Tải bản đầy đủ - 154 (trang)
ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI.

ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI.

Tải bản đầy đủ - 154trang

ảnh cho sinh động.

- Phần nói về ruột quả và mùi vị của

quả măng cụt. Tiến hành tương tự

phần a.quả cam.

HS 1: Quả to bằng chừng nào?

HS 2: Quả to bằng nắm tay trẻ

em.

HS 1: Quả măng cụt màu gì?

HS 2: Quả màu tím sẫm ngả

sang đỏ.

HS 1: Cuống nó ntn?

HS 2: Cuống nó to và ngắn,

quanh cuống có bốn, năm cái

Bài 3:

tai tròn úp vào quả.

Gọi 1 HS đọc u cầu.

- HS trình bày.

- u cầu HS tự viết.

- Viết vào vở các câu trả lời cho

- u cầu HS đọc bài của mình. Lưu ý phần a hoặc phần b (bài tập 2).

nhận xét về câu, cách sáng tạo mà vẫn - Tự viết trong 5 đến 7 phút.

đúng.

- đến 5 HS được trình bày bài viết

của mình.

 Củng cố - Dặn dò:

- Viết về một loại quả mà em thích.

- Nhận xét tiết học.TỐN

SO SÁNH CÁC SỐ TRỊN TRĂM

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Biết so sánh các số tròn trăm.

- Nắm được thứ tự các số tròn trăm.

- Biết điền các số tròn trăm vào các vạch có trên tia số.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

 Luyện tập, thực hành.

- GV u cầu HS làm bài trong vở bài

tập.

- Bài tập u cầu chúng ta so sánh

Bài 2:

các số tròn trăm với nhau và điền

- Bài tập u cầu chúng ta làm gì?

dấu thích hợp.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm

- u cầu HS cả lớp tự làm bài.

bài vào BC.

- u cầu HS nhận xét bài làm của - Nhận xét và chữa bài.

bạn.

- Cho điểm từng HS.

- Bài tập u cầu chúng ta điền số

Bài 3:

còn thiếu vào ơ trống.

- Bài tập u cầu chúng ta làm gì?

- Các số cần điền là các số tròn

trăm, số đứng sau lớn hơn số đứng

- Các số được điền phải đảm bảo u trước.

cầu gì?

- HS cả lớp cùng nhau đếm.

-Cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- u cầu HS đếm các số tròn trăm từ

100 đến 1000 theo thứ tự từ bé đến

lớn, từ lớn đến bé.

- u cầu HS tự làm bài.

- GV theo dõi HD những HS còn yếu.

 Củng cố – Dặn dò:

- Nhận xét tiết họcThứ năm ngày 8 tháng 3 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 3: Luyện đọc

I/ Mục tiêu, u cầu

- Đọc đúng và rõ ràng các từ bạc phếch, tàu dừa, hũ rượu, đủng đỉnh

-Ngắt nghỉ đúng dấu câu, cụm từ có nghĩa

- Hiểu được nội dung bài thơng qua bài tập 3, 4.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

Bài tập 1:

- Gọi học sinh đọc u cầu.

- Đọc u cầu.

- Giáo viên đọc mẫu các từ khó:

bạc phếch,

- HS lắng nghe

tàu dừa, hũ rượu, đủng đỉnh

- Gọi 3 học sinh khá, giỏi đọc lại các từ

- 3 học sinh đọc

- Cho học sinh luyện đọc cá nhân, nhóm

- Luyện đọc cá nhân, nhóm

Bài tập 2:

- Gọi HS đọc u cầu bài

- HS đọc u cầu

- Giáo viên đọc mẫu

- Theo dõi

C©y dõa xanh / to¶ nhiỊu tµu, /

Dang tay ®ãn giã, / gËt ®Çu gäi tr¨ng.

Th©n dõa / b¹c phÕch / th¸ng n¨m,/

Qu¶ dõa – / ®µn lỵn con / n»m trªn cao./

§ªm hÌ / hoa në cïng sao, /Tµu dõa – / chiÕc lỵc / ch¶i vµo m©y xanh.- Cho học sinh đọc cá nhân

- Cho học sinh thi đọc

Bài tập 3, 4:

- Cho học sinh tự làm

- Theo dõi giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Sửa bài

- Cho học sinh thi đọc thuộc lòng

- Nhận xét tiết học- Nhiều học sinh đọc

- Thi đọcSửa bài:

Bài 3: a-(2); b-(1) và (3)

Bài 4: a, b, c, d, e

- Thi đọcTĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 4: LUYỆN VIẾT

I/ Mục tiêu, u cầu

Củng cố kỹ năng:

- Đáp lời chia vui trong đoạn đối thoại.- Viết đoạn văn theo gợi ý nói về 1 loại quả mà em thích.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Cho học sinh làm bài tập tiết 4 trang 51, 52

- Tự làm bài vào Bài tập củng cố kiến

thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

- Theo dõi, gợi ý học sinh yếu.

- Sửa bài làm của học sinh

*Bài 1: Cho học sinh đóng vai theo các tình huống- Đóng vai- Cho học sinh nhận xét- Nhận xét- Nhận xét- Sửa chữa*Bài 2: Cho 6 học sinh trình bày bài viết của mình- Đọc bài làm trước lớp

- Nhận xét- Cho học sinh nhận xét

- Nhận xét, tun dương những bài hay.- Sửa bài- Nhận xét tiết học.

TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 2

I/ MỤC TIÊU :

- Củng cố các kỹ năng xem đồng hồ dạng giờ đúng, 15 phút, 30 phút

- Củng cố kỹ năng cộng trừ có đơn vị giờ; Vẽ kim đồng hồ dạng giờ đúng và 30 phút

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh làm vào - Học sinh làm bài

Bài tập cũng cố kiến thức

và kỹ năng môn Toán

Đọc u cầu - Tự làm bài

lớp 2, trang 25, 26.

- Cho học sinh đọc u

- Nộp tập

cầu bài tập

- Theo dõi, giúp đỡ học - Sửa bài:

Bài 1:

sinh gặp khó khăn

Bài 2

110 < 130

150 = 150

- Chấm điểm, nhận xét,

130 >110

180 > 160

sửa bài.

120 > 140

180 < 190

Bài 3:Mét tr¨m linh mét

109

Mét tr¨m linh chÝn105Mét tr¨m linh b¶y101Mét tr¨m linh s¸u

104106Mét tr¨m linh n¨m

Mét tr¨m linh bèn

Bài 4:

a. 101; 104 ; 106; 108; 109

b) 108 ; 107; 104; 102 ; 100- Nhận xét tiết học107LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 29

Thứ/ngày

Thứ hai

1/4/2013

Thứ ba

2/4/2013

Thứ tư

3/4/2013

Thứ năm

4/4/2013Tiết

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3Mơn

Lun đọc

Rèn chữ viết

Tốn

Tăng cường TV

NGLL

Tăng Cường Tốn

Lun đọc

Luyện từ và câu

Tốn

Tăng cường TV

Tăng cường TV

Tăng Cường TốnTên bài dạy

Những quả đào

Chữ hoa Y

Các số từ 111 đến 200

Tiết 2: Luyện viết

Vẽ chim hồ bình

Tiết 1

Cây đa q hương

Từ ngữ về cây cối. Câu hỏi Để làm gì?

So sánh các số có ba chữ số

Tiết 3: Luyện đọc

Tiết 4: Luyện viết

Tiết 2Thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2013

LUYỆN ĐỌCNhững quả đào

I. MỤC TIÊU

Rèn Kỹ năng đọc thành tiếng:

- Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ khó.

- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

- Biết thể hiện tình cảm của các nhân vật qua lời đọc.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1/ Luyện đọc

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- HD luyện đọc từng câu.

- HS nối tiếp nhau LĐ từng câu.

- HD luyện đọc từng đoạn.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài.

- LĐ trong nhóm.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm 4, cả

nhóm theo dõi sửa lỗi cho nhau.

- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát

âm sai, đọc còn chậm.

- Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình thi

- Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi

đọc.

đọc cá nhân, đồng thanh.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá nhân,

nhóm đọc đúng và hay.

2/ Củng cố - Dặn dò:

- 1 em đọc lại cả bài.

- Nhắc nhở các em về nhà đọc lại.LUYỆN VIẾT

CHỮ HOA: Y

I .Mục tiêu

- Viết đúng chữ hoa Y; chữ và câu ứng dụng: u, u luỹ tre làng

- Viết đúng ơ li, đều

II.Đồ dùng dạy học:

GV: Mẫu chữ Y đặt trong khung .

HS: Bảng con, VTV

III. Lên lớp:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Cho học sinh viết bảng con chữ hoa Y

- Hướng dẫn HS viết từ và câu ứng dụng: u, - Viết bảng con

- Viết: u, u luỹ tre làng

u luỹ tre làng

- Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.

- Theo dõi

- Cho học sinh viết bài

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh viết chưa - Viết bài vào vở tập viết phần ơn tập

- Sửa chữa

đúng mẫu, viết chậm.

* Cho học sinh rèn viết thêm ở vở Viết đúng, viết

- Học sinh viết chữ đẹp rèn viết thêm ở

đẹp

vở Viết đúng, viết đẹp

- Chấm điểm, nhận xét.

LUYỆN TỐN

CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200

I. MỤC TIÊU

Giúp HS biết:

- Cấu tạo thập phân của các số 111 đến 200 là gồm: các trăm, các chục và các đơn vị.

- Đọc viết các số từ 111 đến 200.

- So sánh được các số từ 111 đến 200 và nắm được thứ tự của các số này.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

 Luyện tập, thực hành.(VBT trang 59)

Bài 1: Viết (theo mẫu)

- u cầu HS TLN4..

- HS đọc đề nêu u cầu.

- HS TLN4 làm vào bảng nhóm.

- Đại diện nhóm lên trình bày.

- Lớp nhận xét.

Bài 2: Số?

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài - Làm bài theo u cầu của GV.

vào vở bài tập.

- HS làm bài cá nhân.

Bài 3:

- Nhóm đơi đổi vở KT.- Bài tập u cầu chúng ta làm gì?

- Để điền được dấu cho đúng, chúng ta phải - Bài tập u cầu chúng ta điền dấu >, <, =

so sánh các số với nhau.

vào chỗ trống.

+ Chữ số hàng trăm cùng là 1.

- GV theo dõi HD HS chưa làm được.

+ Chữ số hàng chục cùng là 2.

+ 3 nhỏ hơn 4 hay 4 lớn 3.

123 < 124

120 < 152

129 > 120

186 = 186

126 < 122

135 > 125

136 = 136

148 > 128

155 < 158

199 < 200

- HS làm bài cá nhân.

- Nhóm đơi đổi vở KT.

 Củng cố – Dặn dò:

- Dặn dò HS về nhà ơn lại về cách đọc, cách

viết, cách so sánh các số từ 101 đến 110.

- Nhận xét tiết học.Thứ ba ngày 2 tháng 4 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 2: LUYỆN VIẾT

I. Mục tiêu, u cầu

- Tập chép chính xác đoạn trích trong bài Những quả đào (từ Thấy Việt chỉ chăm chú… đến hết

bài.)

- Phân biệt âm x, s và vần in, inh

II. Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III. Hoạt động dạy và học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI.

Tải bản đầy đủ ngay(154 tr)

×