Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 85trang

Luận văn tốt nghiệpkhoa khoa học quản lýMục lục

lời nói đầu.........................................................................................................................................................1

Chơng i.................................................................................................................................................................3

Lý luận chung về tiền lơng.....................................................................................................................3I. Bản chất của tiền lơng................................................................................................3

1. Khái niệm tiền lơng..........................................................................................................................3

2. Các yêu cầu và chức năng của công tác tổ chức tiền lơng trong doanh

nghiệp...........................................................................................................................................................3

2.1. Yêu cầu của tiền lơng trong doanh nghiệp................................................................3

2.2. Chức năng của công tác tiền lơng...................................................................................4II. Nội dung của công tác tổ chức tiền lơng......................................................41. Các nguyên tắc cơ bản của công tác tổ chức tiền lơng............................................4

2. Các điều kiện của công tác tổ chức tiền lơng:................................................................5

2.1. Tổ chức phục vụ nơi làm việc...............................................................................................5

2.2. Điều kiện lao động.....................................................................................................................5

2.3. Phân công và hiệp tác lao động........................................................................................5

2.4. Định mức lao động.....................................................................................................................6

2.5. Bố trí sử dụng lao động..........................................................................................................6

2.6. Đánh giá thực hiện công việc..............................................................................................6

3. Quỹ lơng và các phơng pháp xây dựng quỹ lơng...........................................................6

3.1. Quỹ lơng..........................................................................................................................................6

3.2. Phân loại quỹ lơng....................................................................................................................6

3.3.Các phơng pháp xây dựng quỹ lơng..................................................................................7

3.4. Phơng pháp xây dựng đơn giá tiền lơng. ......................................................................8

QTLCB.....................................................................................................................................................................9

4. Các hình thức trả lơng................................................................................................................10

4.1. Trả lơng theo thời gian.......................................................................................................10

4.1.1. Hình thức trả lơng theo thời gian đơn giản.........................................................10

4.1. 2. Hình thức trả lơng theo thời gian có thởng:......................................................11

4. 2. Trả lơng theo sản phẩm......................................................................................................11

4. 2. 2. Hình thức trả lơng theo sản phẩm tập thể...............................................................13

4. 2.3. Hình thức trả lơng theo sản phẩm gián tiếp.............................................................15

4. 2. 6. Hình thức trả lơng sản phẩm luỹ tiến........................................................................17

5. Công tác tổ chức tiền lơng cấp bậc......................................................................................18

5. 1. Thang lơng .................................................................................................................................18

5. 2. Mức lơng.......................................................................................................................................18

5. 3. Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.............................................................................................19

6. Định mức lao động..........................................................................................................................19

6. 1. Xác định định mức lao động cho đơn vị sản phẩm................................................19

6.2. Phơng pháp định mức lao động tổng hợp theo định biên...................................20III- Các nhân tố ảnh hởng đế công tác tổ chức tiền lơng ......................21

1.Môi trờng của công ty..................................................................................................................21

1.1.Chính sách của công ty ........................................................................................................22

1.2. Bầu không khí của công ty.................................................................................................22

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty ...............................................................................................22

1.4.Khả năng chi trả của công ty ...........................................................................................22

2. Thị trờng lao động.........................................................................................................................22

2.1. Tiền lơng trên thị trờng......................................................................................................22

2.2. Chi phí sinh hoạt........................................................................................................................22

2.3. Công đoàn ....................................................................................................................................22

2.4.Nền kinh tế và pháp luật.......................................................................................................23

3.Bản thân ngời lao động ..............................................................................................................23

3.1. Sự hoàn thành công tác.......................................................................................................23Sinh viên thực hiện:Nguyễn Xuân Tuấn, Lớp Quản lý Kinh tế 39A69Luận văn tốt nghiệpkhoa khoa học quản lý3.2. Thâm niên......................................................................................................................................23

3.3. Trình độ năng lực quản lý và khả năng sử dụng công nghệ trong công

việc..........................................................................................................................................................23

4.Bản thân công việc..........................................................................................................................23

5. Chế độ chính sách của nhà nớc về lao động tiền lơng.............................................24

Chơng II..............................................................................................................................................................26

Thực trạng công tác tổ chức tiền lơng ở công ty Vật t-Vận tải-Xi măng..................26I. Quá trình hình thành và phát triển, các đặc điểm chính có liên

quan đến công tác tổ chức tiền lơng ở công ty Vật t-Vận tải-Xi

măng..........................................................................................................................................26

1. Quá trình hình thành và phát triển ....................................................................................26

2. Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty Vật t - Vận tải - Xi măng.........................28

3. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.....................................................28

4. Các đặc điểm có liên quan đến công tác tổ chức tiền lơng...................................29

4.1. Cơ cấu tổ chức...........................................................................................................................29

4.2 Những mặt hàng kinh doanh chính :...............................................................................35

4.3 Cơ cấu lao động ........................................................................................................................37

4.4 Xác định lao động biên:.........................................................................................................39III. Thực trạng công tác tổ chức tiền lơng ở Công ty vật t - vận tải xi măng ....................................................................................................................................41

1. Công tác quỹ lơng của Công ty vật t - vận tải - xi măng ........................................41

1.1 Cách xác định quỹ lơng........................................................................................................41

1.2 Tình hình sử dụng quỹ lơng.................................................................................................43

1.3. Hệ số phụ cấp bình quân, cấp bậc bình quân của công ty..................................44

2. Các hình thức và chế độ trả lơng đợc áp dụng ở công ty.......................................45

2.1. Hình thức trả lơng theo thời gian................................................................................45

2.2. Hình thức trả lơng theo sản phẩm.................................................................................47

3. Tiền thởng ...........................................................................................................................................49

3.1. Quỹ khen thởng, đối tợng xét thởng............................................................................50

3.2. Tiêu chuẩn xét thởng thơi hạn xét thởng mức tiền thởng....................50

3.3. Tiền thởng đợc tính.................................................................................................................51

4.Điều kiện tổ chức tiền lơng của công ty ...........................................................................52

4.1 Tổ chức phục vụ nơi làm việc..............................................................................................52

4.2 Điều kiện lao động....................................................................................................................52

4.3 Phân công hiệp tác lao động..............................................................................................52

4.4 Đánh giá thực hiện công việc.............................................................................................52III. Đánh giá thực trạng công tác tổ chức tiền lơng.................................52

Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lơng ở Công ty

vật t - vận tải - xi măng ............................................................................................................................54I - Định hớng công tác tổ chức tiền lơng ở Công ty vật t - vận tải xi măng trong thời gian tới.....................................................................................54

II/ Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lơng ở Công ty vật t - vận tải xi măng ....................................................................................................................................54

1.Hoàn thiện công tác kinh doanh............................................................................................55

2. Hoàn thiện công tác chia lơng cho ngời lao động.....................................................55

3. Hoàn thiện việc xây dựng hệ số chức danh công việc...............................................58

4- Hoàn thiện công tác khen thởng..........................................................................................62

5- Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lơng.............................................................................63

5.1 Tổ chức phục vụ nơi làm việc:.............................................................................................63

5.2 Bố trí sử dụng lao động.........................................................................................................63

5.3 Điều kiện lao động....................................................................................................................63

5.4 Phân công hiệp tác....................................................................................................................63

6 - Sắp xếp bố trí sử dụng lao động.............................................................................................64Sinh viên thực hiện:Nguyễn Xuân Tuấn, Lớp Quản lý Kinh tế 39A70Luận văn tốt nghiệpkhoa khoa học quản lý7- Tăng cờng công tác đào tạo, bồi dỡng đội ngũ cán bộ.............................................64

8- Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý và công tác tuyển dụng......................65

Kết luận............................................................................................................................................................67

Tài liệu tham khảo......................................................................................................................................68Sinh viên thực hiện:Nguyễn Xuân Tuấn, Lớp Quản lý Kinh tế 39A71Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×