Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

hàng trong môi trường đầy cạnh tranh này. Tuy vậy, để tồn tại và phát triển lâu dài,

công ty cần phải nhìn nhận lại tình hình, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp thực tế

để thúc đẩy hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ hơn nữa. Đó là lý do em chọn đề

tài:”Năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường

hàng không tại Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận Minh Long”.

1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứuDịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng đóng góp một

phần đáng kể vào sự thành cơng của bất cứ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giao

nhận. Chính vì vậy, để có được năng lực cung ứng dịch vụ này một cách hiệu quả

và thu được những thành tựu to lớn, doanh nghiệp cần có những phương án thích

hợp để tối ưu hóa năng lực cũng như phát triển nó. Với kiến thức của một sinh viên

khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, em đã nghiên cứu đề tài: “Năng lực cung ứng

dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại Cơng ty

TNHH Thương mại và Giao nhận Minh Long”.

Một vài năm gần đây, cũng có một số bài khóa luận viết về đề tài tương tự

như:

- Hoàn thiện dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường hàng khơng

tại cơng ty cổ phần giao nhận vận tải và thương mại Vinalink, (KLTN, Phan Vân

Quyên, khoa TMQT, 2013)

- Một số giải pháp hoàn thiện dịch vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất

nhập khẩu bằng đường hàng khơng của cơng ty TNHH giao nhận vận tải Hà Thành,

(KLTN, Lữ Hồng Nhung, khoa TMQT, 2013)

- Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ vận tải hành khách tại công ty TNHH

Văn Minh, (LATS, Nguyễn Thị Bích, 2014)

Các đề tài trên đã một phần góp phần hồn thiện hệ thống lý luận về dịch vụ

giao nhận hàng xuất nhập khẩu bằng đường hàng không, một số lý luận về năng lực

cung ứng; đưa ra một số định hướng phát triển cho công ty; các đề xuất, kiến nghị

đối với các công ty cũng như Nhà nước để hoàn thiện tốt dịch vụ này.

Tuy nhiên, đề tài nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ hàng hóa xuất nhập

khẩu bằng đường hàng khơng lại chưa hề được đề cập cũng như làm rõ sâu, đây

được coi là một đề tài còn khá mới mẻ nhưng mang tính cấp thiết cao. Đề tài này

6làm rõ thực trạng cung ứng, các nhân tố ảnh hưởng đến q trình cung ứng dịch vụ

tại cơng ty, từ đó đánh giá về năng lực cung ứng dịch vụ trên và đưa ra một số giải

pháp nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

bằng đường hàng khơng của cơng ty.

1.3 Mục đích nghiên cứu

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cung ứng dịch vụ hàng hóa xuát nhập khẩu

-bằng đường hàng không

Đánh giá thực trạng năng lực cung ứng dịch vụ hàng hóa xuất nhập khẩu bằng-đường hàng không tại Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận Minh Long

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ hàng hóa xuát

nhập khẩu bằng đường hàng không tại Công ty TNHH Thương mại và Giao nhậnMinh Long

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Khóa luận tập trung nghiên cứu về năng lực cung ứng dịch vụ hàng hóa xt

nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại Cơng ty TNHH Thương mại và Giao nhận

Minh Long, dựa trên việc nghiên cứu thực trạng tình hình cung ứng và các nhân tố

ảnh hưởng đến năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận này

1.5 Phạm vi nghiên cứu

1.5.1 Phạm vi nội dungTìm hiểu về năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

bằng đường hàng khơng và những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực trên của công ty

TNHH Thương mại và Giao nhận Minh Long.

1.5.2Phạm vi không gian

Công ty Minh Long hiện tại cung cấp khá nhiều dịch vụ giao nhận, tuy nhiên,với đề tài nghiên cứu trên, em xin tập trung vào việc giao nhận hàng hóa xuất nhập

khẩu bằng đường hàng khơng của cơng ty để làm rõ năng lực cung ứng của loại

hình dịch vụ này.

1.5.3Phạm vi thời gian

Nghiên cứu năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường hàngkhơng của công ty giai đoạn năm 2015-1017, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao

năng lực trong thời gian tới

Vì khn khổ của bài khóa luận là có giới hạn, khơng thể trình bày hết những

vấn đề liên quan nên em xin phép được giới giạn nội dung nghiên cứu về lý thuyết

cũng như thực tế tập trung chủ yếu vào các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cung

7ứng nhằm tiếp cận vấn đề một cách trọng tâm và khoa học nhất.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

1.6.1 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấpNguồn dữ liệu này được thu thập chủ yếu từ các nguồn sau:

- Dữ liệu tại thư viện của trường đại học Thương mại: gồm các luận văn

chuyên đề về đề tài giao nhận vận tải đường hàng không.

- Các dữ liệu trên internet: trang web của công ty, trang web về hải quan như

diễn đàn vietship.com, hoặc trang web về luận văn chuyên đề.

- Các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng như một số tài liệu liên quan

đến hoạt động của công ty.

Từ việc tìm kiếm các dữ liệu này ta có thể: xây dựng đúng kết cấu của khóa

luận, tìm hiểu và nghiên cứu được lý thuyết liên quan đến đề tài, đánh giá chung

được tình hình hoạt động của cơng ty.

1.6.2Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp quan sát thực tế thơng qua

q trình thực tập tìm hiểu, làm việc tiếp xúc trực tiếp với các cán bộ nhân viên

công ty đánh giá về năng lực cung ứng dịch vụ giao hàng xuất khẩu bằng đường

hàng khơng tại phòng kinh doanh và xuất nhập khẩu của công ty. Những dữ liệu này

được phân tích, giải thích và thảo luận, thu thập và xử lý được các phòng ban lưu

trữ tổng hợp qua q trình hoạt động.1.7 Kết cấu của khóa luậnKết cấu khóa luận gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu

Chương 2: Cơ sở lý luận về năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa

xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng

Chương 3: Thực trạng của năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất

nhập khẩu bằng đường hàng khơng tại Cơng ty TNHH Thương mại và Giao nhận

Minh Long

Chương 4: Giải pháp nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa

xuất nhập khẩu bằng đường hàng khơng của Công ty TNHH Thương mại và Giao

nhận Minh Long

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CUNG ỨNG

8DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU

BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHƠNG2.1 Khái quát về dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường

hàng không

2.1.1 Khái niệm

Trong thương mại quốc tế, hàng hóa cần phải được vận chuyển đến nhiều

nước khác nhau, từ nước người vận chuyển đến nước người mua. Trong trường hợp

đó người giao nhận là người tổ chức việc vận chuyển hàng và thực hiện các thủ tục

liên hệ với việc vận chuyển. Do đó vận chuyển hàng hóa quốc tế là một bộ phận cấu

thành quan trọng của buôn bán quốc tế là một khâu không thể thiếu được trong q

trình lưu thơng nhằm đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Theo điều 233

Luật Thương Mại 2005 “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương

nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển,

lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng,

đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến

hàng hố theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao.”

Theo quy tắc mẫu của FIATA về dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận hàng

hóa được định nghĩa như là dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế được coi là bất kỳ

dịch vụ nào có liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, đóng gói hay phân

loại hàng hóa, dịch vụ nào có liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu khó, đóng

gói hay phân loại hàng hóa, dịch vụ phân phối hàng hóa thậm chí cả các dịch vụ tư

vấn hay các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu từ nước này

sang nước khác đều coi là giao nhận hàng hóa quốc tế.

Như vậy, có thể hiểu ngắn gọn: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

bằng đường hàng khơng là một dịch vụ liên quan đến quá trình vận tải bằng đường

hàng khơng nhằm tổ chức việc vận chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng đến nơi nhận

hàng. Người giao nhận có thể làm các dịch vụ một cách trực tiếp hoặc thông qua đại

lý và thuê dịch vụ của người thứ ba khác.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×