Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiến thức: Biết s/d bài trình chiếu đã tạo.

a. Kiến thức: Biết s/d bài trình chiếu đã tạo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

bài

- Ychs trong nhóm tự kt kq lẫn

nhau

- Gv qs nx, tuyên dơng nhóm làm

tốt

C. Củng cố- Dặn dò: (3)

? Nội dung của tiết học

- Gv nx tiÕt häc

- TiÕt sau: Chđ ®Ị 3 : Bài 2:Mở

rộng hiệu ứng chuyển động

(t1)

Tuần: 11

Tiết: 21



KTKQ



1hs



Chủ đề 3: thiết kế bài trình chiếu



Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển

động (t1)



I. mục tiêu: Giúp HS:



a. Kiến thức: Tạo hiệu ứng chuyển động theo đờng cong trên

trang trình chiếu.

b. Kĩ năng: Rèn luyện cách sử dụng hiệu ứng trên trang trình

chiếu.

c. Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc khi ngồi thực

hành trên máy tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:



+ Giáo viên: Giáo án; HS: SGK, máy tính.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:



A. Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dung

I. KTBC (5)



Hoạt động thầy

- Gọi hs lên chèn tranh bất kì

- Gv Nx, đánh giá



Bài mới (35):

A. Hoạt động cơ bản: 30

Hđ1. Bài 1/62

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Để chèn ô tô vào hình ảnh con

(30)

làm thế nào?

- Gv hd cách chèn ô tô:

+ Cách 1:Nháy chuột vào thẻ

Insert, chọn ClipArt. Cửa sổ

Giáo án tin khối 5



Hoạt động

trò

- 1Hs



1hs

- 1hs

Làm theo

Hd



Trờng tiểu học Tiên Dợc B

ClipArt hiện ra,trong ô Search

for, nhập vào Car, nhấn Go.

Một loạt hình ảnh xe ô tô sẽ

hiện ra. Giáo viên hớng dẫn

học sinh nháy chọn một chiếc

bất kì để chèn vào hình

ảnh ngôi nhà.

+ Cách 2: Hs tìm kiếm trên

Internet

- Ychs đọc thầm trong SGK/63

- Để tạo chuyển động cho ô tô ta

làm thế nào?

- Gọi đại diện tổ trả lêi

- Gäi hs nx

- Gv chèt c¸c bíc nh trong SGK/63

- Gv thực hành mẫu, đờng đi

của ô tô có thể nh sau:



- Ychs thực hành cặp

- Gvqs hd hs yÕu

- Yc c¸c nhãm tù kt kq lÉn nhau

- Gvnx, tuyên dơng.

B. Củng cố- Dặn dò: (5)

? Nội dung của tiÕt häc

- Gv Nx tiÕt häc

- TiÕt sau: Chđ ®Ị 3 : Bài 2: Mở

rộng hiệu ứng chuyển động

(t2)



Giáo án tin khối 5



Đọc SGK

(2p)

1-2 hs

1-2hs

Qs



T/H cặp



1hs



Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 11

Tiết: 22



Chủ đề 3: thiết kế bài trình chiếu



Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển

động (t2)



I. mục tiêu: Giúp HS:



a. Kiến thức: Biết tạo hiệu ứng chuyển động theo đờng cong

trên trang trình chiếu.

b. Kĩ năng: Biết tạo đờng chuyển động dựa vào hiệu ứng

Motion Paths.

c. Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc khi ngồi thực

hành trên máy tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:



+ Giáo viên: Giáo án; HS: SGK, máy tính.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:



A. Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dung

I. KTBC (5)



Hoạt động thầy

- Gọi hs lên tạo hiệu ứng chuyển

động cho ô tô.

- Gv Nx, đánh giá



Bài mới (35):

B. Hoạt ®éng thùc hµnh:28’

H®1. Bµi 1/64

- Gäi hs ®äc yc ®Ị bài

- Trong bài nhắc đến mấy

(20)

chuyển động?

? Nêu các chuyển động

- Bạn nào tạo đợc 1 trong các

chuyển động trên ( Nếu không

có hs nào thì gv làm mẫu)

- GV hd hs lần lợt lựa chọn một

trong các tuỳ chọn nh trong

hình để tạo chuyển động

cho ô tô. (với office 2013)



Giáo án tin khối 5



Hoạt động

trò

- 1Hs



1hs

- 6 c/đ

1hs

Gọi hs giơ

tay

Đọc SGK

(2p)



Trờng tiểu học Tiên Dợc B



- Với office 2007: Vào

Animation/Add

Animation/More Motion

Paths

- Sau mỗi lựa chọn, gv lu ý hs

quan sát kĩ đờng đi của ô tô để

phân biệt chức năng của các

kiểu hiệu ứng.

- Ychs thực hành cặp

- Gvqs hd hs yÕu

- Yc c¸c nhãm tù kt kq lÉn nhau

- Gvnx, tuyên dơng.

Hđ2. Bài 2/65

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Đề bài yc gì?

(8)

- Ychs thực hành cặp: bổ sung

thêm máy bay vào bài trình

chiếu.

- Gvhd hs tạo chuyển động từ dới

lên chọn hiệu ứng Diagonal Up

Right cho đối tợng.

- Gvqs hd hs yếu

- Yc các nhóm tự kt kq lẫn nhau

- Gvnx, tuyên dơng.

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng (5)

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Gv chiếu hình ảnh sau, yc hs

thảo luận nhóm 2: Tìm hiểu

hiệu ứng Freeform



Giáo án tin khối 5



T/H cặp



1hs

1hs



Kt kq

1hs



Trờng tiểu học Tiên Dợc B



- Ychs thực hành trên máy.

- Gv gọi ba học sinh lên bảng ghi

lại sự giống nhau, khác nhau của

hai hiệu ứng vừa thực hiện sau

đó nhận xét và bổ sung (nếu

thiếu).

- Gv tổng kết bảng sau:



T/H cặp



So sánh



Hiệu ứng Hiệu ứng

Freeform, Curve

Scribble

Giống

- Dùng để tạo chuyển

nhau

động của đối tợng theo

đờng tự do.

- Nhấn Esc để kÕt thóc

vÏ ®êng di chun.

- Sau khi

- Sau khi

chän hiƯu

chän hiệu

ứng, chuột

ứng, chuột

biến thành

biến thành

bút chì,

hình chữ

nhấn nút

thập, nhấn

trái chuột

nút trái

Khác nhau để vẽ đchuột để

ờng di

vẽ đờng di

chuyển

chuyển

của đối tcủa đối tợng theo ý

ợng theo

thích (vẽ

đờng

xoắn

cong.

ốc, ..).



- Gvnx, tuyên dơng.

D. Củng cố- Dặn dò: (2)

? Nội dung của tiết häc

- Gv Nx tiÕt häc

- TiÕt sau: Bµi 3: ChÌn âm

thanh vào bài trình chiếu

(t1)



Giáo án tin khối 5



1hs



Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 12

Tiết: 23



Chủ đề 3: thiết kế bài trình chiếu



Bài 3: Chèn âm thanh vào bài

trình chiếu (t1)



I. mơc tiªu: Gióp HS:



a. KiÕn thøc: BiÕt lùa chän âm thanh phù hợp để chèn vào bài

trình chiếu.

b. Kĩ năng: Chèn đợc âm thanh vào bài trình chiếu.

c. Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc khi ngồi thực

hành trên máy tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:



+ Giáo viên: Giáo án; HS: SGK, máy tính.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:



A. Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dung

I. KTBC (5)



Hoạt động thầy

- Gọi hs lên tạo hiệu ứng chuyển

động cho ô tô

- Gv Nx, đánh giá



Bài mới (35):

A. Hoạt động cơ bản: 30

Hđ1. Bài 1/66

- Ychs đọc thầm SGK/66

- Để chèn âm thanh vào bài ta

(20)

làm thế nào?

- Gvnx, KL: vào Insert/Audio

- Gv hd cách lựa chọn âm thanh:

+ Cách 1:Từ th mục trên máy

tính (nếu đã có sẵn).

+ Cách 2: Từ mạng Internet, rồi

lu vào máy tính.

- Gv lu ý hs phần đuôi của tệp

âm thanh bao gồm các định

dạng sau:



Giáo án tin khối 5



Hoạt động

trò

- 1Hs



Lớp đọc

- 1hs

Làm theo

Hd



Đọc SGK

(2p)



Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gv lu ý hs nội dung, thời lợng của

tệp âm thanh phải phù hợp với nội

dung trình chiếu.

- Ychs thực hành cặp

T/H

- Ychs trong cùng máy KTkq lẫn

KTkq

nhau

- Gv qs, nx, tuyên dơng nhóm làm

tốt

Hđ2.Bài 2/67

- Ychs đọc SGK/67

Lớp đọc

thầm

(10)

- Để kt kq việc chèn âm thanh

2hs

con làm thế nào?

- Gvnx, kl: nêu lại 3 bớc

Nghe

- Ychs thực hành cặp

T/H

- Ychs trong cïng m¸y KTkq lÉn

KT kq

nhau

- Gv qs, nx, tuyên dơng nhóm làm

tốt

B. Củng cố- Dặn dò: (5)

? Nội dung cña tiÕt häc

1hs

- Gv Nx tiÕt häc

- TiÕt sau: Bài 3: Chèn âm

thanh vào bài trình chiếu

(t2)



Giáo án tin khối 5



Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 12

Tiết: 24



Chủ đề 3: thiết kế bài trình chiếu



Bài 3: Chèn âm thanh vào bài

trình chiếu (t2)



I. mục tiêu: Giúp HS:



a. Kiến thức: Biết chèn âm thanh phù hợp vào bài trình chiếu.

b. Kĩ năng: Chèn đợc âm thanh vào bài trình chiếu.

c. Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc khi ngồi thực

hành trên máy tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:



+ Giáo viên: Giáo án; HS: SGK, máy tính.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:



A. Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dung

I. KTBC (5)



Hoạt động

trò

- Gọi hs lên chèn một bản nhạc vào - 1Hs

bài trình chiếu ?

- Gv Nx, đánh giá

Hoạt động thầy



Bài mới (35):

B. Hoạt động thực hành:23

- Gọi hs đọc yc đề bài SGK/68

- Đề bài yc gì?

- Để làm đợc bài chúng ta cần

làm những việc gì?

- Gvnx, phân công nhiệm vụ nh

sau:

+ Bạn thứ nhất: Tìm kiếm

lời bài hát Em yêu trờng em.

Sau đó chèn lời bài hát đã

tìm đợc vào trang trình

chiếu.

+ Bạn thứ hai: Tìm kiếm

tệp âm thanh bài hát Em

yêu trờng em. Sau đó chèn

tệp âm thanh vào trang

trình chiếu.

- Ychs thực hành cặp

- Ychs trong cùng máy KTkq lẫn

nhau

Giáo án tin khối 5



1hs

1hs

1hs

Làm theo

Hd



T/H

KTkq



Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gv qs, nx, tuyên dơng nhóm làm

tốt

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng (8)

- Gọi hs đọc yc đề bài?

- Ychs thảo luận nhóm 2: Tìm

hiểu chức năng của Slide Show

Volume.

- Gọi đại diện nhóm TL

- GV tổng kết lại các điểm

cần lu ý của chức năng Slide

Show Volume cho hs:

+ Mặc định của chức năng

Slide Show Volume là

Medium (âm lợng ở mức

trung bình). Em có thể điều

chỉnh Low hoặc High để

giảm hoặc tăng âm lợng cho

tệp âm thanh của trang

trình chiếu. Chọn Mute để

tắt âm thanh trình chiếu.

+Có thể chèn tệp âm thanh

vào một trang trình chiếu

(vào thẻ Insert, chọn Sound)

hoặc chèn vào tất cả các

trang trình chiếu (Sau khi

chèn tệp âm thanh vào một

trang trình chiếu, nháy chọn

biểu tợng , nhấn Ctrl+C, sau

đó nhấn Ctrl+V để dán

vào các trang trình chiếu

còn lại).

- Gv làm trên máy cho hs qs

D. Củng cố- Dặn dò: (4)

? Nội dung của tiết học

- Gv Nx tiết học

- Tiết sau: Bài 4: Chèn đoạn

video vào bài trình chiếu

(t1)



Giáo án tin khối 5



1hs

2p

1-2 nhóm

Nghe



Qs

1hs



Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 13

Tiết: 25



Chủ đề 3: thiết kế bài trình chiếu



Bài 4: Chèn đoạn video vào bài

trình chiếu (t1)



I. mơc tiªu: Gióp HS:



a. KiÕn thøc: BiÕt lùa chän video phù hợp để chèn vào bài

trình chiếu.

b. Kĩ năng: Chèn đợc video vào bài trình chiếu.

c. Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc khi ngồi thực

hành trên máy tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:



+ Giáo viên: Giáo án; HS: SGK, máy tính.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:



A. Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dung

I. KTBC (5)



Hoạt động thầy

- Gọi hs lên chèn bài hát " em yêu

trờng em"vào bài trình chiếu.

- Gv Nx, đánh giá



Bài mới (35):

A. Hoạt động cơ bản: 30

- Ychs đọc thầm SGK/66

(15)

- Đề bài yc gì?

- Để chèn âm thanh vào bài ta

lµm thÕ nµo?

- Gvnx, KL: vµo

Insert/Video/video from file.

- Gv hd cách lựa chọn âm thanh:

+ Cách 1:Từ th mục trên máy

tính (nếu đã có sẵn).

+ Cách 2: Từ mạng Internet, rồi

lu vào máy tính.

- Gv lu ý hs phần đuôi của tệp

âm thanh bao gồm các định

dạng sau:



Giáo án tin khối 5



Hoạt động

trò

- 1Hs



Lớp đọc

- 1hs

1hs



Làm theo

Hd



Đọc SGK

(2p)



Trờng tiểu học Tiên Dợc B



- Gv lu ý hs nội dung, thời lợng của

tệp video phải phù hợp với nội

dung trình chiếu.

- Ychs thực hành cặp

- Ychs trong cùng máy KTkq lẫn

nhau

- Gv qs, nx, tuyên dơng nhóm làm

tốt

B. Hoạt động thực hành (15)

Bài 1/69

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Ychs lên mạng tìm kiếm thông

tin sau:

+ Khí hậu của Sóc sơn

+ Đặc điểm kinh tế xã hội của

Huyện Sóc Sơn.

+ Giới thiệu Đền Sóc

+ Tải bài hát Sóc Sơn quê hơng

em

+ Tải hình ảnh về Đền Sóc

- Gv qs giúp đỡ hs tìm kiếm

C. Củng cố- Dặn dò: (5)

? Nội dung cña tiÕt häc

- Gv Nx tiÕt häc

- TiÕt sau: Bài 4: Chèn đoạn

video vào bài trình chiếu

(t2)



Giáo án tin khèi 5



T/H

KTkq



1hs



1hs



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiến thức: Biết s/d bài trình chiếu đã tạo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×