Tải bản đầy đủ - 113 (trang)
4 ĐIỂU KHIỂN CÔNG SUÂT

4 ĐIỂU KHIỂN CÔNG SUÂT

Tải bản đầy đủ - 113trang

Cácm áydi đ ộ n gM SIvà M S2khaithácp h â n b iệ t c h ỉ b ằ n g m ã trải r iê n g c ủ a c h ú n g .

tru y ền c ủ a M S Iở cùngm ộ t tần số, đ ư ợ ctrạmgốcthể x ả y ra tr ư ờ n g h ợ p tổ n h a o đ ư ờ n gk h i ở ria cell, lớn h ơ n 7 0 d B so với M S 2 ở g ầ n tr ạ m g ố c BS. N ế uk h ô n g c ó c ơ c h ế đ iề u k h iể n c ô n g su ất đối với M S I

g ố c thì M S 2 c ó th ể d ễ d à n g "át" (o v e r s h o u t) M S Iv à M S 2 ở m ứ c n h ư n h a u tại trạ m

v à d o đ ó là m n g h ẽ n m ộ t p h ầ n lớnc ủ a c e ll, g â y r a h iê u ứ n g “ g ầ n - x a ” c ủ a C D M A . G iả i p h á p tối ư u đ ể d u n g l ư ợ n g đ ạ t

cựcđ ạ i là là mn g a n g b ằ n g c ô n g s u ấ t th u đ ư ợ c trên m ỗ i b ít c ủ a tất c ả c á c m á ydiđ ộ n g ở m ọ i thờ i đ iể m .

N ế u d ù n g c ơ c h ế điều k h iển c ô n g suất m ạ c h kín n h ằ mđ ể d ự đ o á n thô tổ n haođ ư ờ n g t r u y ề n b ằ n g tín h i ệ u p h a đ ư ờ n g x u ố n g , thì k ế t q u ả c h o đ ư ợ c rấ t k h ô n g c h í n h

x á c . N g u y ê n n h â n c h í n h là d o f a d i n g n h a n hhầu n h ư k h ô n g tương q u an g iữ a đư ờnglên và đ ư ờ n g x u ố n g d o p h â n c á c h tần s ố g iữ a b â n g lên và b ă n g x u ố n g c ủ a W C D M A

- FD Dlớn. T u yn hiên, điềukhiểncôngsuất m ạchm ở cũngđượcsử dụngtrongW C D M A , Iihưng chỉ d ù n g đ ể đặt m ứ c c ô n g su ất b a n đ ầ u thô c h o m á y di đ ộ n g khi

b ắ t đ ầ u k ế t nối.

G iảiphápm ạ c h kín. ởđiềukhiểncôngsuấtW C D M Alà đ iề ukhiểncôngsuấtnhanhđ ư ờ n g lê n , đ iề u k h i ể n c ô n g s u ấ t n h a n h m ạ c h k ín đ ư ợ c th ự c h i ệ n nhu's a u : t r ạ m g ố c tiế n h à n h đ á n h g i á t h ư ờ n g x u y ê n tỷ s ố tín h i ệ u / n h i ễ u th u đ ư ợ c ( S I R )

và so sánh nó

yêucầuvớiS IR y ê u cầu . N ế u S IR đ o d ư ợ c c a o h ơ n S IR y ê u c ầ u , trạ m g ố c sẽmáy di động giảm côngsuất; nếuSIR q u á th ấ pmáy di độngsẽđượcc ầ u tă n g c ô n g suất. C h u trình “ đ o -ra lệ n h -tư ơ n g tác” đ ư ợ c thự c h iệ n với tố c đ ộyêu1500lần /s (1 .5 k H z ) đ ối với m ỗ i m á y di đ ộ n g và d o vậy nó thự c h iệ n n h a n h h ơ n m ọ i thay

đ ổ i đ á n g k ể n à o c ủ a tổ n h a o đ ư ờ n g tr u y ề n c ó th ể x ả y ra, v à t h ậ m c h í n h a n h h ơ n tốc

độ

mọicủafadingR ayleighnhanh.V ớ i điều k h iể n c ô n g suất m ạ c hkín sẽ n g ăns ự m ấ t c â n b ằ n g v ề c ô n g s u ấ t t r o n g tâì c ả c á c tín h i ệ u đ ư ờ n gchặnlên thu đ ư ợ c ởtrạm gốc.

Kỹth u ật điều k h iển c ô n g suất m ạ c hkínnhư vậy cũng được sử dụng ở đườngx u ố n g , tuy đ ộ n g c ơ c ủ a c h ú n g k h á c n h au : ở đ ư ờ n g x u ố n g k h ô n g có h iện tư ợ n g "gần

-x a " . T ấ t c ả c á c tín h iệ u tr o n g m ộ t cell đ ể u b a t n g u ồ n từ m ộ t trạ m g ố c đ ế n tất c ả các

m á y di đ ộ n g . T u y n h iên , c ũ n g c ầ n c u n g c ấ p m ộ t lư ợ n g c ô n g su ấ t b ổ s u n g d ự trữ ch o31cácm áydi đ ộ n gở ria cell k h i c h ú n gbị ả n hhưởngnhiềucủanhiễucell k h á c . 0đ ư ờ n g x u ố n g , p h ư ơ n g th ứ c n â n g c á c tín h iệ u y ế u d o tá c đ ộ n g c ủ a f a d i n g R a y l e i g h ở

tố c đ ộ t h ấ p v ớ i c ô n g s u ấ t b ổ s u n g là c ầ n th iế t k h i c á c p h ư ơ n g th ứ c s ử a lỗi k h á c d ự a

v à o c á c m ã c h è n v à s ử a lỗi k h ô n g h iệ u q u ả .

H ìn h 2 .8 m ô tả đ iề u k h iể n c ô n g s u ấ t m ạ c h k ín đ ư ờ n g lê n h o ạ t đ ộ n g n h ư th ế n à o

ở kênhfadingtốc đ ộthấp. Đ iề u k h iể n c ô n gsuất m ạchk ínlệnh c h om áydi đ ộ n gp h á t ở m ứ c c ô n g s u ấ t tỷ lệ n g h ịc h vớ i c ô n g s u ấ t th u đ ư ợ c ( h o ặ c S IR ). M á y di đ ộ n g

đ ư ợ c c u n g c ấ p m ộ t k h o ả n g t r ố n g đ ủ đ ế n â n g c ô n g s u ấ t lê n , k ế t q u ả c h ỉ c ò n lại m ộ t

lư ợ n g d ư fa d in g rất n h ổ v à k ê n h trở th à n h k ê n h g ầ n n h ư k h ô n g c ó f a d in g k h i n h ìn từ

trạm g ố c thu.2011T'TTr7715riI-oiỊ-ị- i S -----------1---------- 1

---------------------- 1--------------------- ----------------------- ----------- -— ------- -J

-0H ìn h 2.8.0.10.20.30.40.50.60.70.80.91Đ iều k h iển cô n g suất m ạ c h kín b ù k ê n h fad in gT iếp theo điều k h iển c ô n g suất m ạ c hkínĐ iểu k h iển c ô n g suất m ạ c h ngoài đ iều chỉnhlà đ iề u k h i ể n c ô n g s u ấ t m ạ c h

tập đ iể mhợp với n hu c ầ u c ủ a từ ng k ết nối vô tu y ến đơnSIR y êu c ầ u ở trạmvà n h ằmngoài.gốc phùđạt đư ợ c ch ất lư ợ ng k h ô n gđ ố i , I 1Ó t h ư ờ n g đ ư ợ c x á c đ ị n h b ở i t ỷ s ố b i t l ỗ i ( B E R ) h a y k h u n g l ỗ i ( F E R ) y ê u c ầ u .

Sở dĩ p h ải th a y đ ổ i tập đ iể mtậpđa đường.x ấu nhất,nghĩaS IR y ê u c ầ u là d o S IR p h ụ th u ộ c tố c đ ộ m á y di đ ộ n gN ếu m ột kếttrườngnối đượchợp m áydiđặtơtập đ iể mđ ộ n g di c h u y ể n32SIRyêu cầuvới tốcđộcho trường hợpcao,thì s ẽlãngphírấ t n h i ề u d u n g lư ợ n g c h o c á c k ế t n ố i đ ó ở tố c đ ộ th ấ p . D o v ậ y , c á c h tốt n h ấ t là th ả

nổi tập đ iể mSIR yêu cầu q u a n hđ ặ t ra. T ậ p đ iể mSIRm ộ t g i á trị rối t h i ể u v ừ a đ ủ đ ể đ á p ứ n g c h ấ t l ư ợ n gsẽ th ay đổi th eothời g ia n , n h ư h ìn h 2 .9 , th e o sự th a y đ ổ i vềtốc đ ộ và m ô i trư ờ n g tru y ề n só n g .RNCO u ter loop pow er control'If q uality< target, in crease

S IR targ et'33

F a s t po w er c o n tro l

If SIR
'p o w e r u p ' com m andS tagt

IR reH ìn h 2.9.Đ iều khiển cô n g suất m ạch ngoàiB ộ chỉ thị c h ấ t lư ợ n g k h u n g b á o c h o b ộ đ iề u k h iể n m ạ n g vô tu y ế n R N C về c h ấ t

lư ợng tru y ền . N ế u c h ấ t lư ợ n g x ấ u đi R N C

cầu thêmlện h c h o trạ m g ố c tă n g tập đ iể mSIR y êum ộ t lư ợ ng n ào đó. L ý d o phái có đ iểu k h iển c ô n g su ất m ạ c h n g o ài trongR N C là d o c h ứ c n ă n g n à y đ ư ợ c th ự c h iệ n sa u k h i c ó c h u y ể n g ia o m ề m .2.5C H U Y Ể N G IA O M Ề M VÀ M Ể M h ơ n

T ro n g q u á trình c h u y ể n g ia o m ề mh ơ n , m á y di đ ộ n g n ằ m tr o n g v ù n g p h ủ c h ồ n gcell c ủ a h a i s e c t o r lâ n c ậ n c ủ a m ộ t tr ạ mg ố c . T h ô n g tin g iữ a m á y d i đ ộ n g v à tr ạ mg ốc đ ư ợ c thự c h iên đ ồ n g thòi q u a hai k ê n hgiao d iện k h ô n g gian (m ỗ i k ên h thuộcm ộ t sector). Đ iề u n à y y ê u c ầ u sử d ụ n g hai m ã riên g b iệt ở đ ư ờ n g x u ố n g đ ể m á y di33đ ộ n g c ó t h ể p h â n b i ệ t c á c tín h i ệ u . H a i tín h i ệ u đ ư ợ c t h u ở m á y d i đ ộ n g b ằ n g x ử lý

Rake,tư ơ n g tự n h ư th u đ a đ ư ờ n g , n g o ạ i trù c á c f i n g e r c ầ n p h á t m ãriêng chos e c to r đ ể th ự c h iệ n n é n tín hiệu. H ìn h 2 .1 0 giới th iệ u về c h u y ể n g ia o m ề mH ìn h 2.10.C h u y ế n giao m ề mmỗihơn.hơnđ ư ờ n g lên, q u á trình tư ơ n g tự d iễ n ra ở trạ m g ố c: k ê n h m ã c ủ a m á y di đ ộ n gđ ư ợ c t h u ở m ỗ i s e c t o r , s a u đ ó đ ư ợ c đ ư a tới c ù n g m ộ t m á y t h u R a k e b ă n g c ơ b ả n v à

ở đótỷ s ố c ự c đ ạ i đ ư ợ c k ế t h ợ p th e o c á c hgiao m ề mih ỏ n gthư ờ n g . T ro n g q u átrình c h u y ể nh ơ n ch ỉ m ộ t m ạ c h đ iề u k h iể n c ô n g su ấ t trên m ộ t k ế t n ố i ở m ứ c tích cự c.C h u y ể n giao m ề m

H ìn h 2.11

động nằmh ơ n th ư ờ n g x ả y ra k h o ả n g 5 - 1 5 % c á c k ế t nối.m ô tả c h u y ể n g ia o m ề m . T r o n g q u á trìn h c h u y ể n g ia o m ề m , m á y ditro n g v ù n g p h ủ c h ồ n g cell c ủ a hai se c to r th u ộ c hai tra m g ố c k h á c n h a u ,th ô n g tin g iữ a m á y di đ ộ n g v à tr ạ m g ố c đ ư ợ c th ự c h iệ n đ ồ n g th ò i q u a h ai k ê n h g ia o

d iệ n k h ô n g g i a n từ m ỗ i tr ạ m g ố c r i ê n g biệt. C á h a i k ê n h ( tín h iệ u ) đ ư ợ c th u ở m á y

d i đ ộ n g b ằ n g x ử l ý R a k e k ế t h ợ p t ỷ s ố c ự c đ ạ i . Đ ứ n g ở g ó c đ ộ m á y d í đ ộ n g c ó r ấ t ít

đ iểm k h á c n h a u g iữ a c h u y ể n g iao m ề m

Tuy

m ềmn hiênở hướnglên, c h u y ể nvà m émgiaom ềmhơn.

khácđángkểsovới ch u y ểngiaoh ơ n : k ê n h m ã c ủ a m á y di đ ộ n g đ ư ợ c c á hai trạ m g ố c thu, n h ư n g d ữ liệu n h ậ n34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 ĐIỂU KHIỂN CÔNG SUÂT

Tải bản đầy đủ ngay(113 tr)

×