Tải bản đầy đủ - 245 (trang)
Chương 4. Thi công nền đường bằng máy

Chương 4. Thi công nền đường bằng máy

Tải bản đầy đủ - 245trang

Trong cùng m t i u ki n thi công và tính ch t công trình như nhau, có th có

nhi u phương án ch n máy khác nhau thì ph i ti n hành so sánh kinh t

ch n t ng

phương án thích h p nh t.

3). Khi ch n máy, nên gi m s lo i máy khác nhau trong cùng m t i máy và nên dùng

lo i máy làm ư c nhi u công vi c khác nhau.

4). Khi s d ng máy thì ph i tìm m i bi n pháp máy làm vi c v i năng su t cao nh t.

Năng su t c a máy trong m t ca có th xác nh theo công th c t ng quát sau:

N=TK1Q

tT - Th i gian làm vi c trong m t ca (8 gi ).

Kt - H s s d ng th i gian: xét n th i gian d ng máy và th i gian máy

không ư c s d ng hoàn toàn g m th i gian i n a i m làm vi c, th i

gian quay v nơi

máy, th i gian ngh c a công nhân lái máy, th i gian

i u máy trong quá trình làm vi c, th i gian cho d u, nư c vào máy.

Q - Kh i lư ng công vi c hoàn thành ư c trong m t chu kỳ làm vi c (m; m2

hay m3).

t - Th i gian c a m t chu kỳ làm vi c hoàn thành kh i lư ng công vi c Q.

۞ Mu n tăng năng su t có th có các bi n pháp sau:

---Tăng s ca làm vi c trong m t ngày tăng năng su t làm vi c trong m t ngày (2 ho c

3 ca).

Tăng h s s d ng th i gian Kt; thông thư ng ngư i ta nên t n d ng t i a th i gian

làm vi c c a máy thi công

tăng hi u su t làm vi c c a máy trong m t ca và có th

có các gi i pháp sau:

+

Ph i b o dư ng s a ch a và cung c p v t tư, k thu t t t, b o m máy móc làm

vi c tr ng thái bình thư ng, t n d ng th i gian làm vi c c a máy.

+

B trí m t b ng t p k t máy móc h p lý, g n công trư ng thi công nh m làm

gi m th i gian i và v c a máy.

Tăng kh i lư ng công vi c hoàn thành ư c trong m t chu kỳ làm vi c Q: giá tr này

càng l n thì năng su t máy càng l n, vì v y c n căn c vào kh i lư ng thi công th c t

l c ch n máy có năng su t phù h p ng th i v i m i lo i máy, có th l p thêm các

thi t b ph tr

làm gi m rơi vãi trong quá trình làm vi c...

Rút ng n th i gian c a m t chu kỳ làm vi c

hoàn thành kh i lư ng công vi c Q.

Mu n tăng năng su t thì ph i c g ng làm gi m th i gian làm vi c c a m t chu kỳ

b ng cách:

+

Công nhân lái máy c n ư c hu n luy n thành th o, có k thu t cao,

+

Nâng cao tinh th n trách nhi m c a ngư i lái máy,

+

Xác nh phương pháp thi công h p lý,

+

Ch n sơ làm vi c c a máy h p lý,

Trang 18www.giaxaydung.vn4.2. S

--D NG MÁY X I TRONG CÔNG TÁC XÂY D NG N N Ư NG.Năng su t c a các lo i máy làm t như máy i, máy xúc chuy n, máy san ph thu c

r t nhi u vào lo i t, tr ng thái và tính ch t c a nó.

i v i t c ng, t l n s i, l n

r cây, máy làm t ào khó khăn, có khi không ào ư c, năng su t r t th p, cho nên

nâng cao năng su t c a máy, c n ph i x i tơi t trư c khi máy b t u làm vi c,

Tùy t ng lo i máy mà có yêu c u m c

x i khác nhau. i v i máy san yêu c u x i

lên toàn b , i v i máy i thì yêu c u th p hơn, có khi không c n x i cũng ư c.Hình 4-1. Máy i có b ph n răng x i

Chi u sâu x i thư ng t 0,15m - 0,50m; có th xác nh b ng phương pháp thí nghi m,

cũng có th tính theo công th c sau:

h=-F − f .g

bK(m)h - Chi u sâu x i t, (m),

F - S c kéo c a, máy kéo, (kG);

f - H s ma sát c a s t i v i t, (kG/t);

g - Tr ng lư ng máy x i, (t);

b - Chi u r ng x i t, (m);

K - h s l c c n c a t (kG/m2), i v i t sét c ng K = 8.000 kG/m2.

Máy x i thư ng ư c ùng i v i các lo i t c p III và IV tr lên.

Khi ti n hành x i t, tùy theo yêu c u và ph m vi x i t mà có nh ng phương án thi

công khác nhau.

Năng su t c a máy x i có th tính theo công th c sau:N=T.H.B.L.K t β

 1+ t .n 1000 v (m 3 /ca)T - S gi làm vi c trong m t ca;

L - Chi u dài o n x i (m);

H - Chi u sâu x i t (m);

Trang 19

www.giaxaydung.vnB - Chi u r ng x i c a m t l n ch y (m);

Kt - H s s d ng th i gian;

β - H s gi m c a năng su t o ph i c ot bánhrăng máy x i;v - T c ch y c a máy (km/h);

t - Th i gian c a m t l n quay u;

n - S l n x i c n thi t.

4.3. THI CÔNG N N Ư NG B NG MÁY I.

Máy i hay còn g i là máy g t, máy húc, là lo i máy có năng su t cao, thi công ư c

trong a hình khó khăn, ph c t p do ó ư c dùng ph bi n trong các công trư ng làm

ư ng. Máy i thu c lo i máy ch

o trong công tác ào và v n chuy n t.

4.3.1 Phân lo i máy i.

Máy i th c ch t là máy kéo ư c l p lư i i phía trư c. Phân lo i máy i thư ng

d a vào c u t o c a máy.

D a vào kích thư c c a lư i i, chia làm 3 lo i:

+

Máy i lo i nh (nh ) có chi u dài lư i i 1,7m - 2,0m; công su t ng cơ 35 75ml; l c kéo t 2,5 - 13,5 t n.

+

Máy i lo i v a có chi u dài lư i i 2,0 - 3,2m; công su t 75 - 150ml; l c kéo t

13,5 - 20 t n.

+

Máy i lo i l n (n ng) có chi u dài lư i i 3,2 - 4,5m; công su t > 300ml; l c kéo

30 t n.

D a vào phương th c c

nh c a lư i i trên máy kéo, chia làm hai lo i:

+

Máy i thư ng: lư i i ch có th di chuy n theo phương vuông góc v i tr c d c

c a máy.

+

Máy i v n năng: lư i i có th

t chéo hay nghiêng, do ó máy có th v a i,

v a chuy n t sang m t bên, thư ng ư c ùng nhi u trong thi công n n ư ng

ào hình ch L, ào rãnh...

D a vào c u t o c a b ph n di ng, chia thành:

+

Máy i bánh xích: có kh năng làm vi c trên các a hình khó khăn do có s c bám

t t nhưng tính cơ ng không cao.

+

Máy i bánh l p: có ưu i m là cơ ng, tiêu hao ít năng lư ng hơn.

D a vào h th ng i u khi n nâng h lư i i, chia làm hai lo i: lo i i u khi n b ng

dây cáp và lo i i u khi n b ng th y l c.

Tuỳ thu c vào i u ki n c th mà ch n lo i máy i cho phù h p, nhưng nên ưu tiên

ch n máy i u khi n b ng thu l c.Trang 20

www.giaxaydung.vnMáy i bánh xích i u khi n b ng thu l c

4.3.2 Ph m vi s d ng c a máy i

--Máy i có th làm ư c các công tác sau:

ào và v n chuy n t trong c ly 100m, t t nh t là c ly 10-70m v i các nhóm t t

c p I – IV.

+ L y t t thùng u p n n ư ng cao không quá l,5m, t i a không quá 3m, v i

c ly v n chuy n nh hơn 50m

+ ào t n n ào em p n n p v i c ly v n chuy n không quá l00m.

+ ào n n ư ng hình ch L trên sư n d c l n.

San l p m t b ng, h móng công trình.

i ho c san r i v t li u như á dăm, cát, s i...

Làm công tác chuy n b m t b ng thi công: m ư ng t m, bóc t h u cơ, rãy c ,

ánh c p, nh r cây, ào khuôn áo ư ng, tăng s c kéo cho máy khác, thu d n v t

li u...4.3.3. Các thao tác cơ b n c a máy i

Khi làm vi c, máy i thư ng ti n hành b n thao tác: xén t, v n chuy n

san t.

4.3.3.1. Xén ( ào) t:

Có th ti n hành theo 3 sơ làm vi c sau:

- ào t theo l p m ng: (Khi dùng máy i D - 271 , th tích ào 2m3)t, r i và8-10cmL = 6-8mTrang 21

www.giaxaydung.vn-+ Thao tác: i u khi n cho lư i i c m sâu vào t 8 ~ 10cm sau ó cho máy ti n

v phía trư c kho ng 6-8 m cho n khi t y trư c lư i i.

+ T n d ng ư c 50% công su t máy.

+ Áp d ng trong trư ng h p ào t c ng, c bi t là trên o n d c t n d ng th

xu ng d c.

+ Th i gian ào kho ng 20s.

ào t theo hình thang l ch (nêm):20-30cmL=3-4m+-+

+

+

àoThao tác: u tiên lư i i c m sâu vào t v i

sâu kho ng 20 ~ 30cm, r i nâng

d n lên ng th i ti n d n v phía trư c kho ng 3 ~ 4m cho n khi t y trư c

lư i i.

T n d ng ư c t i 100% công su t máy.

Áp d ng trong trư ng h p ào t x p, m m.

Th i gian ào kho ng 5s.

t theo hình răng cưa.12-16cm10-14cm8-10cmL = 5-7m+ Thao tác: C m lư i i xu ng 12 ~ 16 cm, cho máy ti n v phía trư c m t o n,

ti p t c c m lư i i xu ng 10 ~ 14 cm, máy ti p t c ti n v phía trư c sau ó l i

c m lư i i xu ng 8 ~ 10cm và ti n v phía trư c cho n khi t y trư c lư i

i. Chi u dài ào theo hình răng cưa kho ng 5 ~ 7m.

+ T n d ng ư c 95-100% công su t máy.

+ Áp d ng trong i u ki n a hình m c trung gian.

+ Th i gian ào kho ng 15s.

- Th tích t trư c lư i i khi xén và v n chuy n t là:L.H 2 K t

Q=

2.K r .tgϕ

Q - Th tích t tr ng thái

L - Chi u ài lư i i (m)

H - Chi u cao lư i i (m)

ϕ- Góc ma sát c a(m 3 )t ch t trư c lư i i (m3).t, ph thu c vào tr ng thái c at.

Trang 22www.giaxaydung.vnKr - h s r i r c c a t.

Kt - H s t n th t t khi v n chuy n, ph thu c vào c ly v n chuy n vào

kho ng 0,7 ÷ 0,95.

Khi xu ng d c xén t, năng su t tăng lên r t nhi u, nên khi ch n phương án xén

t c n c bi t chú tr ng i m này. Theo thí nghi m khi xu ng d c 20% xén t, thì

năng su t t 172%.

d c càng l n, năng su t xén càng cao, nhưng theo kinh nghi m

o

n u

d c l n hơn 15 thì máy lùi l i khó khăn, th i gian làm vi c trong m t chu kỳ

tăng, do ó mà năng su t l i gi m.

4.3.3.2. V n chuy n t:

- Khi v n chuy n t thư ng rơi vãi sang hai bên hay l t xu ng dư i, c ly càng xa,

lư ng t rơi vãi càng nhi u, năng su t s càng th p. Do v y c ly v n chuy n c a máy

i thư ng quy nh không quá l00m.

nâng cao năng su t, có th dùng nh ng bi n pháp sau:

+

t lư i i sâu dư i m t t 0,5 - 2cm tránh t l t xu ng dư i,

+

L p t m ch n hai bên lư i i gi m t rơi vãi sang hai bên,

+

S d ng hai hay ba máy i song song chuy n t (2 lư i i cách nhau: 0,2-0,5m).

Khi dùng hai máy i chuy n t, kh i lư ng v n chuy n tăng ư c 15- 30%, khi

s d ng ba máy i, thì kh i lư ng v n chuy n tăng ư c 30 - 50%

+

Khi ào, t o thành các b

gi

t. Chi u r ng b thư ng 0,5 - l,0m, chi u cao

b thư ng không l n l/2 chi u cao lư i i

m b o sao cho th tích c a m t b

t b ng th tích m t l n ào. Theo cách này kh i lư ng v n chuy n tăng ư c

l0% - 30%.

4.3.3.3. R i t và san t:

Khi r i t và san t có th ti n hành theo hai cách:

- Máy i ti n lên phía trư c ng th i nâng lư i i lúc ó t ư c r i theo t ng l p.

- Khi chuy n t t i nơi

t, máy d ng l i r i nâng cao lư i i, sau ó cho máy ti n

v phía trư c l,0m ÷ l,5m r i h lư i i xu ng và lùi l i,t ư c sanu. Theo cáchr i này t ư c ép ch t m t ph n do lư i i ê lên và gi m ư c kh i lư ng công tác

lèn ch t sau này.

4.3.4. Các phương pháp àop n n ư ng b ng máy i4.3.4.1. L y t t thùng u n n ư ng.

- Máy i thư ng p n n ư ng cao l,0 - l,5m.

+

N u chi u cao n n ư ng nh hơn 0,75m: b trí thùng u c hai bên có chi u

r ng 5-7m (b ng chi u dài ào t c a c a máy i) và chi u sâu 0,7m.

+

N u n n ư ng cao hơn 0,75m,

m b o thoát nư c t t, không nên ào quá

sâu, c n ph i m r ng thùng u, khi chi u r ng thùng u vư t quá 15m, thì nên

ti n hành phương pháp phân o n ào t ào ph n giáp n n ư ng trư c r i ti n

d n ra phía ngoài t o d c nghiêng thu n l i cho vi c ào nh ng l n sau.

Trang 23

www.giaxaydung.vn- Khi l y t t thùng u p n n ư ng có th ti n hành theo hai cách:

+

p t theo t ng l p:

- Trư c h t máy i ch y d c v ch rõ ph m vi p nên ư ng

làm m c. Sau

ó máy ch y sang phía thùng t ào theo sơ .

- M i l p r i dày 0,2m - 0,3m kh ng ch b ng khe gi a lư i i và m t t, r i

xong máy i ti n l n phía trư c l,5m - 2,0m

l i d ng bánh xích lèn ép l p

t v a r i xong.

p xong ư c m t l p, máy i ch y sang o n khác, máy lu n m lèn

o n này.

- N u dùng b n thân máy i

m thì sau khi r i ư c m t l p trên m t o n

dài t i thi u là 20m s cho máy i ch y d c 3-5 lư t

m sau ó l i ti p t c

p ph n trên.

p n n ư ng xong, t còn l i th m ư ng có th dùng máy i ch y d c

th m ư ng san b ng, b o m t c

d c và d c ngang thoát nư c th m,

sau ó dùng máy i tu s a thùng u theo yêu c u c n thi t

m b o thoát

nư c t t..

+

p theo t ng ng:

Theo phương pháp này có th

thành t ng ng ép ch t v i nhau r i ti n

hành san b ng và lèn ép. Chi u dày m i l p quy t nh lư ng t c a m i l n

và ép ch t c a m i ng, thư ng b ng 0,7m – 1,0m.

Vì m i l p m tương i dày, nên ch thích h p v i t p thu c lo i cát

vì máy m có kh năng m ư c chi u dày l n. So v i phương pháp trên,

phương pháp này ti t ki m ư c th i gian san t, và gi ư c

m tt t

hơn, nhưng n u dùng t sét p, thì ch t lư ng m lèn kém, không nên dùng.

Chú ý:

Khi ánh b c c p thì máy i thư ng ti n hành t dư i lên trên, có th ti n hành theo hai

cách:

Máy i ào xong m t b c, thì p t ngay, cao t i b c ó. Sau khi ánh c p

xong, thì v cơ b n n n ư ng cũng ư c p xong.

Máy i ào xong b c m t, chuy n lên ào b c hai và c như v y t i b c cu i

cùng sau ó m i ti n hành p n n ư ng.

4.3.4.2. ào n n ư ng.

4.3.4.2.1.

--ào và v n chuy n ngang.i v i n n ư ng ào hình ch U, n u chi u cao không l n, thì có th dùng máy

i ào và v n chuy n ngang, t

lên ng t b t i v trí quy nh, cách thi

công g n gi ng như phương pháp ào t t thùng u p n n ư ng.

N u

d c nghiêng c a m t t không l n, thì nên

t sang c hai bên

gi m c ly v n chuy n. N u

d c nghiêng c a m t t tương i l n, thì nên

Trang 24www.giaxaydung.vnt v phía th p

tránh máy ph i i t lên d c, năng su t th p.

td

dàng c 50-60m l i ào m t l i ra

y t ra ngoài. Làm l i ra như v y tuy có

tăng kh i lư ng t ào, nhưng máy không ph i i t lên d c, ng th i có l i

cho vi c thoát nư c trong thi công cũng như trong khai thác ư ng sau này.

4.3.4.2.2. ào và v n chuy n d c:

-Dùng máy i ào át n n ư ng v n chuy n d c

t ra ngoài hai u n n

ào ho c l i d ng

p n n ư ng.

Do v n chuy n d c l i d ng ư c

d c lúc i t xu ng, nên năng su t tương

i cao. N u chi u dài n n ào trong ph m vi l00m thì thư ng dùng máy i thi

công theo phương pháp này.

4.3.4.3. Thi công n n ư ng trên sư n d c.

M t c t ngang thi t k n n ư ng trên sư n d c thư ng là m t c t ngang ào hình ch

L hay n a ào n a p do ó, máy i thi công n n ào trên sư n d c thu n ti n hơn các

máy khác nên nó thư ng óng vai trò máy ch

o.

thi công trên sư n d c có th s d ng máy i thư ng hay máy i v n năng. Máy i

v n năng có ưu i m hơn vì có th v a ào v a chuy n t sang ngang.

Khi thi công n n ào trên sư n d c, thì thư ng t chéo lư i i

máy ch y d c và

chuy n t ngang v phía cu i d c.Trư c h t ph i làm ư ng cho máy leo t i nh c a

n n ào r i ti n hành ào t ng b c trên toàn chi u dài c a o n thi công. Chi u r ng

c a o n ph i m b o máy làm vi c an toàn và trong tr ng thái bình thư ng.

3.5 Tính năng su t máy i – Bi n pháp nâng cao năng su t.

-Năng su t c a máy i khi xén và chuy nN=

T

Kt

Q

Kd

Kr

t60.T.K t

.Q.K d (m 3 /ca)

t.K r- Th i gian làm vi c trong m t ca (8 gi )

- H s s d ng th i gian (0,72 - 0,75)

- Kh i lư ng t trư c lư i i khi ào và chuy n

- H s nh hư ng c a d c

- H s r i r c c a t.

- th i gian làm vi c c a m t chu kỳ (phút)

t=Lx

vx

Lc

vc

Ltt là:ttr ng thái ch t.Lx Lc Lt

+

+

+ 2t q + 2t h + t d

vx vc vt- Chi u dài ào t (m),

-T c

ào t (m/ph),

- Chi u dài chuy n t (m),

-T c

chuy n t (m/ph),

- Chi u dài lùi l i (m), Lt= Lx + Lt

Trang 25www.giaxaydung.vn-vt - T c

lùi l i (m/ph),

tq

- Th i gian chuy n hư ng (ph),

th

- Th i gian nâng h lư i i (ph),

td

- Th i gian i s (ph).

Năng su t san t có th tính theo công th c sau:

60.T.K t

.F (m 2 /ca)

t

- Di n tích san ư c trong m t chu kỳ (m2),

N=-F

T, Kt, t - ý nghĩa gi ng như trên.

nâng cao năng su t làm vi c c a máy c n chú ý m y i m sau:

+

Tăng kh i lư ng trư c lư i i Q: gi m lư ng rơi vãi t d c ư ng khi chuy n

t; tăng chi u cao lư i i; l i d ng xu ng d c y t.

+

Nâng cao h s s d ng th i gian kt

+

Gi m th i gian chu kỳ làm vi c c a máy: có th l p thêm các răng x i, khi máy

lùi l i thì có th làm tơi x p t.4.4. THI CÔNG N N Ư NG B NG MÁY XÚC CHUY N

Máy xúc chuy n hay còn g i là máy c p chuy n, là m t lo i máy ào và v n chuy n

t có năng su t tương i cao, có th ào ư c các lo i t, tr

t l n á to. Máy này ư c

s d ng khá ph bi n trong công tác xây d ng n n ư ng.

Máy xúc chuy n có ưu i m sau:

- T ào và v n chuy n t v i c ly tương i l n nên thu n l i cho vi c t ch c thi

công,

- R t linh ho t, cơ ng, di chuy n d dàng,

- S d ng, b o dư ng và s a ch a ơn gi n,

- Năng su t cao, giá thành thi công h .

Tuy nhiên máy xúc chuy n có như c i m sau:

- C n m t h th ng ư ng công v , ư ng t m khá t t.

- Không thích h p v i a hình i núi, thư ng thích h p v i nh ng a hình b ng

ph ng, kh i lư ng ào p l n.Trang 26

www.giaxaydung.vn4.4.1. Phân lo i máy xúc chuy n.

--Theo kh năng di chuy n có th chia làm hai lo i:

+ Máy xúc chuy n kéo theo: thư ng do máy kéo bánh xích kéo, có th ch y trên a

hình ph c t p, thư ng không c n ph i máy khác giúp s c khi ào t, nhưng t c

v n chuy n tương ôi th p nên c ly v n chuy n không l n.

+ Máy xúc chuy n t hành: thư ng không

s c kéo khi ào t nên c n nh máy i

tăng s c y, nhưng nó có t c

v n chuy n r t l n, t i 50km/h, do v y có th v n

chuy n v i c ly l n.

Theo c u t o:

+ Theo dung tích thùng chia thành 3 lo i; lo i nh (V < 6m3); lo i v a (V = 6 ÷ 18m3)

và lo i l n (V > 18m3).

+ Theo h th ng i u ch nh chia làm lo i i u khi n b ng th y l c và lo i i u khi n

b ng h th ng dây cáp.

+ Theo s tr c c a bánh xe mà chia lo i m t tr c và lo i hai tr c.

+ D a vào phương th c

t có th chia làm lo i

t do, lo i

cư ng b c dùng

s c máy y t ra và lo i n a cư ng b c.

Trong công tác làm ư ng dùng nhi u lo i máy xúc chuy n t hành lo i v a,

cư ng b c ho c n a cư ng b c.4.4.2. Ph m vi s d ng c a máy xúc chuy n.

-Máy xúc chuy n có th làm ư c công tác sau:

L y t t thùng u p n n ư ng, cao hơn l.5m (không dùng máy i, vì năng su t

máy i trong trư ng h p này r t th p, thi công khó khăn).

Dùng làm máy ch

o

p n n ư ng, san l p m t b ng v i kh i lư ng l n t p

trung c n ph i v n chuy n t tương i xa, t n n ào hay t bãi l y t.

Trang 27www.giaxaydung.vn-Máy làm vi c thích h p v i t thu c nhóm I và II, v i chi u dày phoi c t 0.15m –

0.3m. Khi làm vi c v i t c ng hơn thì c n ph i x i trư c, chi u dày phoi c t có th

t 0.45m - 0.5m.4.4.3. Các thao tác c a máy xúc chuy n.

Khi thi công, máy xúc chuyên ti n hành theo 4 thao tác sau:

ào t và ưa t vào thùng

V n chuy n t

t

Quay l i.

4.4.3.1. ào và ưa t vào thùng c p.

4.4.3.1.1. Khi ào t, máy xúc chuy n có th ào theo ba phương th c sau:

àot theo l p m ng:

àot theo l p m ng không t n d ng h t s c máy, vào cu i quá trình ào này cht 80% ÷100% s c máy, nhưng có th

àoào ư ct c ng mà không c n x i trư c.t theo hình nêm:

Phù h p v i t á sét, á cát. Chi u dày ào gi m d n theo m c

máy, chi u dài ào ng n nh t, ch a y thùng cao.àod y c a thùngt theo hình răng cưa:

Phương th c

c m xu ng t r

l n trư c. Như v

nhi u t hơn, trào này áp d ng t t i v i cát khô và t sét. Khi ào thì lư i dao

i lái nâng lên,

3, 4 l n, nh ng l n dao c m xu ng t sau nông hơn

y gi m nh i u ki n làm vi c c a máy, vì v sau thùng máy ch a

ng lư ng máy l n hơn.Cách àoTh tích ào

ư c (m3)Th i gian

ào (s)Năng su t ào

(m3/s)S dung s c kéo

(%)L p móng4,2450,09Hình răng cưa4,5400,11Lúc u: 80

Lúc cu i:100Hình nêm4,75240,20Lúc u: 100

Lúc cu i:100Lúcu: 50Lúc cu i 80 ÷ 1004.4.3.1.2. V trình t ào t thì máy xúc chuy n có th ào theo ba sơ sau:

ào theo ư ng th ng:

+

ào xong d i này thì ti p t c ào d i bên c nh,

+

ào theo cách này s c c n c a t i v i dao trong qúa trình ào như nhau,

+

M c xúc y thùng th p.

ào cài răng lư c:

Trang 28

www.giaxaydung.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4. Thi công nền đường bằng máy

Tải bản đầy đủ ngay(245 tr)

×