Tải bản đầy đủ - 154 (trang)
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC

CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC

Tải bản đầy đủ - 154trang

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

1/ Luyện đọc

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- HD luyện đọc nối tiếp từng câu.

- HD luyện đọc từng đoạn.

- LĐ trong nhóm.

- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát âm

sai, đọc còn chậm.(uy nghi, gần gũi, tơn kính,

gấm vóc, ngào ngạt)

- Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi đọc- Cho học sinh trả lời các câu hỏi của bài

2/ Củng cố - Dặn dò:

- 2 em đọc thuộc lòng cả bài.

- Dặn học sinh về nhà đọc lại.HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- Mỗi học sinh đọc 1 câu.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn

- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm, cả

nhóm theo dõi sửa lỗi cho nhau.

- Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình thi

đọc.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá nhân,

nhóm đọc đúng và hay.

- Các tổ thi đọc thuộc lòng.

- Trả lời các câu hỏi

- 2 học sinh đọcLUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.I. Mơc tiªu:

- Chän ®ỵc tõ ng÷ cho tríc ®Ĩ ®iỊn ®óng vµo ®o¹n v¨n; t×m ®ỵc 1 vµi tõ ng÷ ca ngỵi B¸c Hå.

- §iỊn ®óng dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo ®o¹n v¨n cã chç trèng.

II. §å dïng d¹y häc

- B¶ng phơ bµi tËp 1,3

III. Ho¹t ®éng d¹y häc:

Ho¹t ®éng d¹y

Ho¹t ®éng häc

Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập

Tiếng Việt trang 57

Bµi 1 (miƯng)

- Chän tõ thÝch hỵp

- §äc kĨ ®o¹n v¨n viÕt vỊ c¸ch sèng cđa B¸c

- Líp lµm vë

* NhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng

- HS lªn lµm bµi phơ

Bµi 2: (MiƯng).

- 1 HS ®äc yªu cÇu

- T×m nh÷ng tõ ng÷ ca ngỵi B¸c

- HS thùc hµnh theo nhãm

trßn bµi th¬, bµi h¸t c¸c c©u chun ®ã

Chia b¶ng 3 phÇn, 3 nhãm lªn thi

.

(b×nh chän nhãm th¾ng cc)

VD: s¸ng st, tµi ba, lçi l¹c, tµi giái, cã

chÝ lín, giÇu nghÞ lùc, yªu níc, th¬ng d©n, th¬ng gièng nßi,®øc ®é, hiỊn tõ, hiỊn hËu, nh©n

¸i, nh©n tõ, nh©n hËu, khiªm tèn, b×nh dÞ, gi¶n

dÞ.

Bµi tËp 3: (viÕt)

- HS lµm vë

- §äc kÜ ®o¹n v¨n

- Chèt lêi gi¶i ®óng

Một hơm

Bác khơng đồng ý …Đến,...- NhËn xÐt tiÕt häc.thăm chùa,TỐN

LUYỆN TẬPI. Mơc tiªu: Gióp HS :

- Lun kÜ n¨ng tÝnh céng vµ trõ c¸c sè cã 3 ch÷ sè ( kh«ng nhí)

- Lun kÜ n¨ng tÝnh nhÈm

- Lun vỊ gi¶i to¸n

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

Ho¹t ®éng d¹y

ho¹t ®éng häc

Cho học sinh làm các bài tập sau:

- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp

*Bµi 1: TÝnh

- HS lµm bµi vµo vë

56

73

365

467

- HS lªn b¶ng lµm bµi

+

+

+

+

38

27

142

- 32 líp vµ GV nhËn xÐt ch÷a bµi- HS ®äc ®Ị bµi vµ nªu yªu cÇu bµi tËp

*Bµi 2: TÝnh

- HS lµm bµi vµo vë

81

64

100

374

- - HS lªn b¶ng lµm bµi

46

28

55

213

- HS nhËn xÐt ch÷a bµi

- HS ®ỉi vë ®Ĩ kiĨm tra kÕt qu¶ cđa

*Bµi 3: T×m x

nhau.

x + 236 = 586

x + 438 = 759

* Häc sinh kh¸ giái lµm thªm

x + 24 + 35 = 97

x + 24 - 15 = 63

- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi

*Bµi 4: Nhµ b¹n Hµ c¸ch trêng häc 850m, nhµ b¹n

Mü c¸ch trêng häc 650m. Hái nhµ b¹n nµo gÇn trêng

h¬n vµ gÇn h¬n bao nhiªu mÐt?

- 2 HS ®äc ®Çu bµi

- Hái bµi to¸n cho biÕt g×? hái g×?

- HS lµm bµi vµo vë

- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi

- HS díi líp ®äc bµi gi¶i råi nhËn xÐt

- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ch÷a bµi

* GV chÊm bµi, nhËn xÐt ch÷a bµi- HS nªu yªu cÇu cđa bµi tËp

- HS gäi tªn c¸c thµnh phÇn cđa tõng

phÐp tÝnh

- HS lµm bµi vµo vë

- HS lªn b¶ng ch÷a bµi vµ nªu c¸ch lµmThứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 3 – LUYỆN ĐỌC

I/ Mục tiêu, u cầu

- Đọc đúng và rõ ràng các từ gần gũi, toả, khoẻ khoắn, non sơng; ngắt nghỉ đúng dấu câu và các

cụm từ có nghĩa

- Hiểu được nội dung bài thơng qua các bài tập 3, 4.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

Bài tập 1:

- Gọi học sinh đọc u cầu.

- Đọc u cầu.

- Giáo viên đọc mẫu các từ khó: gần gũi, toả,

- HS lắng nghe

khoẻ khoắn, non sơng

- Gọi 3 học sinh khá, giỏi đọc lại các từ

- 3 học sinh đọc

- Cho học sinh luyện đọc cá nhân, nhóm

- Luyện đọc cá nhân, nhóm

Bài tập 2:

- Gọi HS đọc u cầu bài

- HS đọc u cầu

- Giáo viên đọc mẫu

- Theo dõi

– Ngay thỊm l¨ng, / mêi t¸m c©y v¹n t / tỵng

trng cho mét hµng qu©n danh dù / ®øng trang

nghiªm.

– C©y vµ hoa cđa non s«ng gÊm vãc / ®ang d©ng

niỊm t«n kÝnh thiªng liªng / theo ®oµn ngêi vµo l¨ng

viÕng B¸c.- Cho học sinh đọc cá nhân

- Cho học sinh thi đọc

Bài tập 3, 4:

- Cho học sinh tự làm

- Theo dõi giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Sửa bài- Cho 2 học sinh đọc lại các câu ở bài tập 2

- Nhận xét tiết học- Nhiều học sinh đọc

- Thi đọcSửa bài

Bài 3. trước lăng: vạn tuế, dầu nước; sau lăng:

đào Sơn La, hoa sứ đỏ, hoa dạ hương, hoa nhài,

hoa mộc, hoa ngâu.

Bài 4: c

- 2 học sinh đọc lạiTĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆTTIẾT 4: LUYỆN VIẾT

I. I/ Mục tiêu

- Viết đúng chữ hoa J, W cở vừa và nhỏ và câu ứng dụng: Jáu chảy ruột mềm, Won xanh

nước biếc

- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Cho học sinh viết bảng con chữ hoa J, W

- Viết bảng con

- Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng Jáu chảy ruột

- Viết câu ứng dụng Jáu chảy ruột

mềm, Won xanh nước biếc

mềm, Won xanh nước biếc

- Hướng dẫn học sinh viết vào vở

- Theo dõi

- Cho học sinh viết bài

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh viết chưa - Viết bài vào vở tiết 4 trang 66, 67.

- Sửa chữa

đúng mẫu, viết chậm.

* Cho học sinh rèn viết thêm ở vở Viết đúng, viết

đẹp

- Chấm điểm, nhận xét.TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 2I/ MỤC TIÊU :

- Củng cố kỹ năng cộng, trừ khơng nhớ trong phạm vi 1000

- Củng cố kỹ năng cách tìm số bị trừ, số trừ, hiệu.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh đọc u cầu bài tập

- Học sinh làm bài

- Cho học sinh làm vào Bài tập cũng cố - Tự làm bài

kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2,

trang 32.

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Nộp tập

- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài.

- Sửa bài

Bài 1

900 + 100 = 1000

300 + 500= 800

1000 − 600 = 400

Bài 2794

372

422

Bài 3956

545

411600 + 400 = 1000

1000 − 100 = 900

800 − 300 = 500762

+

136

898347

+

251

598469869746Sè trõ245347314HiƯu

- Nhận xét tiết họcSè bÞ trõ224522432Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC

Tải bản đầy đủ ngay(154 tr)

×