Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phát cho SV mẫu dưới đây khi các em theo dõi bài trình bày sản phẩm chủ đề DHTH của nhóm bạn. GgV và SV (kể cả các thành viên của nhóm đang báo cáo) sử dụng phiếu này để đánh giá sản phẩm là các chủ đề DHTH.

Phát cho SV mẫu dưới đây khi các em theo dõi bài trình bày sản phẩm chủ đề DHTH của nhóm bạn. GgV và SV (kể cả các thành viên của nhóm đang báo cáo) sử dụng phiếu này để đánh giá sản phẩm là các chủ đề DHTH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phát cho SV mẫu dưới đây khi các em theo dõi bài trình bày sản phẩm chủ đề DHTH của nhóm bạn. GgV và SV (kể cả các thành viên của nhóm đang báo cáo) sử dụng phiếu này để đánh giá sản phẩm là các chủ đề DHTH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×