Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Tám câu thơ tiếp : Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe như nước áo quần như nêm Ngổn ngang gò đống kéo lên Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy ba

Tám câu thơ tiếp : Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe như nước áo quần như nêm Ngổn ngang gò đống kéo lên Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy ba

Tải bản đầy đủ - 18trang

Tám câu thơ tiếp :Gần xa nô nức yến anh

Thanh minh trong tiết tháng ba,

Chịlà tảo mộsửa là đạp thanh

Lễ em sắm hội

Dập dìunô nứcgiai nhân

Gần xa tài tử yến anh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

Dập dìu tài tử giai nhân

Ngựa xe nh nớc áo quần nh nêm

Ngổn ngang gò đống kéo lên

ChiaThoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay

nhóm :

Nhóm 1: Tìm danh từ và nêu ý nghĩa.

Nhóm 2: Tìm động từ và nêu ý nghĩa.

Nhóm 3: Tìm tính từ và nêu ý nghĩaTám câu thơ tiếp :Thanh minh trong tiết tháng ba,

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh

Gần xa nô nức yến anh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

Dập dìu tài tử giai nhân

Ngựa xe nh nớc áo quần nh nêm

Ngổn ngang gò đống kéo lên

Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay? Em hãy cảm nhận không khí của lễ hội qua ngòi

bút miêu tả của Nguyễn Du ?Tám câu thơ tiếp :Thanh minh trong tiết tháng ba,

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh

Gần xa nô nức yến anh

Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

Dập dìu tài tử giai nhân

Ngựa xe nh nớc áo quần nh nêm

Ngổnưngangưgòưđốngưkéoưlên

ưưưưThoiưvàngưvóưrắcưtroưtiềnưgiấyưbay

? Hãy nêu cảm nhận của em về lễ tảo mộ truyền

thống của nhân dân ?Tà tà

Sáu câu thơ cuối : thơ thẩn

Tà tà bóng ngả về tây, thanh thanh

Chị Naothơ thẩn dan tay ra về.

em nao

Bớc nho theo ngọn tiểu khê

dần nhỏ

Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.

Nao nao dòng nớc uốn quanh,

Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang? Hãy nêu cảm nhận của em về cảnh và ngời

trong đoạn thơ ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tám câu thơ tiếp : Thanh minh trong tiết tháng ba, Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh Gần xa nô nức yến anh Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân Ngựa xe như nước áo quần như nêm Ngổn ngang gò đống kéo lên Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy ba

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×