Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Kiến thức: Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn, biết chọn màu vẽ, nét vẽ.

a. Kiến thức: Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn, biết chọn màu vẽ, nét vẽ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trờng tiểu học Tiên Dợc BThảo luận nhóm 2: Tìm ra các bớc vẽ

hình trên

- Gọi đại diện nhóm trình bày

- Gv chiếu các bớc

- Gọi hs đọc lại các bớc thực hiện

- Với các bớc thực hiện trên, bạn nào có

thể vẽ đợc hình trên(nếu không có hs

nào thì gv vẽ mẫu).

- Yc hs thực hành cặp: 2 bạn/1 máy

- Gvqs giúp đỡ hs yếu

? Trong khoảng thời gian 3 phút bạn nào

làm xong

- Gvqs, nx, tuyên dơng.

B. Hoạt ®éng øng dơng, më réng: (8’)

- Gäi hs ®äc ®Ị bài

- Ychs thực hành theo cặp: mỗi bạn vẽ

một vật dụng bất kì không trùng với bạn

cùng máy, vẽ trên một trang vẽ để tiện so

sánh.

- Gv qs giúp đỡ hs yếu

? Trong khoảng thời gian 3 phút bạn nào

làm xong

- Gvqs, nx, tuyên dơng.

C.Củng cố- Dặn dò: (5)

- Gọi hs nhắc lại các bớc chọn độ dày

nét vẽ, chọn mµu vÏ.

- GVNX tiÕt häc

- Bµi sau: Bµi 3: VÏ đờng thẳng, đờng

cong (t1)Giáo án tin khối 32p

1-2 nhóm

Qs

1hs

Gọi hs giơ

tay

T/H cặp

Hs giơ tay1hs

T/H cặpHs giơ tay2hsTrờng tiểu học Tiên Dợc BGiáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

Tuần: 11

Tiết: 21Chủ đề 2: em tập vẽBài 3: Vẽ

cong(t1)đờngthẳng,đờngI. mục tiêu:Giúp HS:a. Kiến thức: Biết sử dụng công cụ để vẽ đờng thẳng và đờng cong.

b. Kĩ năng: Vẽ đợc bức tranh đơn giản có đờng thẳng và đờng cong.

c. Thái độ: Hs có thái độ nghiêm túc khi thực hành trên máy

tính.

II. Tài liệu và phơng tiện:

+ Giáo viên: SGK, giáo án; HS: SGK, MT.

+ Yc: Gv chuẩn bị một số bức tranh mẫu đơn giản có hình đờng thẳng, đờng cong.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp:- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, cho lớp hát 1

bài (2)

B. Tiến trình tiết dạy:

Hoạt

Nội dung

Hoạt động thầy

động trò

- Gọi hs lên vẽ hình theo mẫu: hình tam - 1hs

I. KTBC (5)

giác và hình ngôi sao.

- Gvnx, đánh giá.

II. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (35)

A. Hoạt động cơ bản: 31

Hoạt động 1: a- Ychs đọc thầm sgk/44.

Đọc thầm

Vẽ đờng

- Gv đa ra các bớc không đúng thứ tự, yc 1-2hs

hs sx lại

1hs

thẳng (15)

- Gọi hs đọc lại 3 bớc

?Gv chốt 3 bớc bằng hình ảnh trên ti vi

qs

- Với các bớc thực hiện trên, bạn nào có

Gọi hs giơ

thể vẽ đợc đờng thẳng với 4 nét vẽ và

tay

màu sắc khác nhau (nếu không có hs

nào thì gv vẽ mẫu).

b- Gọi hs đọc yc đề bài.

1hs

?S/d công cụ nào để vẽ ngôi nhà?

1hs

- Gv kl: đờng thẳngvà hình chữ nhật.

+ Công cụ hcn để vẽ thân ngôi nhà, cửa

chính và cửa sổ.

+ Công cụ đờng thẳng để vẽ mái nhà

Giáo án tin khối 3Trờng tiểu học Tiên Dợc B

* Để vẽ đt thẳng tắp ta lµm thÕ nµo?

- Ychs thùc hµnh nhãm, lu ý hs s/d phím

Ctrl+zđể trở lại thao tác trớc đó.

- Yc hs trong nhãm kt kq lÉn nhau

- Gvqs kt kq

? Trong khoảng thời gian 6 phút nhóm

nào làm xong?

- Gvqs, nx, tuyên dơng.

Hoạt động 2: - Ychs đọc thầm sgk/45.

Vẽ đờng

- Gv đa ra các bớc không đúng thứ tự, yc

hs sx lại

cong (16)

- Gọi hs đọc lại 3 bớc

?Gv chốt 3 bớc bằng hình ảnh trên ti vi

- Với các bớc thực hiện trên, bạn nào có

thể vẽ đợc đờng cong với 4 nét vẽ và

màu sắc khác nhau (nếu không có hs

nào thì gv vẽ mẫu).

- Ychs thực hành nhãm.

- Yc hs trong nhãm kt kq lÉn nhau

- Gvqs kt kq

? Trong khoảng thời gian 6 phút nhóm

nào làm xong?

- Gvqs, nx, tuyên dơng.

B.Củng cố- Dặn dò: (4)

- Gọi hs nhắc lại các bớc vẽ đờng thẳng,

đờng cong.

- GVNX tiết học

- Bài sau: Bài 3: Vẽ đờng thẳng, đờng

cong (t2)Giáo án tin khối 3đọc chú

ý/44

T/H cặp

KT kq

Hs giơ tay

Đọc thầm

1-2hs

1hs

qs

Gọi hs giơ

tay

T/H cặp

KT kq

Hs giơ tay2hsTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Kiến thức: Vẽ được hình từ hình mẫu có sẵn, biết chọn màu vẽ, nét vẽ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×