Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con người, xã hội

Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con người, xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con 

người, xã hội

Chức năng giáo dục

Từ nhỏ con người được uốn nắn theo chuẩn 

mực đạo đức (trong gia đình, nhà trường, xã 

hội)

Thơng qua giáo dục đạo đức, các cá nhân tiếp 

thu các giá trị đạo đức xã hội, hình thành 

phẩm chất đạo đức cá nhânVai trò của đạo đức trong cuộc sống con 

người, xã hội

Chức năng nhận thức

 Nhận thức hướng ngoại: lấy ngun tắc, 

chuẩn mực đạo đức xã hội làm đối tượng 

nhận thức, chuyển hố thành ý thức, phẩm 

chất đạo đức cá nhân

 Nhận thức hướng nội: sự tự đánh giá về thái 

độ, hành vi của bản thân so với ngun tắc, 

chuẩn mực đạo đức xã hội, từ đó hình thành 

các quan điểm, ngun tắc sống cho mìnhĐạo đức cá nhân

Đạo đức cá nhân là những giá trị mà từng 

cá nhân hướng đến, tạo ra chuẩn mực cho 

cá nhân

Đạo đức cá nhân thể hiện thơng qua 

những phẩm chất được hình thành qua q 

trình tu dưỡng theo những chuẩn mực đạo 

đức cộng đồng, xã hộiĐạo đức cá nhân

Trong xã hội phong kiến Khổng giáo

 Tam cương

Vua­Tơi

Thầy­Trò

Cha­ConNgũ thường: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín

Tam tòng: (Phụ ­ Phu ­ Tử)

Tứ đức (Cong­Dung­Ngon­Hanh)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của đạo đức trong cuộc sống con người, xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×