Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
1 . Ứng dụng để giải phương trình hàm số với biển số thực

1 . Ứng dụng để giải phương trình hàm số với biển số thực

Tải bản đầy đủ - 74trang

- 62

X^"" dXr-l-*" Xx^ = 2 x j - x ^5y^^rX"',n=Trong tru^o'ng hQ'p nay t o a n tu' A-^^2n ^^^^0,1,2,...

'f ( x ^ + 2A g"") - f ( x j + (<<&-)^1n2n

t i o n g ^6^77^^"

g^^ = f ( x ^ ),2^ = x ° ,Qua tri.nh l^.p ( 3 . 1 ) § 3

x^+l= x^'

r = 0,1,2,...Chr'o'ng I , s i c6 djng :r f(x^-^-2fig^)-f(x^-^^§^)]"'f(^)n = 0,1,2,...

1.2.l?ng dyng de g i a i hg phu'cng t r i n h d&l s8 p h i t u y e n (ho|lcsieu v i g t ) .

Cho tru'o''c n g t hf phiTcf^g t r i n h d^i s8 p>^i tTjygn (ho^c s i e u v i g t )

v 5 l m ph^J'Cng t r i n h va m an s8 :

(1.2.1)f ^ (x^ , Xo , . . . , Xjjj) = 0 ,Ta ky h i f u vecto*

Xm

=(i =T^)chieu «

(X-j J X 2 ,• • •,X.^}V5± each ky Hi^:u ^^6 t a se v i S t n g t vecto^ t'-i? 1 nao d6 :

jn

^ f (n)

^^1(n)

-r^^h

» ^ i

» •••» ^

^(Chi s8 phfa du'(5i de ggi vecto' thu' 1, con c h i s 8 p h i atrende ggi T'ecto* xSp x i t^-nJ n ) .

XuSt p h S t tu' vecto* xSp x l b a n d§u X° = X^, t a dy'ng c^c

-victcf s a u day :- GJ -h-4.0

= A2(^ ^0^^o "

_^c ^trOTig -*6

f.., (X) \

F(X)V'^^^^1loin, t'r A.^o„ trong tr-oTag .hgfp nay 1* m§t ma t r ^ n vj8nscSp m : C^W ^*^^>^ "" ^»^^* ^"^^ ''^^ ^^^ ^^^'^ "^ ^i^

^^^{fc xfic /^inh o^eo bi*u th'5c

(^) =^ rSri)

»_(n)(n).p^e(n)-^(ri) ^ „

iT)|HGjLf (Jr.)fo)^('') , /M/^(^)^(^-Mtrong 1^6 i

g(n)^^^ (jn)Hghlfa x?!p x l cua hf. phi*rfr>g ti^nh ( 1 . 2 . 1 ) ^,f^c xac •*j:fth. ti>

h§ phtfcfng t r i n h dgi s6 ttjyin tinh

•'^•^•^''^ _ "^13

d=1^"jcsau day :^50''i^i''-^o''»( i = 1,ffi)

FSTT khao s ^ t ( 1 . 2 . 1 ) nhtf na^t phi?o»ni5 t r i n h toan til? Ax ^ C,

^trong '*5 ^' 1^ t"^^'^ t


- 64 -c h i e u vao khong gian vectc^ n c h i e u . ^p dyn^;.* laet^^ic cua khong

g i a n Jlin (k'^ong g i a n C - c c P - l i t ) , tn co d;.nh l y sau ^dy :

^inh l v 1.1

Gie sU xfip x i ban "^Su X^ t^oa nan cac -^ieu k i y n sau r^r.x/

1 ^ / ;ua t r g r ^'^^^•^J^ co na tr-^n nghich -^ao Z^-'H ^ / ^ J^,

t r o n g doAiQ djnh thiJc tu'crng u'ng cua na trj-n, con f->±^ l aphan phy d^ti so cxxa phan t i ' hxj> thdn vao do

m11

^c 2 _ 4^

\ f ^ ^^^

'^'^ ^^""02':;kti,d=lvc'ii.

2) 4B

^^j2 ''. ^

"1^fi.2/. c^\^'/O)N2(^0'' »2JVx €iiZ,-L. t r o n g '•6 dj^^ so dtf^cc x a c r^nh & ( 1 . 2 . 4 ) .- 65 4 ^ / Cac h^^ng so 1:^,J Q * 111Ci "^ T^)>

-thoa nan c s cb a t dlnQ thi?G t-xj'ng f/ nhi? c ' c b S t -'^ang thit'-c c' '*ieu kif^n 4 ,

dinh l y 5*2§5chi?o»ng T.Khi do t-TK^n-v i d n cgn :

(1.2.4)LGT =2!_(x. -xj^^)"^-/< X :i=1

h$ phuang t r i n h ( 1 . 2 . 1 ) si2.

1 - P oq

- -"oSco nghien yT va qua t r i n h l § p(1.2.5)se hgi t y to'i nghij^n d o .

18 c dg hgi t y '^j^'g'c danh g i a bang b S t dSng th-^c :

n-1

>£P ? - " *0

i=1Jin-11 ^ -^o %

Chu y : T^u t a thay d i e u ki^^n 3 ^ / cua dinh l y bang cac t y s a i

phan hT^i h^n duvc l § y ti^i cac n3c x . ^- 2 ^va x . + 6thit o e '^g hgi t y cua qua t r i n h so khong b i aiLh hu'o'ng.

Chiang n i n h

Chi c5n th*; l ^ i cac d i e u ki!ij;n cv'ia d i n h l y de t h o a n a n cac d i e u

ki^^n cua '-'^inb l y >.2

1-5§5chuang I .Ttng dyng d§ g i a i gSn dung phi^cng tT-inh t i c h phan p h i

Khao s a t phuang t r i n h t i c h phSn p h i t u y e n dging :(1.5.1)Ax = x ( v ) -J K (v,t,x(t))dt=0,tuyen.- 66 tTXjng ''^6 I ' ( v , t , x ( t ) ) l 3 .-nH han 3 M n t v c ^7^'i t i t ca cac b i e n

s5 vr. C •'fo hara ^an bC-c ba t'^eo bi.jn co x. l-rong tr.">nG h ^

O

nay xap :cl x"*""'(v) ^*i;Vo xac dinh tiV phiiVng t r i n h t i c h phan

tuyen t i n h d^^ng :(1.5.2)r

\Ax^ -K(v,t.x^-(t)-.^2r ^'"''-'^^^''^^'-'^'^"^^•(''^^'^ >Ax7^_ZJJ:('t at= -
t r o n g do 5

g^ -x'-(v) -JE(v,t,x^(t})dtn " 0,1,2 , . . .

Kou khao s a t A nhi? ooan tit" chuyen khong g i a n C vr.o chinh n o ,

t a C rtinh l y sau day 5

O

T^inh l y . 1 ._2

Gia su' X ( v ; t^^cn man :VK ( v , t , x ° > 2 (U^-^) -K ( v , t , x ° t (H,?°).-v^^c/5 k i t t h ' ' cG(v, l ) vaj iG(v,t)j dt

2°/^= s" ( v , t )P x;,.x

X lan(s»t,x)< B,

fit^L^,(i = T 3 )vo'iy x 6-*^nttrong do :

/^ ,= [x: j x(v) - x°(v) I -4 : j - - ^^0j- 0^03°/i Ax^ U-\>'osycVO^l1ocrXV-, . 1. ^rU- -* O, Ly .4^/ Cac hang so L,,, "^ , I;, thoa nan bat fTang thu^c :

To = '-(^1 -^ J'^n) 1-2 ^ 0 <' '

va csc b?.t diing thJc ti;"on^ f.? nhu" cac bSt dang th'*c t:'XDng '^ieu

kifn 4cua ninh ly 5*2i 5chu'o'ng I .Khi ^6 trong l a n cyn -'w-, phuang t r i n h (1.5*1) se co

nghifn x^ rh qua t r i n h l$p (1.^'.2) se hgi ti;. to'i nghij^n do.

l6c d§ hgi ty ^uxi'c ^^auh gie br.r.g bSt dang th''c :

n-'i? - 1

2n-1/^0I X^(v) - x ^ ( v (

-0-^0Chtfnc; ninh

C^i c^n k i e n t r a 1^1 c5c f*icu kiOn cua d^nh ly de thoa

nan cac dieu kijr- ci\a ^^in'-^ ly 5*2§ 5ahiro'ng 1 .- 03 "S 2.Cac v i dy bang s 8 .1 ^ / 'lin nghien dirc-ng be n h a t cua phifcPng tijunh ^

Ax 1v t ^ g i a iriX - tcx-0ban -^nu cho tr\?o'c x*^ = 4 , 5 .Trong ^2-0 J7 cho k e t qua "Inh t h j c phu?o*ng phap Miu-tcfn :

Ax^^-0,1 J/5x"^--4,4956X^4,4954x^=4,4954(3 di?y t i n h theo qua i^rinh Igip ;>.2i 5c^i:?o'rxg Tf = 0,05C> tr: c6 :

Ax^ = x' -0,1520

4,4^5412 / l i n n g h i e n diJo'ng csua phiwng t r i n hAz: =x'^ - 1= c:vol-t1j

!;

i^!«f!XiPhuf'ii'ng phap ( 5 - 1 ) ',Phu»o»na phap ( 5 . 2 ) ',

§ 5 c^uvng T (i;ip \H 5 c^^Vc'ng I ( l ^ p !

!bg-c bo) (^^ = 0 , 0 2 ;b;lc 5) (^^ =- 0 , 0 2 j

"2huc^xii^ phap

JTlu-tC'n!!1 ,20000000j1,20000000J1,052000001,02520000;1,020^00001;1,001100001,000 5100115CCO230OO1x^11,000001501,00000005I1,000000001X*J1 ,oo;;'.)OOut:1,000*00000;1,0000^^000;ix^i1,20000000ix^^i1x^1

;i;5 ^ / Ti.n nghicm diro'ng cua bg phu'o'ng t m n hX 4

^"2Civ o l xgp x i ban -"su

ITghiC^n r^ung :n

(1) J•*• >::^ x ^

X^2+ X-.- x^

"• X-*xi^'^ = 1,01

-^x^ ^ 1^000 ,x^Phi?c^ng phap Nlu-tc»r.

1,00W075= 0

;0^^'^^

X-,- 0,49=0,500.;

;-^hr'c^ig oh^'p ( 5 . 1 ) g 5

. _

^

AA r. ^^-r.S1,0048501fA^^

^0,493176^'f0 ,4943261(2)1,00076311,0000820,49987210,499963(2)!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 . Ứng dụng để giải phương trình hàm số với biển số thực

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×