng nhân tố lớn

hơn 50% mới thỏa yêu cầucủa phân tích nhân tố (Gerbing & Anderson, 1988). Khi tiến

hành phân tích nhân tố, tác giả đãsử dụng phương pháp trích (Extraction method) là

Principal Axis factoring với phép xoay(Rotation) Promax và phương pháp tính nhân tố là

phương pháp Regression.

* Phân tích nhân tố:

Tập hợp các biến quan sát đã qua kiểm tra độ tin cậy đưa vào phân tích nhân tố (25

biến nghiên cứu cácyếu tố đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và 3 biến đo lường

mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ khi giao dịch tại Agribank chi nhánh

Mạc Thị Bưởi). Quá trình này được gọi là phân tích nhân tố lần 1 (PHỤ LỤC 2) với kết

quả như sau:

* Về các yếu tố đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng:

- 0,5
nghĩa của dữ liệu đưa vào phân tích EFA.

- Thống kê Chi-Square của kiểm định Bartlett’s đạt giá trị 2583,253 (phụ lục 2) với

mức ý nghĩa Sig=0,000<0,005, như vậy các biến quan sát có tương quan với nhau trong

tổng thể.

- Tổng phương sai trích: 69,829%>50% đạt yêu cầu, khi đó có thể nói rằng một

nhân tố này giải thích 69,829% biến thiên của dữ liệu. Eigenvalue =1,166>1 nên 6 nhân

tố được giữ lại.49- Xoay nhân tố lần 1 có 2 biến quan sát có hệ số tải nhân tố là SDU8 và SHH14 <0,5

nên bị loại, do đó ta tiến hành phân tích nhân tố lần 2 (PHỤ LỤC 3) sau khi loại 2 biến

quan sát và chạy dữ liệu ta có kết quả như sau:

- KMO: 0,86

- Eigenvalue: 1,163

- Tổng phương sai trích: 71,597%

- Số nhân tố: 6

+ 1. STC: gồm 5 biến quan sát

+ 2. SDB: gồm 5 biến quan sát

+ 3. SDU: gồm 4 biến quan sát

+ 4. SHH: gồm 3 biến quan sát

+ 5. SCT: gồm 3 biến quan sát

+ 6. GC: gồm 3 biến quan sát

Bảng 4.16: Bảng kết quả phân tích nhân tố

Ma trận xoay nhân tố (Rotated Component Matrixa)

PPNhân tố

12STC4.827STC1.803STC3.788STC5.763STC2.6133SDB18.795SDB17.763SDB19.707SDB16.702SDB15.6834SDU9.812SDU6.760SDU10.7485506SDU7.670SHH13.805SHH11.771SHH12.717SCT21.829SCT20.829SCT22.788GC24.844GC25.834GC23.654* Nhân tố nhận định chung

Bảng 4.17: Bảng mức độ hài lòng

Kiểm định KMO và Bartlett's (KMO and Bartlett's Test)

Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin..666

Approx. Chi-SquareKiểm định Bartlett's175.421df3Sig..000Tổng phương sai trích Total Variance Explained

Nhân tốTổng phương sai trích đượcChỉ tiêu Eigenvalues

TổngPhương saiPhương sai tíchTổngPhương sailũyPhương sai tích

lũy12.11770.58270.5822.56518.84489.4263.31710.574100.0002.11770.58270.582Qua bảng 4.17 ta thấy 0,5
EFA và mức độ ý nghĩa của dữ liệu đưa vào phân tích EFA.

- Thống kê Chi-Square của kiểm định Bartlett’s đạt giá trị 175,421 với mức ý nghĩa

Sig=0,000<0,005, như vậy các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể.

- Tổng phương sai trích: 70,528%>50% đạt yêu cầu, khi đó có thể nói rằng một

nhân tố này giải thích 70,528% biến thiên của dữ liệu. Eigenvalue =2,117>1 nên nhân tố

được chấp nhận.51Nhìn chung, phân tích EFA của nhân tố nhận định chung về sự hài lòng khách hàng

đảm bảo thực hiện khâu kiểm định độ tin cậy để phân tích hồi quy, nhân tố nhận định

chung đóng vai trò là biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu.

4.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT

4.3.1 Mô hình nghiên cứu

Sau khi tiến hành phân tích dữ liệu thu thập được thông qua các bước phân kiểm

định tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá, mô hình nghiên cứu được

điều chỉnh gồm 6 biến độc lập (Sự tin cậy, sự đáp ứng, sự hữu hình, sự đảm bảo, sự cảm

thông và giá cả) để đo lường biến phụ thuộc là sự hài lòng của khách hàng. Cả 6 biến điều

tác động và làm tăng (giảm) sự hài lòng của khách hàng với các thang đo như đã trình bày

ở bảng 4.17 và mô hình nghiên cứu tổng quát sẽ được hiệu chỉnh như sau:

Hình 4.1: Mô hình nghiên cứu tổng quátSự tin cậy

( Reliability)Sự đáp ứng

(Responsiveness)Sự hài lòng

của khách

hàngSự hữu hình

(Tangible)Sự đảm bảo

(Assurance)Sự cảm thông

(Empathy)Giá cả

(Price)524.3.2 Các giả thuyết

* H 1 : Sự tin cậy càng cao thì càng hài lòng khách hàng

RR* H 2 : Sự đáp ứng càng nhiều thì sự hài lòng càng cao

RR* H 3 : Sự hữu hình càng tốt thì khách hàng càng hài lòng

RR* H 4 : Sự đảm bảo càng cao thì khách hàng càng hài lòng

RR* H 5 : Sự cảm thông càng lớn thì hài lòng càng tăng

RR* H 6 : Giá cả càng cạnh tranh thì càng hài lòng khách hàng

RR4.4KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

4.4.1 Phân tích tương quan hệ số Pearson

Người ta sử dụng một số thống kê có tên là Hệ số tương quan Pearson để lượng hóa

mứcđộ chặt chẽ của mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng. Nếu giữa 2 biến có

sự tươngquan chặt chẽ thì phải lưu ý vấn đề đa cộng tuyến khi phân tích hồi quy. Trong

phân tích tươngquan Pearson, không có sự phân biệt giữa các biến độc lập và biến phụ

thuộc mà tất cả đều đượcxem xét như nhau.

Đa cộng tuyến là trạng thái trong đó các biến độc lập có tương quan chặt chẽ với

nhau.Vấn đề của hiện tượng cộng tuyến là chúng cung cấp cho mô hình những thông tin

rất giốngnhau, và rất khó tách rời ảnh hưởng của từng biến một đến biến phụ thuộc. Hiệu

ứng khác củasự tương quan khá chặt giữa các biến độc lập là nó làm tăng độ lệch chuẩn

của các hệ số hồiquy và làm giảm trị thống kê t của kiểm định ý nghĩa của chúng nên các

hệ số có khuynh hướngkém ý nghĩa hơn khi không có đa cộng tuyến trong khi hệ số xác

định R square vẫn khá cao.Trong quá trình phân tích hối quy bội, đa cộng tuyến được

SPSS chuẩn đoán bằng lựa chọnCollinearity Diagnostic.

Quy tắc xác định mức độ tương quan:

Có nhiều quy tắc kinh nghiệm khác nhau đề nghị mức độ tương quan theo giá trị

tuyệt đối r, trong đó quy tắc Evans (1996) được sử dụng phổ biến như sau:

53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO

Tải bản đầy đủ ngay(93 tr)

×