Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp kế toán khi nợ gốc cho vay được phân loại là nợ quá hạn

Phương pháp kế toán khi nợ gốc cho vay được phân loại là nợ quá hạn

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.3. Phương pháp kế toán các hoạt động của

Quỹ đầu tư phát triển địa phương

2.3.1. Phương pháp kế toán tài sản (Vốn bằng tiền,

các khoản đầu tư, phải thu, TSCĐ), nợ phải trả, vốn

chủ sở hữu, thu nhập khác và chi phí khác: Tương

tự như kế tốn doanh nghiệp

2.3.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ cho vay;

2.3.3. Phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn;

2.3.4. Phương pháp kế tốn chi phí, doanh thu và xác

định kết quả hoạt động kinh doanh.2.3.3. Phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn

• Quỹ được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ

chức và cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm:

1. Vay các tổ chức tài chính, tín dụng  trong và ngồi nước. Việc

vay vốn ngồi nước thực hiện theo quy định của pháp luật về vay

nợ nước ngoài;

2. Phát hành trái phiếu Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy

định của pháp luật;

3. Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy

định của pháp luật.

 Lưu ý: Tổng mức vốn huy động theo các hình thức tối đa bằng 6

lần vốn chủ sở hữu của Quỹ tại cùng thời điểm.Tài khoản kế tốn sử dụng

• TK 332 - Phải trả lãi, chi phí huy động vốn

- TK 3321 - Phải trả lãi huy động vốn

- TK 3322 - Phải trả chi phí huy động vốn;

• TK 3388 - Phải trả, phải nộp khác

- TK 33881 - Phải trả hoạt động nhận ủy thác, nhận hợp vốn

- TK 33882 - Phải trả tiền thu từ việc bán tài sản bảo đảm nợ

- TK 33883 - Phải trả tiền thu từ huy động vốn cho ngân sách địa phương

- TK 33888 - Phải trả, phải nộp khác;• TK 361 - Vốn nhận ủy thác cấp phát của ngân sách

- TK 3611 - Vốn nhận ủy thác cấp phát đầu tư

- TK 3612 - Vốn nhận ủy thác hỗ trợ lãi suất

TK 362 - Vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư

TK 363 - Vốn nhận ủy thác ứng vốn

TK 364 - Nhận hợp vốn cho vay đầu tư

TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính

- TK 3411 - Các Khoản đi vay

- TK 3412 - Nợ th tài chính• TK 343 - Trái phiếu phát hànhĐặc điểm của các tài khoản kế tốn

• Tính chất TK: Thuộc loại TK nguồn vốn nợ phải trả:

• Nội dung phản ảnh: Tình hình thanh tốn và số hiện còn phải

trả trong tương lại;

• Kết cấu:

Bên Nợ: Số đã trả;

Bên có: Số vốn huy động trong kỳ;

Số dư CK: Số vốn hiện huy động chưa thanh toán.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp kế toán khi nợ gốc cho vay được phân loại là nợ quá hạn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×