Tải bản đầy đủ - 154 (trang)
Chiếc rễ đa tròn

Chiếc rễ đa tròn

Tải bản đầy đủ - 154trang

LUYỆN VIẾT

CHỮ HOA J

I .Mục tiêu

- Viết đúng chữ hoa J; chữ và câu ứng dụng: Jắt, Jắt

- Viết đúng ơ li, đều

II.Đồ dùng dạy học:

GV: Mẫu chữ J đặt trong khung .

HS: Bảng con, VTV

III. Lên lớp:

Hoạt động của GV

- Cho học sinh viết bảng con chữ hoa J.

- Hướng dẫn HS viết từ và câu ứng dụng Jắt, Jắt

sáng như sao

- Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.

- Cho học sinh viết bài

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh viết chưasáng như saoHoạt động của HS

- Viết bảng con

- Viết từ ứng dụng Jắt, Jắt sáng

như sao

- Theo dõi

- Viết bài vào vở tập viết

- Sửa chữađúng mẫu, viết chậm.

- Cho học sinh rèn viết thêm ở vở Viết đúng, viết

đẹp

- Chấm điểm, nhận xét.LUYỆN TỐN

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Củng cố kỹ năng cộng các số khơng nhớ trong phạm vi 1000.

- Xác định được một phần năm

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động dạy

Hoạt động họcCho học sinh làm vở bài tập Tốn trang

70 (Tập 2).

- Đọc u cầu

- Gọi học sinh đọc u cầu các bài tập

- Tự làm bài vào vở bài tập

- Cho học sinh tự làm bài

- Theo dõi hướng dãn học sinh gặp khó khăn

*Học sinh khá giỏi làm thêm:

Đặt tính rồi tính:

321 + 133 + 205

513 + 102 + 111

212 + 15 + 30021 + 133 + 205- Sửa bài:- Giáo viên chữa bài, chấm bài, nhận xét.

- Nhận xét tiết học.

Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 2: LUYỆN VIẾT

I. Mục tiêu

- Nghe viết đúng -chính xác đoạn trích trong bài Chiếc rễ đa tròn (từ Nhiều năm sau …đến hết.)

- Phân biệt âm r, d, gi và thanh hỏi, thanh ngã.

- Giúp HS viết đúng, cẩn thận.

II. Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III. Hoạt động dạy và học.Hoạt động của giáo viên

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

2. Hoạt động nối tiếp:

2.1 HĐ 1: Tập chép

- GV giới thiệu đoạn viết (từ Nhiều năm sau

…đến hết.)

- GV đọc mẫu.

- Gọi 2 học sinh đọc lại đoạn viết.

- Cho học sinh luyện viết một số từ thường viết

sai

- Cho học sinh tập chép vào vở.

- GV chấm điểm, nhận xét, sữa chữa.

2.2 HĐ 2: Luyện tập

Bài 2:

- GV u cầu HS đọc u cầu bài 2.

- Cho học sinh tự làm bài

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.Bài 3.

- GV yc HS đọc nội dung bài.

- u cầu học sinh tự làm

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh

- GV sữa chữa, kết luận. nhận xét.Hoạt động của học sinh

- HS thực hiện- HS lắng nghe

- 2 học sinh đọc

- Tập viết vào bảng con, nháp

- Viết (HS K – G nghe viết, HS yếu tập

chép). Trao đổi kiểm tra lỗi chính tả.

- Nộp tập và theo dõi

- HS đọc

- Học sinh làm bài

- Sửa bài

a/ chiếc dù, giàn mướp, nói dối, cơm rang,

dấu chấm, tóc rối.

b/ rải, bưởi, trĩu, đỏ

- Đọc u cầu

- Tự làm bài:

- Sửa bài:

a/ giữ, dữ

b/ nhớ, bẻ, biển, lỗi3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét, tun dương

- Nhận xét tiết học

NGỒI GIỜ LÊN LỚPQun góp ủng hộ các bạn có hồn cảnh khó khăn

I. Mục tiêu:

Học sinh biết cảm thơng và qun góp ủng hộ các bạn có hồn cảnh khó khăn phù họp với

khả năng của bản thân.

II. Quy mơ hoạt động

Lớp học (theo hướng dẫn của trường)

III. Cách tiến hành

Bước 1: Chuẩn bịTrước 2 tuần, GV u cầu học sinh các món q có thể qun góp tuỳ theo khả năng như:

quần áo, sách vở, dụng cụ học tập, tiền,….

Bước 2: Tham gia lễ qun góp, ủng hộ

(thực hiện theo chương trình và hướng dẫn của nhà trường -nếu có)

Bước 3: Nhận xét – Đánh giá

Giáo viên nhận xét về tình hình qun góp của lớp.

Tun dương những học sinh có tinh thần tương thân tương ái.

TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 1I/ MỤC TIÊU :

Củng cố kỹ năng: trừ các số khơng nhớ trong phạm vi 1000; tính chu vi hình tam giác; giải tốn

có 1 phép tính trừ.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh làm vào Bài tập cũng cố - Học sinh làm bài

kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2,

trang 31

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Sửa bài

Bài 3:

Bài giải

Chu vi hình tam giác là:

250 + 300 + 420 = 970 (cm)

Đáp số: 970 cm

Bài 4:

Bài giải

Trong vườn có:

225 - 112 = 113 (cây)

Đáp số: 113 cây qt

- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài.

- Nhận xét tiết học

Thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2013

LUYỆN ĐỌC

CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC

I. MỤC TIÊU:

- Đọc lưu lốt được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ mới, các từ khó. Biết nhấn giọng các từ gợi tả,

gợi cảm. Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

- Hiểu nội dung của bàiII. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

1/ Luyện đọc

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- HD luyện đọc nối tiếp từng câu.

- HD luyện đọc từng đoạn.

- LĐ trong nhóm.

- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát âm

sai, đọc còn chậm.(uy nghi, gần gũi, tơn kính,

gấm vóc, ngào ngạt)

- Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi đọc- Cho học sinh trả lời các câu hỏi của bài

2/ Củng cố - Dặn dò:

- 2 em đọc thuộc lòng cả bài.

- Dặn học sinh về nhà đọc lại.HOẠT ĐỘNG CỦA HS

- Mỗi học sinh đọc 1 câu.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn

- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm, cả

nhóm theo dõi sửa lỗi cho nhau.

- Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình thi

đọc.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá nhân,

nhóm đọc đúng và hay.

- Các tổ thi đọc thuộc lòng.

- Trả lời các câu hỏi

- 2 học sinh đọcLUYỆN TỪ VÀ CÂU

TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.I. Mơc tiªu:

- Chän ®ỵc tõ ng÷ cho tríc ®Ĩ ®iỊn ®óng vµo ®o¹n v¨n; t×m ®ỵc 1 vµi tõ ng÷ ca ngỵi B¸c Hå.

- §iỊn ®óng dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo ®o¹n v¨n cã chç trèng.

II. §å dïng d¹y häc

- B¶ng phơ bµi tËp 1,3

III. Ho¹t ®éng d¹y häc:

Ho¹t ®éng d¹y

Ho¹t ®éng häc

Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập

Tiếng Việt trang 57

Bµi 1 (miƯng)

- Chän tõ thÝch hỵp

- §äc kĨ ®o¹n v¨n viÕt vỊ c¸ch sèng cđa B¸c

- Líp lµm vë

* NhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng

- HS lªn lµm bµi phơ

Bµi 2: (MiƯng).

- 1 HS ®äc yªu cÇu

- T×m nh÷ng tõ ng÷ ca ngỵi B¸c

- HS thùc hµnh theo nhãm

trßn bµi th¬, bµi h¸t c¸c c©u chun ®ã

Chia b¶ng 3 phÇn, 3 nhãm lªn thi

.

(b×nh chän nhãm th¾ng cc)

VD: s¸ng st, tµi ba, lçi l¹c, tµi giái, cã

chÝ lín, giÇu nghÞ lùc, yªu níc, th¬ng d©n, th¬ng gièng nßi,®øc ®é, hiỊn tõ, hiỊn hËu, nh©n

¸i, nh©n tõ, nh©n hËu, khiªm tèn, b×nh dÞ, gi¶n

dÞ.

Bµi tËp 3: (viÕt)

- HS lµm vë

- §äc kÜ ®o¹n v¨n

- Chèt lêi gi¶i ®óng

Một hơm

Bác khơng đồng ý …Đến,...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chiếc rễ đa tròn

Tải bản đầy đủ ngay(154 tr)

×