Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng quan kế toán Quỹ ĐTĐP

Tổng quan kế toán Quỹ ĐTĐP

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2.1. Chứng từ kế toán

 Quy định chung

(Xem Luật KT số 88/2015/QH 13);

 Danh mục CTKT;

 Biểu mẫu CTKT

(Xem TT 200 và TT 209)2.2.2. Tài khoản kế tốn

• 71 tài khoản chia thành 9 loại (Tương tự

TT 200);

• Các TK đặc thù (Xem danh mục TK)Hình thức kế tốn và sổ kế tốn.

• Hình thức kế tốn: Kế tốn máy;

• Sổ kế toán: Tương tự như TT 200/2014/TT - BTCPhương pháp kế toán

2.3.1. Kế toán tài sản (Vốn bằng tiền, các khoản đầu tư, phải

thu, TSCĐ), nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập khác và

chi phí khác: Tương tự như kế toán doanh nghiệp quy định

tại TT 200/2014

2.3.2. Kế toán các nghiệp vụ cho vay;

2.3.3. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn;

2.3.4. Kế tốn chi phí, doanh thu và xác định kết quả hoạt

động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng quan kế toán Quỹ ĐTĐP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×