Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiến thức: T rốn luyn k nng s dng cỏc cõu lnh trong Logo.

a. Kiến thức: T rốn luyn k nng s dng cỏc cõu lnh trong Logo.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

sai

Mẫu 1:

+ Sử dụng câu lƯnh lỈp: repeat 2[fd

200 rt 90 fd 100 rt 90]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: fd 200

rt 90 fd 100 rt 90 fd 200 rt 90 fd 100

rt 90

MÉu 2:

+ Sử dụng câu lệnh lặp: Repeat 4[fd

90 rt 90]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: fd 90

rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt 90 fd 90 rt

90

MÉu 3:

+ Sử dụng câu lệnh lặp: rt 45 Repeat

3[fd 150 rt 360/3]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: rt 45 fd

150 rt 360/3 fd 150 rt 360/3 fd 150

rt 360/3

MÉu 4:

+ Sử dụng câu lệnh lặp: : rt 30 Repeat

3[fd 100 rt 360/3]

+ Không sử dụng câu lệnh lặp: rt 30 fd

100 rt 360/3 fd 100 rt 360/3 fd 100

rt 360/3

B.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Gvnx tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất lớp

- Tiết sau: Bài 6: Luyện tập (t2)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 34

Tiết: 68Chủ đề 5: Thế giới logoBài 6: Luyện tập (t2)I. mơc tiªu:a. KiÕn thøc: Tự rèn luyện kĩ năng s dung cỏc cõu lnh trong Logo.

b. Kĩ năng: Bc u hỡnh thanh t duy thut toỏn.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt động

trò

- Viết lệnh vẽ hình chữ nhật có sử dụng - 1hs

I. KTBC (5)

lệnh lặp và không sử dụng lệnh lặp?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động thực hành: 30

Hđ 3: Bài

- Gọi hs đọc yc đề bài

1hs

- Ychs thực hµnh nhãm 2

T/H nhãm 2

3/122 (20’)

- Gäi mét sè nhãm trình bày kq

2-3 nhóm

- Gv chữa bài:

fd 50 lt 90 fd 50 rt 90

fd 50 rt 90 fd 50 lt 90

fd 50 rt 90 fd 50 rt 90

fd 50 lt 90 fd 50 rt 90

fd 50 rt 90 fd 50 lt 90

fd 50 rt 90 fd 50

rt 45

repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2]

pu fd 60 pd

repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2]

lt 90

repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2]

lt 90

repeat 4[fd 60 rt 360/4 wait 2]

Hđ 4: Bài

- Ychs thảo luận nhóm 2: Điền kq vào

5p

bảng

2-3 nhóm

4/123 (10)

- Gọi một vài nhóm chia sẻ kết quả

- Gv chữa bài

Nội dungGiáo án tin khối 4Hoạt động thầyTrờng tiểu học Tiên Dợc B

B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 5

- Gv cho hs thực hiện từng dòng lệnh,

ghi lại hành động và kết quả của Rùa

? Trong dòng lệnh vừa gõ có lệnh nào

mới?

- Ychs tìm hiểu lệnh Fill

C.Củng cố- Dặn dß: (5’)

? Chức năng của lệnh PENUP, PENDOWN, FILL.

- Gvnx tiết học

- Tiết sau: Học và chơi cùng máy

tính: Chơi cờ vua cùng phần mềm

RealChess3D (t1)Giáo án tin khối 4Lệnh Fill3hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 35

Tiết: 69Học và chơi cùng máy tínhChơi cờ vua cùng phần mềm

RealChess3D (t1)I. mục tiªu:a. KiÕn thøc: Rèn luyện sự tập trung, kĩ năng suy ngh logic vi phn mm

Real Chess3D.

b. Kĩ năng: Rốn luyện sự tập trung, kĩ năng suy nghĩ logic với phn mm

Real Chess3D.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện: + Giáo viên: MT, TV; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầyHớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

A. Hoạt động cơ bản: 21

Hđ 1: Giới

- Gọi hs đọc sgk/124

thiệu phần

? Phần mềm có tác dụng gì

- Gv nhắc lại tác dụng của môn cờ vua

mềm (5)

Hđ 2: Cách

- Ychs ®äc sgk/124, 125

- Lt ch¬i?

ch¬i cê (8’)

- Gv chèt, chun ý

Hđ 3: Tìm

- Ychs đọc sgk/126

hiểu và chơi ? Có mấy cách chơi?

trò chơi (6)

- Gv chốt, chuyển ý

Hđ 4: Thoát

- Gv hd hs thoát khỏi phần mềm

khỏi màn

hình (3)

B. Hoạt động thực hành: 12

- Ychs khởi động và thực hành

C.Củng cố- Dặn dò: (3)

- Gvnx tiết học

- Tiết sau: Học và chơi cùng máy

tính: Chơi cờ vua cùng phần mềm

Giáo án tin khối 4Hoạt động

trò

1Hs

1hs

Đọc thầm

2-3 hs

Đọc thầm

1hs

NgheKhởi động

và thực

hành

3hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

RealChess3D (t2)Giáo án tin khối 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiến thức: T rốn luyn k nng s dng cỏc cõu lnh trong Logo.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×