Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1A

4 Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1A

Tải bản đầy đủ - 0trang

23

b) Đối với ảnh VNREDSat-1A chụp ngày 21/12/2017

Khu vực hồ, đầm: Phần lớn các hồ, đầm ở Hà Nội có hàm lượng độ đục trong

khoảng từ 30 – 60 NTU. Đối với thông số TSS, sự chênh lệch hàm lượng TSS trong nước

mặt các hồ, đầm ở Hà Nội ngày 21/12/2017 nhìn chung rõ ràng hơn so với thơng số độ đục.

Nước mặt ở khu vực phía nam Hồ Tây, các hồ trong cơng viên n Sở nhìn chung có hàm

lượng TSS đạt thấp, trong khi nước mặt ở phía bắc Hồ Tây, hồ Định Công, hồ Linh Đàm và

Đầm Lớn có giá trị cao hơn.

Khu vực sơng Hồng: Hàm lượng độ đục trong nước mặt sơng Hồng ngày

21/12/2017 nhìn chung khá cao, trong đó giá trị lớn nhất đạt 112,203 NTU; giá trị thấp nhất

đạt 75,177 NTU. Giá trị hàm lượng TSS cao nhất và thấp nhất ngày 21/12/2017 khu vực

sông Hồng tương ứng là 139,943 mg/l và 14,96 mg/l

Tóm lại

Ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao VNREDSat-1A có thể sử dụng hiệu quả

trong xác định hàm lượng các thơng số chất lượng nước với độ chính xác đảm bảo, trong đó

phương án sử dụng cả 4 kênh đa phổ cho phép thể hiện chính xác hơn phân bố hàm lượng

các thông số chất lượng nước so với việc sử dụng kênh đơn hoặc sử dụng 2, 3 kênh.

So sánh kết quả xác định hàm lượng các thơng số chất lượng nước cho thấy, độ chính

xác trong xác định hàm lượng các thông số chất lượng nước bằng ảnh vệ tinh VNREDSat1A sau khi hiệu chỉnh khí quyển cao hơn đáng kể so với ảnh trước khi hiệu chỉnh khí quyển

(thể hiện ở giá trị hệ số R2).

Phân tích kết quả nhận được cho thấy, nước mặt khu vực Hà Nội có hàm lượng chất

lơ lửng và độ đục cao, có những nơi vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần như hồ Định Công,

khu vực ven bờ sông Hồng... Hàm lượng chất lơ lửng trong nước được ghi nhận cao nhât

lên đến 206,973 mg/l, trong khi hàm lượng độ đục cao nhất đạt 289,257 NTU.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

1. Dữ liệu ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao VNREDSat-1A có thể sử dụng hiệu quả

trong nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước mặt. Kết quả nhận được cho thấy, khi sử

dụng cả 4 kênh đa phổ ảnh vệ tinh VNREDSat-1A xác định hàm hồi quy giữa giá trị phổ

phản xạ và hàm lượng các thông số nước mặt tại các điểm đo cho độ chính xác cao hơn.

Giá trị hệ số R2 trong các hàm hồi quy này có thể đạt trên 0.9, thể hiện mối quan hệ chặt

chẽ giữa phổ phản xạ thu được từ ảnh vệ tinh và hàm lượng các thông số chất lượng

nước.

2. Đã xây dựng được quy trình cơng nghệ, giám sát môi trường nước mặt thông qua các

thông số chất lượng nước mặt từ dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1A.24

3. Đã xây dựng được hàm quan hệ giữa hàm lượng các thông số chất lượng nước xác định

từ các mẫu thực địa và giá trị phổ phản xạ từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1A sau khi đã hiệu

chỉnh khí quyển.

4. Kết quả nghiên cứu đã minh chứng tính hiệu quả và độ tin cậy của công nghệ viễn thám

trong đánh giá và giám sát chất lượng nước mặt so với các phương pháp nghiên cứu

truyền thống.

5. Góp phần minh chứng tính hiệu quả của dữ liệu ảnh vệ tinh quang học VNREDSat-1A

trong xác định phân bố hàm lượng các thông số chất lượng nước mặt, phục vụ công tác

giám sát, đánh giá và thành lập bản đồ chất lượng nước mặt.

6. Góp phần cung cấp thơng tin để các nhà quản lý đưa ra các biện pháp trong giám sát và

ứng phó với ơ nhiễm mơi trường nước mặt ở khu vực Hà Nội. Bên cạnh đó, kết quả nhận

được trong đề tài cũng có thể sử dụng, tham khảo trong công tác nghiên cứu khoa học,

giảng dạy ở các trường đại học, viện nghiên cứu.Góp phần cung cấp thông tin để các nhà

quản lý đưa ra các biện pháp trong giám sát và ứng phó với ơ nhiễm môi trường nước

mặt ở khu vực Hà Nội. Bên cạnh đó, kết quả nhận được trong đề tài cũng có thể sử dụng,

tham khảo trong công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy ở các trường đại học, viện

nghiên cứu.

Kiến nghị

Trên cơ sở những kết quả đạt được, nghiên cứu sinh đề xuất một số kiến nghị sau:

1 Do khả năng chủ động trong cung cấp nguồn dữ liệu, các cơ quan quản lý Nhà nước có

thể xây dựng phần mềm tự động cập nhật và xác định hàm lượng các thông số chất lượng

nước phục vụ công tác giám sát và đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở Việt

Nam.

2 Để thể hiện được đầy đủ đặc điểm phân bố hàm lượng các thông số chất lượng nước, đặc

biệt với các thông số như BOD5, COD; Số lượng điểm lấy mẫu chất lượng nước cần đủ

lớn và phân bố đều trên địa bàn khu vực nghiên cứu.CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ

1. Mạc Văn Chiến, Trần Văn Ý, Nguyễn Thanh Tuấn, Lưu Thế Anh, Đinh Thị Thu

Hiền (2014), “Ứng dụng công nghệ viễn thám GIS thành lập bản đồ thảm thực vật

và bước đầu ước tính khả năng tích tục cacbon ở vườn quốc gia Yok Don”, Tạp chí

khoa học đo đạc và bản đồ, số 21, tháng 9-2014.

2. Đinh Thị Thu Hiền (2017), “Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt sông hồng

khu vực Thành phố Hà Nội bằng ảnh vệ tinh Sentinel - 2A”, Tạp chí khoa học và

bản đồ, số 34, tháng 12-2017.

3. Đinh Thị Thu Hiền (2017), “Nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá chất lượng mơi

trường nước mặt từ ảnh vệ tinh VNREDSat - 1A”, Tạp chí Tài nguyên và môi

trường, số 24 (278), kỳ 2, tháng 12 năm 2017.

4. Đinh Thị Thu Hiền, Trần Xuân Trường, Nguyễn Văn Trung (2017), “Nghiên cứu

phương pháp xác định các thông số chất lượng nước mặt từ dữ liệu ảnh vệ tinh

quang học VNREDSat - 1A”, Tạp chí Tài ngun và mơi trường, số 24 (278), kỳ 2,

tháng 12 năm 2017.

5. Đinh Thị Thu Hiền, Lê Thanh Toàn (2018), “Mối quan hệ giữa phổ phản xạ và

hàm lượng độ đục (NTU) nước mặt khu vực hồ, đầm Hà Nội từ dữ liệu ảnh vệ tinh

VNREDSat-1A ngày 20/10/2016 sau khi hiệu chỉnh khí quyển”, Tạp chí Tài

ngun và mơi trường, số 13 (291), kỳ 1, tháng 7 năm 2018.

6. Đinh Thị Thu Hiền, Đinh Lam Thắng (2018), “Mối quan hệ giữa phổ phản xạ và

hàm lượng chất lơ lửng (TSS) nước mặt khu vực hồ, đầm Hà Nội từ dữ liệu ảnh vệ

tinh VNREDSat-1A ngày 20/10/2016 sau khi hiệu chỉnh khí quyển”, Tạp chí Tài

nguyên và môi trường, số 14 (292), kỳ 2, tháng 7 năm 2018.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh VNREDSat-1A

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×