Tải bản đầy đủ - 245 (trang)
Chương 7. Xây dựng nền đường trên nền đất yếu

Chương 7. Xây dựng nền đường trên nền đất yếu

Tải bản đầy đủ - 245trang

7.1.2 T ng quan cỏc phng phỏp x lớ khi xõy d ng n n ng trờn t y u.

- Khi thi t k g p t y u, thỡ bi n phỏp ngh n u tiờn l a tuy n ra kh i khu

v c cú t y u.

- Trong tr ng h p khụng trỏnh c thỡ ph i ti n hnh kh o sỏt cỏc tiờu chu n kinh

t k thu t l a ch n cỏc phng phỏp x lớ trờn c s cỏc nguyờn t c sau:

+ í ngha c p h ng k thu t c a ng.

+ Kh nng kinh phớ, v n u t.

+ D a vo ti n thi cụng.

+ Tớnh ch t v chi u d y c a t y u.

+ Phng ti n thi cụng.

- Trờn th c t cỏc bi n phỏp x lớ khi xõy d ng n n ng trờn t y u cú th phõn

lm ba nhúm sau:

+ Thay i, s a ch a

ỏn thi t k (gi m chi u cao n n p, di chuy n v trớ

tuy n n khu v c khụng cú t y u ho c cú nhng chi u dy m ng). õy l bi n phỏp t t

nh t nờn c g ng ỏp d ng.

+ Cỏc bi n phỏp liờn quan n vi c b trớ th i gian (XD n n p theo giai o n),

cỏc gi i phỏp v v t li u ( p b ng v t li u nh , b ph n ỏp, o b m t ph n t y u), ho c

liờn quan n c hai bi n phỏp trờn (gia t i t m th i).

+ Cỏc gi i phỏp x lớ b n thõn n n t y u (nh c c ba lỏt, c c cỏt, b c th m...).7.2 CC PHNG PHP X Lí N N NG TRấN

TY U

7.2.1 Cỏc bi n phỏp x lớ d i tỏc d ng c a th i gian ho c t i tr ng.

M c ớch:

- B o m s n nh c a n n p trong khi xõy d ng.

- t c m t t c lỳn phự h p v i th i gian thi cụng.

7.2.1.1. Xõy d ng n n p theo giai o n.

- C ng

ban u c a n n t y u r t th p do v y cho n n ng n nh thỡ c n

tng d n c ng

c a nú lờn b ng cỏch p t ng l p m t, ch m t th i gian cho n n n

nh, c ng

t n n tng lờn, kh nng ch u t i l n hn thỡ m i p l p ti p theo.

- Phng phỏp ny cú nh c i m l th i gian xõy d ng kộo di.

7.2.1.2. Tng chi u r ng c a n n ng, lm b ph n ỏp.

- Khi c ng

ch ng c t c a n n t y u quỏ nh , khụng

xõy d ng n n p

theo giai o n ho c khi c n ti n thi cụng nhanh htỡ cú th dựng b ph n ỏp.

- B ph n ỏp cú tỏc d ng nh m t i tr ng lm tng n nh, gi m kh nng tr i t

ra hai bờn.

- Bi n phỏp ny cú nh c i m l chi m d ng di n tớch m t b ng l n.

7.2.1.3. o b m t ph n ho c ton b

t y u.

- Tu theo chi u dy v tớnh ch t c a t y u m cú th o b m t ph n ho c ton b

t y u.

- Cú th ỏp d ng bi n phỏp ny trong cỏc tr ng h p sau:

Trang 83

www.giaxaydung.vn+ Khi th i h n a vo s d ng l r t ng n.

+ Cỏc c trng c h c c a t y u nh . (VD: nh ).

+ Cao thi t k r t g n cao thiờn nhiờn.

7.2.1.4. Gi m tr ng l ng n n p.

Cú th gi m tr ng l ng n n p trờn t y u b ng hai cỏch:

- Gi m chi u cao n n p n tr s t i thi u cho phộp cn c vo i u ki n a ch t thu

vn ( m b o chi u cao t i thi u c a n n ng cng nh chi u cao t i thi u trờn m c n c

tớnh toỏn theo quy ph m). N u l n n ng bói sụng cú th gi m m c n c dõng b ng

cỏch tng kh u c u.

- Dựng v t li u nh

p. V t li u ny ph i b o m cỏc yờu c u sau:

+ Dung tr ng nh .

+ Khụng n mũn bờ tụng v thộp.

+ Cú kh nng ch u nộn t t nhng nộn lỳn nh .

+ Khụng gõy ụ nhi m mụi tr ng.

7.2.1.5. Phng phỏp gia t i t m th i.

- Dựng m t t i tr ng t lờn n n p (th ng l 2-3m n n p b sung) trong m t th i

gian sao cho trong th i gian ú n n ng s

t c

lỳn d ki n. Phng phỏp ny cho

phộp t c m t c k t yờu c u trong th i gian ng n.

- Trong cỏc tr ng h p sau bi n phỏp gia t i t m th i khụng nờn ỏp d ng:

+ Chi u cao n n p l n (n u p thờm s m t n nh)

+ Chi u dy l p t y u l n (>5m).

7.2.1.6. Bi n phỏp c i t o i u ki n n nh v bi n d ng c a t y u.

Khi l p t y u cú chi u dy khụng l n v n m tr c ti p d i n n p thỡ cú th dựng cỏc

bi n phỏp nh lm l p m cỏt, m ỏ... Trong th c t th ng dựng m cỏt, m s i ỏ

thay th l p t y u chi u dy d i 3m cho múng cỏc cụng trỡnh xõy d ng dõn d ng v cụng

nghi p, d i b n ỏy cỏc cụng trỡnh thu l i.

- Bi n phỏp ny khụng ỏp d ng khi chi u dy t y u l n ho c trong cỏc l p t y u

cú n c ng m.

7.2.1.6.1. Lm l p m cỏt.

- p d ng khi:

+ Chi u cao n n

+L pp t 6-9m.t y u khụng quỏ dy.Trang 84

www.giaxaydung.vnNền đắp

Đệm cát

Đất yếu

a) Lớp đệm cát đặt trực tiếp trên đất yếu.Nền đắp

Đệm cát

Đất yếu

b) Lớp đệm cát sau khi đ đ o bỏ một phấn đất yếu.+ Cú ngu n cỏtg n.7.2.1.6.2. Lm l p m ỏ s i.

Khi t y u d i n n p tr ng thỏi bóo ho n c, cú chi u dy nh hn 3m v d i

l p t y u l l p ch u l c t t ng th i xu t hi n n c cú ỏp l c cao dựng l p m cỏt

khụng thớch h p thỡ cú th s d ng m ỏ h c, ỏ dm, s i s n.

7.2.1.7. p t trờn bố.

- Bố cú th lm b ng tre, g , n a, bú cnh cõy.

- Bố cú tỏc d ng m r ng di n tớch truy n t i tr ng v phõn b l i t i tr ng tỏc d ng

lờn t y u.

- Phng phỏp ny cú u i m l thi cụng n gi n, v t li u d ki m, r ti n.

2.2. Tng t c

c k t c a t y u b ng cỏch s d ng ng th m th ng ng.

7.2.2.1. M c ớch.

- N u n n t y u cú chi u dy l n ho c cú h s th m r t nh thỡ quỏ trỡnh lỳn c k t

c a n n t y u d i t i tr ng c a n n p s r t lõu. Do v y,

tng nhanh t c

c k t,

ng i ta lm cỏc ng th m th ng ng b ng c c cỏt ho c b c th m nh m t o ra cỏc dũng

th m ngang vo c c cỏt ho c b c th m, ti p t c thoỏt d c theo c c cỏt ho c b c th m lờn m t

t sau ú thoỏt ra ngoi qua t ng m cỏt.N nng th m ngangpm cỏt

ty u

ng th m th ngng7.2.2.2 B n ch t c a phng phỏp.

t y u ch t l i, s c ch u t i, gúc n i ma sỏt v l c dớnh n v tng lờn l do s

thoỏt n c c a t y u (g i l s c k t).

n c trong t y u cú th thoỏt ra ngoi c n cú hai i u ki n:

+ Ph i t o ra m t ỏp l c l n hn ỏp l c ti n c k t (ỏp l c ti n c k t l ỏp l c m

t y u ó t ng ch u trong l ch s hỡnh thnh c a nú).

Trang 85

www.giaxaydung.vn+ T o ra m t ng thoỏt n c.

7.2.2.3 Dựng c c cỏt (Sand drain).

S d ng cỏc cỏc c t cỏt ng kớnh th ng t 30-40cm.

2.2.2.1. u nh c i m.

u i m

- C c cỏt khụng ch thoỏt n c m cũn cú tỏc d ng lm ch t t v c i t o n n t

y u. N u ng kớnh c c cỏt cng l n thỡ n n t y u cng c c i thi n t t.

- Khi dựng c c cỏt thỡ tr s mụ un bi n d ng c a c c cỏt v vựng t c nộn ch t

xung quanh gi ng nhau nờn s phõn b ng su t trong n n t s

ng u.

- T n d ng v t li u a phng (cỏt).

- Thoỏt n c khỏ t t.

- Dựng c c cỏt quỏ trỡnh c k t c a n n ti n tri n nhanh hn khi dựng b c th m.

- N u so v i c c c ng (c c BTCT) thỡ c c cỏt thỡ giỏ thnh r hn r t nhi u. Theo

kinh nghi m n c ngoi, giỏ thnh r hn hai l n so v i c c bờ tụng c t thộp. Vi t Nam,

giỏ thnh r hn kho ng 45% so v i c c bờ tụng c t thộp.

Nh c i m

- T c thi cụng ch m (4-5 ti ng cho m t c c cỏt sõu 15m).

- Vựng xỏo tr n l n: Khi khoan l

h c c cỏt lm t xung quanh c c cỏt b xỏo

tr n nhi u, lm b t ch t cỏc l thoỏt n c.

- i v i t quỏ y u c c cỏt cú th b góy gõy ra t ng th m c a n c c k t..

2.2.1.3.Trỡnh t thi cụng.

- Tr i l p v i a k thu t. L p v i a k thu t cú tỏc d ng ngn cỏch gi a l p t

y u v l p m cỏt, lm cho l p m cỏt luụn s ch v thoỏt n c t t. Trong tr ng h p t

y u khụng lm b n t ng m cỏt thỡ khụng c n l p v i a k thu t.

- Thi cụng t ng m cỏt cú chi u dy kho ng 1m v i hai nhi m v chớnh:

+ Lm ng thoỏt n c ngang.

+ T o i u ki n cho mỏy múc ho t ng d dng trong quỏ trỡnh thi cụng.

+ T ng m cỏt cng ph i chia thnh t ng l p cú chi u dy thớch h p v c

m nộn n ch t yờu c u.

- nh v t t c cỏc v trớ c c cỏt theo hng d c v hng ngang ỳng v i h s thi t k ,

dựng c c tre ỏnh d u t ng v trớ ó nh v .

- Khoan t o l : cú th dựng cỏc phng phỏp sau.

+ T o l b ng khoan ru t g.

+ T o l b ng phng phỏp xúi n c.

+ T o l b ng phng phỏp n mỡn di.

+ T o l b ng cỏch úng m t ng thộp xu ng t cú mi b ng g ho c b n lỏ thộp

t m .

- Khi n cao

thi t k , ti n hnh nh i cỏt vo trong ng v t i n c cho cỏt ch t

l i.

- Rỳt ng thộp lờn (n u t o l b ng ng thộp).

- p n n ng lờn trờn.

Trang 86

www.giaxaydung.vnKhoan cỏc l b ng

phng phỏp xúi n cThi t b dựngCỏc b c lm c c cỏt

b ng phng phỏp n mỡn diúng ng thộp xu ng n nty uTrang 87

www.giaxaydung.vn1234Khoan t o l b ng ng thộp cú mi t5

úng mNh n xột:

Thi cụng c c cỏt nh trờn th ng cú m t s nh c i m:

- Khú ki m tra c m c

m ch t c a cỏt trong ng khi thi cụng

- Khi nh ng thộp lờn, do ỏp l c ngang c a t s lm cho ng kớnh c c cỏt nh

l i.

- Cỏt trong ng ph n ti p xỳc v i thnh ng th ng b ti ra khi rỳt ng lờn.

7.2.2.2. Dựng b c th m (Wick drain).

2.2.2.1. Khỏi ni m.

- B c th m l thi t b thoỏt n c th ng ng g m hai thnh ph n chớnh:

+ V l c (jacket): cú ch c nng chớnh l th m n c qua l r ng theo chi u ngang

v l c khụng cho cỏc h t t chui vo lm t c lừi. Th ng lm b ng v i a k thu t khụng

d t.

+ Lừi (core): cú tỏc d ng chớnh l d n n c th m d c t

t y u lờn m t t

thoỏt ra ngoi, ng th i l thnh ph n chớnh ch u l c cng khi l p t v l c ngang c a t

khụng b b p lm m t kh nng thoỏt n c d c. Th ng lm b ng Polypropylene.

- B c th m cú chi u r ng 100mm, dy t 4 n 7mm v c cu n thnh cu n cú

t ng chi u di hng trm một.

sõu b c th m cú th t i 40m, nhng th ng dựng l 15-20m

LừiV l cTrang 88

www.giaxaydung.vnC u t o b c th m

- B c th m cú u i m l:

+ Kh i l ng v t t (b c th m) g n nh hn nhi u so v i v t li u cỏt.

+ T c thi cụng nhanh: 10 phỳt cho m t b c th m sõu 15m

+ Giỏ thnh r hn so v i c c cỏt (b ng kho ng 1/4 giỏ thnh c c cỏt).

+ n gi n, d thi cụng, vựng xỏo tr n nh .

+ Cú th thớch h p v i nhi u lo i t y u do cú th ch n lo i b c th m thớch h p

v i tớnh ch t c - lý hoỏ c a n n t.

- Tuy nhiờn b c th m cng cú nh c i m sau:

+ V t li u b c th m hi n nay v n ph i nh p ngo i, chỳng ta cha s n xu t c.

+ Hi u qu thoỏt n c c a b c th m khụng cao.Nền đắp

Vải địa kỹ thuậtĐệm cát

Đất yếu2.2.2.2. Cỏc ch tiờu c b n.

- Ch tiờu v h s th m (cm/s).

- Ch tiờu v

b n c a s i (h s kộo t).

2.2.2.3. Trỡnh t thi cụng.

- Ph i thi t k s

di chuy n cho mỏy c m b c th m. S

di chuy n c a mỏy ph i

m b o i u ki n:

+ Khụng c ố lờn b c th m ó c m.

+ Hnh trỡnh di chuy n c a mỏy l ớt nh t

- Thi cụng l p v i a k thu t. L p v i a k thu t cú tỏc d ng ngn cỏch gi a l p

t y u v l p m cỏt, lm cho l p m cỏt luụn s ch v thoỏt n c t t. Trong tr ng h p

t y u khụng lm b n t ng m cỏt thỡ khụng c n l p v i a k thu t.Trang 89

www.giaxaydung.vnL p v i a k thu t v t ng m cỏt

- Thi cụng m t ph n c a t ng m cỏt, ph n cũn l i ph i

ph lờn b c th m m t

o n t i thi u l 2cm. T ng m cỏt cú tỏc d ng:

+ T o ng th m ngang n c cú th thoỏt ra ngoi.

+

cho mỏy c m b c th m di chuy n.

Trong tr ng h p trờn m t g p l p t t t, mỏy c m b c th m cú th ho t ng c thỡ cú

th lm l p m cỏt sau khi c m b c th m.

- nh v t t c cỏc v trớ c m b c th m theo hng d c v hng ngang ỳng v i h s

thi t k , dựng c c tre ỏnh d u t ng v trớ ó nh v .

- L p neo vo u b c th m. Cỏc u neo ph i cú kớch th c phự h p v i b c th m,

kớch th c c a u neo th ng l 85x150mm b ng tụn dy 5mm. u neo cú tỏc d ng gi

u b c th m khi b c th m c c m n

sõu thi t k .

u b c th m c g p l i t i

thi u 30cm.

- C m b c th m b ng mỏy c m b c th m. Mỏy c m b c th m cú cỏc c tr ng k

thu t nh sau:

+ Tr c dựng

l p v c m b c th m cú ti t di n: 60x120mm, d c tr c cú v ch

chia n cm theo dừi chi u sõu c m b c th m v cú qu d i ki m tra

th ng ng khi

c m b c th m.

+ Mỏy ph i cú l c l n c m b c th m n sõu thi t k .

- Khi b c th m n

sõu thi t k thỡ kộo ng c m b c th m lờn sau ú c t b c th m.

u b c th m ph i cao hn t ng m cỏt 20cm.

- Thi cụng n t t ng m cỏt.

- Thi cụng t ng l c ng c: lm b ng s i ỏ, c p ph i ch n l c ho c v i a k thu t.

- p n n ng lờn trờn.Trang 90

www.giaxaydung.vnMỏy c m b c th mL lu n b c th mC u t o tr c c m b c th m

Ngoi ra cũn cú cỏc phng phỏp nh c t ba lỏt, c t t gia c vụi, n n ngp trờn c c.Trang 91

www.giaxaydung.vnCHNG 8

NG

CH

XY D NG N N NG

TUY NC I T O - NNG C P

8.1 CC TR NG H P THI CễNG N N NG C I T O NNG C P V CC

C I M.

8.1.1 Cỏc tr ng h p thi cụng n n ng c i t o nõng c p.

C i t o ng l cụng tỏc a ng lờn c p k thu t cao hn v th ng d n t i ph i

xõy d ng ng theo cỏc tiờu chu n m i (v bỡnh , tr c d c v tr c ngang). Do v y, khi

ti n hnh c i t o nõng c p m t tuy n ng thỡ nhi m v xõy d ng n n ng th ng g m

cỏc cụng vi c sau:

- M r ng n n ng c

t c b r ng theo tiờu chu n c p h ng m i: tựy theo v trớ

tuy n ng c i t o trựng ho c d ch chuy n nhi u hay ớt so v i tuy n ng c, n n ng

c s ph i m r ng c hai bờn i x ng hay khụng i x ng ho c v m t bờn.

+ N u m r ng m t bờn: Di n thi cụng r ng hn do v y d ỏp d ng mỏy trong quỏ

trỡnh thi cụng. Tuy nhiờn, do ph n m t ng m i n m l ch so v i m t ng c nờn d x y

ra s h h ng ph n m t ng: n t d c theo v t ti p xỳc gi a m t c v m t m i.

+ M r ng hai bờn: k t c u m t ng m i c b n n m trong ph m vi m t ng c

nờn cú th

m b o n nh trong su t quỏ trỡnh khai thỏc. Tuy nhiờn, di n thi cụng b thu

h p do v y khú khn trong vi c thi cụng, nh t l thi cụng b ng mỏy.

- p nõng cao ho c o h th p n n ng c

t cao thi t k m i.

- Xõy d ng cỏc o n n n o ho c p hon ton m i nh ng ni vỡ yờu c u kinh t k

thu t m tuy n c i t o i cỏch xa, b h n tuy n c.

- Gia c taluy v cỏc bi n phỏp c n thi t khỏc

tr b cỏc hi n t ng tr t l n n ng

ho c xúi l n n ng do n c m t gõy ra.

8.1.2

c i m thi cụng tuy n ng c i t o nõng c p.

- Thu n l i: Khi thi cụng tuy n c i t o nõng c p thỡ ó cú s n tuy n ng c nờn r t

thu n ti n trong quỏ trỡnh tri n khai thi cụng: khụng ph i lm ng t m, thu n l i trong quỏ

trỡnh v n chuy n nguyờn v t li u, mỏy múc thi cụng.

- Khú khn:

+ a s cỏc tr ng h p cụng vi c thi cụng s ti n hnh trong i u ki n ph i ng th i

b o m giao thụng bỡnh th ng trờn tuy n.

m b o giao thụng cú th ph i lm ng

t m, th m chớ ph i lm m t ng c ng l p ghộp trờn ng t m khi m t

giao thụng cao,

thuy nhiờn nh v y s g p khú khn trong cụng tỏc gi i phúng m t b ng v lm tng giỏ

thnh cụng trỡnh. Bi n phỏp th ng lm hi n nay l thu h p di n thi cụng v ti n hnh thi

cụng trờn m t ph n 1/2 chi u r ng ng v 1/2 ng cũn l i

m b o giao thụng. Khi

thi cụng ph i cú barie ch n, cú bi n ch cụng tr ng, bi n h n ch t c , cú ng i gỏc hai

u o n thi cụng

i u khi n xe qua l i, ban ờm c n cú ốn bỏo.

+ Di n thi cụng ch t h p, khụng u do v y khú khn trong vi c t ch c thi cụng

b ng c gi i.

+ Vi c m b o ch t l ng ng u gi a ph n p m r ng v ph n n n m i ng

th i m b o s ti p xỳc t t gi a ph n n n m i v ph n n n c l khú khn.

Trang 92

www.giaxaydung.vnChớnh do nh ng c i m ny cho nờn vi c thi cụng n n ng tuy n nõng c p m

r ng nhi u khi khú khn v ph c t p hn so v i thi cụng tuy n m i.

Yờu c u i v i thi cụng n n ng trong tr ng h p tuy n nõng c p m r ng cng nh

i v i cỏc bi n phỏp v k thu t thi cụng, v c b n, l gi ng nh vi c thi cụng i v i

tuy n ng m i. Tuy nhiờn cú thờm m t yờu c u c n c bi t chỳ ý, ú l c n thi cụng sao

cho m b o c ch t l ng ph n n n m i lm, m i m r ng t c nh ph n n n c.

Nh t l ph n n n d i m t ng, cng nh b o m ti p xỳc gi a ph n m i v ph n c

c t t.

8.2 CC GI I PHP THI CễNG N N NG NNG C P M R NG

8.2.1. Thi cụng n n ng o.

N n o ch L ho c o hon ton tuy n ng nõng c p m r ng

th cú tr ng h p v a m r ng v a g t th p

cao hay ch m r ng ch khụng thay

cao.

8.2.1.1. N n o ch m r ng m khụng thay i

cao.u cú

iTựy theo b r ng m thờm b l n hay bộ m cú th ỏp d ng cỏc bi n phỏp thi

cụng d i õy

+ N u b r ng m thờm tng i l n ( b 4m) v theo chi u d c

di

b o m

mỏy lm vi c c an ton thỡ cú th a mỏy i lờn phớa trờn nh ta luy n n ng c ti n

hnh m r ng b ng cỏch o t trờn xu ng d i nh s .

Mỏy i 1 (ho c mỏy xỳc)Mỏy i 2 ho c mỏy sanbt o ra y h t xu ng ph n n n ng c v

õy l i trớ mỏy i ho c mỏy san chuy n

ti p n ch

t th a (cú th l y chộo qua ph n m t ng c sang phớa v c ho c

chuy n d c n u l tr ng h p n n o hon ton).

Chỳ ý r ng mu n a mỏy lờn trong tr ng h p a hỡnh khú khn thỡ ph i dựng nhõn

l c m ng v t o nờn m t d i b ng ph ng r ng hn 4,0m phớa trờn nh taluy n n

ng c mỏylm vi c c an ton

+ N u b r ng m thờm h p b < 4,0m) v ph m vi lm vi c trờn nh taluy ch t ch i

nguy hi m thỡ khụng a mỏy lờn o t trờn xu ng c.

* N u chi u cao ta luy n n ng tng i th p (H 6m) thỡ cú th dựng mỏy xỳc

(g u thu n ho c g u ngh ch). t o ra s tr c ti p

ra phớa bờn kia n n ng, n u bỏn

kớnh

t c a mỏy xỳc l n hn b r ng n n ng c khi o ch L, ho c

thnh ng

ngay trờn ng c r i dựng mỏy i ho c mỏy san chuy n ti p cỏc kh i t ỏ v ch

t.

* N u chi u cao taluy n n o quỏ th p thỡ cú th dựng phng ỏn thi cụng b ng mỏy

i i ngang trờn m t n n c v dựng l i i xộn l y t l n d n theo h ng ngang (ỏp d ng

Trang 93

www.giaxaydung.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 7. Xây dựng nền đường trên nền đất yếu

Tải bản đầy đủ ngay(245 tr)

×