Tải bản đầy đủ - 100 (trang)
2 SƠ ĐỔ KHỐI CHỨC NĂNG VÀ CÁC CHÂN VÀO RA

2 SƠ ĐỔ KHỐI CHỨC NĂNG VÀ CÁC CHÂN VÀO RA

Tải bản đầy đủ - 100trang

NiỊỈiiân cứu ứng dụng vi diều khiển PÌC trong đo lường & điều khiển13P RA

OTP gramCu ter ! ]:

ro

on <RO N

A/AO

R1 N

A/A1

R 2 NA E-/C Ré

A/A2 /RF V£

R 3 NA E*

A'A3 /RF

R4 0 K 1 U

A.TC Î/CO T

R 5 N/S /C0 T

A/A 4 S 2 UR 0 1 S /TC Ỉ

C/TOO 1 K

Rcimosí/ccP2

R 2 C1

C/C P

R 3 C /S L

C/S K C

R4 D D

C/S I/S A

R5 S O

CVD

R6T 7 K

C^ XC

R7 X T

C/R /DD EP O

ata E R MC P .2

C1S n ron

y ch ous

S P rt

erial oUA T

SRCmarato

op rVltag

o e

R co

cíercnH ìnli 3: Sơ đồ khối chức năng của PIC 16F877A.Hình 3 là sư dồ khối chức năng của vi điều khiển PIC 16F877A.

Báng 2 mò tả chức năng của các chân vào ra của vi điều khiển. Ớ PIC 16F877A

đa số các chùn vào ra được sử dụng cho nhiều chức năng, ví dụ các chân của cổng A

là cổng vào ra số và là các lối vào cho điện áp tương tự của khối biến đổi ADC hay

khối so sánh tương tự (Comparator).

Các chức năng cụ thể cho từng chân vào ra được xác lập khi lập trình qua việc

điều khiển các thanh ghi chức năng thuộc các khối liên quan đến chân này.23NíỊhién cửu ứiiíi dụniỊ vi diêu klìicn PIC trong đo lường & điều khiên

Bảng 2: Mô tá chức nâng các chân cùa PIC 16F877A.

M ô tá chức năngChânLoại0SC1/CLK113IDao động linh thể hoặc lối vào dao động ngoàiOSC2/CLKO140Dao động tinh thể hoặc lối ra xung nhịpM CLR/Vpp1I/PLối vào Reset. Lối vào diện áp nạp trình VppRAO/ANO2I/OVào/ra số. Lối vào analog 0R A I/A N I3I/OVào/ra số. Lối vào analog 1TénVào/ra số. Lối vào analog 2. Lôi vào điện áp chuẩnR A 2 /A N 2/V -R cff/C V R cf

4I/OV -ref của ADC. Lối ra V rcf so sánh

Vào/ra số. Lối vào analog 3. Lối vào điện áp chuẩnR A 3/A N 3/V + R e f5I/Ov + re f cùa A DC.RA4/TOCK1/C1 O U T6I/OVào/ra số cực máng ngó. Lối vào xung ngoài cho

TimerO. Lối ra bộ so sánh 1RA.VSS/AN 4/C20UT7I/OVào/ra số. Lối vào chọn SP1. Lói vào analog 4. Lối

ra bộ so sánh 2RBO/INT33I/OVào/ra số. Lối vào ngái ngoài.RB I34I/OVào/ra sốRB235I/OVào/ra sốRB3/PGM36I/OVào/ra số. Nạp trình LVPRB437I/OVào/ra sốRB538I/OVào/ra sốRB639I/OV à o /ra số. Xu nu n h ịp n ạ p trìn h IC S PRB740I/OVào/ra số. Dữ liệu nạp trình ICSPRCO/T1O SO /T1CK115I/OVào/ra số. Tạo dao động tim erl. Xung nhịp ngoài

cho timer 1RC 1/T10SI/C CP 216I/OVào/ra số. Tạo dao động timer 1. Lối vào Capturc2.

Lối ra Compare2. Lôi ra PWM2RC2/CCP117I/OVào/ra số. Lối vào Capture 1. Lối ra Compare!. Lối

ra P W M 1RC3/SCK/SCL18I/OVào/raRC4/SDI/SDA23i/oVào/ra số. Vào dừ liệu SP1. Vào/ra dữ liệu I2CRCS/SDO24I/OVào/ra sô Ra dữ liệu SPIRC6/TX/CK25I/OVào/ra sô. cổng truyền không đổng bộ. Xung nhịpsố .Nhịp đồng bộ cho SPItruyền đồng bộ24VÌ112CNghiên cửu ứng (ỉiiníỊ vi (tiêu khiển PIC trong đo lường & diêu khiển

TênChânLoạiM ó tá chức nângR C 7/R X /D T26I/OVào/ra số. cổng nhận khổng đổng hộ. Dữ liệu đồng

bộRDO19I/OVào/ra số. cổng song song tớRDI20I/OVào/ra số. cổng song song tớRD221Vào/ra số. cổng song song tớRD322RD427I/o

I/o

I/oRD528I/oVào/ra số. cổng song song tớRD629I/oVào/ra số. cổng song song tớRD730I/oVào/ra số. cổng song song tớREO/RD/AN57I/oVào/ra số. Điều khiển R D cổng song songRHI/VVR/AN68I/oVào/ra số. Điều khiển W R cổng song songRE2/CS/AN79I/oVào/ra số. Điều khiển c s cổng song songVss12,31pĐất chung cho lối vào/ra số và analogVdđ11,32pCấp nguồn dươngVào/ra số, cổng song song tớ

Vào/ra số. cổng song song tớ3.3 TỔ CHỨC l ỉ ộ NHỚ VÀ CÁC THANH GHI CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT

Có 3 loại bộ nhớ trong vi điều khiển

16F877A: bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu

RAM và bộ nhớ dữ liệu EEPROM. Bộ nhớ chươngC L . RT R

A L E UN

R T Ỉk*. P L

KP

.ÏT Wtrinh và bộ nhớ dữ liệu có 2 bus riêng nên có thể

truv nhập dồng thời.

Slrt<:k I nvnlA3.3.1 Bộ nhớ chương trình flashoooo.s<5=Vi điều khiến PIC16F877A có bộ nhớ

IntKmipt V«xỉorchương trình kiểu flash đun« lượne8kX14 bit,OOOSh0FM

7Fchia làm 4 bank. Thanh ghi của bộ đếm chương

trình PC (Program Counter) 13 bit, đủ định địa chí

cho 8 k không gian bộ nhớ. Khi khởi động, bộ đếm00ò4h0 800h

0 't ’Ctop

PrcỵyamP
o >2OF

Wh

lOO

Oh

17FPÎIch ươn 2 trinh bắt đầu từ địa chỉ OOOOh, vectơ ngắt

có địa chi 0004h.

Bộ nhớ dữ liệu flash được ghi vào trong khi25I lì n li 4: T ổ chức hộ nhớ.Nghiên cửu ứng dụng 1 điều khiển PỈC trong đo lường & diêu khiển

7

nạp trình cho vi điều khiển qua bộ nạp trình. Do có kha năng tự ghi vào bộ nhớ

chươnc trình nên vi điều khiển PIC 16F877A còn có thể được nạp trình qua cổng

u ART dưới sự điều khiển của chương trình Bootstrap.

3.3.2 liộ nh ớ dừ liệu RAM

Bộ nhớ cỉữ liệu được chia làm 4 bank trong đó có các thanh ghi đa năng GPR

(Genera! Purpose Register) và các thanh ghi chức năng đặt biệt SFR (Special

Function Register). Việc chọn các bank được xác định bằng các bit RP1, RPO củathanh ghi STATƯS<6:5>

F

ile

A

ddress

Indirect ad

dr.*-' 00h

TR

MO

01h

02h

PC

L

S AU

T T S 03h

04h

FSR

P R A 05h

OT

PO T

R B 06h

PO T

R C 07h

PO TO1 08h

R 1*

PO T <’> 09h

RE

Oh

A

pclath

B

IN C N O h

TO

P 1

IR

Oh

C

Oh

D

PIR

2

TR

M 1L O h

E

F

TR

M 1H Oh

T O

1C N 10h

11h

TR

M2

T O

2C N 12h

SSPB F 13h

U

SSPC N 14h

O

C PR

C 1L 15h

C PR

C 1H 16h

C P1C N 17h

C O

R S A 18h

CT

T R G 19h

XE

A

RRG 1h

CE

C PR

C 2L 18h

C PR

C 2H 1C

h

D

C P2C N 1 h

C O

h

A R SH 1E

DE

h

ACN

D O O 1F

20hF

ile

F

ile

A

ddress

A

ddress

A

ddress

Indirect addr.(‘> 100h Indirect addr.1 180h

Indirect addr.(‘* 80b

’1

101h O IO . R G 1 1h

PT N E 8

O IO _R G 61h

PT N E

TR

MO

PC

L

102h

182h

82h

PL

C

PC

L

S AU

T T S 103h

S AU

T T S 183h

S AU

T T S 83h

104h

FSR

FSR

184h

FSR

84h

105h

185h

T IS

RA

85h

106h

PO T

RB

T ISB

R

186h

T ISB

R

86h

107h

87h

T ISC

R

187h

108h

T ISD > 88h

R (1

188h

109h

T ISE > 89h

R (1

189h

h

PLT

C A H 10A

PLT

C A H 18 h

PLT

C A H 8A

A

h

h

IN C N 10B

TO

IN C N 18B

TO

IN C N 8B

TO

h

h

h

ECN

E O 1 18C

P1

IE

EDT

E A A 10C

8C

h

h

E A R 10D

ED

h

ECN

E O 2 180h

P 2

IE

8D

h

h

PC N

O

18E

h

8E

h

EDT

E A H 10E

R

eserved

EAR

E D H 10Fh

h

8Fh

Reserved® 18F

1O

1h

190h

90h

111h

SSPC N 9 h

O2 1

1 1h

9

112h

PR

2

192h

92h

113h

193h

SSPA D 93h

D

114h

SSPST T 94h

A

194h

115h

195h

95h

116h

96h

196h

G

eneral

G

eneral

117h

197h

97h

Purpose

Purpose 198h

118h

T SA

XT

98h

R

egister

R

egister

119h

SPB G

R

16 B

ytes

99h

16B

ytes 199h

1A

1h

19 h

A

9A

h

1B

1h

198h

9B

h

11C

h

C CN

MO

19C

h

9C

h

CRO

V C N 9D

11D

h

19D

h

h

11E

h

A R SL 9E

DE

19E

h

h

11F

h

19Fh

ACN

D O 1 9Fh

120h

lA h

O

Ah

OG

eneral

Purpose

R

egister

96 B

ytes

B 0

ank

QG

eneral

Purpose

R

egister

80 B

ytes

accesses

70h-7Fh

B 1

ank7F

hG

eneral

Purpose

R

egister

80 B

ytesEh

F

Fh

Oaccesses

70h-7Fh

B 2

ankFFh16Fh

170h

17F

hG

eneral

Purpose

R

egister

80 B

ytes

accesses

70h - 7Fh

B 3

anko N H Ờ K H Ỏ NG TỐN ĨAI, LUỎN O Ằ N Q *0*

Th a n h g h i Á oH ình 5: Tổ chức các thanh ghi chức năng SFR.26lEFh

1F

0h

1F h

FTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 SƠ ĐỔ KHỐI CHỨC NĂNG VÀ CÁC CHÂN VÀO RA

Tải bản đầy đủ ngay(100 tr)

×