Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
[ edit ] Dimer method d. Phương pháp nhị hợp (Dimer)

[ edit ] Dimer method d. Phương pháp nhị hợp (Dimer)

Tải bản đầy đủ - 0trang

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌCCHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN3.1. PHÂN TÍCH

Từ  các chất tham gia phản  ứng và sản phẩm  ở  hai đầu của mỗi đường  

phản ứng được giả định trước, cấu trúc các trạng thái chuyển tiếp được định vị 

gồm: TS1, TS2, TS3, TS4    đồng thời cấu trúc của các chất trung gian được tạo 

thành trong các q trình tạo ra các sản phẩm gồm: I 1, I2 đã được xác định. Dưới 

đây là 3 nhóm sản phẩm theo 4 đường phản ứng  khác nhau:

Chất đầu (R) →  TS1 →  I1→  sản phẩm 1 (P1)

Chất đầu (R) →  TS1  →  I1 →  TS4 →  sản phẩm 2 (P2)

Chất đầu (R) → TS1  →  I1 →  TS3  →  I2 →  sản phẩm 3 (P3)

Chất đầu (R) →  TS1 →  I1 →  TS3  →  I2 → TS2 →  sản phẩm 2 (P2)

Cấu trúc phân tử, giản đồ  năng lượng của các chất tham gia phản  ứng,  

sản phẩm, sản phẩm trung gian và trạng thái chuyển tiếp trong 4 đường phản  30LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌC

ứng được trình bày trong hình 1, hình 2, các giá trị  thơng số  cấu trúc của chúng  

được đưa ra trong bảng 1, các giá trị  năng lượng các tiểu phân sau khi đã tối ưu 

được chỉ ra trên bảng 2.

   Giản đồ  biểu thị  mức năng lượng của hệ   ở  các trạng thái khác  nhau :100.0NH 2 + O (P1)

84. 980.0HN+ OH (P 3)TS 2

60.075.464.6TS 1TS 4T S3

58.940.058.348. 8HNO + H

(P2 )57. 1

(8)20.0H 2 + NO

0. 0H 2 NO0.0-2. 8

(I 1)HNO H

4. 4

(I 2)Hình 1 

Tính tốn trên bề mặt từ năng lượng thấp nhất, theo giản đồ  trên ta thấy  

rằng các mức (NH2 + O  NH + OH) ít  ưa chuộng hơn so với tái tổ  hợp trực tiếp cho sản phẩm trung gian H2NO (I1). 

3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Trong giản đồ hình 1 ta thấy q trình tạo sản phẩm trải qua 2 trạng thái  

trung gian là NH2O (I1) và HNOH (I2).

Tối  ưu hóa hình học của các chất đầu (H2  + NO), sản phẩm phản  ứng 

(NH2, O, HNO, H, HN, OH), 2 trạng thái trung gian (I1), (I2) và bốn trạng thái 

chuyển tiếp TS1, TS2, TS3, TS4  ta có cấu trúc phân tử như sau:

3.2.1. Cấu trúc phân tử

              Hình 2. Cấu trúc các tiểu phân trong q trình phản ứng31LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌCNO (R)

H2 ( R)NH2 (P1)H (P2)O (P1)HNO (P2)HN (P3)I1TS3OH (P3)I2TS1TS4TS2Sau khi đã tối ưu hố cấu trúc phân tử của các tiểu phân trong hệ 

bằng phần mềm Gausian 09 chúng tơi thu được các kết quả sau trên 

file output:

Entering Link 1 = C:\G09W\l1.exe PID=      3476.

   Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009, Gaussian, Inc.

                  All Rights Reserved.

   This is part of the Gaussian(R) 09 program.  It is based on

 the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.),

 the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.),

 the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.),

 the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.),32LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌC

 the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.),

 the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.),

 the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon

 University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983,

 Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered

 trademark of Gaussian, Inc.

   This software contains proprietary and confidential information,

 including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.

   This software is provided under written license and may be

 used, copied, transmitted, or stored only in accord with that

 written license.

   The following legend is applicable only to US Government

 contracts under FAR:

                      RESTRICTED RIGHTS LEGEND

   Use, reproduction and disclosure by the US Government is

 subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a)

 and (c) of the Commercial Computer Software ­ Restricted

 Rights clause in FAR 52.227­19.

   Gaussian, Inc.

 340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492

   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 Warning ­­ This program may not be used in any manner that

 competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide

 assistance to any competitor of Gaussian, Inc.  The licensee

 of this program is prohibited from giving any competitor of

 Gaussian, Inc. access to this program.  By using this program,

 the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the

 business of creating and licensing software in the field of33LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌC

 computational chemistry and represents and warrants to the

 licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that

 it will not use this program in any manner prohibited above.

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

   Cite this work as:

 Gaussian 09, Revision A.02,

 M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, 

 M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, 

 G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, 

 A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, 

 M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, 

 Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr., 

 J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, 

 K. N. Kudin, V. N. Staroverov, R. Kobayashi, J. Normand, 

 K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, 

 M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, 

 V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, 

 O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, 

 R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, 

 P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, 

 O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, 

 and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2009.

  ******************************************

 Gaussian 09:  IA32W­G09RevA.02 11­Jun­2009

                17­Jun­2014 

 ******************************************

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 # B3LYP/6­311+G(3df,2p) Freq Opt Test34LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌCH

 Sum of electronic and zero­point Energies=             ­0.502156

Sum of electronic and thermal Energies=                ­0.500740

Sum of electronic and thermal Enthalpies=              ­0.499795

Sum of electronic and thermal Free Energies=           ­0.512810

H2

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                           !    Initial Parameters    !

                           ! (Angstroms and Degrees)  !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! R1    R(1,2)                     0.6172         estimate D2E/DX2     

Sum of electronic and zero­point Energies=             ­1.169940

Sum of electronic and thermal Energies=                ­1.167579

Sum of electronic and thermal Enthalpies=              ­1.166635

Sum of electronic and thermal Free Energies=           ­1.181427

HNO

Distance matrix (angstroms):

                    1          2          3

     1  H    0.000000

     2  N    0.990000   0.000000

     3  O    1.917064   1.219523   0.000000

Initial Parameters    !

                           ! (Angstroms and Degrees)  !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­35LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌC

 ! R1    R(1,2)                     0.99             estimate D2E/DX2                !

 ! R2    R(2,3)                    1.2195           estimate D2E/DX2                !

 ! A1    A(1,2,3)                120.0129         estimate D2E/DX2    

Sum of electronic and zero­point Energies=           ­130.494008

Sum of electronic and thermal Energies=              ­130.491143

Sum of electronic and thermal Enthalpies=            ­130.490199

Sum of electronic and thermal Free Energies=         ­130.516236

I1

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

            Distance matrix (angstroms):

                    1          2          3          4

     1  O    0.000000

     2  N    1.272000   0.000000

     3  H    1.731300   1.012000   0.000000

     4  H    1.981287   1.012000   1.743040   0.000000           

    !    Initial Parameters    !

                           ! (Angstroms and Degrees)  !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! R1    R(1,2)                       1.272          estimate D2E/DX2                !

 ! R2    R(2,3)                  1.012          estimate D2E/DX2                !

 ! R3    R(2,4)                  1.012          estimate D2E/DX2                !

 ! A1    A(1,2,3)               97.9318         estimate D2E/DX2                !

 ! A2    A(1,2,4)              119.9            estimate D2E/DX2                !

 ! A3    A(3,2,4)              118.9            estimate D2E/DX2                !

 ! D1    D(1,2,4,3)           ­119.9509         estimate D2E/DX2   

Sum of electronic and zero­point Energies=           ­131.12023636LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌC

Sum of electronic and thermal Energies=              ­131.116954

Sum of electronic and thermal Enthalpies=            ­131.116010

Sum of electronic and thermal Free Energies=         ­131.142944

I2

Distance matrix (angstroms):

                    1          2          3          4

     1  H    0.000000

     2  O    0.967000   0.000000

     3  N    1.849022   1.372000   0.000000

     4  H    2.620170   1.849023   1.024000   0.000000

  Initial Parameters    !

                           ! (Angstroms and Degrees)  !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! R1    R(1,2)                   0.967          estimate D2E/DX2                !

 ! R2    R(2,3)                   1.372          estimate D2E/DX2                !

 ! R3    R(3,4)                   1.024          estimate D2E/DX2                !

 ! A1    A(1,2,3)              103.1            estimate D2E/DX2                !

 ! A2    A(2,3,4)               100.0           estimate D2E/DX2                !

 ! D1    D(1,2,3,4)           ­164.6677         estimate D2E/DX2  

Sum of electronic and zero­point Energies=           ­131.104618

 Sum of electronic and thermal Energies=              ­131.101647

 Sum of electronic and thermal Enthalpies=            ­131.100703

 Sum of electronic and thermal Free Energies=         ­131.127197

NH

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                           !    Initial Parameters    !37LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌC

                           ! (Angstroms and Degrees)  !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! R1    R(1,2)                  1.01           estimate D2E/DX2  

Sum of electronic and zero­point Energies=            ­55.155902

 Sum of electronic and thermal Energies=               ­55.153542

 Sum of electronic and thermal Enthalpies=             ­55.152598

 Sum of electronic and thermal Free Energies=          ­55.172109

NH2

Distance matrix (angstroms):

                    1          2          3

     1  N    0.000000

     2  H    1.010000   0.000000

     3  H    1.009888   1.649458   0.000000

Initial Parameters    !

                           ! (Angstroms and Degrees)  !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! R1    R(1,2)                  1.01           estimate D2E/DX2                !

 ! R2    R(1,3)                  1.0099         estimate D2E/DX2                !

 ! A1    A(2,1,3)              109.4935         estimate D2E/DX2                !

                           !    Initial Parameters    !

                           ! (Angstroms and Degrees)  !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­38LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌC

 ! R1    R(1,2)                  1.01           estimate D2E/DX2                !

 ! R2    R(1,3)                  1.0099         estimate D2E/DX2                !

 ! A1    A(2,1,3)              109.4935         estimate D2E/DX2     

Sum of electronic and zero­point Energies=            ­55.885571

Sum of electronic and thermal Energies=               ­55.882734

Sum of electronic and thermal Enthalpies=             ­55.881790

Sum of electronic and thermal Free Energies=          ­55.904538

NO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

                           !    Initial Parameters    !

                           ! (Angstroms and Degrees)  !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! R1    R(1,2)                  1.22           estimate D2E/DX2  

Sum of electronic and zero­point Energies=           ­129.935392

Sum of electronic and thermal Energies=              ­129.933031

Sum of electronic and thermal Enthalpies=            ­129.932087

Sum of electronic and thermal Free Energies=         ­129.955375

O

Sum of electronic and zero­point Energies=            ­74.989888

Sum of electronic and thermal Energies=               ­74.988471

Sum of electronic and thermal Enthalpies=             ­74.987527

Sum of electronic and thermal Free Energies=          ­75.003803

OH

Initial Parameters    !

                           ! (Angstroms and Degrees)  !39LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HĨA HỌC

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! R1    R(1,2)                      0.96           estimate D2E/DX2

Sum of electronic and zero­point Energies=            ­75.757095

Sum of electronic and thermal Energies=               ­75.754735

Sum of electronic and thermal Enthalpies=             ­75.753791

Sum of electronic and thermal Free Energies=          ­75.774020

TS1

Distance matrix (angstroms):

                    1          2          3          4

     1  O    0.000000

     2  N    1.271766   0.000000

     3  H    1.984317   1.014254   0.000000

     4  H    1.984317   1.014254   1.756049   0.000000

Initial Parameters    !

                           ! (Angstroms and Degrees)  !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                            ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! Name  Definition              Value          Derivative Info.                !

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 ! R1    R(1,2)                  1.233          estimate D2E/DX2                !

 ! R2    R(2,3)                  1.267          estimate D2E/DX2                !

 ! R3    R(2,4)                  1.267          estimate D2E/DX2                !

 ! A1    A(1,2,3)              107.4            estimate D2E/DX2                !

 ! A2    A(1,2,4)              107.4            estimate D2E/DX2                !

 ! A3    A(3,2,4)              145.2            estimate D2E/DX2                !

 ! D1    D(1,2,4,3)            180.0            estimate D2E/DX2

Sum of electronic and zero­point Energies=           ­131.12081040Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

[ edit ] Dimer method d. Phương pháp nhị hợp (Dimer)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×