Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác: xoá, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh.

b. Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác: xoá, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: MT, TVvà một số hình ảnh về các mùa trong năm:

mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp: GV kiểm tra đồ dùng của hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầyHoạt

động trò

- 1hs- Nêu cách gộp các ô trong bảng?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35): Gv đa ra một văn bản cầncắt,

dán, sao chép, di chuyển một phần văn bản=>vào bài

A. Hoạt động cơ bản: 18

HĐ 1: Xử lý

- Gọi hs đọc yc đề bài

1hs

một phần

a- Ychs mở một văn bản có sẵn

Mở vb đã lvăn bản (12) b,c, d- Ychs thực hiện thao tác xóa, cắt, u

sao chép, dán và di chuyển vị trí một

T/H làm

phần văn bản theo các bớc hd nh trong

theo hd

SGK/68

- Gọi hs làm mẫu (nếu có)

- Gv hd trên máy

qs

- Ychs thay phiên nhau thực hiện và kt

KTkq

kq lẫn nhau

- Gvqs nx, sưa sai cho hs

H§ 2: Xư lý

- Gọi hs đọc đề bài

1hs

tranh ảnh

- Đề bài yc gì?

1hs

- Ychs thực hành nhóm 2: thực hiện chèn T/H cặp

(12)

một số hình, tranh ảnh vào trang soạn

thảo.

- Yc các nhóm thảo luận cách: xóa, cắt

2p

hình, tranh ảnh; sao chép, dán hình,

tranh ảnh; di chuyển hình, tranh ảnh

đến vị trí mới. (viết ra giấy)

- Gọi từng nhóm trình bày kq

Gọi nhóm

- Gvnx, KL: Thao tác xóa, sao chép,

khác nx,

cắt, dán, di chuyển hình, tranh ảnh

bổ sung

thực hiện tơng tự nh các thao tác xóa ,

sao chép, cắt, dán, di chuyển một phần

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Trờng tiểu học Tiên Dợc B

văn bản.

B. Hoạt động thực hành:

Bài 1/69 (8) - Gọi hs đọc yc đề bài

- Đề bài yc gì?

- Ychs thực hành nhóm 2 rồi ghi ra điểm

giống nhau và khác nhau của hai thao

tác sao chép và dán một phần văn bản,

di chuyển một phần văn bản đến vị trí

khác.

- Gọi đại diện nhóm chia sẻ kq

- Gọi nhóm khác bổ sung

- Gvnx, kl: Việc s/d Delete và Cut

+ Giống nhau:đều xoá đợc đoạn văn

bản đã đánh dấu.

+ Khác nhau: nếu dùng

, máy tính

sẽ nhớ đoạn văn bản này và có thể

dán đoạn văn bản này vào vị trí khác.

C.Củng cố- Dặn dò: (3)

- Gọi hs nhắc lại các thao tác: Đánh dấu

phần văn bản, xoá một phần văn bản?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau :Bài 5: Xử lý một phần văn

bản, hình và tranh ảnh (t2)Giáo án tin khối 41hs

1hs

T/H nhóm

22-3 nhóm

1-2 nhóm

Nghe2hsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 20

Tiết: 40Chủ đề 3: soạn thảo văn bảnBài 5: Xử lý một phần văn bản, hình

và tranh ảnh (t2)I. mục tiêu:a. Kiến thức: Biết s/d phím Delete và nút cut khi xoá, di

chuyển một phần văn bản, hình và tranh ảnh.

b. Kĩ năng: Phân biệt đợc sự giống và khác nhau giữa Delete

và nút cut.

c. Thái độ: Giáo dục Hs yêu thích môn học và có t thế ngồi

đúng.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: MT, TVvà một số hình ảnh về các mùa trong năm:

mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tỉ chøc líp: GV kiĨm tra ®å dïng cđa hs.

B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dungHoạt động thầy- Gọi hs lên đánh dấu văn bản, xóa văn

bản?

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35):

B. Hoạt động thực hành: 25

Bài 2/69

- Gọi hs đọc yc đề bài

? Đề bài yc những gì?

- Gọi hs lên làm mẫu

- Gv hd trên máy

- Ychs thực hành nhóm 2:

+ Bạn thứ nhất: Gõ mùa xuân, thu. Di

chuyển mùa hạ đứng saumùa xuân

+ Bạn thứ 2: Gõ mùa đông, hạ. Di

chuyển mùa thu, đông đứng sau mùa hạ.

- Ychs lần lợt thực hành, các nhóm có thể

lên tìm kiếm tranh ảnh trên internet cho

phù hợp với đề bài.

- Ychs lu bài với tên: cacmuatrongnam

vào tên th mục của mình.

- Gvqs giúp đỡ hs yếu.

- Gv chiếu một số bài hoàn thành

I. KTBC (5)Giáo án tin khối 4Hoạt

động trò

- 2hs1hs

1hs

Nếu có

qs

KTkq5pQsTrờng tiểu học Tiên Dợc B

- Gäi nhãm kh¸c nx, bỉ sung, gãp ý

- Gv nx, góp ý, tuyên dơng

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 10

- Gọi hs đọc yc đề bài

? Đề bài yc gì?

- Ychs tạo bảng nh trong sgk/70 rồi làm

theo yc trong sgk.

- Ychs thùc hµnh nhãm 2

- Gvqs gióp đỡ hs yếu

D.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Gọi hs nhắc lại các thao tác: Sao chép

phần văn bản rồi dán phần văn bản đã

sao chép vào vị trí mới, Di chuyển phần

văn bản đến vị trí mới?

- GVNX tiết học, bình bầu hs sôi nổi

nhất.

- Bài sau :Bài 6: Luyện tập tổng hợp

(t1)Giáo án tin khối 41hs

1hs

T/H cặp

2hsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác: xoá, sao chép, cắt, dán một phần văn bản, hình và tranh ảnh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×