Tải bản đầy đủ - 245 (trang)
Chương 2. Công tác chuẩn bị thi công nền đường

Chương 2. Công tác chuẩn bị thi công nền đường

Tải bản đầy đủ - 245trang

+ 2km : vựng i,

+ 1km : vựng nỳi.

+ Ngoi ra cũn ph i t m c o cao cỏc v trớ cụng trỡnh: c u, c ng, kố, cỏc

ch ng giao nhau khỏc m c v.v...

Tu thu c t m quan tr ng c a cụng trỡnh m cao

cú th c xỏc nh theo

m c cao qu c gia hay m c cao gi nh.

- Ki m tra cao thiờn nhiờn t t c cỏc c c chi ti t trờn tuy n.

2.2. CễNG TC LấN KHUễN NG (LấN GA) VNH PH M VI THI CễNG-M c ớch: Cụng tỏc lờn khuụn ng (cũn g i l cụng tỏc lờn ga) nh m c

nh nh ng

v trớ ch y u c a m t c t ngang n n ng trờn th c a

m b o thi cụng n n

ng ỳng v i thi t k .

Ti li u dựng lờn khuụn ng l: b n v m t c t d c, bỡnh

v m t c t ngang n n

ng.

i v i n n p, cụng tỏc lờn khuụn ng bao g m vi c xỏc nh

cao p t t i

tr c ng v mộp ng, xỏc nh chõn ta luy.

i v i n n o cỏc c c lờn khuụn ng ph i r i ra kh i ph m vi thi cụng, trờn cỏc

c c ny ph i ghi lý trỡnh v chi u sõu o t: sau ú ph i nh c mộp ta luy n n

o.

Khi thi cụng c gi i, cỏc c c lờn khuụn ng cú th b m t i trong quỏ trỡnh thi cụng

c n ph i d i ra kh i ph m vi thi cụng.

Xỏc nh ph m vi thi cụng, ph m vi gi i phúng m t b ng

ti n hnh gi phúng m t

b ng.

thi

Nh n xột: Cụng tỏc GPMB th ng r t ph c t p, t n kộm, nh h ng nhi u n ti n

cụng cụng trỡnh. Do ú, ngay t khõu thi t k c n lu ý t i v n

ny: cú cỏc phng ỏn

ch nh tuy n cho h p lý v trong quỏ trỡnh th c hi n thỡ ph i k t h p nhi u c quan t ch c.

2.3. CễNG TC D N D P TR C KHI THI CễNG

m b o n n ng n nh v cú

c ng

c n thi t thỡ tr c khi thi cụng n n

c bi t l cỏc o n n n ng p ph i lm cụng tỏc d n d p. Cụng tỏc ny baong

g m:

- Búc t h u c.

- N o vột bựn.

- Ph i ch t cỏc cnh cõy vn xoố vo ph m vi thi cụng t i

cao 6m, ph i ỏnh g c

cõy khi chi u cao n n d p nh hn 1,5m ho c khi chi u cao g c cõy cao hn m t t t

nhiờn 15-20cm. Cỏc tr ng h p khỏc ph i ch t cõy (ch

g c cũn l i cao hn m t t

15cm).

- Cỏc hũn ỏ to c n tr vi c thi cụng n n o ho c n m cỏc o n n n p cú chi u cao

nh hn 1,5m, u ph i d n i. Th ng nh ng hũn ỏ cú th tớch trờn 1,5m3 thỡ ph i

Trang 7

www.giaxaydung.vnCần xử lýH (1.5m)dựng mỡn

phỏ n , cũn nh ng hũn ỏ nh hn cú th dựng mỏy

a ra kh i ph m

vi thi cụng.

- Cỏc hũn ỏ t ng n m trong ph m vi ho t ng c a n n ng c n phỏ b

mb o

n n ng nh t, trỏnh lỳn khụng u.Vùng hoạt động của nền đờngKhông cần xử lý- Trong ph m vi thi cụng n u cú cỏc ng rỏc, m l y, t y u, t mu i, hay h c

gi ng, ao h ... u c n ph i x lý tho ỏng tr c khi thi cụng. T t c m i ch ng ng i

v t trong ph m vi thi cụng ph i phỏ d v d n s ch.

+ Trong ph n n n p, cỏc h o b cõy c i ho c cỏc ch ng ng i v t u ph i c

l p v m ch t b ng cỏc v t li u thớch h p nh v t li u p n n ng thụng

th ng.

+ Vi c

b , hu b cỏc ch t th i do d n d p m t b ng ph i tuõn th phỏp lu t v cỏc

quy nh c a a phng. N u t (cõy, c ) ph i c phộp v ph i cú ng i trụng

coi khụng nh h ng n dõn c v cụng trỡnh lõn c n.

+ Ch t th i cú th c chụn l p v i l p ph d y ớt nh t 30cm v ph i b o m m

quan.

+ V trớ

ch t th i n u n m ngoi ph m vi ch gi i gi i phúng m t b ng thỡ ph i cú

s cho phộp c a a phng (qua thng l ng).

+ V t li u t n d ng l i ph i c ch t ng v i mỏi d c 1:2 v ph i b trớ nh ng ni

khụng nh h ng n vi c thoỏt n c; ph i che ph b m t ng v t li u.

2.4. B OM THOT N C TRONG THI CễNGTrong su t quỏ trỡnh thi cụng ph i chỳ ý v m b o thoỏt n c

trỏnh cỏc h u qu

x u cú th x y ra ph i ng ng thi cụng m t th i gian, ph i lm thờm m t s cụng tỏc do ma

gõy ra ho c cú khi ph i phỏ cụng trỡnh lm l i v.v...

m b o thoỏt n c trong thi cụng, c n chỳ ý t ch c thi cụng u tiờn cỏc cụng

trỡnh thoỏt n c cú trong thi t k , ng th i cú th ph i lm thờm m t s cụng trỡnh ph nh

mng rónh t m ch dựng trong th i gian thi cụng, cỏc cụng trỡnh ph ny c n c thi t k

trong khi l p thi t k t ch c thi cụng ng.

Ngoi ra trong m i cụng trỡnh c th cng c n ph i cú nh ng bi n phỏp k thu t v t

ch c b o m thoỏt n c:

- Khi thi cụng n n p, ph i m b o cho b m t c a nú cú

d c ngang.

m

b o an ton cho mỏy lm ng v ụ tụ ch y, tr s

d c ngang khụng quỏ 10%.

Trang 8

www.giaxaydung.vn-Khi thi cụng n n ng o ho c rónh thoỏt n c ph i thi cụng t th p lờn cao.2.5. CHU N B XE MY THI CễNG.

--Trong quỏ trỡnh chu n b , nh th u ph i chu n b v v n chuy n n cụng tr ng cỏc

mỏy múc thi t b ỏp ng c cỏc yờu c u thi cụng theo ỳng cỏc quy nh trong h p

ng th u, ph i o t o cụng nhõn s d ng cỏc mỏy múc thi t b ú v t ch c b o

d ng s a ch a chỳng trong quỏ trỡnh thi cụng.

Trong quỏ trỡnh chu n b , nh th u ph i b trớ m t x ng s a ch a c khớ

ti n hnh

cụng tỏc s a ch a v b o d ng mỏy trong khi thi cụng.

Ph i th c hi n t t phng chõm phõn cụng c

nh ng i s d ng mỏy, nh rừ trỏch

nhi m, v trớ cụng tỏc.Trang 9

www.giaxaydung.vnChơng 3.

CC PHNG N THI CễNG N N NG O V N N NGPKhi thi cụng n n ng o v n n ng p, cú th cú nhi u phng ỏn thi cụng

khỏc nhau.

Ch n phng ỏn thi cụng no, ph i xu t phỏt t tỡnh hỡnh c th v ph i th a món c

yờu c u sau: Mỏy múc v nhõn l c ph i c s d ng thu n l i nh t, phỏt huy c t i a

cụng su t c a mỏy, ph i cú

di n thi cụng, m b o mỏy múc v nhõn l c lm vi c c

bỡnh th ng v an ton.

3.1. CC PHNG N THI CễNG N N NG O

3.1.1. Phng ỏn o ton b theo chi u ngang.

- Trờn ton b chi u di o n n n ng o, ti n hnh chia thnh nhi u o n nh , trờn

m i o n nh ti n hnh o trờn ton b m t c t ngang n n ng (chi u r ng v chi u

sõu) h xu ng cao

thi t k , cú th o t m t u ho c t c hai u o n n n o,

ti n d n vo d c theo tim ng. (hỡnh 3-l).

Hớng đ oNền đắp1: mNền đ oA-A

1: mAa)A

Bb)

Bậc thứ 1B-BHớng đ oĐờng vận chuyển đất

Bậc thứ 1

Nền đ oBậc thứ 2Bậc thứ 2Ph n o sau cựng

Nền đắpBa) o trờn ton m t c t

b) o theo b c

Hỡnh 3.1. o ton b theo chi u ngang.

- Cú th dựng cỏc gi i phỏp thi cụng sau:

+ S d ng mỏy xỳc (mỏy o), l lo i mỏy thớch h p nh t

thi cụng. Tuy nhiờn,

nõng cao nng su t c a mỏy thỡ chi u cao m i b c ph i m b o mỏy xỳc y g u

(3- 4m, tu theo lo i t v dung tớch g u).

+ Thi cụng b ng th cụng: Bi n phỏp ny ch dựng khi n n o cú kh i l ng nh

ho c khụng th thi cụng b ng mỏy. Chi u cao o c a m i b c

l,5 n 2,0m

m b o an ton lao ng v thi cụng thu n l iTrang 10

www.giaxaydung.vn- N u n n ng sõu, cú th chia lm nhi u b c

ng th i ti n hnh thi cụng, tng

di n thi cụng nhng ph i m b o m i b c cú ng v n chuy n t v h th ng thoỏt

n c riờng trỏnh tỡnh tr ng n c b c trờn ch y xu ng b c d i, nh h ng t i cụng

tỏc thi cụng b c d i.

- Phng ỏn ny thớch h p v i nh ng o n n n o sõu v ng n.

3.1.2. Phng ỏn o t ng l p theo chi u d c.

- T c l o t ng l p theo chi u d c trờn ton b chi u r ng c a m t c t ngang n n

ng (hỡnh 3-2) v o sõu d n xu ng d i.

Nền đ o

1

3

52

4

67Nền đắpNền đắpHỡnh 3.2. o t ng l p theo chi u d c

- Cú th dựng cỏc lo i mỏy sau thi cụng:

+ N u c ly v n chuy n ng n (<100m) thỡ cú th dựng mỏy i.

+ N u c ly v n chuy n di (100
+ N u c ly v n chuy n L>1000m thỡ cú th dựng mỏy xỳc k t h p ụ tụ v n

chuy n ho c mỏy i

o k t h p mỏy xỳc v ụ tụ v n chuy n.

m b o thoỏt n c t t, b m t o ph i luụn luụn d c ra phớa ngoi.

- Phng ỏn ny thớch h p khi a ch t c a n n o g m nhi u t ng l p v t li u khỏc

nhau m cú th t n d ng v t li u o

p n n tuy nhiờn, phng ỏn ny khụng thớch

h p v i ni a hỡnh d c v b m t g gh khụng thu n ti n cho mỏy lm vi c.

3.1.3. Phng ỏn o ho d c.

- Khi dựng phng ỏn ny, thỡ o m t ho d c h p tr c r i l i d ng ho d c ú m

r ng sang hai bờn hỡnh (3-3), nh v y cú th tng di n thi cụng, cú th l i d ng ho d c

ú lm ng v n chuy n v thoỏt n c ra ngoi.

o ho d c cú th dựng m t trong hai phng trờn.

- Sau khi o ho d c xong, cú th dựng mỏy xỳc hay nhõn l c

thi cụng n n ng

theo phng ỏn ny.

32

91

84

765

1011Hỡnh 3.3. o ho d c

- Cú th l p ng ray, dựng xe goũng v n chuy n t.

- Phng ỏn ny thớch h p v i cỏc o n n n o v a di v a sõu.

3.1.4. Phng ỏn o h n h p.

Trang 11

www.giaxaydung.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2. Công tác chuẩn bị thi công nền đường

Tải bản đầy đủ ngay(245 tr)

×