Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiến thức: Biết cách sao chép, di chuyển các chi tiết đã vẽ.

a. Kiến thức: Biết cách sao chép, di chuyển các chi tiết đã vẽ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc B

+ Bạn thứ nhất: vẽ ngôi nhà

+ Bạn thứ hai vẽ: bông hoa, cây xanh

- Gvhd cách di chuyển bằng cách s/d nút

trái chuột hoặc bằng các phím mũi tên.

- Gv qs giúp đỡ hs yếu

- Các bạn trong nhóm thay phiên nhau

thực hành và kt kq lẫn nhau.

- Gv qs, nx từng máy.

C. Hoạt ®éng øng dơng, më réng: 11’

Bµi 1/51 (9’) - Gäi hs đọc yc đề bài.

- Ychs thảo luận nhóm 2: Tìm ra cách vẽ

đầu tàu lửa.

- Gọi đại diện nhóm TL

- Gvnx, rút ra cách vẽ:

+ Để vẽ đầu tàu chúng tas/d công cụ

hình chữ nhật, đờng thẳng nét vẽ thứ

hai màu da cam.

+ Để vẽ bánh xe chúng ta s/d công cụ

hình e-lípnét vẽ thứ hai màu da cam.

- Với cách vẽ nh vậy bạn nào có thể lên vẽ

mẫu? (nếu không có gv vẽ mẫu)

- Ychs thực hành cặp: Các thành viên

trong nhóm lần lợt vẽ toa tàu, sau đó s/d

công cụ sao chép để di chuyển các toa

nối với nhau để tạo đoạn tàu.

- Gv qs giúp đỡ hs yếu

- Các bạn trong nhóm thay phiên nhau

thực hµnh vµ kt kq lÉn nhau.

- Gv qs, nx tõng máy.

Bài 2/51 (2) - GV thực hiện mẫu thao tác nhấn phím

Ctrl và kéo thả phần đã chọn để hs

quan sát và thực hiện theo, từ đó giúp

học sinh phát hiện ra cách sao chép đối

tợng đợc chọn bằng cách sử dụng kết hợp

phím và chuột máy tính.

D.Củng cố- Dặn dò: (4)

- Nội dung chính của bài học hôm nay ?

- GVNX tiết học

- Bài sau: Bài 6: Tô màu, hoàn thiện

tranh vẽ (t1)

Giáo án tin khối 3Qs

KTkq1hs

2p

1-2 nhómGọi Hs giơ

tay

T/H cặpKTkq1hsTrờng tiểu học Tiên Dợc BGiáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 14

Tiết: 27Chủ đề 2: em tập vẽBài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ

(t1)I. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Biết s/d công cụ tô màu để tô màu các chi tiết

tranh vẽ.

b. Kĩ năng: Biết chọn màu sắc để tô màucác chi tiết tranh vẽ.

c. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp:- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát 1

bài (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Gọi hs lên di chuyển các miếng ghép

- 1hs

I. KTBC (5)

thành 1 ngôi nhà.

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động cơ bản: 31

1hs

Bài 1/52: (5) - Gọi hs đọc yc đề bài.

- Ychs thảo luận nhóm 2: Chỉ ra vị trí

2p

công cụ tô màu trên phần mềm Paint.

- Gọi đại diện nhóm lên chỉ

1-2 nhóm

- Gvnx.

Bài 2/52: Tô

- Gọi hs đọc yc đề bài.

1hs

màu cho

? Để vẽ lá cờ con s/d công cụ gì?

1hs

tranh (26)

- Gvnx, kl: s/d công cụ hcn, hình ngôi

sao để vẽ

? Để tô màu cho lá cờ con thực hiện mấy Nêu 3 bớc

bớc?

- Gv nhắc lại 3 bớc

? Với các bớc nh trên bạn nào có thể tô

Gọi hs giơ

màu cho lá cờ? (nếu không có gv thực

tay

hành mẫu)

- Ychs thực hành nhóm 2: Vẽ và tô lá cờ

T/H cặp

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

- Các bạn trong cùng máy thay phiên

nhau thực hành, kt kq lẫn nhau.

- Gv qs nx từng máy.

B.Củng cố- Dặn dò: (4)

- Nêu các bớc tô màu cho tranh ?

- GVNX tiết học

- Bài sau: Bài 6: Tô màu, hoàn thiện

tranh vẽ (t2)Giáo ¸n tin khèi 3TH&KTkq1hsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiến thức: Biết cách sao chép, di chuyển các chi tiết đã vẽ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×