Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIÊN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Phạm Thị Trang (năm 2015) sinh viên khoa Thương Mại quốc tế, trường đại

học Thương Mại với đề tài: “Hồn thiện quy trình giao nhận vận tải hàng hóa bằng

đường biển của cơng ty TNHH Tồn Cầu Khải Minh”. Với đề tài này, nội dung đi

vào khai thác quy trình giao nhận hàng hóa bằng đường biển của cơng ty, đánh giá

những thành công và hạn chế mà công ty đạt được để từ đó đưa ra các giải pháp

khắc phục hạn chế.

Tuy nhiên nhiều đề tài chỉ tập trung phân tích quy trình giao nhận hàng hóa

trong khi đó thì vấn đề phát triển dịch vụ trong giao nhận hàng hóa chưa được

nghiên cứu chun sâu. Chính vì vậy đề tài “Phát triển dịch vụ giao nhận hàng

hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH MTV tiếp vận và phân

phối phương đông” sẽ đi sâu và tập trung phân tích vào lĩnh vực nghiên cứu thực

trạng cũng như các biện pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

bằng đường biển tại công ty TNHH MTV tiếp vận và phân phối Phương Đơng.

1.3 Mục đích nghiên cứu

Thơng qua việc phân tích thực trạng phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa

xuất nhập khẩu bằng đường biển chúng ta thấy được những thành cơng cũng như

hạn chế tồn tại còn gặp phải trong q trình phát triển dịch vụ, từ đó đưa ra các giải

pháp khắc phục hạn chế và phát huy những mặt tích cực để đẩy mạnh phát triển

dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của cơng ty trong thời gian tới.

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Các nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng

đường biển tại công ty TNHH MTV tiếp vận và phân phối Phương Đông.

1.5 Phạm vi nghiên cứu

Không gian: Công ty TNHH MTV tiếp vận và phân phối Phương Đông

Thời gian: 2014-2017

1.6 Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập dữ liệu:

+ Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp:

 Dữ liệu được thu thập từ các luận văn đề tài thuộc lĩnh vực giao nhận vận

tải hàng hóa xuất nhập khẩu, logistics.

 Dữ liệu thơng qua việc tìm kiếm thông tin trên internet bao gồm các2trang web đăng tải các chuyên đề luận văn như: tailieu.vn, luanvan.net…

 Thông tin qua báo, tạp chí,…

+ Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: thơng tin về tình hình kinh doanh hoạt

động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu mấy năm gần đây, số liệu thực trạng phát

triển dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế bằng đường biển của cơng ty TNHH MTV

tiếp vận và phân phối Phương Đông.

- Phương pháp phân tích tổng hợp: từ số liệu cơ bản thu thập được, tiến hành

tổng hợp thông tin theo từng nội dung cụ thể từ đó phân tích và đưa ra nhận xét sau

đó kết luận về vấn đề nghiên cứu.

1.7 Kết cấu của khóa luận

Chương 1: Tổng quan về phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu bằng đường biển

Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu bằng đường biển

Chương 3: Thực trạng về phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu bằng đường biển của cơng ty TNHH MTV tiếp vận và phân phối Phương

Đông

Chương 4: Một số giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu bằng đường biển của cơng ty TNHH MTV tiếp vận và phân phối Phương

Đông3CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN

HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

2.1 Khái niệm và nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất

nhập khẩu

2.1.1 Khái niệm và đặc điểm dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

2.1.1.1 Khái niệm

- Theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận được

định nghĩa như là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu

kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như cũng như các dịch vụ tư

vấn hay có liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua

bảo hiểm, thanh tốn, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hoá.

- Theo điều 136 của Luật Thương mại Việt Nam, ban hành ngày 23-5-1997 thì

“ Dịch vụ giao nhận hàng hóa là hành vi thương mại, theo đó người làm dịch vụ

giao nhận hàng hóa nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi,

làm thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên để giao hàng cho người nhận theo sự

ủy thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc người làm dịch vụ giao nhận khác.”

- Tóm lại, Dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế là loại dịch vụ trong đó các tổ

chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này tiến hành các công việc cần thiết để chuyển

hàng hóa từ địa điểm này sang địa điểm khác theo thỏa thuận với những tổ chức, cá

nhân có nhu cầu để hưởng thù lao dịch vụ.

2.1.1.2 Đặc điểm

- Do cũng là một loại hình dịch vụ nên dịch vụ giao nhận vận tải mang những

đặc điểm chung của dịch vụ đó là hàng hóa vơ hình nên khơng có tiêu chuẩn đánh

giá chất lượng đồng nhất, không thể cất trữ trong kho, sản xuất và tiêu dùng, đồng

thời chất lượng của dịch vụ phụ thuộc vào cảm nhận của người được phục vụ.

- Nhưng do đây là một hoạt động đặc thù nên dịch vụ này cũng có những đặc

điểm riêng:

+ Dịch vụ giao nhận khơng tạo ra sản phẩm vật chất, nó chỉ làm cho đối tượng

thay đổi vị trí về mặt khơng gian chứ không tác động về mặt kỹ thuật làm thay đổi

đối tượng đó. Nhưng giao nhận vận tải lại tác động tích cực đến sự phát triển của

sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.4+ Mang tính thụ động: đó là dịch vụ này phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu của

khách hàng, các quy định của người vận chuyển, các ràng buộc về pháp luật, thể

chế chính phủ( nước xuất khẩu, nước nhập khẩu),…

+ Ngồi những cơng việc như làm thủ tục, môi giới, lưu cước, người làm dịch

vụ giao nhận còn tiến hành làm dịch vụ khác như gom hàng, chia hàng, bốc xếp nên

để hoàn thành cơng việc tốt hay khơng còn phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở vật chất

và kinh nghiệm của người giao nhận.

2.1.2 Khái niệm và vai trò phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

2.1.2.1 Khái niệm

- Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu là tổng thể các biện

pháp để phát triển quy mô cung ứng, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, nâng cao

chất lượng sản phẩm dịch vụ giao nhận thông qua việc tăng mức độ hài lòng cho

khách hàng đồng thời gắn liền với việc nâng cao kết quả kinh doanh.

- Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu còn được định nghĩa là

q trình biến đổi các ý tưởng hay nhu cầu cơ hội của thị trường thành một sản

phẩm dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

2.1.2.2 Vai trò

- Phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu giúp cho cơng ty

khơng những mở rộng về thị trường, khách hàng, mà còn giúp nâng cao chất lượng

dịch vụ giao nhận hàng hóa được hiệu quả hơn theo phương thức hoạt động theo

hướng hiện đại và chuyên nghiệp hơn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường.

- Khi chú trọng vào việc phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa sẽ giúp cơng ty

mở rộng hơn các loại hình cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Từ đó công ty sẽ tăng được hiệu quả kinh doanh, tăng thị phần, tăng sức cạnh

tranh trên thị trường thế giới, tạo được uy tín cho cơng ty.

2.1.3 Nội dung phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

2.1.3.1 Phát triển về quy mô cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu

- Phát triển về quy mơ cung cấp dịch vụ là yêu cầu thiết yếu, với quy mô lớn sẽ

tạo cho doanh nghiệp nâng cao công tác quản lý để đem lại sản lượng, doanh thu lớn

hơn, và tăng sự cạnh tranh về giá thành dịch vụ, để thu hút khách hàng nhiều hơn.5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×