Tải bản đầy đủ - 28 (trang)
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tải bản đầy đủ - 28trang

- Xác định mục tiêu chung của chương trình.

- Đánh giá nhu cầu của người học tương lai sẽ tham gia

vào chương trình.

- Cấu trúc chương trình và lên kế hoạch.

- Thiết kế chi tiết nội dung tín chỉ.

- Biên soạn tài liệu học tập.

- Chọn phương pháp đánh giá người học.

- Mục tiêu của đánh giá là cơ sở để cải thiện chương trình

sau này.

Đến nay đã có rất nhiều nhà nghiên cứu giáo dục đã thực

hiện nghiên cứu các phương pháp về xây dựng chương trình;

Hannun và Briggs (1980), đã tìm ra 7 yếu tố khi phân tích các mô

hình hệ thống hóa chương trình giảng dạy bao gồm:

o Lập kế hoạch, xây dựng, truyền đạt và đánh giá giảng dạy

dựa trên cơ sở của lý thuyết hệ thống.

o Các mục tiêu dựa trên việc phân tích tình hình thực tế của

hệ thống tức là mục tiêu được đặt ra phù hợp với quá trình

đào tạo.

o Các mục tiêu phải căn cứ vào khả năng học tập của người

học.

o Chương trình được biên soạn phải căn cứ vào trình độ đầu

vào của người học.

o Chú ý đến việc lựa chọn phương pháp và phương tiện

giảng dạy.

o Đánh giá và xếp loại dựa trên khả năng đạt được những

mục tiêu và tiêu chí đề ra.

o Đánh giá đóng vai trò quan trọng trong tiến trình biên soạn

và hiệu chỉnh.

* Các nguyên tắc xây dựng chương trình:

Để xây dựng chương trình cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

o Quan điểm tiếp cận.

o Cơ cấu nội dung phù hợp với mục tiêu chương trình.

o Tính tư tưởng của chương trình.

o Tính khoa học và tính hệ thống.

o Tính ổn định và linh hoạt.

9o Tính liên thông (dọc và ngang).

o Tính thị trường.

o Tiếp cận với khu vực và thế giới.

2.5. Lý thuyết Module:

Ưu điểm của CTĐT theo module:

- Đào tạo ban đầu và đào tạo nâng cao trình độ là một qui

trình thực hiện kế tục, tạo điều kiện cho người học nâng cao trình

độ khi có điều kiện. Do đó, tạo điều kiện liên thông trong ngành

nghề nhờ vào việc sử dụng chung một số module.

- Mục tiêu đào tạo và cấu trúc nội dung đa dạng, nội dung

đào tạo được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành phù hợp với

nhu cầu của người học và thị trường lao động.

- Người học có thể tích lũy các module theo thời gian, khi

hoàn thành tất cả các module người học sẽ được cấp văn bằng

quốc gia cho một trình độ.

- Người học có thể tự học, tự đánh giá sau khi học xong

mỗi module.

- Khi nhu cầu đào tạo thay đổi chỉ cần xây dựng một số

module mới không cần phải thay đổi toàn bộ chương trình đào

tạo.

- Hệ thống giáo dục nghề linh hoạt và có khả năng đáp ứng

các nhu cầu thay đổi của thị trường.

- Người học phát huy được tính tích cực, năng động sáng

tạo.

Để thực hiện được liên thông trong đào tạo, ngoài việc

thiết kế hệ thống các module cho chương trình thì cần đảm bảo

tính giá trị của hệ thống tín chỉ.

II. Tổng quan về đào tạo liên thông

1. Khái quát về liên thông

Khái niệm liên thông được tìm hiểu theo hai hướng chính

sau: Liên thông dọc (Articulation) thể hiện sự xuyên suốt, khớp

nối trong hình thành và phát triển tri thức, kỹ năng từ các lớp, bậc

học dưới lên trên trong hệ thống Giáo dục - đào tạo. Liên thông

ngang (Tranfer) thể hiện sự chuyển tiếp, chuyển đổi của người

10học với sự tương đương về mặt bằng trình độ giữa các loại hình

Giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Mục đích và ý nghĩa của liên thông

- Nâng cao hiệu quả trong đào tạo trên cơ sở giảm thời

gian đào tạo lại những kiến thức và kỹ năng mà người học đã thu

được ở các bậc học khác.

- Sử dụng một cách thông minh và có hiệu quả hơn các

nguồn lực hiện có của cơ sở đào tạo và phù hợp với khả năng kinh

tế của xã hội.

- Đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho người học.

- Tăng cường dân chủ hóa trong Giáo dục và Đào tạo.

- Thỏa mãn nhu cầu cá nhân của người học và đòi hỏi của thị

trường lao động.

- Tạo điều kiện phân luồng cho học sinh sao trung học cơ

sở và nâng vị trí của trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp

nghề và cao đẳng nghề khi trở thành đối tác của các trường đại

học trong quá trình đào tạo liên thông.

Ngoài những mục đích trên, chủ trương đào tạo liên thông

còn nhằm để nâng cao chất lượng đào tạo và vai trò quản lý của

Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời giải tỏa áp lực tâm

lý của một phần không nhỏ các gia đình và các học sinh thường cho

rằng vào đại học là con đường duy nhất cho phát triển sự nghiệp.

3. Những quan điểm chỉ đạo hoạt động đối với đào tạo liên

thông

Chương trình đào tạo liên thông từ bậc cao đẳng nghề mà

người nghiên cứu đề xuất dựa trên những nguyên tắc sau:

- Phải đảm bảo chuẩn đầu ra và chất lượng đào tạo của

trường đại học.

- Nội dung chương trình phải đảm bảo tính kế thừa và hệ thống.

- Chương trình được xây dựng theo hệ thống tín chỉ.

- Thời gian học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và có

thể kéo dài tùy thuộc vào khả năng và điều kiện học tập của người

học.

4. Các yếu tố liên thông

6. Tình hình liên thông ở Việt Nam hiện nay

11CHƯƠNG II: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG

I. Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh An

Giang

II. Định hướng phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai

đoạn 2011 – 2015

III. Giới thiệu về trường Đại học An Giang

1. Khái quát về trường Đại học An Giang

2. Lịch sử hình thành

3. Giới thiệu khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường

4. Các ngành học đào tạo

IV. Tìm hiểu nhu cầu học liên thông của sinh viên Cao đẳng

nghề ngành Quản trị mạng tại trường Cao đẳng nghề An

Giang

Người nghiên cứu đã tiến hành khảo sát tìm hiểu nhu cầu

học liên thông từ cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng lên đại học

ngành công nghệ thông tin đối với những học viên đang theo học

cao đẳng nghề ngành quản trị mạng tại trường Cao Đẳng Nghề An

Giang nhằm làm cơ sở thực tiễn cho chương trình mà tác giả đang

tiến hành xây dựng.

1. Nội dung tìm hiểu

- Ý định của sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề (đi

làm hay tiếp tục học)

- Nếu có ý định học tiếp để hoàn thành chương trình đào

tạo đại học thì sinh viên sẽ chọn hình thức nào (liên thông từ cao

đẳng nghề lê đại học hay thi đầu vào hệ đại học)

Với mục đích trên, người nghiên cứu đã chọn đối tượng

cho việc khảo sát ;à những sinh viên đang học hệ cao đẳng nghề

(chính quy, không chính quy) ở các khóa sắp tốt nghiệp và còn

một năm nữa tốt nghiệp (tất cả có 93 mẫu khảo sát). Sau đó số

liệu được xử lý trên Excel.

2. Kết quả khảo sát122.1. Hệ đào tạo mà sinh viên đang học

Hệ đào tạo

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Cao đẳng nghề chính quy

93

100%

Cao đẳng nghề không chính quy

0

0%

Liên thông từ trung cấp nghề lên

0

0%

Cao đẳng nghề

Tổng

93

100%

Kết quả khảo sát cho thấy có 100% sinh viên được khảo

sát học cao đẳng nghề chính quy, không có sinh viên học cao đẳng

nghề không chính quy, đây là điều kiện tốt cho việc tổ chức đào

tạo liên thông lên Đại học.

2.2. Thời gian đào tạo

Nội dung

Dài

Vừa

Ngắn

Thời gian đào tạo

32

56

5

Chiếm tỷ lệ

34.41%

60.22%

5.37%

Kết quả khảo sát cho thấy có 60.22% sinh viên cho rằng

thời gian đào tạo bậc Cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng là

vừa. Tuy nhiên, có đến 34.41% ý kiến cho rằng thời gian đào tạo

còn dài, đây là cơ sở để xem xét đề xuất chương trình đào tạo

liên thông cho phù hợp.

2.3. Mục tiêu đào tạo

Nội dung

Phù hợp

Chưa phù hợp

Mục tiêu đào tạo

71

22

Chiếm tỷ lệ

76.34%

23.66%

Đa số sinh viên cho rằng mục tiêu đào tạo là phù hợp,

vẫn còn 23,66% ý kiến cho rằng mục tiêu đào tạo còn chưa phù

hợp.

2.4. Ý định của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Ý định của sinh viên

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Học tiếp lên đại học

44

47.31%

Đi làm

38

40.86%

Vừa học vừa làm

11

11.83%

Khác

0

0%

Tổng

93

100%

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tải bản đầy đủ ngay(28 tr)

×