Tải bản đầy đủ - 74 (trang)
CHƯƠNG I: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY TUYẾN TÍNH ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ

CHƯƠNG I: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY TUYẾN TÍNH ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ

Tải bản đầy đủ - 74trang

Phan tS ciia B2 d-j'ge v:5.et di:'ol d^^ng (x^,, x-> TOI X^. ^

*X,( i " 0 , 1 ) . iltWig ty:, phsn ti> cua B^.^ di^vc -^rio-i; dL^'c'l djing

(XQ,XT_,...,Gia ^:5C^„-()»"^^ ^ 1 ^ ^ " '^^ -^ c T l ^ ) .

-tBn t f i ngu h^a tr*a: ui^ijr'ng A(x^, :^:^), han naychuyen nhiJng ph3n tu' cua khong g i a n Z-, vho nhSn;: phan txf cua

khong g i a n f x - ^ l j ,tron^Co >^ e X,(i ^ 0 , 1 ) .D6i v c i nhu'ng -xyYian x,-^^ x^ , ( i = 0 , 1 ) ,o5 d3.rih tn?ng Xt h i A(XQ, 0:^) l a ni$t t o a n tu tuySn t i n h .

OJoan tu' t-uyen txnh A(::^, oi-j ) thoa man d i e u k i p n

(1.1)AC-,, x^) ( x . - 2 „ ) =A::^ - A ^,difg'e Qg± l a ty s a i ph;'i^ui bye nhSt ei\a h-an tru'^u tu'o'ng Ax l 3 y

^ t ? i cac phSn tt> x^ e X,(i = 0,1).Gia BU ton t ? i n g t ^an trv^ni tu'g'ng A(x^, x^ , 00,)hamnay chuySn nhJng phSn tV cua khong i-:;3.an Sx vao nhSng phnn

cua khong g i a n ^ X ^f^-^Ij7, tronudo r^ e X,tu( i = oT^j o i v(?i c5c phSn ti: x ^ , ( i = 0 , 2 ) o5 ^^nh t^x^ng X t h i

A(x , X | , Xp) l a n g t t o a n tu LzonQ tuySn l a n h .

Toan tl? so.ng- tuy-Sn t i n hACX^, :20: , s>^) t h o a nan *ioukign ;

(1.2)ACx^, x ^ , x^) (x;^ - 3ii) ^ A ( X Q , X;^) - A ( X Q , X . ) ,di^c ^ il a t y s a i phan b-v^c h a i cua han trOYi tJ'g'ng Ax i S ycac phSn tir x^ ^ X,( i = 0,2 ) .tgiB^a vao ( 1 . 0 ,t'^ ('1.2) (cau k ^ i •-?, d-g^c -coc dyng ^:jivS l e n (:<>, - ^Q^ ^ "^^ -^-^^7 ''^^ •

(1.2)'A(XQ, x px - ) (x^ - x ^ J(:o. - ::^) == Ax- - A:.:^ - - A ( x ^ , :.-) ( x . - : : . J .

"^•^oon toon tux^'ng ti; t a co zho d^nh nghia t y s a i ph-'ln b.;.c k :

( 1 . 5)A(x^,Xp . . . ,Xv_)( x i . - X|. _,^ )^= A ( X Q , X-, , . . • , ^}-_p » --1-) " • - "^^"^Q' 'H ' • * • * "V-1

^Feu A t o n t g i cac r^go han l i u n t y e don bgc 1: ( t h o o r--eae) t h i

cac t y col phan xac d^n^ nho' coc t i c h phan 'Urjan tru^i tii'g'ng,

t o C 'fc^c lu^j'ng ;

O

(1.4)(I A(x^, : c . ) | U

0^V'^J

6 ^»^ -:.^ . ^(x.-:c„),1|A(.:^, ::,, x.)|| ^ (-^) I A \ | 1 .

I

Oi.(k)A ( ^ . ^^1^ ) l l ^ C-jV)' ^ l = ' ^ - 1 -^ ® k - 1 ^ r ^lc~1^'II .^fZi^ll,0 - ^ ©0' ^ l " - - ' ^1:_1 ^IWo'ns t y nhu' tnPtfns- hi55> Han th6nG thuc'nc, co t h '1-chi?no .-rdnb5uvc rane» t y s a i phan b.Jc k cua ham tr>ii tuvnjj Ax l a ham

-^«<^-9 De den gian, t^:- day vo sau se ky hi^^u :

^01...k^''^^^o' ^^•••» -^1:^^Jo1...k = ^^^' ^^o' ^^l'---' ^1:^

§ 2 . Ve mot ohUD^'A ohao 1 5 P bg.c k do f:±a± ;-an dnj\p;

Phu^tyng t r i n h toan ti? Cl).Xu3t phat tiJP gia t r i ban dau yP du gan x^, t a x§y di/ng

c§c phSn t i theo each sau s

(2.1)z^ = 4^ fAA^l,4= 2:5 - x °x° := x ° ,0<:M.4=24_^-xj_2.-^1.Tu' (2.1) suy ra :...,(4-^0)-JL-^(,o_^^).TJ (2.2) suy ra :

-P

(2.3)A(xg, x ^ , . . . , ^^) ( : ^ » x j ) ( x | - ^ ) . , ,

:= ( ^ " '^ ),!,k-ltrons d $

<ACT^O^ ^ o »OON^ ' • • • '^''^^JO( x j - ^^^^) =

O >^<^2&^C " ^ ^'( 4 - x°)^:= (:^ - x ° ) . . . ( ^ - xgj

k lanDya vao djnh nghia ty s a i phan suy i^ng bf.c k cho toan tu"

( ( 1 . 1 ) - (1.3) ) vo dieu k i f n ( 2 . 2 ) , ( 2 . 3 ) ta suy ra :- 10 k(2.^) A 4 - A x ° - T , , ^ ( x ° - x ° ) = - ^ . . o 1 , . . . k ^ ( 4 -x°y,trong do

Aol^.-.k^ ^(2.4)'A (x^, X , . . . , :^)

?I,,^ = I? ^-'^' 4-1 "^ ^-^^0^

(^=k(k-l)... (k-i M )

i!L'^t khac, cung d^a vao dj.nh nGhia cua ty s a i phan suy r9ns

b | c k dio toan ti? va dieu ki^>n ( 2 . 2 ) t a I p i co :

(2.5)Ax - /.x° - l b , k (x - x°) - 'lx° (x - x ° ) g ° =

X=AZIQSQ. . . ( k - D ^ (x - x*^) (x - - i ^ ) . - . (x - 2g_.^)trong dc5

k-S

'te° = Z (-1)^ cf. o Aoi„(if-l),, H

o'

'O

i=1

+k-3

>• (-1)^ C^_, A0i„(i+1)„ ( i ^ 2 ) ^ ( ^ - ^ % ) +

i=1+. . . f

-A01Q.. (k-D^ ( x - x ? ) . . .(x-sg_.^).Ti> ( 2 . 4 ) va ( 2 . 3 ) t a suy r a rang vo'i \ / x € i Q g ^ C i i ^ ^

trcng fid 5

^ g j = i X : l | ' £ x ° ( x - x ^ ) ^ ° | / ^ |)A2t>1„...(k-1)J( n ^ ))x-x°|| f- 11 -k

(ic) B§t dang thi5c t r o n g LQ* co nang t i n h ch3-c d}.nh t i n h n h i e u

hd»n l a djnh lijg'ng. VSn do d-^t ro lt>, co t^n t ? l cae phSn

tiiX ^ u 2J gS, sao cho thoo n a n ( 2 . 6 ) khon^:^* ? 'Tayn o i each k h a c can chgn [fh^ol a k h a c t r S n g . l l i g t vgy, donhnn du'g^c ( 2 . 6 ) t a cSn cd :

(1*) 5-x°(x-x°)&° = - ^ ^ ^ A ^ l . . . ( k - l ) „ ( x - x ° ) "

k

k-1

- Axc1^...(k-1)^ n

(x - x p

0C x-O-^Ta thSy (1^) se dung k h i x = x° va x - r^. (di^a vao ( 2 . 5 )

-va each d g t 6 ^ * - ^ " ^k ^'^ ^^^'•^* "^-^^ "^"^ '^''"^^ b*ng vo p h '

^

v s bang k h S n g ) .

Khi X ? x° va X j^ x ^ , d^-a vao each d g t

^£°,t a nhgn ;

(2*)q.&f^ Cj^-l^fc "^ ^ - - - ^ ^ ^ x > Co = 0 .Heu c o i i^x ^^ ^^ ^^9 <^^ *°o = - - % i f ^ Axo1,...(k-l)^ ( 4 - X^)^ .

JC.• Axo1^...(k-l)^ jT (.4 - 4 ) ,

k-2i=1

(Tlop trang 12)tir ( l * :- 12 t o 00 :( 2 . 6 ) Ax - Ax^ - To,k ( x - x ^ ) = " ^ — ^ Ax^1 . . . (k-^ )^ Cx-x^) .

XSp x i Ax bang da th'?c taiyen t i n h <:io(x) :

( 2 . 7 ) Ax ^%M= Ax^ ^• To,k i^ - :^^)-•

"X*1Gia su QoC^*) * 0 "^'^ t o a n t;' nghich dao TQ I; t 2 n t g i , t^j ( 2 . 7

Bvy r a t

1 - 0-x-y:„~^. o- 'j<5^1: Axlong q n a t , neu t o d g t 2xg := --c^,Tigp (±)n = 0,1,.(^^-x^)(^^-:^^^^)....^- Ao1^...(k-l)^(4-x^)(x^-x|),

k-1...(:4"^k-1^i-...^r A x o 1 ^ . . . ( k - l ) Q;irZ-:^),. . . .t h i ( 2 * ) se l a mgt phitVng t r i n h d g i s8 bC^c k .

Voli^g^du b e , t a cc5 t h o t h a y ( 2 ^ ) bang phu'cng t r i n ht r o n g do 0^ nhgn d^rg'^ tu G^ bung each thay cac s8 hgng

C chu^a Axo1- . . . (k-1 )_ bar^- A O l - , . . . k^ .

O

k^

Q

( k - D ^ b?ir^- o I Q

Tic (5^) t a se x a c djnh duVc cZ.- 15 t h i l y l u g n hoan t o a n tit^ng tg' nhti* t r e n t o GO C6 :

(2.8) A x - A x " - T n , k (x-x")-"'^\^^'

ir,A

k--^A x n 1 „ . . . (k-1 )^^'^'""

n

nt r o n g do :

a'n,k=/, ( - 1 ) ^ G^ ^ An ( k - i ) n

i=1

^"^iixnl ^ . . . (k-1 )ji = A(x, Xo^ , x-f , . . . , :xg_^ ) .

Tl) ( 2 . 8 ) sijy ra qna t r i n h Igp :

( 2 . 9 ) :^'^^ - x^^ - Tn,], Ax^^ ,n - 0,1,...S\? h g i t y ciis qua trin^i Igp ( 2 . S ) ^u<^c t h e hiC^n o cac d^nh

^

l y dUol day :

JtiO do 1

Gila su* toSn t^jr A ton t g i dgo ham don cap k , Ichl do t a

C bSt dh.n^j thu*c t

O

(2.11)\ Tn.kCx^- ^ ; ^t r o n g d6 ^(-^,. 5 , ^TT Ax-^ (X-"- -- ^ ) ^ II ^st5> Ii A ( > . t(x^^- >:^) i . 5 ^ II % * | | ) II x " - x*|l

o^t^l'^duVc xoc d^nb ti^'o'nG ti;' nhir ^tronij ( l . ' i - ) .i^p dyng cone; thu'c 'lay-lo co p h a n dir cho t o a n tiV £"1v_7

(2.12)Ax^ = A(x* + x " - x^) == Ax* ^ ^ iL^(x-^ _ ^f

1=1 i-, ^(^^^ ^ ) ,- 14

t r o n g d6(2.12)' |hv(x*, x-")!! 4 ' - ^=^^ M A t(x^-x^)l""^04.t£:1•Ja (2.12) ta suy ra :

k-1

(i)

(2.15) Ax^ - >; - f r A^ (.^ - ^^y

i=1l'-= \( 3 ^ , x^-).^COns tCrng ve ( 2 . 8 ) ( s a u k h i da thay x = x^) cho ( 2 . 1 3 )(chuy ( 2 . 1 2 ) ' ) t a nh0n difn'c :(2.14) I K (X--X*) - ^-J^ AJ? (x^ - x^)' I 4

I1=^1- 'k

/ _L«3^p} A xi^+ t ( x - x"^) n i»0 ; ^ t <;1, , _ ( ^ : 1 L - |lAx^n1....(k-l)Jlll^'-^""

Sau k h i ap dyng ( 1 . 4 ) dS danh \~Lk |]A3i*^n1,^ . . .(k-Dj^ 1

(tl? ( 2 . 1 4 ) suy r a ( 2 . 1 1 ) .

a i e u p h a i chi^n^j a i n h .

r4nh l y2^

Keu xap XI ban '^au x° thoa niin cac d i e u ki^in :

1 ^ / l o a n tu* AO1Q t o n t a itoanuJ nijhjch dao Aol^^ vaIIAOIOII 4 Boj

2°/||Ao(k-i)^|i<. L^,(^i = 1 , k - 2 ) ;3°/Cac hans s6 Bo, L,, th.oa nlin b a t dSnfj thifc- 15 k-2

i=--1

t h i t8n t^i toan ti> nghich dao To.it va(2.15)K]J|< - ^

^

oChimg ninh

T * ( 2 . 4 ) ' Guy ra :

U

V—-^11

=

= (-1)k-1iAo^^ - ^ , ,i-(v-0

,

r L (-1)

C^^-^ Ao(k-l)Q

i=1

1^ _r>k-1( 2 . 1 6 ) ai,,ic = C - ^ r ".-V- r ^ r ^Ao1^(I•^Ao1o ./^^-'^^'^r.i^ ^Ao(l^-i)t r o n g do I l a t o a n tt> den v ^ .

The nhu^ng, di;a \^ao c5c g i a t h i o t c^ja dxlrin Tj ta co1 A?!,"? (-O'"^^-"^ 4.^ Ao(^-i)o

1

"i=1Dya vao d5.nh l y Banach, tu' uSt dang thu^c cu.6i cun;j suy ra

t o n t ? i t o a n ti? nghich dao :

.

- 1 ^Zf

i-(k-1)

.

^

v-1

( l + A0I3 £. ( - 1 )

-i^^T -'io(i^-^)J)^

V'^-1 ^ J ^

l-(k-1)

.

-1,1

( | ( l + A o 1 o } _ ' (-1)

t.5_^ A o ( k - i ) o ) \\ ^^

- 1 -- IG -1Do do t o a n ti.1 -1nghi eh ^^^o l-o,!: ton t ? i val|l'o,k \\ 4:- ^

•^-^ioDie^a p h a i chu'ng n i n h .Gia su' :

1 ° / ifin t j i toan f'^ nGhich dao in,!:: va 1| % , ! : |l 4 B;

2''/ l u i ^ ^ l U ^^k 'x"€..^v.'lVn.Lhl do qu5 t r i n h Igp ( 2 . y ) GO !^;i "cy t o i n-ghl^^n x"^ cri.a (1 )

l o e dg hgi ty d-u<;^c :-*anh .gi.a bang b S t dang thu'c :

1 K^'^ - =--* I Ui

f. II '^^- - ^* iiil"t r o n g do

^'Ch'nmg minh

-^ d;ing cor.£: th'j»c l^ay-lo co 'phTm du cho t o ' n tu t a co

(2.17)A xn

'_

=,/_i . .

A(x'^ s Xn-__±:

Xy=k-1

/ .1=1*"7^ ^ x ^Uv- X ^-I- i,„ t x^•t r o n g do

(2.18)||r^^(x*, x^) II 4 - L - i,^ II x^ _ ^ f

I^,=cup IIA O^ . t (X^ - X^^^) II

o^t<1IVJ' ca h a i ve ( 2 . 9 ) cho ^t a di;Vc s,, X ;,(2.19)^^'^-^^J'-^-C^i^^;nV^l^/j^lThay (2.17) vao (2.19) ta nh^n :

k_-1

x ^ ^ ' ' - X* I k II Tn'k 1! l l ' I n , k ( x ^ - ^ ) - i : - ^ 7 A x - ( ^ - ^ ) ' l l +

i=1 1 '

-1* II I^ik II II \ ( ^ . ^ ) I) •Dya vao cac dieu kipn ciia d^nh l y va c5c bSt dang thu*c ( 2 . 1 8 ) ,

( 2 . 1 1 ) , tii* b a t dong thu'c cu5i cung suy ra dieu p h a i c^iihig

minh. I^u khdng gi5 t h i e t trx^&o ve ay.' tSn t ^ i n g h i ^cuaphi?cmg t r i n h ( 1 ) , ta co cac dinh l y sau day «

Dinh l y 2 . ?

Gih sv? X thoa nan cac dieu kiyn :

1^/ Toan tiJ To,k tSn t g i toan tu' nghidi dao

-1

vafJTo,k ll2^/-4To,kBo ;\\AkiLcL^ 4 I^if(i = ^ ) »trong do l a n cgn liTj ^ duyc >:ac dinh ti^ ( 2 . 2 4 ) .3°/ II To"'k Ax°|U >'^, )i:^.i - ^ _ J U >o'
4^/ Cac hang s8

(2.21)/ ^ , L^ th6a man :

k-2

0 ^ p^ := 1 . ( T o ^ r ,

G^.^ T], ) <(2.22)O^q^=Bo,^ - <1,It- ot r o n g do / v dt?g»c xac djnh tiV nghipn d:i»cmg cua phi?o'ng t r i n h :Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY TUYẾN TÍNH ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TOÁN TỬ

Tải bản đầy đủ ngay(74 tr)

×