Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiến thức: Ôn tập lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu.

a. Kiến thức: Ôn tập lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Hđ1. Bài 1/60

(8)Hđ 2: Bài 2/60

(24)- Gọi hs đọc yc đề bài

- Yc hs thảo luận nhóm 2: làm bài

tập 1/60.

- Gọi đại diện nhóm TL

- Gv kt kq, nx, kl:

a. Khởi động phần mềm

powerpoint: Giống nh khởi động

phần mềm Word.

b. giống nhau

c. Để chèn hình/tranh ảnh:

Insert/picture: Giống word

- Gọi hs đọc đề bài1hs

- 2p- Đề bài yc gì

a. Ychs liệt kê những nội dung

chính cần giới thiệu về quê hơng

trên giấy nháp.

b. Ychs tìm kiếm theo nhóm

tranh ảnh có nội dung phù hợp liên

quan đến quê hơng.

- Ychs thực hành nhóm 2: tạo 4

trang trình chiếu: font: Time

new roman, cỡ 30, màu xanh da

trời.

+ Trang 1: Tiêu đề trang, giới

thiệu về quê hơng

+ Trang 2: Giới thiệu về di tích

lịch sử của quê hơng, chèn 1

tranh ảnh phù hợp

+ Trang 3: Giới thiệu về ngành

nghề truyền thống của quê hơng, chèn 1 tranh ảnh phù hợp

+ Trang 4: Kết luận, lời cảm ơn.

- Gv hd hs đánh số thứ tự trang2hs

5p- Gọi đại diện nhóm trình bày

- Ychs trong nhóm tự kt kq lẫn

nhau

- Gv qs nx, tuyên dơng nhóm làm

tốt

B. Củng cố- Dặn dò: (3)

Giáo án tin khối 51-2 nhóm

Nghe1hs5pLàm theo

hd

2-3 nhóm

KTKQTrờng tiểu học Tiên Dợc B

? Nội dung của tiết học

- Gv Nx tiết học

- Tiết sau: Chủ đề 3 : Bài 1:

Những gì em đã biết (t2)Giáo án tin khối 51hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 10

Tiết: 20Chủ đề 3: thiết kế bài trình chiếuBài 1: Những gì em đã biết (t2)I. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức: Biết s/d bài trình chiếu đã tạo.

b. Kĩ năng: Biết đánh số thứ tự các trang trong bài trình

chiếu.

c. Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc khi ngồi thực

hành trên máy tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:+ Giáo viên: Giáo ¸n; HS: SGK, m¸y tÝnh.

+ Yc: Phßng m¸y cã kÕt nối Internet.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:A. Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dung

I. KTBC (5)Hoạt động thầy

- Gọi hs lên s/d bài trình chiếu

đã tạo?

- Gv Nx, đánh giáBài mới (35):

A. Hoạt động thực hành:

- Gọi hs đọc yc đề bài

Bài 3/61 (10)

- Gọi một số nhóm lên s/d bài

trình chiếu vừa tạo để giới thiệu

với bạn bè về quê hơng.

- Yc các nhóm ở dới lần lợt đặt

câu hỏi

- Gv qs, nx bài của hs, tuyên dơng nhóm làm tốt.

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 22

- Gọi hs đọc đề bài

- Đề bài yc gì

- Ychs thực hành nhóm 2: Tạo 5

trang trình chiếu, nội dung theo

hd trong SGK.

- Gvhd hs cách sd ảnh có sẵn

trong máy tính bằng cách: Vào

Inset/clip art hoặc vẽ bằng phần

mềm Paint.

- Gọi đại diện nhóm trình bày

Giáo án tin khối 5Hoạt động

trò

- 1Hs1hs

- 2-3 nhóm

Đặt câu hỏi

Nghe

1hs

2hs

5p

5p2-3 nhómTrờng tiểu học Tiên Dợc B

bài

- Ychs trong nhóm tự kt kq lẫn

nhau

- Gv qs nx, tuyên dơng nhóm làm

tốt

C. Củng cố- Dặn dß: (3’)

? Néi dung cđa tiÕt häc

- Gv nx tiÕt học

- Tiết sau: Chủ đề 3 : Bài 2:Mở

rộng hiệu ứng chuyển động

(t1)

Tuần: 11

Tiết: 21KTKQ1hsChủ đề 3: thiết kế bài trình chiếuBài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển

động (t1)I. mục tiêu: Giúp HS:a. Kiến thức: Tạo hiệu ứng chuyển động theo đờng cong trên

trang trình chiếu.

b. Kĩ năng: Rèn luyện cách sử dụng hiệu ứng trên trang trình

chiếu.

c. Thái độ: Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc khi ngồi thực

hành trên máy tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:+ Giáo viên: Giáo án; HS: SGK, máy tính.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:A. Tổ chức lớp:GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dung

I. KTBC (5)Hoạt động thầy

- Gọi hs lên chèn tranh bất kì

- Gv Nx, đánh giáBài mới (35):

A. Hoạt động cơ bản: 30

Hđ1. Bài 1/62

- Gọi hs đọc yc đề bài

- Để chèn ô tô vào hình ảnh con

(30)

làm thế nào?

- Gv hd cách chèn ô tô:

+ Cách 1:Nháy chuột vào thẻ

Insert, chọn ClipArt. Cửa sổ

Giáo án tin khối 5Hoạt động

trò

- 1Hs1hs

- 1hs

Lµm theo

HdTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiến thức: Ôn tập lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×