Tải bản đầy đủ - 154 (trang)
Tập làm văn ( 5 điểm - 25 phút) :

Tập làm văn ( 5 điểm - 25 phút) :

Tải bản đầy đủ - 154trang

Tập làm văn: 5 điểm

HS trả lời đúng lời đáp 1 điểm.

HS viết được đoạn văn từ 4-5 câu theo đề bài: Câu văn dùng từ đúng, khơng sai ngữ pháp,chữ

viết rõ ràng, sạch sẽ: 5 điểm.

Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm:

4,5 - 4; 3,5 - 3; 2,5 - 2 ; 1,5 - 1; 0,5.

ĐÁP ÁN

I. KiĨm tra ®äc:

- Bµi ®äc thÇm vµ tr¶ lêi c©u hái : 4 ®iĨm

C©u 1 (1 ®iĨm) A

C©u 2 : (1®iĨm) D

C©u 3: (1 ®iĨm) D

C©u 4: (1đ) A

II . KiĨm tra viÕt:

- ChÝnh t¶: 5® ( mét lçi chÝnh t¶ trõ 0,5 ® )

ViÕt xÊu , sai kÝch thíc toµn bµi trõ 1® )

- TËp lµm v¨n: 5® (Néi dung ®đ: 3®)

§óng ng÷ ph¸p, tõ sư dơng ®óng, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶: 1®

Ch÷ viÕt râ rµng, tr×nh bµy s¹ch: 1®)

TỐN

ƠN TẬP

I/ Mục tiêu:

Củng cố các kiến thức:

- Phép nhân, phép chia trong bảng (2, 3, 4, 5)

- Chia một nhóm đồ vật thành các nhóm bằng nhau

- Giải tốn bằng một phép nhân hoặc một phép chia.

- Nhận dạng đúng tên đường gấp khúc

- Cách tìm thừa số và số bị chia.

II/ Đồ dùng dạy học

Đề kiểm tra

III/ Các hoạt động dạy học

Cho học sinh làm đề kiểm tra:

Đề số 4:

PHẦN I:

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất;

1. Trong phép chia 24 : 4 = 6; số bị chia là:

A. 24

B. 4

C. 6

2. Trong phép nhân 2 x 8 = 16, các thừa số là:

A. 2 và 16

B. 2 và 8

C. 8 và 16

3. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 15 cm

B. 12 cm

5 cm

C. 10 cm

PHẦN II:

A

1. Viết các tổng sau thành tíchBD

4 cm6 cm

Ca. 4 + 4 + 4 + 4 = …………

c. 2 + 2 + 2 = ……………

b. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ………….

d. 5 + 5 + 5 + 5 = ………………

2. Tính:

3 x 7 = ……

36 : 4 = ………

30 : 5 = …….

4 x 6 = ………

3. Tính:

4 x 7 + 72 = …….

5 x 10 – 15 = ……

3 x 7 + 48 = ……

= …….

= …….

= ……

4. Tìm X:X x 5 = 35

X + 8 = 56

………………..

………………..

………………..

………………..

5. Có 32 học sinh xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Giải

………………………………

………………………………………………..

………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………..

6. Tơ màu 1/3 số ơ vng ở hình bên:HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I:

Câu 1: 1 điểm đáp án đúng là A

Câu 2: 1 điểm đáp án đúng là B

Câu 3: 1 điểm đáp án đúng là A

PHẦN II:

Câu 1: 1 điểm mỗi phép tính đúng là 0,25 điểm

Câu 2:

Câu 3: 1,5 điểm

Câu 4: 1 điểm

Câu 5: 1,5 điểm- Viết đúng tóm tắt là 0,5 điểm

- Lời giải đúng là 0,25 điểm

- Phép tính đúng là 0,5 điểm

- Đáp số đúng là 0,25 điểm.Câu 6: 1 điểmThứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 3: Luyện đọc

I/ Mục tiêu, u cầu

- Đọc đúng và rõ ràng các từ rợp, rướn, ríu rít, trắng muốt.

- Biết ngắt nghỉ đúng dấu câu, cụm từ có nghĩa; hiểu nội dung các nội quy thơng bài tập 3,.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

Bài tập 1:

- Gọi học sinh đọc u cầu.

- Đọc u cầu.

- Giáo viên đọc mẫu các từ khó: rợp, rướn, ríu

- HS lắng nghe

rít, trắng muốt

- Gọi 3 học sinh khá, giỏi đọc lại các từ

- 3 học sinh đọc

- Cho học sinh luyện đọc cá nhân, nhóm

- Luyện đọc cá nhân, nhóm

Bài tập 2:

- Gọi HS đọc u cầu bài

- HS đọc u cầu

- Giáo viên đọc mẫu

- Học sinh theo dõi và đọc thầm

- Cho học sinh luyện đọc cá nhân, nhóm

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn.

- Cho học sinh thi đọc.

- Đọc cá nhân, nhóm

- Thi đọc

Bài tập 3:

- Cho học sinh tự làm

- Theo dõi giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Sửa bài- Nhận xét tiết học- Đọc u cầu

- Tự làm bài

- Sửa bài

(a)-(3); (b)-(1); (c)-(2)TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 4: LUYỆN VIẾT

I/ Mục tiêu, u cầu

- Tập chép chính xác 1 đoạn bài Sơng Hương (từ đầu đến bãi ngơ, thảm cỏ in trên mặt nước)

- Rèn kỹ năng viết đoạn văn nói về con vật ni.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

Bài tập 1:

- Gọi học sinh đọc u cầu.

- Đọc u cầu.

- Gọi học sinh đọc đoạn cần tập chép

- HS đọc

- Cho học sinh luyện viết từ khó

- Luyện viết từ khó

- Cho học sinh tập chép vào vở

- Viết bài vào vở

- Trao đổi vở nhau sốt lỗi

Bài tập 2:

- Gọi HS đọc u cầu bài

- HS đọc u cầu

- Giáo hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi gợi ý - Học sinh trả lời các câu hỏi gợi ý

- Viết đoạn văn

- u cầu học sinh tự viết làm bài vào vở

- Chấm bài, nhận xét.

- Sửa bài

- Nhận xét tiết học

TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 2

I/ MỤC TIÊU :

- Củng cố kỹ năng nhân chia: số 1 và số 0 trong phép nhân, phép chia;

- Rèn kỹ năng tìm thừa số và số bị chia; giải bài tốn có một phép chia.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh làm vào Bài tập cũng cố - Học sinh làm bài

kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2,

trang 23.

Đọc u cầu - Tự làm bài

- Cho học sinh đọc u cầu bài tập

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Nộp tập

- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài.- Sửa bài:

Bài Bài 10+4=4 3×1=3

0 : 5 = ………

4+0=4 1×3=3

0 : 3 = ………

4×0=0 3:3=1

0 : 4 = ………

0×4=0 3:1=1

0 : 2 = ………

Bài 2

a) 5cm × 3 = 15 cm 4dm × 2 = 8dm 2l × 10 = 20 l

b) 12cm : 4 = 3 cm 8dm : 2 = 4 dm 20l : 5 = 4l

Bài 3

a) x × 4 = 16 b) 3 × x = 15

c) x : 5 = 2

x= 16:4

x= 15:3

x= 2x5x= 4Nhận xét tiết họcx= 5x= 10Bài giải

Mỗi thuyền xếp được là

20:5=4 (khách)

Đáp số: 4 khách tham quanLỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 29

Thứ/ngày

Thứ hai

25/3/2013

Thứ ba

26/3/2013

Thứ tư

27/3/2013

Thứ năm

28/3/2013Tiết

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3Mơn

Lun đọc

Rèn chữ viết

Tốn

Tăng cường TV

NGLL

Tăng Cường Tốn

Lun đọc

Luyện từ và câuTên bài dạyKho báu

Chữ hoa X

Ơn tập

Tiết 2: Luyện viết

Trò chơi “đi chợ”

Tiết 1

Cây dừa

Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm

gì? Dấu chấm, dấu phẩy.

Tốn

So sánh các số tròn trăm

Tăng cường TV

Tiết 3: Luyện đọc

Tăng cường TV

Tiết 4: Luyện viết

Tăng Cường Tốn Tiết 2

Thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2013

LUYỆN ĐỌCKho báu

I. MỤC TIÊU:

Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:

- Đọc rành mạch tồn bài, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý.

- Hiểu ND : Ai u q đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng , người đó có ấm no, hạnh

phúc

- HS biết u q đất đai. Có ý thức trong học tập

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Hoạt động của Thầy

Hoạt động của Trò

* Đọc mẫu

GV đọc mẫu đoạn 1, 2.

* Luyện phát âm

u cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi đọc bài.

- Theo dõi và đọc thầm theo.

- Tìm từ và trả lời theo u cầu

- Nghe HS trả lời và ghi các từ này lên bảng.

của GV:

- Đọc mẫu và u cầu HS đọc các từ này.

+ Các từ đó là: quanh năm, hai

(Tập trung vào những HS mắc lỗi phát âm)

sương một nắng, cuốc bẫm cày

- u cầu HS đọc từng câu. Nghe và chỉnh

sâu, mặt trời, dặn dò, cơ ngơi

sửa lỗi cho HS, nếu có.

đàng hồng, hão huyền, chẳng

thấy, nhờ làm đất kỹ, của ăn của

* Luyện đọc đoạn

để,…

- Gọi HS lần lượt đọc 3 đoạn

- 3 học sinh đọc.

- u cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trong

nhóm GV và cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1,

2, 3.

- Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo

- Lần lượt từng HS đọc trướcnhóm.

* Thi đọc

- Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh,

đọc cá nhân.

- Nhận xét, cho điểm.

* Cả lớp đọc đồng thanh

- u cầu cả lớp đọc đồng thanh đoạn 1.

- Nhận xét tiết học.nhóm của mình, các bạn trong

nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau.

- Các nhóm cử cá nhân thi đọc

cá nhân, các nhóm thi đọc nối

tiếp, đọc đồng thanh 1 đoạn

trong bài.LUYỆN VIẾT

CHỮ HOA: X

I .Mục tiêu

- Viết đúng chữ hoa X; chữ và câu ứng dụng: Xi,

- Viết đúng ơ li, đều

II.Đồ dùng dạy học:

GV: Mẫu chữ X đặt trong khung .

HS: Bảng con, VTV

III. Lên lớp:

Hoạt động của GV

- Cho học sinh viết bảng con chữ hoa X

- Hướng dẫn HS viết từ và câu ứng dụng: Xi,

Xi chèo mát mái

- Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.

- Cho học sinh viết bài

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh viết chưa

đúng mẫu, viết chậm.

* Cho học sinh rèn viết thêm ở vở Viết đúng, viết

đẹp

- Chấm điểm, nhận xét.Xi chèo mát máiHoạt động của HS

- Viết bảng con

- Viết: Xi, Xi chèo mát

mái

- Theo dõi

- Viết bài vào vở tập viết phần ơn tập

- Sửa chữa

- Học sinh viết chữ đẹp rèn viết thêm ở

vở Viết đúng, viết đẹpLUYỆN TỐN

ƠN TẬP

I/ MỤC TIÊU

- Củng cố các kiến thức : Thực hiện phép nhân phép chia . Tìm thành phần chưa biết trong

phép tính . Tình chu vi hình tam giác , tứ giác . Giải tốn có lời văn bằng phép chia .

II/ ĐỒ DÙNG

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

* Hướng dẫn học sinh làm các bài tập ơn

tậpBài 1 :

Gọi HS đọc đề bài , xác định u cầu

-Cả lớp làm bảng con ghi chữ cái các kết

quả phép tính đúng .

-Nhận xét

Bài 2 : Tìm x

-Gọi 2 HS đọc đề , phải xác định tên gọi

thành phần chưa biết các phép tính ,

-Gọi 2 em nhắc lại quy tắc , Tìm thừa số ,

số bị chia chưa biết

-u cầu lớp làm bài vào vở

-Nhận xét – Chữa bài – Ghi điểm .

Bài 3 : Gọi 2 em đọc đề bài .

-Gọi 4 em phân tích bài tốn .

-u cầu HS làm bài vào vở

-Nhận xét – Chữa bài – Ghi điểmBài 4 : Gọi 2 em đọc đề bài

-2 em phân tích bài tốn

-u cầu làm bài vào vở

-Chấm bài

-Nhận xét – chữa bài – ghi điểm

-Hai HS nhắc lại quy tắc Tìm thừa số , số

bị chia chưa biết .

-Muốn tính chu vi hình tam giác , tứ giác

ta làm như thế nào

- Nhận xét tiết học

?Bài 1 : Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả

đúng của các phép tính sau :

a)3 x 6 = 20

b) 25 : 5 = 5

c) 4 x 6 = 24

d) 3 x 9 = 30

e) 18 : 3 = 6

g) 2 x 10 = 21

h) 5 x 7 = 35 i ) 16 : 4 = 4

Bài 2 : Đọc đề .

-Trả lời . 1 HS lên bảng làm

Xx5=0

x:3=4

x=0:5

x=4x3

x=0

x = 12

4 x X = 36

x : 2 = 10

x = 36 : 4

x = 10 x 2

x=9

x = 20

Bài 3 : Lớp đọc thầm

-Phân tích bài tốn

-1 em lên bảng làm

-Tóm tắt :

4 hàng : 36 học sinh

1 hàng : ………..? học sinh

Bài giải

Số học sinh mỗi hàng có là :

36 : 4 = 9( học sinh )

Đáp số 9 học sinh

Bài 4 :

Bài giải

Chu vi hình tứ giác MNPQ là :

12 + 20 + 30 + 26 = 88 (cm )

Đáp số : 88 cm

-Nêu lại quy tắcThứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 2: LUYỆN VIẾT

I. Mục tiêu, u cầu

- Nghe viết chính xác đoạn trích trong bài Kho báu (từ Theo lời cha… đến của ăn của để.)

- Sửa đúng lỗi chính tả các từ hua vòi, thưở xưa, quờ quạn, quở chách

- Phân biệt âm x, s và vần in, inh.

II. Chuẩn bị- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III. Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

2.1 HĐ 1: Nhge viết

- GV giới thiệu đoạn viết từ (từ Theo lời cha…

đến của ăn của để.)

- GV đọc mẫu.

- HS lắng nghe

- Gọi 3 học sinh đọc lại đoạn viết.

- 3 học sinh đọc

- Cho học sinh luyện viết một số từ khó

- Tập viết vào bảng con, nháp

- Cho học sinh viết vào vở Bài tập củng cố kiến

thức và kỹ năng mơn Tiếng Việt.

- Viết. Trao đổi kiểm tra lỗi chính tả.

- GV chấm điểm, nhận xét, sữa chữa.

2.2 HĐ 2: Luyện tập

Bài 2:

- GV u cầu HS đọc u cầu bài 2.

- Cho học sinh tự làm bài

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh- Nộp tập- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.

Bài 3.

- GV yc HS đọc nội dung bài.

- Hướng dẫn và u cầu học sinh tự làm- Sửa bài: huơ vòi, thuở xưa, quờ quạng.- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.- HS đọc

- Học sinh làm bài- Đọc u cầu

- Lắng nghe và tự làm bài

- Sửa bài:

3.a. cây xoan, cây xồi, cây sấu, cây su su,

cây sung, cây hoa súng

b. nhường nhịn, kính trọng, quả chín, trắng

tinh3. Củng cố, dặn dò:

- Cho học sinh thi tìm tiếng có thanh hỏi, thanh

ngã

- Nhận xét, tun dương

- Nhận xét tiết học- Thi tìm tiếng có vần inh, inNGỒI GIỜ LÊN LỚPTIỂU PHẨM “NHỮNG ĐỨA CON TRAI”I. Mục tiêu hoạt động:

Thơng qua tiểu phẩm học sinh hiểu được: Cần phải thể hiện tình cảm u thương đối với mẹ

của mình bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

II. Quy mơ hoạt động:

- Tổ chức theo quy mơ lớp.

III. Phương tiện dạy học:

- Kịch bản: Những đứa con trai

- Câu hỏi thảo luận

- Xơ nước

IV. Các bước tiến hành:

Bước 1: Chuẩn bị

- Trước một tuần GV chọn 6 học sinh tham gia tiểu phẩm.

- Tiểu phẩm, hướng dẫn học sinh tập tiểu phẩm, chuẩn bị đạo cụ.

Bước 2: Trình diễn tiểu phẩm

- Giáo viên giới thiệu: Tên tiểu phẩm sẽ diễn. u cầu học sinh còn lại theo dõi và suy nghĩ

xem các cậu con trai trong tiểu phẩm này có gì đặc biệt.

- HS cả lớp xem tiểu phẩm

Bước 3: Thảo luận

Chia lớp và thảo luận các câu hỏi sau:

- Vì sao có 3 cậu con trai xuất hiện cùng một lúc mà ơng lão đi đường lại nói rằng chỉ thấy

một đắ con trai?

- Đó là đứa con trai của bà mẹ nào?

- Qua tiểu phẩm, em có thể rút ra điều gì?

Bước 4: Nhận xét, đánh giá

Giáo giên nhận xét các ý kiến của học sinh và kết luận: Để xứng đáng là những đứa con

ngoan, trước hết chúng ta phải biết quan tâm và giúp đỡ mẹ bằng những việc làm phù hợp với

khả năng mình.

TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 1

I/ MỤC TIÊU :

- Ơn lại về quan hệ giữa đơn vị và chục , giữa chục và trăm. Biết cách đọc và viết các số tròn

trăm

-Nắm được đơn vị nghìn , hiểu được quan hệ giữa trăm và nghìn.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh làm vào Bài tập cũng - Học sinh làm bài

cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp

2, trang 24.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tập làm văn ( 5 điểm - 25 phút) :

Tải bản đầy đủ ngay(154 tr)

×