Tải bản đầy đủ - 123 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN.

Tải bản đầy đủ - 123trang

- Từng bước xây dựng Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch (du lịch sinh thái

biển đảo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa - lịch sử) tầm cỡ khu vực và quốc tế

với các hình thức dịch vụ chất lượng cao, thu hút nhiều khách quốc tế và đáp ứng

yêu cầu của khách du lịch trong nước.

- Các chỉ tiêu phát triển cụ thể:

Dự báoNăm 2015Lượng khách667.000Khách quốc tế30.000Khách lưu trú190.000Số phòng1.575Doanh thu (tỷ đồng)850Nguồn nhân lực18.0003.1.2. Yêu cầu thực tiễn

Căn cứ vào thực tiễn các yếu tố về tài nguyên du lịch văn hóa - lịch sử, sản

phẩm du lịch văn hóa - lịch sử, khả năng cung ứng các dịch vụ phát triển du lịch,

nguồn nhân lực phát triển du lịch đã điều tra ở chương 1 và chương 2, ta thấy bên

cạnh những thuân lợi thì du lịch Vân Đồn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Trước

hết, đó là việc đầu tư phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng. Tiềm năng

du lịch của huyện rất phong phú và đa dạng nhưng đầu tư cho phát triển sản phẩm

du lịch chưa đúng mức, chưa có nhiều định hướng. Công tác quản lý nhà nước về

quy hoạch, các dự án đầu tư về du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Nguồn nhân lực trong ngành còn thiếu và phần lớn chưa qua đào tạo. Công tác

quản lý, bảo tồn các di tích còn yếu kém, nhiều di tích đang trong giai đoạn bị

xuống cấp. Hệ thống cơ sở hạ tầng vừa thiếu và yếu. Nguồn ẩm thực phong phú và

đa dạng song chất lượng phục vụ còn hạn chế, chưa tạo điểm nhấn riêng về văn

hóa ẩm thực địa phương. Công tác quảng bá, xúc tiến chưa được đầu tư thỏa đáng,

chưa có sự quan tâm đúng tầm đối với loại hình phát triển du lịch văn hóa - lịch

sử. Sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, các chương trình du lịch ít hấp dẫn. Tóm lại,73du lịch Vân Đồn nói chung và du lịch văn hóa - lịch sử nói riêng việc đầu tư phát

triển chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển du lịch. Sức cạnh tranh

còn thấp so với các điểm du lịch trong khu vực, chưa tạo được thương hiệu cho du

lịch Vân Đồn nên sức hấp dẫn với các nhà đầu tư du lịch chưa cao. Vì vậy, lượng

khách du lịch hàng năm đến Vân Đồn còn ít, số ngày lưu lại ngắn, khả năng thanh

toán thấp, lượng khách du lịch quay lại không nhiều. Để du lịch Vân Đồn nói

chung và du lịch văn hóa - lịch sử nói riêng phát triển tương xứng với tiềm năng

thì cần phải có những giải pháp cụ thể phát triển du lịch văn hóa - lịch sử.

3.2. Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa - lịch sử huyện

đảo Vân Đồn

3.2.1. Giải pháp về tổ chức quản lý du lịch

Giải pháp về tổ chức quản lý du lịch tập trung vào 3 nhóm:

* Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch

Đối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch Vân Đồn, cụ thể là phòng Văn

hoá , Thông tin cần tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể sau:

+ Lập quy hoạch phát triển du lịch.

Phối hợp và đề xuất với Sở VH, TT và DL trong công tác lập quy hoạch phát

triển du lịch.

Cần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy mạnh phát

triển du lịch; Đầu tư phát triển loại hình du lịch văn hóa - lịch sử kết hợp đa đạng

với các sản phẩm du lịch khác tạo sự khác biệt, ưu thế vượt trội nhằm xây dựng Vân

Đồn trở thành một điểm du lịch hấp dẫn của Quảng Ninh.

Cần triển khai lập, đánh giá các điểm du lịch văn hóa - lịch sử trọng điểm, trên

cơ sở đó xây dựng các dự án ưu tiên đầu tư theo từng giai đoạn.

Quy hoạch các tuyến du lịch nội huyện xuất phát từ trung tâm thị trấn Cái

Rồng, xây dựng các chương trình du lịch, tuyến du lịch nội tỉnh và liên tỉnh theo74quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đã được phê duyệt, đặc biệt

phải xây dựng các lộ trình liên kết giữa các điểm du lịch trên các đảo.

+ Tăng cường công tác tổ chức quản lý đầu tư, kinh doanh phát triển du lịch.

Tăng cường công tác tổ chức quản lý đầu tư, kinh doanh du lịch nhằm phát

hiện kịp thời và tập trung khắc phục những tồn tại và nâng cao tính cạnh tranh của

các doanh nghiệp du lịch để tăng thu nhập cho địa phương. Đa dạng hóa các

ngành nghề kinh doanh du lịch nhằm tạo sự đa dạng và phong phú của các sản

phẩm du lịch lịch sử - văn hóa của huyện đảo. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra

giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cần tiến hành một cách chặt

chẽ, thường xuyên.

+ Rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh, các cơ chế, chính sách có liên quan

đến chính sách phát triển du lịch văn hóa - lịch sử.

Rà soát các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch văn hóa - lịch sử nhằm mục

đích phát hiện những bất cập, hạn chế, những điểm không phù hợp trong điều kiện

hiện nay làm cơ sở nghiên cứu, tham mưu với tỉnh ban hành những cơ chế chính

sách phù hợp.

Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn

hóa, lịch sử của huyện.

Khảo sát, nghiên cứu kỹ các giá trị văn hóa, lịch sử của huyện đảo; xác định

các điểm du lịch lịch văn hóa, lịch sử trọng tâm, có giá trị nổi bật; xây dựng các dự

án khôi phục, bảo tồn, lưu giữ và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc

nhằm đưa loại hình du lịch văn hóa - lịch sử trở thành một trong những loại hình du

lịch chính của Vân Đồn.

Tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh đổi mới các chính sách về khuyến

khích đầu tư, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch trong và

ngoài nước đầu tư vào Vân Đồn.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành và các cấp quản lý chặt chẽ công tác

quy hoạch, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đầu tư khai thác tài nguyên du75lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; bảo

vệ tài nguyên du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội.

* Các doanh nghiệp du lịch

Các doanh nghiệp du lịch cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động

kinh doanh của mình; tuân thủ quy định pháp luật của nhà nước về du lịch; tuân thủ

nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, có các biện pháp đảm bảo an toàn

về sức khỏe, tính mạng tài sản của du khách; thường xuyên nâng cao trình độ ngoại

ngữ và chuyên môn, nghiệp vụ đối với cả cấp quản lý và nhân viên.

* Chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương cần hiểu rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc

phát triển du lịch văn hóa - lịch sử là nhằm góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã

hội của địa phương.

UBND huyện cần có những quy định về việc xử phạt đối với các hành vi vi

phạm những quy định về môi trường, luật du lịch, luật di sản…

Chính quyền địa phương cần thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng

tổ chức giáo dục, tuyên truyền rộng rãi cho người dân về quy định của luật Du lịch,

luật Di sản, quyền lợi và trách nhiệm của họ trong việc phát triển du lịch văn hóa lịch sử, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn và phát huy

các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, có

biện pháp bảo tồn, nâng cấp, trùng tu các di sản văn hóa tại địa phương. Kiểm tra

chặt chẽ việc đầu tư xây dựng các công trình mới đặc biệt là những cơ sở lưu trú,

nhà hàng, khách sạn phục vụ du lịch phải tuân theo những quy định về mức độ phù

hợp với cảnh quan chung, không làm phá vỡ vẻ đẹp kiến trúc truyền thống của các

di tích văn hóa, lịch sử đã tồn tại hàng trăm năm.

3.2.2. Giải pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật và đầu tư phát triển

3.2.2.1. Về cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

Căn cứ quy hoạch phát triển du lịch Vân Đồn đến năm 2020, cùng tiềm năng

và thực tiễn phát triển du lịch tại huyện đảo, trong tương lai gần Vân Đồn sẽ trở76thành một trong những trung tâm du lịch lớn của Quảng Ninh. Vì vậy, xây dựng

chiến lược cho việc phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch huyện đảo

Vân Đồn là việc làm hết sức cấp thiết, quan trọng và cần tập trung vào những nội

dung cơ bản:

- Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú đảm bảo cả về số lượng và chất lượng

nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch theo quy hoạch đến năm 2020.

- Hoàn thiện các hạng mục đầu tư còn dang dở tại các khu du lịch như: Vân

Hải, Mai Quyền…

- Đầu tư các khu nghỉ dưỡng chữa bệnh, các khu thể thao, vui chơi giải trí, các

khu hội thảo, hội nghị với các phòng họp đầy đủ tiện nghi, các siêu thị và trung tâm

thương mại, dịch vụ …

- Khuyến khích đầu tư, xây dựng các nhà hàng đạt chuẩn tại các điểm du lịch

chính như Cái Rồng, Quan Lạn, Minh Châu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao

của du khách.

Khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài, các nhà đầu tư lớn đầu tư xây

dựng các khách sạn cao cấp, các khu du lịch mang tầm cỡ quốc gia.

- Nâng cấp hệ thống khách sạn, nhà hàng hiện có cả về số lượng và chất lượng

để đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch.

- Đầu tư xây dựng các công trình du lịch tại các điểm du lịch văn hóa, lịch sử

cần phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt về kiến trúc xây dựng, phù hợp với

cảnh quan môi trường của khu vực.

- Đầu tư xây dựng một số khu vui chơi giải trí tổng hợp với nhiều loại hình

kết hợp giữa dân tộc và hiện đại, với nhiều loại hình vui chơi giải trí độc đáo, hấp

dẫn, khai thác được yếu tố độc đáo của địa hình biển đảo thỏa mãn nhu cầu đa dạng

của các thành phần khách khác nhau.

- Cần ưu tiên đầu tư xây dựng các loại hình vui chơi giải trí hiện đại, các hoạt

động thể thao như sân golf, dã ngoại, đua moto nước, lướt ván, lặn biển, leo

núi...Những địa điểm thích hợp để đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí ở giai

đoạn này là: Cái Rồng, Quan Lạn, Minh Châu…77- Nhanh chóng phát triển và hiện đại hóa hệ thống bưu điện, thông tin truyền

thông nhằm phục vụ kịp thời, thuận tiện cho các nhu cầu của khách du lịch trong và

ngoài nước.

3.2.2.2. Về đầu tư phát triển

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội Vân Đồn đến năm 2020, tiến

hành rà soát xây dựng các quy hoạch chi tiết, các chương trình, đề án, dự án phát

triển du lịch làm căn cứ để xúc tiến kêu gọi đầu tư. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện

cơ bản để các nhà đầu tư nghiên cứu và triển khai dự án.

Đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải để phát huy hiệu quả đầu tư. Tập trung

đầu tư khai thác các tiềm năng về văn hóa, lịch sử của Vân Đồn tạo dấu ấn riêng đối

với du lịch huyện đảo.

Ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng cho các khu du lịch chính. Khu du lịch Cái

Bầu: bao gồm khu du lịch Bãi Dài, khu cảng Cái Rồng, bến cảng Vạn Hoa, đền Cặp

Tiên, chùa Cái Bầu. Khu du lịch Vân Hải gồm: xã Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh

Châu, Bản Sen, Thắng Lợi, vườn quốc gia Bái Tử Long.

Trùng tu các di tích lịch sử văn hóa như: đình Quan Lạn, chùa Quan Lạn,

nghè Trần Khánh Dư…đúng theo kiến trúc truyền thống.

Đầu tư phát triển tạo tiền đề cho du lịch Vân Đồn tăng tốc song các công trình

đầu tư xây dựng phải phù hợp, không làm phá vỡ cảnh quan, ảnh hưởng tới vẻ đẹp

truyền thống của các di tích lịch sử văn hóa.

3.2.3. Giải pháp về sản phẩm

3.2.3.1. Đầu tư xây dựng các tuyến, điểm du lịch

Tập trung đầu tư tuyến du lịch văn hóa - lịch sử quan trọng của Vân Đồn là

khu du lịch Vân Hải gồm Minh Châu – Ngọc Vừng – Quan Lạn. Phát triển loại hình

du lịch văn hóa - lịch sử kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, phương

hướng phát triển tập trung cụ thể vào các nội dung;

- Đầu tư trùng tu các công trình văn hóa kiến trúc nghệ thuât như: đình Quan

Lạn, chùa Quan Lạn, nghè Trần Khách Dư, miếu Quan Lạn…78- Lập dự án xây dựng nhà trưng bày hiện vật liên quan đến thương cảng

Vân Đồn.

- Quy hoạch lại các bãi tắm như Bãi Dài, Vân Hải, Sơn Hào, Minh Châu, đảm

bảo về an toàn và vệ sinh môi trường.

- Khôi phục có chọn lọc các lễ nghi, trò diễn, trò chơi của lễ hội Quan Lạn tạo

điểm nhấn của du lịch văn hóa Vân Đồn.

- Lập dự án bảo tồn và phát huy những điệu hát chèo đường, hát cưới của

người dân chài, biến chúng trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, hấp

dẫn du khách khi tới Vân Đồn.

3.2.3.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch

Tham gia các hoạt động văn hóa của tỉnh như Tuần lễ du lịch Hạ Long, Hội

chợ văn hóa ẩm thực,…để quảng bá thế mạnh, tiềm năng du lịch văn hóa - lịch sử

của huyện đảo tới du khách trong và ngoài nước.

Tổ chức khai thác văn hóa ẩm thực Vân Đồn với nhiều món đặc sản như canh

sá sùng tươi, sá sùng khô, mực khô, nộm sứa, hầu, sá sùng, tù hài, ...

Phục dựng có chọn lọc các lễ nghi của lễ hội truyền thống Quan Lạn, đây

chính là điểm nhấn đối với du lịch văn hóa Vân Đồn.

Phát triển loại hình du lịch văn hóa tâm linh, tín ngưỡng nhằm tạo nên sản

phẩm du lịch đặc sắc mang bản sắc riêng của địa phương đáp ứng nhu cầu du khách

trong và ngoài nước. Đặc biệt, là các điểm di tích: chùa Cái Bầu, đình Quan Lạn,

chùa Quan Lạn, miếu Quan Lạn, nghè Trần Khách Dư, đền Vân Hải…Hệ thống di

tích cần được trùng tu phù hợp với kiến trúc truyền thống, có khuôn viên để tạo

không gian linh thiêng, thanh tịnh song vẫn gần gũi, gắn liền với đời sống người

dân địa phương.

Khôi phục và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống phục vụ du lịch,

tạo các sản phẩm, hàng lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Vân Đồn như: mắm Cái

Rồng, đồ mỹ nghệ (chế tác từ vỏ hải sản,…), ngọc trai,… và được trưng bày đẹp79mắt tại các quầy, tủ bán hàng ở nơi sản xuất, tại các nhà hàng, khách sạn và những

nơi du khách thường thăm quan.

Xây dựng và phát triển sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn địa phương như đồ

lưu niệm làm từ vỏ ốc, sò….

Tổ chức các khu ẩm thực, bán đồ lưu niệm, hải sản phục vụ khách du lịch tại

thị trấn Cái Rồng, Quan Lạn.

Xây dựng trung tâm thông tin và hướng dẫn du lịch tại thị trấn Cái Rồng với

đội ngũ hướng dẫn viên được đào tạo. Tại đây sẽ cung cấp cho du khách đầy đủ các

thông tin về Vân Đồn như: các điểm du lịch, phương tiện vận chuyển tại Vân Đồn,

lịch trình tàu ra đảo, các món ẩm thực độc đáo, hệ thống các nhà hàng, khách sạn,

các khu vui chơi, giải trí…

3.2.4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Nhân lực là vấn đề hết sức quan trọng mang tính chất sống còn đối với doanh

nghiệp. Trong du lịch, vấn đề nhân lực càng trở nên đặc biệt quan trọng bởi nguồn

nhân lực đòi hỏi phải có trình độ cao cả về chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa giao

tiếp, mối quan hệ rộng…

Trên cơ sở thực trạng lực lượng lao động hiện có để thực hiện mục tiêu,

nhiệm vụ đặt ra trong những năm tới Vân Đồn cần tập trung vào các việc chính sau:

* Đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch

- UBND huyện Vân Đồn cần có kế hoạch cụ thể phối hợp với Sở VH, TT và DL

tỉnh Quảng Ninh và các trường đào tạo chuyên ngành du lịch thường xuyên mở các lớp

bồi dưỡng cho cán bộ quản lý trong ngành du lịch.

- Tạo cơ hội cho cán bộ quản lý, người lao động đi học tập kinh nghiệm quản

lý và kinh doanh du lịch trong và ngoài nước.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích và thu hút nhân tài, thu hút nguồn nhân lực

tài năng trong lĩnh vực du lịch đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý.

* Đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

- Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch trong các doanh nghiệp.80- Tổ chức phân tích lại công việc để đánh giá xem các bộ phận thừa, thiếu lao

động như thế nào từ đó có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đúng với nghiệp vụ của

từng bộ phận.

- Cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân viên, giáo dục nhân viên tiết

kiệm, sử dụng hợp lý, đúng mục đích những nguồn lực của doanh nghiệp nhằm

giảm phần nào mức chi phí.

- Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, đánh giá và khen thưởng người lao động.

- Hoàn thiện hệ thống nội quy và tăng cường kỷ luật lao động.

- Cải thiện điều kiện lao động và nâng cao chất lượng môi trường làm việc

trong các doanh nghiệp du lịch.

- Đầu tư nhiều hơn nữa cho việc đào tạo cả cán bộ và nhân viên bằng nhiều

hình thức: gửi cán bộ đi đào tạo tại các trường có chuyên ngành du lịch; mở các lớp

học ngắn hạn để đào tạo lại nghiệp vụ cho nhân viên; mời các chuyên gia về du lịch,

các cán bộ ngành du lịch, các cán bộ của doanh nghiệp bạn về nói chuyện; hội thảo

với cán bộ và nhân viên của doanh nghiệp; khuyến khích nhân viên học ngoại ngữ.

Nhân viên phải được cung cấp thông tin đầy đủ về doanh nghiệp và về các điểm du

lịch nơi doanh nghiệp hoạt động vì nhân viên cũng chính là người làm marketing

cho doanh nghiệp và cho điểm đến du lịch.

- Nên thường xuyên tổ chức kiểm tra tay nghề và chất lượng phục vụ.

- Đối với các cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp cần có kế hoạch đào tạo

ngắn hạn, dài hạn theo chiến lược phát triển của công ty, doanh nghiệp. Cần chú ý

đến những cán bộ, nhân viên lao động xuất sắc, có trình độ và khả năng phát triển,

có kế hoạch gửi đi học tại các trường đại học, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ quản lý.

Không để tình trạng học tập tự phát, không đúng nghề, không đúng hướng phát

triển của doanh nghiệp.

- Tổ chức báo cáo, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia doanh nghiệp

quản lý giỏi.

- Trên cơ sở định hướng sản phẩm du lịch đặc thù cho từng khu vực ngoài

việc đào tạo những kiến thức chung về du lịch, lao động du lịch cần được đào tạo81những kỹ năng chuyên sâu về các loại hình du lịch được tập trung phát triển như du

lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch cộng đồng…

Việc đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động trong

ngành du lịch ở Vân Đồn phải được tiến hành thường xuyên và liên tục để có thể

đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của du khách.

3.2.5. Giải pháp bảo tồn di sản

3.2.5.1. Nhóm giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của hệ

thống di tích kiến trúc văn hóa nghệ thuật

* Đầu tư, phục chế lại một phần di tích, hiện vật đã bị mất và hư hỏng nặng.

Trước hết là ngôi đình Quan Lạn, di tích đã được công nhận là di tích lịch sử

có giá trị về nghệ thuật kiến trúc. Tài sản quý nhất là các cột đình, được làm bằng

gỗ Mần Lái (một loại gỗ quý trên đảo Ba Mùn). Đối với các cột đã bị mối mọt cần

kiểm tra và có biện pháp xử lý. Nhưng cột còn sử dụng được cần sửa sang, bảo quản

và phòng ngừa.

Cần khôi phục lại một số câu đối đã bị mất. Đầu tư mua mới một số đồ tế tự

như: tủ thờ, lư hương, lộc bình…cho tất cả các di tích để thay thế những đồ thờ

không đồng bộ và mang tính chất tạm thời.

* Thành lập tổ bảo vệ di tích

Việc bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa là một việc cần thiết và có

ý nghĩa của cộng đồng cư dân địa phương. Bảo vệ tài nguyên chính là mang lại lợi

ích kinh tế, duy trì và gìn giữ cho kinh tế địa phương phát triển một cách bền vững.

Do đó cần thiết phải thành lập tổ bảo vệ di tích trên các đảo, đặc biệt là đảo Quan

Lạn nhằm bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa và không gian, cảnh quan xung quanh

di tích, chống lại sự xâm hại, xâm lấn di tích, trộm cắp các di vật, ngăn ngừa các

hành vi làm ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như an ninh trật tự (đặc biệt trong

mùa lễ hội).823.2.5.2. Nhóm giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của

lễ hội truyền thống Vân Đồn.

Trong xu thế hiện nay, văn hóa và du lịch luôn song hành với nhau, gắn lễ hội

với phát triển du lịch là một trong giải pháp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy

các lễ hội truyền thống. Không chỉ nhằm phát huy các chức năng văn hóa vốn có

của một lễ hội dân gian truyền thống, làm sinh động hơn nữa đời sống văn hóa - xã

hội của địa phương trong xu hướng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà việc gắn lễ

hội với hoạt động kinh tế du lịch địa phương còn khơi dậy những tiềm năng kinh tế

mới phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Có thể khai thác và đưa thêm vào lễ hội Vân Đồn những dạng hoạt động văn

hóa sau đây :

- Lễ hội truyền thống Vân Đồn là một tích văn hóa đậm tính bản địa. Để làm

nổi bật giá trị của lễ hội cần tập trung vào lễ rước thần và hội đua thuyền.

Trong cuộc đua thuyền, có thể tập hợp nhiều thuyền hơn nữa, xắp xếp có

tổ chức, mở rộng đường tuần dương trên quy mô lớn. Đồng thời nghiên cứu,

xây dựng một mô hình về trận thủy chiến thời Trần, để có thể trình diễn mô

phỏng sự kiện lịch sử này. Như vậy, cuộc rước và đua thuyền sẽ trở thành một

cuộc biểu dương lực lượng của người dân biển trong không gian lị ch sử hoành

tráng và ngoạn mục.

- Tăng cường các hoạt động thể thao nhằm biểu dương tinh thần thượng võ.

Đua thuyền là một hình thức thể thao phổ biến của cư dân sông biển. Ngoài chức

năng là một nghi lễ, nó còn được phát triển thành những tiết mục thể thao – giải trí

khác nhau. Ban tổ chức nên phát triển lễ hội Vân Đồn thành ngày hội đua thuyền

của cư dân trong vùng như một ngày hội thể thao mở rộng cả về quy mô và loại

hình như: chia thành các loại thuyền, số tay chèo hoặc chia theo giới tính, lứa tuổi.

Thi lặn biển, đua thuyền bập bênh và ném lao vào đích, đua thuyền và bắn cung,

nỏ…là các tiết mục dựa vào kỹ thuật thủy chiến xưa kia, nếu được dựng lại dưới

các hình thức trò chơi, chắc chắn sẽ làm lễ hội thêm hấp dẫn.83Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH VĂN HÓA - LỊCH SỬ TẠI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN.

Tải bản đầy đủ ngay(123 tr)

×