Tải bản đầy đủ - 154 (trang)
Từ ngữ về Bác Hồ

Từ ngữ về Bác Hồ

Tải bản đầy đủ - 154trang

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động dạy

Hướng dẫn học sinh làm bài tập

Bài tập 1: Tìm những từ ngữ.

? Bài u cầu làm gì?

- u cầu Hs thảo luận cặp



Hoạt động học

- Hs đọc u cầu bài tập

- Tìm những từ ngữ.

- Hs thảo luận cặp

Đại diện cặp trình bày

- Lớp nhận xét, bổ sung



- Gv nhận xét, chốt bài làm đúng:

a. Nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi: thương

u, u q, q mến, chăm sóc, chăm lo, u, q, săn

sóc,...

b. Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ: biết ơn,

nhớ ơn, kính u, tơn kính, nhớ thương, thương nhớ,...

Bài tập 2: Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở bài tập 1.

- Bài tập u cầu làm gì?

- Hs đọc u cầu bài tập

- Cho Hs làm bài cá nhân vào vở

- Gọi HS nối tiếp nhau đọc câu đã đặt.



- Gv nhận xét, chốt bài làm đúng

+ Bác Hồ ln chăm lo cho tương lai của thiếu nhi Việt

Nam.

+ Chúng em rất biết ơn Bác Hồ.

+ Cơ giáo em rất thương u học sinh

Bài 3: Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi tranh bằng 1

câu.

? Bài tập u cầu làm gì?

- u cầu HS quan sát lần lượt từng tranh suy nghĩ và

viết vào vở bài tập hoạt động của các bạn thiếu nhi trong

mỗi tranh.

- Gọi HS nối tiếp nhau đọc câu đã đặt.

- GV viết bảng 1 số câu đúng.



- Đặt câu với mỗi từ em tìm được ở

bài tập 1.

- HS làm bài cá nhân

- Hs đọc câu đặt được

- Lớp nhận xét



- Hs đọc u cầu bài tập

- Em hãy ghi lại hoạt động trong mỗi

tranh bằng 1 câu.

- HS quan sát lần lượt từng tranh suy

nghĩ và viết vào vở bài tập

- HS nối tiếp nhau đọc câu đã đặt.



- Gv nhận xét, chốt bài làm đúng

- u cầu HS nêu một số hoạt động tưởng niệm Bác - Các bạn thiếu nhi tham gia tết

khác mà em biết.

trồng cây nhớ ơn Bác, các bạn thiếu

* Củng cố, dặn dò:

nhi kính cẩn đặt hoa trước tượng đài

- Gv nhận xét giờ học

Bác...

- Dặn Hs về ơn tập và hồn thành bài tập



TỐN

SO SÁNH CÁC SỐ CĨ 3 CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU:

Củng cố các kỹ năng

- Thực hiện phép tính, giải bài tốn liên quan đến các số đo theo đơn vị đo độ dài đã học

- Biết dùng thước để đo độ dài cạch dài của hình tam giác theo đơn vị cm hoặc mm

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

 Luyện tập, thực hành.

- GV hướng dẫn HS làm bài trong vở

bài tập, trang 6

- Gọi học sinh đọc u cầu bài tập

- HS đọc u cầu

- u cầu HS tự làm bài.

- Tự làm bài

- GV theo dõi HD những HS còn yếu.

- Chấm điểm, sửa bài cho học sinh.

- Sửa bài

* Cho học sinh khá, giỏi làm thêm:

Qng đường AB dài 25 km, Bác An

đã đi 7 km, sau đó bác nghỉ mệt 5

phút bác lại đi tiếp 9 km. Hỏi bác An

phải đi bao nhiêu ki-lơ-mét nữa mới

đến B?

- Sửa bài

- Sửa bài

 Củng cố – Dặn dò:

- Nhận xét tiết học



Thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2013

TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 3: Luyện đọc

I/ Mục tiêu, u cầu

- Đọc đúng và rõ ràng các từ bến Ơ Lâu, chòm râu, bâng khng

-Ngắt nghỉ đúng dấu câu, cụm từ có nghĩa

- Hiểu được nội dung bài; thuộc lòng đoạn 1 bài thơ.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1. Hoạt động khởi động:

- GV yc HS hát bài hát ngắn.

- HS thực hiện

2. Hoạt động nối tiếp:

Bài tập 1:

- Gọi học sinh đọc u cầu.

- Đọc u cầu.

- Giáo viên đọc mẫu các từ khó: bến Ơ Lâu,

- HS lắng nghe

chòm râu, bâng khng

- Gọi 3 học sinh khá, giỏi đọc lại các từ

- 3 học sinh đọc

- Cho học sinh luyện đọc cá nhân, nhóm

- Luyện đọc cá nhân, nhóm

Bài tập 2:

- Gọi HS đọc u cầu bài

- HS đọc u cầu

- Giáo viên đọc mẫu

- Theo dõi

§ªm nay / bªn bÕn ¤ L©u, /

Ch¸u ngåi ch¸u nhí / chßm r©u B¸c Hå. /

Nhí h×nh B¸c gi÷a bãng cê /

Hång hµo ®«i m¸, / b¹c ph¬ m¸i ®Çu. /

M¾t hiỊn / s¸ng tùa v× sao /

B¸c nh×n ®Õn tËn / Cµ Mau ci trêi. /

Nhí khi tr¨ng s¸ng ®Çy trêi /

Trung thu / B¸c gưi nh÷ng lêi vµo th¨m.



- Cho học sinh đọc cá nhân

- Cho học sinh thi đọc

Bài tập 3, 4, 5:

- Cho học sinh tự làm

- Theo dõi giúp đỡ học sinh gặp khó khăn

- Sửa bài

- Cho học sinh thi đọc thuộc lòng đoạn thơ

- Nhận xét tiết học



- Nhiều học sinh đọc

- Thi đọc



Sửa bài

- Thi đọc



TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT

TIẾT 4: LUYỆN VIẾT

I/ Mục tiêu

Dựa vào câu chuyện Qua suối đã được nghe kể, học sinh viết câu trả lời cho từng câu hỏi.

II/ Chuẩn bị

- GV: tài liệu mơn tiếng việt

- HS: Bài tập củng cố kiến thức, kĩ năng mơn tiếng Việt tập 2

III/ Hoạt động dạy và học.

Hoạt động của GV

Hướng dẫn học sinh làm bài tập trang 62



Hoạt động của HS



- Gọi học sinh đọc u cầu



- Đọc u cầu



- Giáo viên kể lại 1 lần câu chuyện Qua suối



- Lắng nghe giáo viên kể



- Cho học sinh tự làm bài



- Tự làm bài



- Theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu

- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài



- Sửa bài:

- Bác và các chiến sĩ đi cơng tác.

- Khi đi qua một con suối có những hòn đá

bắc thành lối đi, một chiến sĩ sẩy chân ngã vì

có 1 hòn đá bị kênh.

- Bác bảo anh chiến sĩ kê lại hòn đá cho chắc

để người khác qua suối khơng bị ngã nữa.

- Bác rất quan tâm tới mọi người. Bác quan

tâm tới anh chiến sĩ xem anh ngã có đau

khơng, Bác còn cho kê lại hòn đá cho những

người đi sau khỏi ngã.



-Nhận xét tiết học – Dặn dò

TĂNG CƯỜNG TỐN

TIẾT 2

I/ MỤC TIÊU :

- Củng cố kỹ năng cộng các số có 3 chữ số; tính nhẩm các số tròn trăm.

- Củng cố kỹ năng viết các số thành các trăm, chục, đơn vị.

II/ CHUẨN BỊ :

- Bài tập cũng cố kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 2.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

- Cho học sinh làm vào Bài tập - Học sinh làm bài

cũng cố kiến thức và kỹ năng

môn Toán lớp 2, trang 30

- Cho học sinh đọc u cầu bài tập Đọc u cầu - Tự làm bài

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh gặp



khó khăn.

- Chấm điểm, nhận xét, sửa bài.



- Nộp tập

- Sửa bài:

Bài 1: Chơi trò chơi đó bạn

Bài 2:

658 = 600 + 50 + 8

735 = 700 + 30 + 5

190 = 100 + 90

307 = 300 + 7

Bài 3: Sửa bài trên bảng

Bài 4: Thi nối nhanh



- Nhận xét tiết học



LỊCH BÁO GIẢNG BUỔI CHIỀU TUẦN 31



Thứ/ngày

Thứ hai

15/4/2013



Thứ ba

16/4/2013

Thứ tư

17/4/2013

Thứ năm

18/4/2013



(Từ 15/4/2013 đến 18/4 /2013)

-----***----Tiết

Mơn

Tên bài dạy

1 Lun đọc

Chiếc rễ đa tròn

2 Rèn chữ viết

Chữ hoa M (kiểu 2)

3 Tốn

Luyện tập

1 Tăng cường TV

Tiết 2: Luyện viết

Qun góp ủng hộ thiếu nhi các vùng bị thiên tai

2 NGLL

3 Tăng Cường Tốn Tiết 1

1 Lun đọc

Cháu nhớ Bác Hồ

2 Luyện từ và câu

Từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy

3 Tốn

Luyện tập

1 Tăng cường TV

Tiết 3: Luyện đọc

2 Tăng cường TV

Tiết 4: Luyện viết

3 Tăng Cường Tốn Tiết 2

Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2013

LUYỆN ĐỌC

Chiếc rễ đa tròn



I. MỤC TIÊU:

- Đọc lưu lốt được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ mới, các từ khó.

- Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG - DẠY HỌC:

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1/ Luyện đọc

- GV Hướng dẫn HS luyện đọc.

- HD luyện đọc từng câu.

- HS nối tiếp nhau LĐ từng câu.

- HD luyện đọc từng đoạn.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn trong bài.

- LĐ trong nhóm.

- HS nối tiếp đọc từng đoạn theo nhóm 4, cả nhóm

theo dõi sửa lỗi cho nhau.

- GV theo dõi hướng dẫn những HS phát

âm sai, đọc còn chậm.

- Thi đọc: GV tổ chức cho các nhóm thi - Các nhóm cử bạn đại diện nhóm mình thi đọc.

đọc cá nhân, đồng thanh.

- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chọn cá nhân, nhóm

đọc đúng và hay.

2/ Củng cố - Dặn dò:

- 2 học sinh đọc lại

- 2 em đọc lại cả bài.

- Nhắc nhở các em về nhà đọc lại.



LUYỆN VIẾT

CHỮ HOA J

I .Mục tiêu

- Viết đúng chữ hoa J; chữ và câu ứng dụng: Jắt, Jắt

- Viết đúng ơ li, đều

II.Đồ dùng dạy học:

GV: Mẫu chữ J đặt trong khung .

HS: Bảng con, VTV

III. Lên lớp:

Hoạt động của GV

- Cho học sinh viết bảng con chữ hoa J.

- Hướng dẫn HS viết từ và câu ứng dụng Jắt, Jắt

sáng như sao

- Hướng dẫn học sinh viết vào vở tập viết.

- Cho học sinh viết bài

- Theo dõi, hướng dẫn thêm cho học sinh viết chưa



sáng như sao



Hoạt động của HS

- Viết bảng con

- Viết từ ứng dụng Jắt, Jắt sáng

như sao

- Theo dõi

- Viết bài vào vở tập viết

- Sửa chữa



đúng mẫu, viết chậm.

- Cho học sinh rèn viết thêm ở vở Viết đúng, viết

đẹp

- Chấm điểm, nhận xét.



LUYỆN TỐN

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS:

- Củng cố kỹ năng cộng các số khơng nhớ trong phạm vi 1000.

- Xác định được một phần năm

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

Hoạt động dạy

Hoạt động học



Cho học sinh làm vở bài tập Tốn trang

70 (Tập 2).

- Đọc u cầu

- Gọi học sinh đọc u cầu các bài tập

- Tự làm bài vào vở bài tập

- Cho học sinh tự làm bài

- Theo dõi hướng dãn học sinh gặp khó khăn

*Học sinh khá giỏi làm thêm:

Đặt tính rồi tính:

321 + 133 + 205

513 + 102 + 111

212 + 15 + 300



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Từ ngữ về Bác Hồ

Tải bản đầy đủ ngay(154 tr)

×