Tải bản đầy đủ - 245 (trang)
Chương 1. Các vấn đề chung về xây dựng nền đường

Chương 1. Các vấn đề chung về xây dựng nền đường

Tải bản đầy đủ - 245trang

Vì v

1.

2.

3.

4.

5.y trong công tác t ch c thi công n n ư ng ph i b o m:

Ch n phương pháp thi công thích h p,

Ch n máy móc thi t b thi công h p lý,

Có k ho ch s d ng t t ngu n nhân l c, máy móc, v t li u và t n d ng tri t

công tác i u ph i t,

Các khâu công tác thi công ph i ư c ti n hành theo k ho ch thi công ã nh,

Tuân th ch t ch t ch quy trình, quy ph m k thu t và quy t c an toàn trong thi

công.1.2. PHÂN LO I CÔNG TRÌNH N N Ư NG VÀ PHÂN LO IT N N Ư NG.1.2.1. Phân lo i công trình n n ư ng:

i v i công tác thi công n n ư ng, thư ng căn c vào kh i lư ng thi công c a công

trình, chia làm hai lo i:

+ Công trình có tính ch t tuy n: kh i lư ng ào p không l n và phân b tương i

u d c theo tuy n.

+ Công trình t p trung: là công trình có kh i lư ng thi công tăng l n t bi n trên m t

o n ư ng có chi u dài nh , ví d : như t i các v trí ào sâu, p cao.

Vi c phân lo i này giúp ta xác

công thích h p.

1.2.2. Phân lo i1.2.2.1. Phân lo i theo m c-óra gi i pháp thit xây d ng n n ư ng:Có nhi u cách phân lo i

-nh ư c tính ch t c a công trình, tt n n ư ng:

khó d khi thi công:t: ư c phân thành 4 c p: CI , CII , CIII , CIV (cư ng

c a t tăng d n theo c p

t). t c p I, II thư ng không ư c dùng

p n n ư ng mà ch dùng t c p III

và c p IV.

á: ư c phân thành 4 c p: CI , CII , CIII , CIV (cư ng c a á gi m d n theo c p á).

á CI : á c ng, có cư ng ch u nén >1000 daN/cm2.

á CII : á tương i c ng, có cư ng ch u nén t 800-1000 daN/cm2.

á CIII : á trung bình, có cư ng ch u nén t 600 - 800 daN/cm2.

á CIV : á tương i m m, giòn, d d p, có cư ng ch u nén < 600 daN/cm2.

Trong ó á CI, CII ch có th thi công b ng phương pháp n phá, còn á CIII và

CIV có th thi công b ng máy.Cách phân lo i này dùng làm căn c

ch n phương pháp thi công h p lý t ó ưa

ra ư c nh m c lao ng tương ng và tính toán ư c giá thành, chi phí xây d ng công

trình. (Ví d : t á khác nhau thì

d c ta luy khác nhau → kh i lư ng khác nhau, ng

th i phương pháp thi công cũng khác nhau → giá thành xây d ng khác nhau).

1.2.2.2. Phân lo i theo tính ch t xây d ng:

Trang 2

www.giaxaydung.vnCách phân lo i này cho ngư i thi t k , thi công bi t ư c tính ch t, c i m và i u

ki n áp d ng c a m i lo i t. Theo tính ch t xây d ng ngư i ta phân thành:

á: các lo i á phún xu t, tr m tích, bi n ch t tr ng thái li n kh i ho c r n n t.

á dùng

p n n ư ng r t t t c bi t là tính n nh nư c. Tuy nhiên do có giá

thành cao nên nó ít ư c dùng

xây d ng n n ư ng mà ch y u dùng trong xây

d ng m t ư ng.

t: là v t li u chính xây d ng n n ư ng; t có th chia làm hai lo i chính:

+

t r i: tr ng thái khô thì r i r c, ch a không quá 50% các h t >2mm, ch s

d o Ip < 1; g m các lo i như: cát s i, cát h t l n, cát h t v a, cát h t nh và cát

b t.

+

t dính: nh h t tr ng thái khô thì dính k t, ch s d o Ip > 1, g m các lo i

như: t á cát, á sét, sét.

Có r t nhi u lo i t khác nhau, tuy nhiên trong xây d ng n n ư ng thì v n

quan tr ng nh t là ph i ch n ư c lo i t phù h p v i t ng công trình n n ư ng,

c bi t là phù h p v i ch

thu nhi t c a n n ư ng.

*

t cát: Là lo i v t li u r t kém dính (c=0), trong ó không ho c ch a r t ít hàm

lư ng t sét. Do v y t cát là lo i v t li u có th dùng cho m i lo i n n ư ng

c bi t các o n ch u nh hư ng nhi u c a nư c.

*

t sét: Trong t ch a nhi u thành ph n h t sét, có l c dính C l n. Khi m ch t

cho cư ng

khá cao. Tuy nhiên do có nhi u h t sét nên t sét là v t li u kém

n nh v i nư c, khi b ngâm nư c ho c b m, cư ng

c a nó gi m i r t

nhi u. Do ó, t sét thư ng ch dùng nh ng nơi không ho c ít ch u nh hư ng

c a nư c.

*

t c p ph i, s i i: Là lo i c p ph i t nhiên, có nhi u vùng trung du, i núi

th p. Trong thành ph n h t, s i s n chi m t l tương i l n, khi m ch t cho

cư ng*r t cao (E0 ≈ 1800daN/cm2). Tuy nhiên trong thành ph n c a nó cũngch a m t hàm lư ng sét nh t nh nên nó cũng là lo i v t li u kém n nh v i

nư c. Do v y, v t li u này ch s d ng nh ng nơi ít ch u nh hư ng c a nư c,

ho c làm l p trên cùng c a n n ư ng.

t á sét, á cát: Là lo i t có tính ch t m c

trung bình gi a t cát và t

sét, do v y nó cũng ư c dùng ph bi n trong xây d ng n n ư ng.

τττ στφτ σφτσa)t sétσb)t cátσc)t á cát, á sétTrang 3

www.giaxaydung.vn*Các lo i t sau không dùng

p n n ư ng: t ch a nhi u ch t h u cơ,

than bùn, t ch a nhi u lư ng mu i hoà tan, t có

m l n.1.3. TRÌNH TtVÀ N I DUNG THI CÔNG N N Ư NG.Khi t ch c thi công n n ư ng ph i căn c vào i u ki n thiên nhiên, tình hình máy

móc, thi t b , nhân l c ph i h p th c hi n theo m t trình t thích h p.

1.3.1. Công tác chu n b trư c khi thi công.

1.31.1. Công tác chu n b v m t k thu t:

-Nghiên c u h sơ,

Khôi ph c và c m l i tuy n ư ng trên th c a,

Lên ga, phóng d ng n n ư ng,

Xác nh ph m vi thi công,

Làm các công trình thoát nư c,

Làm ư ng t m ưa các máy móc vào công trư ng.1.3.1.2. Công tác chu n b v m t t ch c:

-T ch c b ph n qu n lý ch o thi công,

Chuy n quân, xây d ng lán tr i,

i u tra phong t c t p quán a phương, i u tra tình hình khí h u th y văn t i

tuy n ư ng v.v...1.3.2. Công tác chính.

+

+

+

+X i t

ào v n chuy n t.

p t, m ch t t.

Công tác hoàn thi n: san ph ng b m t, tu s a mái d c ta luy, tr ng c .1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG N N Ư NG.

Khi ch n các phương pháp thi công nên ư ng ph i căn c vào lo i tính ch t công

trình, th i h n thi công, i u ki n nhân v t l c, thi t b hi n có. Sau ây là các phương pháp

thi công n n ư ng ch y u.

1.4.1. Thi công b ng th công.

-Dùng d ng c thô sơ và các công c c i ti n, d a vào s c ngư i là chính ti n hành

thi công.

Có ch t lư ng và năng su t th p.

Phương pháp thi công này thích h p v i công trình có kh i lư ng công tác nh , c ly

v n chuy n ng n trong i u ki n không s d ng ư c máy móc (di n thi công quá

h p, không di n tích cho máy ho t ng).1.4.2. Thi công b ng máy.

Trang 4

www.giaxaydung.vn-S d ng các lo i máy làm t bao g m: máy x i, máy i, máy ào, máy xúc chuy n,

máy lu v.v... ti n hành thi công.

Phương pháp này cho năng su t cao, ch t lư ng t t, là cơ s

h giá thành xây

d ng.

Phương pháp thi công này thích h p v i công trình có kh i lư ng ào p l n, yêu

c u thi công nhanh, òi h i ch t lư ng cao.1.4.3. Thi công b ng n phá.

--S d ng năng lư ng l n sinh ra t ph n ng n c a thu c n

ào p t á xây

d ng n n ư ng, bên c nh ó dùng các thi t b ph tr c n thi t: như thi t b khoan l

mìn, ào bu ng mìn, kíp n , m i n ...

Thi công b ng thu c n có th

m b o nhanh chóng, không òi h i nhi u nhân l c,

máy móc nhưng yêu c u ph i tuy t i an toàn.

Phương pháp này thư ng dùng nh ng nơi ào n n ư ng qua vùng á c ng ho c

các trư ng h p ph c t p mà các phương pháp khác không thi công ư c.1.4.4. Thi công b ng s c nư c

-Thi công b ng s c nư c là l i d ng s c nư c xói vào t làm cho t t ra, hòa vào

v i nư c, t lơ l ng trong nư c r i ư c d n t i nơi p.

- Như v y, các khâu công tác ào và v n chuy n t u nh s c nư c.

Nh n xét:

Các phương pháp thi công ch y u trên có th ư c áp d ng ng th i trên các o n

khác nhau, hay ph i h p áp d ng trên cùng m t o n tuỳ theo i u ki n a hình a ch t,

th y văn, i u ki n máy móc, thi t b , nhân l c, i u ki n v t li u mà áp d ng các phương

pháp trên v i m c

cơ gi i hoá khác nhau. Hi n nay nư c ta ch y u k t h p gi a thi

công b ng máy và th công, trong nh ng trư ng h p g p t á c ng thì k t h p v i phương

pháp thi công b ng thu c n .Trang 5

www.giaxaydung.vnCH−¬ng 2.CÔNG TÁC CHU N B THI CÔNG N N Ư NG

2.1. CÔNG TÁC KHÔI PH C C C.

Nh n xét: Gi a thi t k và thi công thư ng cách nhau m t kho ng th i gian nh t nh

có th dài hay ng n; trong quá trình ó các c c nh v trí tuy n ư ng khi kh o sát có th b

h ng ho c m t do nhi u nguyên nhân.

Do ó c n ph i b sung và chi ti t hoá các c c

làm cho vi c thi công ư c d dàng,

nh ư c ph m vi thi công và xác nh kh i lư ng thi công ư c chính xác.

N i dung công tác khôi ph c c c và nh ph m vi thi công g m:

- Khôi ph c c c nh: C c nh ư c c

nh b ng c c bê tông úc s n ho c

t i ch .

Khi khôi ph c c c nh xong ph i ti n hành gi u c c nh ra kh i ph m vi thi công.

gi u c c có th dùng các bi n pháp sau:

+ Giao h i góc.

+ Giao h i c nh.

+ Giao h i góc c nh.

+ C nh song song (thư ng dùng nh ng nơi tuy n i song song v i vách á cao).

- Khôi ph c t i th c a nh ng c c ch y u xác nh v trí tuy n ư ng thi t k :

+ i m u, i m cu i.

+ C c lý trình (c c H, c c kilomét).

+ C c ch y u xác nh ư ng cong (N , NC, T , TC, P).

+ C c xác nh v trí các công trình (C u, c ng, kè, tư ng ch n…)

- Khôi ph c c c chi ti t và óng thêm c c ph :

+ Trên ư ng th ng: khôi ph c như thi t k .

+ Trên ư ng cong: kho ng cách gi a các i m chi ti t tuỳ thu c vào bán kính

ư ng cong:

R < 100m

: kho ng cách c c 5m

R = 100 - 500m : kho ng cách c c 10m

R > 500m

: kho ng cách c c 20m

+ Có th óng thêm c c ph

nh ng o n cá bi t tính kh i lư ng ư c chính

xác hơn (Thi t k k thu t: 20-30m/c c, khi c n chi ti t có th 5-10m/c c):

* Các o n có thi t k công trình tư ng ch n, kè...

* Các o n có nghi ng v kh i lư ng.

* Các o n b thay i a hình.

- Ki m tra cao

m c và có th thêm các m c cao

m i

thu n ti n trong quá trình

thi công (các m c g n công trình c u c ng ti n ki m tra cao khi thi công).

Thông thư ng kho ng cách gi a các m c o cao như sau:

+ 3km : vùng ng b ng,

Trang 6

www.giaxaydung.vn+ 2km : vùng i,

+ 1km : vùng núi.

+ Ngoài ra còn ph i t m c o cao các v trí công trình: c u, c ng, kè, các

ch ư ng giao nhau khác m c v.v...

Tuỳ thu c t m quan tr ng c a công trình mà cao

có th ư c xác nh theo

m c cao qu c gia hay m c cao gi nh.

- Ki m tra cao thiên nhiên t t c các c c chi ti t trên tuy n.

2.2. CÔNG TÁC LÊN KHUÔN Ư NG (LÊN GA) VÀNH PH M VI THI CÔNG-M c ích: Công tác lên khuôn ư ng (còn g i là công tác lên ga) nh m c

nh nh ng

v trí ch y u c a m t c t ngang n n ư ng trên th c a

m b o thi công n n

ư ng úng v i thi t k .

Tài li u dùng lên khuôn ư ng là: b n v m t c t d c, bình

và m t c t ngang n n

ư ng.

i v i n n p, công tác lên khuôn ư ng bao g m vi c xác nh

cao p t t i

tr c ư ng và mép ư ng, xác nh chân ta luy.

i v i n n ào các c c lên khuôn ư ng ph i r i ra kh i ph m vi thi công, trên các

c c này ph i ghi lý trình và chi u sâu ào t: sau ó ph i nh ươc mép ta luy n n

ào.

Khi thi công cơ gi i, các c c lên khuôn ư ng có th b m t i trong quá trình thi công

c n ph i d i ra kh i ph m vi thi công.

Xác nh ph m vi thi công, ph m vi gi i phóng m t b ng

ti n hành gi phóng m t

b ng.

thi

Nh n xét: Công tác GPMB thư ng r t ph c t p, t n kém, nh hư ng nhi u n ti n

công công trình. Do ó, ngay t khâu thi t k c n lưu ý t i v n

này: có các phương án

ch nh tuy n cho h p lý và trong quá trình th c hi n thì ph i k t h p nhi u cơ quan t ch c.

2.3. CÔNG TÁC D N D P TRƯ C KHI THI CÔNG

m b o n n ư ng n nh và có

cư ng

c n thi t thì trư c khi thi công n n

c bi t là các o n n n ư ng p ph i làm công tác d n d p. Công tác này baoư ng

g m:

- Bóc t h u cơ.

- N o vét bùn.

- Ph i ch t các cành cây vươn xoè vào ph m vi thi công t i

cao 6m, ph i ánh g c

cây khi chi u cao n n d p nh hơn 1,5m ho c khi chi u cao g c cây cao hơn m t t t

nhiên 15-20cm. Các trư ng h p khác ph i ch t cây (ch

g c còn l i cao hơn m t t

15cm).

- Các hòn á to c n tr vi c thi công n n ào ho c n m các o n n n p có chi u cao

nh hơn 1,5m, u ph i d n i. Thư ng nh ng hòn á có th tích trên 1,5m3 thì ph i

Trang 7

www.giaxaydung.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 1. Các vấn đề chung về xây dựng nền đường

Tải bản đầy đủ ngay(245 tr)

×