Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
$4. VỀ MỘT LOẠI PHƯƠNG PHÁP LẶP BẬC CAO THỨ HAI ĐỂ GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH(1)

$4. VỀ MỘT LOẠI PHƯƠNG PHÁP LẶP BẬC CAO THỨ HAI ĐỂ GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH(1)

Tải bản đầy đủ - 74trang

^ 38 Do do^u Gi^'-i> ^roiiG phf^.xi :i:\y ohiv.^z t:\ so si: d^ii'iG cec

ky h i e u s-ivu o.vy :

(v.i)iVn . . . 1= -^•^^J1 . . . I" -^'

=<^? o» ? 1» * • ' '

* J- o» i ^ l '

^o i^»• • • * ^ 1^»-^01 . < . 1 1^1 = •'• ( ^' o» .::i* • • • ' ^ ' i > '^""'i+l ^

^( i " i"7'li-1^)»ok l e Kot sS tit* ii}>ioa.Xf.T^ :d. /tx b^-iif dr. t/^'^c ![} ^X"^- ) *

(4.2)Ax , ^ c,, ( S )- ^ ? o + ^'(!1 ^ ^ - ^ o > + ^ ' 0 1 2 ^ 2 0 ^ ^ 1^ SU Q^ ( ^ P ••'• 0 v?; tci^n ti; rX-bn i;^.!, t : : l t i : (^ . 2 ) t:;GU.v rr.

2w" 0%r ^ J = - o-*- ^312 ^ S ^ J ^ ^ - * -JTonz c u e t , ii8u tr. f;Jtiau— 1+1i^ii;;/ 1t ; d l y lu.fiU .hoJe: ooe:i tuv^ic tir iHxu tvoxi t e sc co ;

^^•^^3i.1= ? c r ^ ^ " i r ^ ^ 0 - ^ c i ^ ^ x v i u -^r~ ^ ^.v* • • •+ iiji ...rrr • '^ITIO .^ i m ... ^iTTi-^

:i)ri:ync IVP OS 1 , ti^(^^.5) suy vc. phcn l ^ p cuaC^-J'-:>y -TroiiG Wiirc )ieah, dc t?:UeLi ti^jn tx^onc v l o c ti::;' t o e n ,

t e t i n cech ciiuyon ceo ty s e l p}ian bfic ceo 70 ceo 'v' r-.c.l ./;KU:

*•f'biic i-zlifit d
ti^ Var: IdiSoG b i i\x^\ ; e r . : : ] . ^ uS^; v ^ ' , traC/C !;l.^a Oue veo l i i e i

ndjgn v? ty s e i phvn Guy ry-v: b;lc I: c:::: toei: o i r / ( l . l ) §1) t e l a P ty sr± ph^ln-.A^ , _ .. % .

Ai r^T^- A,.iA-To " ^3r-:^TTTc^rr-i^iTTc M

d: C-»*•»-•s-/ i•r^}- J. . .'-J j-'t* I 1 — 1 .*^-/^ ^*t'1^Ik^ Xr t1+1('j->)-i1.-^.-^ -^- i + " i . y . . .** i.+.i jftil-1^ir ('i-*6) Guy r e phep l;ip :(4.7)n+1

ii-1- a,-1•"0-ii+'i

-1 »^-'i.!--|- J(^.D'ifAiiiir.Y^ 0 ' ^ 1 - i+i>»0 = /i^

="^-'0 il--Z\; hOl t u cue qu;v t r i . i ; : 1^

vlx::i ly40-C^*?) du^c u/ib hii^u cJ ej.:-: l y :4*1

ITuu cec uJ.Cu k i ; : ! sea day thoe riea :

I._-rt[J.' .->4o-( i ^ J . 0;^^:, i ; ^ s ) ,5 V Cec h^::i|; G?c tho^" r"dn b?lt t'^:*!P.B^ ,

'3t'. i v* cj.,-r.

tr.


'•iw'ij- uo oivy xixo XX" 5 ^•^'^ '" ^^'-^1 n >o* oo hgi ':^. uci nG-'iicn

3

' ' - k»-ii u >oi+1 J

I

i+1 J

ti'liih ('•»)• j^Sc e^ h o i ti* di:£^c dea;i i^:Le hln^ hi'xd.i\x:r t>>^G :

(^^.8)"

•* - ^ i > 1 1j "<> " • q'* -^P•7^ " - -vf-(^^*-Q.roHG do

>-^"j^xou ven ce Mei v8 cue ( 4 . 7 ) (toil n:^ i ) myt luV-^G 3:^ v:,

li-ii y r^tu-:^ /*x^ = -•, ve nlihn :-1+1^-^.^'^-^^\C^^L

=(i+', -jf%3c: J -- ^x*y ..-1. , j ^ ..^_^^^1^1 i _7(^i1+1

•)-- ^';1 —1'^A*^

*/\7 A-^ -,>i L -"^v. 1.+1 • ^ o i + 1 ^ -^'1 1 + 1 ^ ^u..J'''^i/\±Liru y cec/i ki .i^^u C--*.)*, ut; d^i:?-; t - u c .:fA^n 3ay :?e ;x-^-x) ^ ; , 4 il-3lil ii V. l e .^. 1^1 ^•-^ha.^^iM^u'M^

Di:e ven diSui, ve ^, -. u.; d^je I:/,ILLV.-it": ( > . 9 ) '"•^'C ^i- •- r ~ - ^i;-. d'^i^;oli ^li/^^,ii-7x+ •

i;/iC i:nie:G •(•; . ' 1 ) v*.o (•••.';0) rn kv. Jy::;;, ci-i2i^ klOn ;;, cue-7^(4.ia)r^ ^

^x+1;^!U.1>).^ ^_;., ;^ux^oar ao

lv:^^^.1^^J.-KI'^"Tj.-f-"*i2!'•'-^ A ) i;^

*q1+1t).^ ^ x + i + c^( 4 . i ; j ) \'e C'*.1:0 au;.'" ::-e :'^'''•'''•^>*oi'i^^ •Pb I'HI ^b i ^ 1 ' i,!-'''''•.•'.'<>;.!n
:>TX'^>-<- 42 -1\i (ii-«i4) suy rn. »

&i+i(4.13)/1-^ -C >

^1.i+1, a^ u+1

<^i.Hl(4,16)( ' ( - - .)1 -ili+1Ki Ilea :

(4.17)0 <. '^d'' - ' i + i=3\:c. vo.o ( 4 . 1 7 ) . (4.16) tu' (4.15) suy vtx i

^ a+l /

tt

. - n / y^ a .3 Q-1

> ^ ^ . , 4 ;-,^^-, ' i^..) ^ ^^i^-i r-^ i+1(4.18)i+1= ( a -x-o u.<' nf.

a

j=i

13UT. vr.o(4.19)', 1^.. )

+10

" ^*^'(4.16)va(4.1?) "^- co :n ^ A ^ e ^ . ^ p ' ' U Ci-A3)1l (1-Aj)...-(i,j : . i ~ •^+"~'^'^ . ' ^Dilti+1U:i =nj=id=ia

11 (1

d=i(1 - /ip.;3=1Aj )•- 45 Ehi doin Hn 4' ?_'i ' "^'^J— I(4.20)T n 4 e-.p ( - g-T/^p-Tho nhifniS 5- D *.

_i-L_ = - i - ( n '^

^T:'(4.21).:-A. = , - ^ d=1

D=1n

_

j=1>i_,pM?t khsc tiV (4.16) su;;,'- ro s

^i!i^^i'i^^ - ' i > ^^ i l i '•' -'2^-2

= 0 (1^ ^ ^ )Do do :i 51+1

'5-"2q

/^v^i each d<^tc[ = * q-^ »^=5— •1*Chirng lainh hoan toan tu^:?n£ ti;, t a n!r\g.n :

_^ n

^n-i

t . i + l -^ 3-2q,,_;^

trong d6./

^ n-1_.•^n-l' n-1 ^ • "in1

>t_o„P'-^^n-l

Tlo rang l a^^_^ ^ Y n - 2 < " •--^4.41— *T*+•"Do So in_

(4.22)ri?1 4 < l i ^ ^ - 2 •••••" ^n -- <^^''^' " ••• "" '

^'j=1

^q1 - ''n-1

_

y<-rD';a VEO ( 2 . 2 1 ) , ( 4 . 2 2 ) , tu' (4.20) suy ra :

(4.23)tJn. ^ e:^o / " - 4 - ( n - q— - j —•S^ ( 4 . 2 3 ) , ( 4 . 1 9 ) , (4.18) suy ra ( 4 . 8 ) .

v6 l a dieu phai chiJns ininh.fm) J.^ 4 5 --CavscPXip: h a i

mTW J PHTIONG PIIAP HOI STTT2DNG QHATSOT TCNa e^ GIAI a\NDTTNG FHTOITG

©AK ITTT^imiXet phu'o'ns t r i n h toan ti5 :

(1)Ax = 0 ,trong do A l a toan tt> p h i tuySn chuyen khong gian Banach X

vao ch£nh no*

Irong chu^n^ I , tT^nG /"1*2 J , C^-15J\^21-^9^vamOt s3 t a c gia khac, khi xay di/ng cac phu'O^ phap (jlal gSn f^ung

phi:3c?nG t r i n h toan tb (1) chi di^a vao, hoy.c c^ng thiJc l a y - l o

C^^l^ho§c cong thiJc n$i suy Niu-td'n C^3jcho toan t'^" dex^y d ^ s dn thu^c xSp x i Q(x) cua ham trum ti-fgmg Ax. ?a th-
Q(x) Cua cac lofti phuang phop t r e n chi du'ng 1^1 5* d^ing da thi'rc

dgi s6.

De g i a i gan dung phu'o^ng txanh ( 1 ) , trong ch uui'ng nay t a

so t h i e t Iftp n g t vai phi?o»ng phap n$i suy tong quat. Phf-?d>ng

hu'<5ng chinh cua cac l o ^ phu'c^ng phap nay l a dyo vao cong th'fc

n§i suy Iliu-to'n tozig quat suy 19ng cho toan tu* de zzsy d^mg cac

da thi^c x8p xi tong qu5t Q(x) cua ham trUM tuvng Ax. Cac da

thi'^c nay co dgng chung l a :

QCx) = ^o y^o(x) > Ol f^U)

=

trong do cac ham f±(x)/co dging :+ . . . + Cn"/^n ( ^ ) .- 4&1/^^(x)

con ^'(^Cx),=y^(x)^^(x),...,-^^^(x) . . .^\^x)^i(x),(i -l a h | ha^i x a c ^inho,n)t r o n g khSngg i a n dang khao o a t , co n i a n g i a t r i cung t h u ^ c voo khong g i a n

do.Cac he GO C^, Q^ , . . . ,C^ se du^'c x a c dinh tuy theo t>ngphitti'ns phojj c\i the*

•Csc phi^o^ng phap dU(^c khao s a t t r o n g chiitmg nay l a dgng

tong q u a t ci'io n g t v a i phuang phap du^c khao s a t t r o n g cni?o'ng I

va n g t s5 k 6 t qu^ cua t a c g i a k h a c du^c coi nhu' nhu'ng tru'»6?ng

hg^ d|ic b i ^ t .§ ! • ^^IGt v a i k h a i ni.e-n ve t y s a i phan suy ronf; toni^ c u a t

cho t o a n tu" va cou^ thirc ngi suy Iliu^to^n ST^T rpnR*

Tiong phSn nay t a se xay d^'ng k h a i n i ^ n ve t y s a l phan

euy rgng t o n g q u a t cho toanvu.Xet ham t n r u t'J'g'ng Ax, ham nay chuyen khong g i a n dinh

chuan X vao khong g i a n djnh chudn X.

Ky h i ^ u c6c khong g i a n cua nhi?ng t o a n tir t\xy6n t i n h X

vao Y l a /fX -> I J .

I^y'ng h0 ham^Q^^^ '/1 ^^^ »• • • >7 k-1 ^^^ ' t r o n g do^ j ( x ) l a cac Snh x§ b i e n X vao chinh n o .

TJC dem g i a n , t a ky hipu ' i =" / C'[ o» * • •» 1 k - 1 ^ ' I'-^'o'ng

t\^ nhir chutmg I , t a thanh l^p khong g i a n t i c h

S2 =X.X:( t i c h B§ C5c)3z = X . X . X . , . . . , Ev = . ^ • ^ • • • ^ I t r o n g do k l a

,..

^

k iSn

m£)t so tu' n h i e n .

'^'^"'•'-Xii':VX\"'- 47 PhSn tu cua I^^ ^ ' ^ ^ ^^"^ ^^^^ ^^^

X^ 6 X»^ ^ » -^o-^' ^^^^^ " o*"!)* T'.i'O^ng t l / , ph9n t^i cua E^. '^g^c v i e tdb^Gia sir t o n t a i lagt coan to* tuyen t i n h A(x. , x- ; 'r

•^1

-^o)chuyen cac phSn tu' cua kh8ng g i a n Eo vao cac phan t'*'' cua khong

gian ^X -> I J ' va thoa Juan d i e u ki^m t(1.1)A(Xi^^, x^^; f )U^(^^J = ^^^ " ^^:^^i^-loon v't A(x^ , Xj » 4 ) dirg'c ggi l a t y s a l phan b^-c nhfit cua

^o

^1

ham tru'u tirg^ng Ax 'rng vo'i h^ han -i dug'c i S y t y l c5c phan ti*?

X. , X.

^o

^1f^'X.Ihay X.bang mgt ohSn ti^ b S t ky x t^ J t*? ( 1 . 1 )tasuy ra t

(1.2)Ax= Ax.+ A(x, X. \ Cf ) 4 \^•o^0(x).^^-0'C6ng thiJc ( 1 . 2 ) l a cong thu^c n g i suy F i u - t c ^ co phan du

cua ham tti)u t i r g ^ Ax 6ns vo'i ^^ ]

X , X.» duVc iSy t ^ l cac phan tiJ*^ X.Gia sir tBn t j i mgt t o a n tu' song tuySn t i n h

A(x. , X- , X. ; -^ )i

2

-^1-^0t r o n g dox.0^X, ( j = oTS), ch\Tycncac phSn tu* cua khong g i a n .^- vao cac phSn tu cua khong g i a n

/ " X --^ £'X -^IJ

(1.3)Jva thoa man d i e u k i ^ n :A ( x ^ ^ , x^ ;

do.) - A(x^ , 3^ ; 1^ )oM2-1^o=

'^1(X;^2).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

$4. VỀ MỘT LOẠI PHƯƠNG PHÁP LẶP BẬC CAO THỨ HAI ĐỂ GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH(1)

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×