Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thứ hai, đội ngũ biên tập viên, phóng viên tại một số cơ quan báo chí còn thiếu về số lượng và chưa được chuyên môn hóa

Thứ hai, đội ngũ biên tập viên, phóng viên tại một số cơ quan báo chí còn thiếu về số lượng và chưa được chuyên môn hóa

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thứ  nhất, hình thức trên một số  tác phẩm báo chí đối ngoại còn nghèo  

nàn,  ứng dụng khoa học cơng nghệ  chưa triệt để, hiệu quả  nên chưa đáp  ứng 

được nhu cầu của cơng chúng

Thứ  hai, một số tác phẩm báo chí đối ngoại chưa đạt đến độ  hồn thiện 

cao nên chưa phát huy được hiệu quả tun truyền tối đa.

Thứ  ba, số  lượng và tần suất của các tác phẩm báo chí đối ngoại chưa 

hợp lý

2.3.1.4. Những hạn chế về kết quả tun truyền 

Thứ  nhất, Việt Nam chưa thu hút được khách du lịch chất lượng cao, một số 

nhà đầu tư, nhà xúc tiến thương mại đến Việt Nam vẫn còn thiếu thơng tin về Việt 

Nam.

Thứ hai, hiệu quả hoạt động của báo chí đối ngoại nói chung, cơng tác tun 

truyền hình ảnh Việt Nam nói riêng, chưa tương xứng với sự đầu tư của Nhà nước 

và các cơ quan báo chí.2.3.2. Ngun nhân của những hạn chế

­ Thứ nhất, ban lãnh đạo một số tờ báo còn thiếu chủ động đổi mới nội dung và 

phương thức tun truyền.

­ Thứ  hai, tổ  chức bộ  máy các cơ  quan báo chí đối ngoại còn bất cập, đội ngũ 

cán bộ, phóng viên, nhân viên còn thiếu về  số  lượng, chất lượng khơng đồng  

đều

­ Thứ ba, năng lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên chưa đáp ứng được u 

cầu về ngoại ngữ, cơng nghệ thơng tin, nghiệp vụ báo chí

­ Thứ tư, cơ  chế đãi ngộ  nhân sự  chưa phù hợp, kinh phí, cơ  sở  vật chất, trang 

thiết  bị  chưa  đảm  bảo cho hoạt  động sáng tạo các tác phẩm báo chí  tun 

truyền hình ảnh Việt Nam có chất lượng.

CHƯƠNG 3

DỰ BÁO, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TUN TRUYỀN HÌNH 

ẢNH VIỆT NAM RA THẾ GIỚI QUA BÁO CHÍ ĐỐI NGOẠI233.1. Dự báo xu thế phát triển của những yếu tố tác động đến báo chí đối ngoại  

trong tun truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới

3.1.1. Xu thế tồn cầu hóa, hội nhập quốc tế tạo ra nhiều cơ hội cho tun truyền  

hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Tồn cầu hóa và hội nhập quốc tế giúp cuộc cách mạng khoa học ­ cơng nghệ 

thúc đẩy tun truyền hình ảnh quốc gia. Sự phát triển của cơng nghệ thơng tin cũng 

giúp cho cơng chúng ở các nước trên thế giới có thể tiếp cận thơng tin dễ dàng và tiện 

lợi hơn bất kể sự khác biệt về vị trí địa lý. Tốc độ  internet cao, thiết bị di động, các 

phần mềm, cơng nghệ hiện đại giúp cho người sử dụng ngày càng tiếp cận được với 

các sản phầm báo chí dễ dàng hơn, tạo tính chủ động trong việc chọn lựa thơng tin theo 

nhu cầu, về khơng gian, thời gian. 

Đồng thời, tồn cầu hóa tạo ra nhiều cơ  chế hợp tác trong nhiều lĩnh vực giúp 

nâng cao đáng kể chất lượng và hiệu quả của hoạt động tun truyền đối ngoại. Hợp 

tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, cơng nghệ  sẽ giúp chất lượng nguồn nhân lực ngày 

càng được nâng cao, máy móc, trang thiết bị ngày càng được hiện đại hóa đáp ứng u 

cầu đổi mới của hoạt động tun truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới. 3.1.2. Cách mạng cơng nghiệp 4.0 sẽ tạo ra các phương tiện truyền thơng mới,  

mạng xã hội sẽ phát triển mạnh mẽ, cạnh tranh quyết liệt với các loại hình báo  

chí truyền thống

Sự  phát triển của khoa học cơng nghệ hỗ  trợ  làm cho các loại hình truyền thơng  

ngày càng hồn thiện, khơng ngừng cải tiến để phát huy tối đa ưu thế. S ự tiến bộ của 

giao tiếp thơng tin số đã giúp thơng tin truyền tải dễ dàng hơn, thúc đẩy sự phát triển  

của báo chí truyền thơng và dẫn đến việc hội tụ trong phương thức truyền thơng. Các 

phương thức truyền thơng được kết hợp chặt chẽ, tương tác với nhau để đạt hiệu quả 

cao nhất. 

Các phương tiện truyền thơng mới đang tạo ra một nền báo chí hiện đại, đa  

phương tiện. Báo chí sẽ phát triển theo hướng báo chí đa phương tiện, báo chí di động, 

báo chí dữ liệu, báo chí sáng tạo, siêu tác phẩm báo chí. Các xu hướng này đã và đang 

tác động mạnh mẽ đến hoạt động báo chí truyền thơng Việt Nam, đòi hỏi các cơ quan  

báo chí đối ngoại phải có kế hoạch thích ứng để cơng tác tun truyền hình ảnh Việt  

Nam ra thế giới đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, cách mạng khoa học ­ cơng nghệ cũng sẽ 

mang lại những tác động tiêu cực đến báo chí nói chung, báo chí đối ngoại nói riêng. Do  

24khối lượng thơng tin lớn được chuyển tải qua mạng Internet,  cơng chúng khơng thể 

kiểm định độ chính xác của thơng tin. 

3.1.3. Nhu cầu thơng tin của cơng chúng người nước ngồi ngày càng cao, cả về  

nội dung và hình thức

Sự phát triển cơng nghệ thơng tin đã tạo ra một thế hệ cơng chúng truyền thơng 

mới. Họ vừa đọc/nghe/xem các thơng tin tồn cầu, vừa đồng thời là chủ nhân của thơng  

tin trên mơi trường Internet. Cơng chúng mới sẽ có những u cầu cao hơn đối với nội 

dung về  tính đa dạng và chất lượng thơng tin. Cơng chúng thế  giới có xu hướng sử 

dụng truyền thơng xã hội ngày càng nhiều hơn cho nhu cầu tin tức và thơng tin.3.2. Một số quan điểm cơ bản

3.2.1. Tun truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới phải được quan tâm, chỉ đạo,  

đầu tư xứng đáng với vai trò là bộ phận quan trọng của thơng tin đối ngoại Thơng tin về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa mà cụ thể là những cảnh 

quan thiên nhiên, những nét văn hóa đậm đà bản sắc, những di sản văn hóa vật thể, 

phi vật thể mà UNESCO cơng nhận, những phẩm chất q báu của người Việt... là 

những đặc điểm khác biệt, khơng quốc gia nào giống quốc gia nào; cùng với những  

lợi thế của nền kinh tế và mơi trường đầu tư hấp dẫn của Việt Nam do đó Việt  

Nam là một quốc gia rất hấp dẫn do đó rất dễ tác động vào nhận thức, tình cảm của  

đối tượng, từ đó mà họ có những hành vi có lợi cho Việt Nam như du lịch và đầu tư 

tại Việt Nam, đóng góp tri thức vào Việt Nam. Do đây là một bộ phận quan trọng  

của thơng tin đối ngoại nên trun truyền hình ảnh Việt Nam phải được quan tâm 

đầu tư thích đáng về mọi mặt bao gồm nguồn nhân lực, nội dung, phương thức, thời 

gian, kinh phí, cơ sở vật chất.

3.2.2. Báo chí đối ngoại phải giữ vững vai trò là lực lượng chính thống, chủ lực,  

xung kích trong tun truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới trước sự cạnh  

tranh quyết liệt của truyền thơng xã hộiTrong bối cảnh khoa học cơng nghệ ngày càng phát triển mà hiện nay là thời  

kỳ cách mạng cơng nghiệp 4.0, việc tiếp nhận thơng tin hiện nay và ngày càng trở 

nên dễ dàng và tiện lợi. Người sử dụng có nhiều sự lựa chọn thơng tin khi tìm hiểu 

về một quốc gia,  nhất là trên truyền thơng xã hội. Tuy nhiên thơng tin trên truyền 

thơng xã hội cũng có nhược điểm như tự  phát, lẻ tẻ, chưa bài bản, một số  khơng 

đúng sự thật, khơng khách quan, khơng tồn diện. Chính vì thế, cần phải phát triển 

25báo chí đối ngoại theo hướng đổi mới nội dung vừa phong phú vừa chọn lọc đảm 

bảo được thể hiện đầy đủ bản sắc Việt Nam , phương thức tun truyền đa dạng, 

hấp dẫn, phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thơng tin đang ngày càng thay đổi theo xu  

hướng cá nhân hóa của người nước ngồi để thể được thể hiện vai trò chính thống, 

chủ lực, xung kích của mình.  

3.2.3. Tun truyền hình ảnh Việt Nam phải hướng đến làm rõ sự định vị bản sắc  

quốc gia về đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam

Nội dung tun truyền cần phải đưa ra các thơng điệp vừa làm nổi bật được các nét  

đặc bản sắc của Việt Nam vừa có tính khác biệt với của các quốc gia khác, vừa tác 

động đến tình cảm, thỏa mãn được nhu cầu của đối tượng và thuyết phục đối  

tượng có những hành vi có lợi cho sự phát triển.

3.3. Một số giải pháp chủ yếu

3.3.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ  quan chủ  quản, ban lãnh  

đạo cơ quan báo chí đảm nhiệm tun truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới 

Các cơ quan chủ quản, ban lãnh đạo cơ quan báo chí cần phải nhận thức được 

rõ tầm quan trọng của tun truyền hình  ảnh Việt Nam, vai trò của báo chí đối  

ngoại và sự  cần thiết phải thay đổi nội dung, phương thức để  tác phẩm báo chí 

tun truyền truyền tải được thơng điệp thể hiện được sự khác biệt trong bản sắc 

quốc gia và phù hợp với xu thế của xu thế   báo chí đa phương tiện và cuộc cách 

mạng khoa học cơng nghệ 4.0.

3.3.2. Đổi mới mạnh mẽ nội dung tun truyền hướng tới thỏa mãn nhu cầu ngày  

càng cao của đối tượng cơng chúng Cần có khảo sát thực trạng về hình ảnh Việt Nam hiện tại để đưa ra nội dung 

phù hợp. Cần xác định được cụ thể nội dung và làm rõ được nội dung gắn với mục  

đích thích hợp. Nội dung, phương thức tun truyền cần tác động đến tâm lý tiếp 

nhận của cơng chúng. Tích cực hợp tác với các tập đồn báo chí lớn trên thế giới để 

đưa các thơng tin đến các đối tượng tun truyền.

3.3.3. Thường xun ứng dụng cơng nghệ thơng tin hiện đại để kịp thời đổi mới  phương thức tun truyền

Cần đổi mới phương thức trong quy trình làm báo và phân phối sản phẩm báo 

chí đến đối tượng phù hợp với xu thế cơng nghệ hiện nay. Đồng thời, các tờ báo 

cần thiết phải hội tụ các loại hình, tìm ra cách truyền tải thơng tin nhanh nhất, phù 

26hợp nhất. Người phóng viên, biên tập viên cần chủ động thu thập thơng tin,  ảnh, 

video, phỏng vấn để có thơng tin phong phú đa dạng. Cần tích cực tìm phương thức 

đưa các sản phẩm đến với nhiều đối tượng hơn. Tích cực hợp tác với các tập đồn  

báo chí lớn trên thế giới. Tăng cường sử dụng các phương tiện truyền thơng mới 

như  kênh Youtube, Instagram, Facebook, Twitter để  đưa các thơng tin đến các đối 

tượng tun truyền. 

3.3.4. Huy động mọi lực lượng trong xã hội, đẩy mạnh hợp tác quốc tế cùng  

với báo chí đối ngoại thúc đẩy tun truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới có  

hiệu quả 

Cần có sự  tham gia hợp tác của nhiều chủ  thể  bao gồm: chính phủ, doanh  

nghiệp, cá nhân, nước ngồi, trong đó chính phủ là người khởi xướng ý tưởng để 

tạo ra chiến lược lâu dài vì lợi ích của Việt Nam. Cần có sự  tham gia của nhiều 

ngành:   văn   hóa,   lịch   sử,   ngôn   ngữ,  du   lịch,   thông   tin   đối   ngoại,   thương   hiệu, 

marketing. Kêu gọi mọi tầng lớp người Việt Nam  tham gia vào các cơng đoạn sáng 

tạo tác phẩm báo chí đối ngoại. Mở rộng thực hiện các chương trình hợp tác quốc 

tế về chuyển giao cơng nghệ, đào tạo, trao đổi đào tạo phóng viên, biên tập viên tại 

nước ngồi và sự tham gia sáng tạo tác phẩm của phóng viên, cơng tác viên báo chí 

nước ngồi, người Việt Nam ở nước ngồi.

3.3.5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ tạo nguồn nhân  

lực chất lượng cao cho tun truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Để chọn lọc được nhân sự tốt cần thực hiện đào tạo và chọn lọc nhân sự từ 

nhiều chun ngành đào tạo bao gồm cả người tốt nghiệp đúng chun ngành báo 

chí, thơng tin đối ngoại, ngoại giao có ngoại ngữ tốt và những người tốt nghiệp các 

ngành khác như khoa học xã hội nhân văn nhưng có ngoại ngữ tốt. Tiếp tục sử dụng 

các trung tâm đào tạo báo chí và tích cực hợp tác liên kết với các nhà báo chun gia 

trong nước và nước ngồi về  nhiều chun ngành  để  đào tạo cho phù hợp.  Xây 

dựng khung chương trình đào tạo tốt phù hợp với thực tiễn. Có chế độ đãi ngộ thích 

hợp đối với những biên tập viên, phóng viên đối ngoại kể cả viên chức chính thức 

và cộng tác viên hợp đồng.

3.3.6. Tăng cường đầu tư kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất cho cơ quan báo  

chí đối ngoại tạo điều kiện thuận lợi cho tun truyền hình ảnh Việt Nam ra  

thế giới

27Cần đảm bảo cơ sở vật chất, máy móc cơ bản và nâng cấp và trang bị thêm 

những thiết bị, cơng nghệ phụ trợ cho q trình tác nghiệp . Các cơ quan báo chí cần 

phải tận dụng tốt cơ chế tự chủ t ài chính để  tăng nguồn thu phục vụ tun truyền 

hình Việt Nam. Trích nhiều kinh phí để đầu tư nhiều hơn cho hoạt động sản xuất 

các tác phẩm báo chí đối ngoại tun truyền hình ảnh Việt Nam.

3.4. Một số kiến nghị 

3.4.1. Kiến nghị với Đảng, Chính phủ, ban, bộ ngành Trung ương

Đề nghị Đảng và Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược tun truyền hình ảnh 

Việt Nam ra thế giới bài bản, có lộ  trình cụ  thể, phân cơng nhiệm vụ  rõ ràng, trách 

nhiệm phối hợp cơng tác. Phương thức tiến hành cần đa dạng phong phú, kết hợp cả 

giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, con người, tiềm năng phát triển kinh tế, những giá trị 

văn hóa đặc sắc, lịch sử hào hùng đến đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà  

nước ta. Phấn đấu đến năm 2030 hình ảnh Việt Nam hòa bình, thân thiện, năng động,  

với lợi thế cạnh tranh về mơi trường đầu tư và sản phẩm du lịch thỏa mãn nhiều nhu  

cầu phải được định vị  trong tâm trí hầu hết người dân ở  các nước mà Việt Nam có 

quan hệ ngoại giao, trước hết là các nước trong khu vực.

3.4.2. Kiến nghị với Đài Truyền hình Việt Nam

Đài THVN nên có biện pháp thuyết phục để  giữ  lại VTV4 với mơ hình hoạt  

động và hình thức hợp tác mới do sẽ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả tun  

truyền đối ngoại. VTV4 chủ động phối hợp với các cơ quan đối ngoại Trung ương và  

địa phương trong xây dựng chương trình; có kế hoạch dài hạn và trung hạn cho việc  

phát sóng, viết bài tun truyền hình  ảnh Việt Nam; tăng cường cập nhật kiến thức,  

chun mơn nghiệp vụ đối ngoại cho đội ngũ nhà báo, phóng viên. VTV4 phải mở rộng  

diện phủ sóng của kênh trên nhiều phương thức như đưa chương trình vào hệ thống 

truyền hình cáp, tăng cường hiệu quả  trên nền tảng OTT, các kênh, trang Youtube,  

fanpage để kết nối và tương tác trực tiếp với khán giả. Cần có đợt tiến hành khảo sát  

với quy mơ lớn về nhu cầu các đối tượng cơng chúng, về hiệu quả tun truyền hình 

ảnh Việt Nam nhằm tăng cường phủ sóng kênh VTV4 tại các địa bàn trọng yếu. Tăng  

cường hợp tác về truyền hình nhằm đưa nhiều chương trình quảng bá hình ảnh Việt  

Nam trên các kênh truyền hình quốc tế.283.4.3. Kiến nghị với Thơng tấn xã Việt Nam

Cần phải đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm  

2020, định hướng đến năm 2030 của TTXVN. Phải tập trung xây dựng, phát triển hệ 

thống báo chí đối ngoại hiện đại, chun nghiệp, và hệ thống cơ  sở dữ  liệu đủ  lớn. 

Tăng cường phối hợp hoạt động giữa các cơ quan báo chí đối ngoại ở cả Trung ương  

và địa phương, hợp tác quốc tế với báo chí nước ngồi, đa dạng hóa các hình thức hợp 

tác. Tiếp tục đổi mới nội dung tun truyền hình ảnh Việt Nam, phù hợp với nhu cầu, 

sở thích của mỗi nhóm cơng chúng ở các khu vực địa lý, lứa tuổi…v.v. khác nhau. Đa  

dạng hóa các phương thức tun truyền, áp dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học ­ cơng  

nghệ vào sản xuất chương trình. Phải xây dựng Vietnam Plus theo mơ hình hưởng ngân 

sách nhà nước. Vietnam Plus phải trở thành một tờ báo điện tử hoạt động riêng và sẽ 

phụ trách tồn bộ các phiên bản ngữ. Đồng thời, lập thêm các văn phòng đại diện tại 

Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để có thể mở rộng hoạt động đưa tin và hợp tác với các  

tổ chức khác tại địa bàn miền Nam và miền Trung.

3.4.4. Kiến nghị với Ban biên tập tạp chí Thời báo kinh tế Việt Nam

Trước hết, Ban biên tập báo Thời báo kinh tế Việt Nam cần khảo sát độc giả để 

nắm được nhu cầu của các nhóm đối tượng. Từ đó xây dựng kế hoạch phát triển dài 

hạn của các sản phẩm báo và tạp chí in. Tiếp tục duy trì các mối quan hệ cộng tác với  

các phóng viên, nhà khoa học, động thời mở rộng hợp tác với các chun gia đầu đàn, 

chun gia nước ngồi. Tiếp tục xây dựng các số chun đề để cung cấp thơng tin đầy  

đủ, sâu sắc về các chủ đề khác nhau. VET cần tiếp tục mở rộng các nhóm đối tượng 

cơng chúng, đẩy mạnh hợp tác với các cơng ty phát hành sách báo, các tổ chức, cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực kinh tế, đầu tư để tăng số lượng phát hành, từ đó tăng 

quảng cáo và có điều kiện tài chính nâng cao hiệu quả tạp chí. 

KẾT LUẬN

Qua làm rõ cơ sở lý luận về tun truyền hình ảnh Việt Nam qua báo chí đối ngoại, 

về khái niệm, các yếu tố cấu thành tun truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới qua báo chí 

đối ngoại  ở  chương 1, luận án đã thực hiện khảo sát 3 ba cơ  quan báo chí là VTV4,  

VietnamPlus, VET về chủ thể và nội dung, phương thức tun truyền được thể hiện trên  

các tác phẩm báo chí trong các chun trang, chun mục có nhiều tác phẩm báo chí tun 

truyền hình ảnh Việt Nam ở chương 2. 

29Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong bối cảnh đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu  

rộng, cơng nghệ  thơng tin đang phát triển mạnh mẽ, mạng xã hội và các phương tiện 

truyền thơng mới đang ngày càng được nhiều người sử dụng, có phần lấn át báo chí, để 

làm tốt báo chí đối ngoại phải tìm ra con đường phát triển phù hợp với thời đại cơng nghệ 

số để duy trì và tăng cường hiệu quả hoạt động. Vì vậy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý 

và biên tập viên, phóng viên, phải nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tầm quan trọng của 

cơng tác tun truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới, từ đó mới có quyết tâm đổi mới nâng 

cao chất lượng tun truyền. Từ đó, có các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng tun 

truyền trên báo chí. Đó là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà báo, phóng viên, 

biên tập viên về chun mơn nghiệp vụ, về ngoại ngữ, tin học, về lý luận chính trị, kiến  

thức cơ bản về chính trị, kinh tế, văn hóa…, đến tăng cường cơ sở vật chất, chế độ nhuận  

bút cho cộng tác viên, các tác giả. Cần phải đổi mới nội dung phản ánh, phương thức tun  

truyền cũng phải đa dạng, phong phú, sinh động hơn, có tính thuyết phục cao hơn, Dù phải  

cạnh tranh quyết liệt với truyền thơng xã hội, thơng tin trên báo chí đối ngoại vẫn cần  

được thực hiện đúng tơn chỉ, mục đích, đảm bảo được tính khách quan, trung thực, và cố 

gắng cập nhật. Đây cũng là mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam, nền báo chí phục  

vụ lợi ích của dân tộc, tun truyển và cổ vũ cơng chúng tích cực tham gia cơng cuộc đổi 

mới đất nước và hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Việt Nam trong quan hệ quốc tế./.30 

DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI1.Lưu Trần Tồn (2017),  “Một số  vấn đề  về  tạo dựng thương hiệu quốc  gia và liên hệ  thực tiễn  ở  Việt Nam”,  tạp chí  Thơng tin đối ngoại, tháng  10 

­2017.

2.Lưu Trần Tồn (2018), “Báo chí đối ngoại với nhiệm vụ  tun truyền hình ảnh Việt Nam ra thế giới”, tạp chí Thơng tin đối ngoại, tháng 4 ­2018.

3.Lưu Trần Tồn (2018), “Vấn đề  tun truyền và tun truyền hình  ảnh quốc gia trong bối cảnh hiện nay”, tạp chí Mặt trận, tháng 4­2018

4.Lưu Trần Tồn (2018), “Ưu thế  của VTV4 trong tun truyền hình  ảnh Việt Nam ra thế giới”, tạp chí Lý luận chính trị và truyền thơng, số 6­201831Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thứ hai, đội ngũ biên tập viên, phóng viên tại một số cơ quan báo chí còn thiếu về số lượng và chưa được chuyên môn hóa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×