Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
$2. CÁC VÍ DỤ BẰNG SỐ

$2. CÁC VÍ DỤ BẰNG SỐ

Tải bản đầy đủ - 74trang

-t1j

!;

i^!«f!XiPhuf'ii'ng phap ( 5 - 1 ) ',Phu»o»na phap ( 5 . 2 ) ',

§ 5 c^uvng T (i;ip \H 5 c^^Vc'ng I ( l ^ p !

!bg-c bo) (^^ = 0 , 0 2 ;b;lc 5) (^^ =- 0 , 0 2 j

"2huc^xii^ phap

JTlu-tC'n!!1 ,20000000j1,20000000J1,052000001,02520000;1,020^00001;1,001100001,000 5100115CCO230OO1x^11,000001501,00000005I1,000000001X*J1 ,oo;;'.)OOut:1,000*00000;1,0000^^000;ix^i1,20000000ix^^i1x^1

;i;5 ^ / Ti.n nghicm diro'ng cua bg phu'o'ng t m n hX 4

^"2Civ o l xgp x i ban -"su

ITghiC^n r^ung :n

(1) J•*• >::^ x ^

X^2+ X-.- x^

"• X-*xi^'^ = 1,01

-^x^ ^ 1^000 ,x^Phi?c^ng phap Nlu-tc»r.

1,00W075= 0

;0^^'^^

X-,- 0,49=0,500.;

;-^hr'c^ig oh^'p ( 5 . 1 ) g 5

. _

^

AA r. ^^-r.S1,0048501fA^^

^0,493176^'f0 ,4943261(2)1,00076311,0000820,49987210,499963(2)!n «/ f l ^ 7 Cangtorovicii T-.V. , AkilSp G.P.

Giai t i c h »^.W t r o n g 3:hong g i a n <^inh ohntn

CZJK.19'^.ving'^wroV? ch I • V*

MOt v a i ':ng d-yng cria p^u'rVr^' phP.p T-]iu-tc?n

^^cT. Muu^^^fj • ^H -Ta1957-2-11= 7C ''}J ^':i^x8p:dr: i c h I . P .

Ye sv h g i t^.i c i a phuvj^ig j h a p Gangtorovich dc g i a i phu'cng

t r i n h han va nhi5r-g I'ng d^;.nz cua n o .

il>4f/ CG(5^ ?0 (1950)

C^Ji.iU'iiDPiidcach I . i ^ .

To i:^ hgi t y c-nu phirc'no phap vJl-uigUirvviGh ^o g i a i phUo'ng

trinh. hsn p h i tiiyen.s^cM^uKAry105J Oil)Ve danh fsi5 sai. 08 cua ph^ro^n^s- ph'lp g i a i t i c h nhan p h i

tuyen.

i L 4 H o c a p 1965 (155)

C^JOa-^ra-rdn Ti.K.

PhifoTig trin*^ hon p h i "cuyeii va cac phU'o'ng phap l^^p l i e n

tyc.

l/j^^. iiriC^t. laj.£77 J195^5.5.(6)L e V i n A . i u , Stit^gin Y . v .

lo Ei; h g i t y n^anh cua phu^o^ng phep Fiu-to'n - Cangtcx^vich

Bl^' CCCPN- 5 1962- 71 Z"8 J Matveep V.A.

Ve ngt phuv^ng phap tinh gan ^ n g hg phifc^ng t r i n h phi

tuySn.Mff^ A


1964 (4)Zr9 7 KSgan T.J.

Xay di^^ng cac qua trinh l&P bf.c cao de g i a i h^ phU'c^ng

tr3.nh d j i s8 va siSu v i ^ t .

>6/Ma Al^,1964 (4)^ 1 0 7 Kogan T . I .

Xay di^ng cac qua t r i n h l§ip b^c cao de g i a i hg phifc^ng

t r i n h d^i E8 va sieu v i ^ t .

//fl^'t. Ti. UtuKm.^K-Ta1964 - 245 N^ 28^ 1 1 7 BenchiucSp B.A.

VS mgt phifo'ng phup de g i a i phxrc?ng t r i n h han p h i tuyen

X^n\u n}


1965 (3)Zri2 7 BenchiucSp B.A.

Ca.ai phu'cng t r i n h t i c h phan phi tuyen bang phu'o'ng phap

Niu-to'n.

}atpj>. irpd^Hu:^

C^3j19 66 IT^ 2 .Benchiucop B.A.

Ye mgt phiJO'ng phap tg'a Aitken - Stephenxen suy rgng.

tM:^,1.12 N^ 51971^ 1 4 7 B a s t i t M.A.

Mgt v a i phucng phap l$p d§ g i a i phuv^ng t r i n h toan tiJ

p h i tuySn.

fJKp. Mar.^k.1968 (20)i f 1 5 7 C&latx 1 .

Giai t i d i 'lam va t c d n ^^gc t i n h t o a n (I:'an dich

nga)

^"16 7tiengM.1969.Cra"cxn6x6nxki va cac t a c g i a k h a c .

Giai gSn dung phJCng tr3.nh -^antd"M.1969CY} J Otega va c^c t a c g i a k h a c .

IJhung ph'jptfng phap l $ p de g i a i hg phi^cfng t r i n h p h i

v5l n h i e u b i e n s8 (ban dich t i e n g ITga)tuyenIJ. 1 9 7 5 .£ " 1 8 7 Msctruc G . I .

CSo phtfc?ng phap t o a n hgc t i n h t o a n I B v d x l b i e c 1975£ " 1 9 7 KdnnSgST^p A.-^

^Phomin C.V.Bb g i a i tic*^ '^.amZ " 2 0 7 Ki?xSp3kich^.19*^I.P.Giao t r i n h phiTCng phap t i n hM.19S2Z r 2 l 7 - ^ a : i van F^p

MOt p h i f c ^ phap g i a i gSn dung phi?o-ng t r i n h t o a n ti5 va

^ng dyjig cho phi^cng t r i n h t i c h phan ( t i o n g Anh) B u l l .

Llath (TJouiaanie) T.18 (66) l^- 1-2

£22. J1974.Phan van ^gp

V§ mgt v a i phu^o^ phap l $ p de g i i i gSn dung phi?Cng t r i n h

t o a n tiJ va nhSng \Tnz ^^U^S c^a diung.

t / ^ . 4 c . ^^. 5 a ^ , N- 4C^1>JK u a t r a t S p V.A.1976-75-Ve mgt phuo»ng phap g i a i phifcng t r i n h han p h i truyen.^247JT/f/^ CCCPT.1S9 N- 2 19^9K u a t r a t S p V.A.

Mgt p h i ? d ^ p^ap ngi suy tuyen t i n h d§ g i a i ph'JPCng

t r i n h t o a n ti5.

JL4H. CCCPT.198 II- 5 1971£ ^ 2 5 7 K u a t r a t 8 p V.A.

VS d i e u k i # n ap dyng mgt phuPCng phap n g i Bvy t u y ^ n

t i n h de g i a i phiro»ng t r i n h ham.CzeJXalekh8p Q.Q.

Vs BM hOi t y cua phU'o^ng phap t i e p tizySn.

JlA/tOOGPZ"27782N2, 41952^7N?t-eputreno6 M . I .

Ve m5t phiTCng phap TrobiPsop do g i a i phu'cng t r i n h ham

y/i-JK Cecf£728 JT. 9-21954ifecgsep A.C.

^"0 phu'cng phap gioy cung.

CMjfC^^297T.11!T^ 2 (1961)Variiikhin V.A. va Caxiunhuc C.A.

Ve m$t phi:P0'ng phap do g i a i hg phi?o'ng t r i n h p h ituyendgng d^c b i ^ t .

MA^

r30 7M Ai^:6 H^ 2 (19G6)Le v a n B§.

M0t phuctog phap l § p b|Lc cao de g i a i p h u o ^ t r i n htoan- 74 t&. Tu sach r_ghi£n aJu '^^i hgc l6ng ho»p ^.?.-rigi.

Otoan - Ccr^'^JIVP "1977.rrnim C. iu.

Vo -ty s a i phan suy rgng tons

Tin ti^c AH-9^./ " 5 2 7 ITnlmCCCP^nat^ . M. 16I,II.I ^ 1,41967C. i u .lib r§ng phu^Cng phap caephenx3n dc g i a i phu'cng t r i n h

t o a n tu* p h i tuySn.^f^AIM A * ^ 1964 ( 4 ) .Z " 5 5 7 I'S van Bg

Llgt v a i phu'cng phap n g i suy tuySn t i n h de g i a i gsn

dung phu'cng t r i n h t o a n ti5 va nhu'ng i5ng dyng cria n o .

Bao C30 hgi n g h i t o a n hoc t o a n quoc l § n t h i 2 ^ a n g i 1977

Z r 5 4 7 Be van Bg

Ye n g t phu'cng phap l § p de g i a i gSn dting phu^Cng t r i n h

t o a n -uJ. T?p chi t o a n hgc (dang i n ) .

Cl>5jLe v a n Bg.

Mgt phu*cng phap n g i suy tuySn t i n h do g i a i phu^Cng

t r i n h ham p h i tuyen.T^p


0^0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

$2. CÁC VÍ DỤ BẰNG SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×