Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
$1. MỘT VÀI KHÁI NIỆM VỀ TỈ SAI PHÂN SUY RỘNG CHO TOÁN TỬ

$1. MỘT VÀI KHÁI NIỆM VỀ TỈ SAI PHÂN SUY RỘNG CHO TOÁN TỬ

Tải bản đầy đủ - 74trang

Phan tS ciia B2 d-j'ge v:5.et di:'ol d^^ng (x^,, x-> TOI X^. ^

*X,( i " 0 , 1 ) . iltWig ty:, phsn ti> cua B^.^ di^vc -^rio-i; dL^'c'l djing

(XQ,XT_,...,Gia ^:5C^„-()»"^^ ^ 1 ^ ^ " '^^ -^ c T l ^ ) .

-tBn t f i ngu h^a tr*a: ui^ijr'ng A(x^, :^:^), han naychuyen nhiJng ph3n tu' cua khong g i a n Z-, vho nhSn;: phan txf cua

khong g i a n f x - ^ l j ,tron^Co >^ e X,(i ^ 0 , 1 ) .D6i v c i nhu'ng -xyYian x,-^^ x^ , ( i = 0 , 1 ) ,o5 d3.rih tn?ng Xt h i A(XQ, 0:^) l a ni$t t o a n tu tuySn t i n h .

OJoan tu' t-uyen txnh A(::^, oi-j ) thoa man d i e u k i p n

(1.1)AC-,, x^) ( x . - 2 „ ) =A::^ - A ^,difg'e Qg± l a ty s a i ph;'i^ui bye nhSt ei\a h-an tru'^u tu'o'ng Ax l 3 y

^ t ? i cac phSn tt> x^ e X,(i = 0,1).Gia BU ton t ? i n g t ^an trv^ni tu'g'ng A(x^, x^ , 00,)hamnay chuySn nhJng phSn tV cua khong i-:;3.an Sx vao nhSng phnn

cua khong g i a n ^ X ^f^-^Ij7, tronudo r^ e X,tu( i = oT^j o i v(?i c5c phSn ti: x ^ , ( i = 0 , 2 ) o5 ^^nh t^x^ng X t h i

A(x , X | , Xp) l a n g t t o a n tu LzonQ tuySn l a n h .

Toan tl? so.ng- tuy-Sn t i n hACX^, :20: , s>^) t h o a nan *ioukign ;

(1.2)ACx^, x ^ , x^) (x;^ - 3ii) ^ A ( X Q , X;^) - A ( X Q , X . ) ,di^c ^ il a t y s a i phan b-v^c h a i cua han trOYi tJ'g'ng Ax i S ycac phSn tir x^ ^ X,( i = 0,2 ) .tgiB^a vao ( 1 . 0 ,t'^ ('1.2) (cau k ^ i •-?, d-g^c -coc dyng ^:jivS l e n (:<>, - ^Q^ ^ "^^ -^-^^7 ''^^ •

(1.2)'A(XQ, x px - ) (x^ - x ^ J(:o. - ::^) == Ax- - A:.:^ - - A ( x ^ , :.-) ( x . - : : . J .

"^•^oon toon tux^'ng ti; t a co zho d^nh nghia t y s a i ph-'ln b.;.c k :

( 1 . 5)A(x^,Xp . . . ,Xv_)( x i . - X|. _,^ )^= A ( X Q , X-, , . . • , ^}-_p » --1-) " • - "^^"^Q' 'H ' • * • * "V-1

^Feu A t o n t g i cac r^go han l i u n t y e don bgc 1: ( t h o o r--eae) t h i

cac t y col phan xac d^n^ nho' coc t i c h phan 'Urjan tru^i tii'g'ng,

t o C 'fc^c lu^j'ng ;

O

(1.4)(I A(x^, : c . ) | U

0^V'^J

6 ^»^ -:.^ . ^(x.-:c„),1|A(.:^, ::,, x.)|| ^ (-^) I A \ | 1 .

I

Oi.(k)A ( ^ . ^^1^ ) l l ^ C-jV)' ^ l = ' ^ - 1 -^ ® k - 1 ^ r ^lc~1^'II .^fZi^ll,0 - ^ ©0' ^ l " - - ' ^1:_1 ^IWo'ns t y nhu' tnPtfns- hi55> Han th6nG thuc'nc, co t h '1-chi?no .-rdnb5uvc rane» t y s a i phan b.Jc k cua ham tr>ii tuvnjj Ax l a ham

-^«<^-9 De den gian, t^:- day vo sau se ky hi^^u :

^01...k^''^^^o' ^^•••» -^1:^^Jo1...k = ^^^' ^^o' ^^l'---' ^1:^

§ 2 . Ve mot ohUD^'A ohao 1 5 P bg.c k do f:±a± ;-an dnj\p;

Phu^tyng t r i n h toan ti? Cl).Xu3t phat tiJP gia t r i ban dau yP du gan x^, t a x§y di/ng

c§c phSn t i theo each sau s

(2.1)z^ = 4^ fAA^l,4= 2:5 - x °x° := x ° ,0<:M.4=24_^-xj_2.-^1.Tu' (2.1) suy ra :...,(4-^0)-JL-^(,o_^^).TJ (2.2) suy ra :

-P

(2.3)A(xg, x ^ , . . . , ^^) ( : ^ » x j ) ( x | - ^ ) . , ,

:= ( ^ " '^ ),!,k-ltrons d $

<ACT^O^ ^ o »OON^ ' • • • '^''^^JO( x j - ^^^^) =

O >^<^2&^C " ^ ^'( 4 - x°)^:= (:^ - x ° ) . . . ( ^ - xgj

k lanDya vao djnh nghia ty s a i phan suy i^ng bf.c k cho toan tu"

( ( 1 . 1 ) - (1.3) ) vo dieu k i f n ( 2 . 2 ) , ( 2 . 3 ) ta suy ra :- 10 k(2.^) A 4 - A x ° - T , , ^ ( x ° - x ° ) = - ^ . . o 1 , . . . k ^ ( 4 -x°y,trong do

Aol^.-.k^ ^(2.4)'A (x^, X , . . . , :^)

?I,,^ = I? ^-'^' 4-1 "^ ^-^^0^

(^=k(k-l)... (k-i M )

i!L'^t khac, cung d^a vao dj.nh nGhia cua ty s a i phan suy r9ns

b | c k dio toan ti? va dieu ki^>n ( 2 . 2 ) t a I p i co :

(2.5)Ax - /.x° - l b , k (x - x°) - 'lx° (x - x ° ) g ° =

X=AZIQSQ. . . ( k - D ^ (x - x*^) (x - - i ^ ) . - . (x - 2g_.^)trong dc5

k-S

'te° = Z (-1)^ cf. o Aoi„(if-l),, H

o'

'O

i=1

+k-3

>• (-1)^ C^_, A0i„(i+1)„ ( i ^ 2 ) ^ ( ^ - ^ % ) +

i=1+. . . f

-A01Q.. (k-D^ ( x - x ? ) . . .(x-sg_.^).Ti> ( 2 . 4 ) va ( 2 . 3 ) t a suy r a rang vo'i \ / x € i Q g ^ C i i ^ ^

trcng fid 5

^ g j = i X : l | ' £ x ° ( x - x ^ ) ^ ° | / ^ |)A2t>1„...(k-1)J( n ^ ))x-x°|| fTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

$1. MỘT VÀI KHÁI NIỆM VỀ TỈ SAI PHÂN SUY RỘNG CHO TOÁN TỬ

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×