Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NƯỚC TA HIỆN NAY

NƯỚC TA HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ - 0trang

hợp với đấu tranh với các biểu hiện coi thường lý luận, thờ ơ chính trị, mơ 

hồ  về  lập trường quan điểm, giảm sút niềm tin... của sinh viên, cán bộ, 

đảng viên Nhà trường. Như, Chủ tịch Hồ  Chí Minh đã từng dạy: "Lý luận  

như  cái kim chỉ  nam, nó chỉ  phương hướng cho chúng ta trong cơng việc  

thực tế. Khơng có lý luận thì lúng túng như  nhắm mắt mà đi" [94, tr.233­

234]. Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, Hồ Chí Minh đã cảnh báo  

rằng, do "kém về lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận sng mà nhiều  

cán bộ, đảng viên của ta mắc phải bệnh chủ  quan”. Cũng vì kém lý luận 

mà cán bộ ta "gặp mọi việc khơng biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng,  

xử  trí cho khéo. Khơng biết nhận rõ điều kiện hồn cảnh khách quan, ý  

mình nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại" [95, tr. 233­.234].

Từ   đó, các cấp lãnh đạo của mỗi nhà trường cần xác định được vị 

trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục 

mà khâu trước tiên là đổi mới phương pháp giáo dục. Biến nó thành hiện 

thực trong việc đưa ra các nghị quyết, chủ trương, quy định… cụ thể trong 

việc đổi mới phương pháp giáo dục cho sinh viên.

Bộ mơn LLCT cần thường xun đề ra các nhiệm vụ, lộ trình cụ thể 

về đổi mới phương pháp dạy học  và mỗi giảng viên cũng thường xun đổi 

mới phương pháp dạy học   cho phù hợp với nội dung, chương trình, đối 

tượng. Tránh lối mòn tư duy, bài nào cũng dạy như nhau, lớp nào cũng chung 

một bài giảng, năm nào cũng giống năm nào…   Đây chính là căn cứ  quan 

trọng  cho  việc   đổi   mới  phương  pháp  giáo  dục  LLCT   cho  sinh   viên   các 

trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc nước ta hiện nay.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên.

Chất lượng đội ngũ cán bộ  quản lý và giảng viên quyết định sự 

nghiệp đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Vì như  Chủ  tịch  Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cán bộ là gốc của mọi cơng việc”, “Mn việc  

thành cơng hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Do đó, các nhà trường 

cần coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo, giảng 

viên LLCT nhằm đáp ứng u cầu đổi mới phương pháp giáo dục LLCT.

Hiện nay, cán bộ  quản lý và giảng viên các trường đại học khu vực 

trung du, miền núi phía Bắc về  cơ  bản đều là các cán bộ  tâm huyết, u  

nghề, có trình độ. Tuy nhiên, vẫn còn cán bộ yếu kém về năng lực, hạn chế 

về chun mơn, thiếu khả năng đổi mới về phương pháp giáo dục LLCT. Vì 

vậy, các nhà trường cần tiếp tục rà sốt cán bộ, tạo điều kiện động viên,  

khuyến khích cán bộ  học tập nâng cao trình độ  chun mơn, nghiệp vụ,  

phương pháp giảng dạy... Ngồi ra, để trở thành “tấm gương” cho sinh viên 

noi theo, mỗi cán bộ, giảng viên cần tiếp tục khơng ngừng học tập, phấn đấu 

rèn luyện, khơng ngừng làm mới bản thân, khơng ngừng học hỏi, tích lũy 

kiến thức và kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng các phương pháp mới phù hợp  

trong giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục LLCT cho sinh viên. 

Hướng đến xây dựng đội ngũ giảng viên các mơn LLCT là ba nhà: nhà giáo, 

nhà khoa học, nhà chính trị; có phẩm chất đạo đức trong sáng, có lối sống  

lành mạnh, có kiến thức chun mơn sâu và liên ngành rộng; có khả năng sư 

phạm tốt …

Giữa đổi mới phương pháp giáo dục LLCT và nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ  quản lý và giảng viên có quan hệ  hữu cơ  với nhau. Chỉ  có  

nâng cao chất  lượng cán bộ  quản lý và giảng viên mới  đổi mới  được 

phương pháp giáo dục và ngược lại, đổi mới phương pháp giáo dục thúc 

đẩy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên.3.1.2. Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị phải được  

tiến hành đồng thời với đổi mới tồn diện nội dung, chương trình giáo  

dục lý luận chính trị

Nội dung, chương trình là bộ  phận tri thức được chọn lọc có chủ 

định, có hệ  thống, mà giảng viên có nhiệm vụ  tổ  chức cho sinh viên tiếp 

thu, lĩnh hội, đảm bảo mục tiêu u cầu đào tạo đặt ra.

Nội dung, chương trình có vai trò quan trọng nhất đối với việc nâng 

cao hiệu quả dạy và học trong các trường đại học. Nội dung phù hợp, tính 

lý luận và tính thực tiễn cao, kết cấu chương trình hợp lý vừa tạo điều  

kiện cho người dạy lựa chọn được phương pháp dạy phù hợp, vừa tạo ra 

niềm đam mê, hứng thú cho người học. Nếu nội dung thiếu thiết thực, kết  

cấu khơng hợp lý, tản mạn, manh mún sẽ khơng đáp ứng được u cầu đổi 

mới phương pháp giáo dục hiện đại, tích cực. Do đó, để  đổi mới phương 

pháp giáo dục LLCT cần phải đổi mới đồng bộ, đồng thời với đổi mới nội 

dung, chương trình giáo dục LLCT cho sinh viên. 

Tuy nhiên thực tế  hiện nay, nội dung, chương trình các mơn LLCT  

vẫn còn nhiều bất cập cần phải được tiếp tục nghiên cứu, bổ  sung, sửa 

đổi cho phù hợp hơn. Như  Cơng văn số  2488/BGD&ĐT­ĐH&SĐH, ngày 

25/3/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo khi đánh giá khái qt về  việc dạy 

và học các mơn LLCT  ở  các trường Đại học hiện nay, chỉ  rõ:  Trong thời  

gian qua, việc giảng dạy, học tập các mơn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng  

Hồ  Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng đã đạt được nhiều kết  

quả  nhất định, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, đòi hỏi phải đổi  

mới mạnh mẽ, tồn diện để đáp ứng u cầu của sự nghiệp đổi mới, phát  

triển đất nước trong thời kỳ  mới. Nghị  quyết 37­NQ/TW ngày 9/10/2014 

của Bộ  chính trị  về  cơng tác lý luận và định hướng đến năm 2030 cũng  nhận định: Cơng tác tun truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị còn  

hạn chế  về  chất lượng, trùng lắp về  nội dung, chương trình, giáo trình;  

chậm đổi mới về phương pháp. Do đó, cùng với đổi mới phương pháp cần 

gắn với đổi mới nội dung, chương trình giáo dục LLCT cho sinh viên.

Việc xây chương trình, bài giảng mơn học ở từng trường đòi hỏi kết 

hợp   chặt   chẽ   giữa   tính   hệ   thống   với   tính   trọng   điểm   nhằm   xây   dựng 

chương trình cho phù hợp với đối tượng giáo dục. Điều này là rất cần thiết 

vì chỉ có sự  chủ động như  vậy, các trường mới có thể  đưa ra được khung 

chương trình, bài giảng phù hợp với đối tượng sinh viên của mình khắc  

phục bệnh chủ quan, duy ý chí, giáo điều, khơng gắn lý luận với thực tiễn  

trong giảng dạy, tạo điều kiện cho đổi mới phương pháp giáo dục LLCT.

Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục LLCT cần có sự kế thừa giữa 

các mơn học, các bậc học, chương trình học... khắc phục được sự  trùng lặp  

kiến thức khơng cần thiết. Đổi mới nội dung, chương trình LLCT u cầu phải 

có tính khoa học, logic, phù hợp với điều kiện thực tế và bắt kịp xu thế thời  

đại. Đây cũng là tiền đề  quyết định cho sự  đổi mới phương pháp giáo dục  

LLCT cho sinh viên.

Tuy nhiên, đối với các mơn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, việc đổi mới nội dung, chương trình khơng phải là việc dễ  làm và  

khơng thể  tùy tiện. Bởi, nội dung, chương trình các mơn khoa học Mác – 

Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh phục thuộc vào nhiều yếu tố  như  sự  phát 

triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại hiện nay, sự tổng kết thực tiễn  

đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước... 

Việc đổi mới phương pháp giáo dục cần gắn liền với đổi mới nội 

dung, chương trình giáo dục LLCT là u cầu cấp bách của sự  nghiệp đổi 

mới. Nếu đổi mới phương pháp tốt đến đâu mà nội dung, chương trình khơng phù hợp thì cũng khơng thể  thực hiện được. Ngược lại có đổi mới 

nội dung, chương trình đến đâu mà các chủ  thể  giáo dục khơng đổi mới  

phương pháp giáo dục thì  cũng khơng thể  nâng  cao hiệu quả  giáo dục 

được.

3.1.3. Đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị  phải gắn  

với đổi mới cơ  chế  quản lý giáo dục và đổi mới cơ  sở  vật chất, kỹ  

thuật

Trước hết, đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cần phải gắn liền  

với đổi mới cơ chế quản lý giáo dục.

u cầu đặt ra đối với các nhà trường là phải có cơ chế chế quản lý  

thích hợp, hiệu quả  tránh hiện tượng hơ hào đổi mới phương pháp, song 

khơng  có   động  thái   tích   cực   tạo   điều   kiện   thúc   đẩy  cho   việc  đổi   mới 

phương pháp thành cơng. Để thực hiện được u cầu này cần chú ý một số 

vấn đề sau:  Cần chú trọng khâu phân cơng, giao trách nhiệm và kiểm tra, 

giám sát việc đổi mới phương pháp giáo dục nói chung và giáo dục LLCT nói  

riêng ở các trường đại học.

Tạo điều kiện về  thời gian, vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng 

viên   không   ngừng   học   tập   nâng   cao   trình   độ   chuyên   mơn,   nghiệp   vụ, 

phương pháp. Đồng thời phải có cơ chế cụ thể rõ ràng về khen thưởng, kỷ 

luật đối với cán bộ, giảng viên thực hiện khơng có trách nhiệm, hiệu quả.

Tạo ra mơi trường, cơ  chế  để  các Khoa, Phòng, Đồn, Hội kết hợp 

chặt chẽ trong đổi mới phương pháp giáo dục LLCT. Và hơn hết cần có sự 

phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục LLCT cho sinh 

viên.

Ngồi ra cũng cần có cơ chế kiểm tra giám sát việc học tập của sinh  

viên. Thường xun tiến hành thống kê, so sánh kết quả  học tập của sinh  viên, để thấy sự chuyển biến của sinh viên trong q trình đổi mới phương 

pháp học tập. Từ đó, có các cơ chế, chính sách, biện pháp phù hợp thúc đẩy 

sinh viên đổi mới phương pháp học tập, nâng cao chất lượng học tập các 

mơn LLCT. Nhà trường cần có cơ chế khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh,  

cơng bằng nhằm thúc đẩy sinh viên tích cực, chủ  động đổi mới phương 

pháp học tập các mơn LLCT.

Hai là, đổi mới phương pháp giáo dục LLCT gắn liền với nâng cao  

chất lượng cơ sở  vật chất ­ kỹ thuật phục vụ cơng tác giáo dục LLCT cho  

sinh viên.

Trong dạy học     hiện đại, cơ  sở  vật chất ­ kỹ  thuật là một trong  

những yếu tố  quan trọng góp phần đổi mới phương pháp dạy và học hiệu  

quả. Do đó, các nhà trường cần nỗ lực đổi mới, tăng cường đầu tư để nâng 

cao chất lượng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cơng tác giáo dục LLCT 

đạt hiệu quả cao nhất.

Các chủ  thể  giáo dục sẽ  khơng thể  áp dụng các phương pháp giáo 

dục mới, tiên tiến, hiện đại cho sinh viên theo chuẩn khu vực và quốc tế 

trong khi cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết chưa đáp ứng được u cầu đổi 

mới. Hiện nay, các trường đại học đã chuyển sang đào tạo theo học chế tín  

chỉ, chuẩn đầu ra của sinh viên cam kết với xã hội sẽ  ngang tầm khu vực  

và quốc tế, thời kỳ  mở cửa hội nhập quốc tế đang diễn ra trên tất cả  các  

mặt... Vì vậy, nếu cứ  tiếp tục khơng đầu tư  đúng mức về  cơ  sở  vật chất 

kỹ  thuật và do đó khơng đổi mới được phương pháp dạy học  , thì khơng 

thể thực hiện được mục tiêu giáo dục đã đặt ra.

Như  vậy, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng cơ  sở  vật chất kỹ 

thuật theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ  hóa, tiêu chuẩn hóa được xem là 

một trong những nhiệm vụ  quan trọng, góp phần đổi mới phương pháp giáo dục nói chung và đổi mới phương pháp giáo dục LLCT nói riêng cho  

sinh viên.

3.2. Giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị 

cho sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc  

nước ta hiện nay. 

3.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của các chủ  thể  giáo  

dục và sinh viên về  tầm quan trọng, sự  cần thiết của việc  đổi mới  

phương pháp giáo dục lý luận chính trị   ở  các trường đại học khu vực  

trung du, miền núi phía Bắc

3.2.1.1.   Nâng   cao   nhận   thức   của   các   chủ   thể   giáo   dục   của   nhà  

trường

­ Nâng cao nhận thức của Đảng  ủy, Ban Giám hiệu các trường đại  

học khuc vực trung du, miền núi phía Bắc về  đổi mới phương pháp giáo  

dục LLCT cho sinh viên. 

Cần đổi mới tư duy, đổi mới quan niệm về vị trí, vai trò của phương 

pháp và đổi mới phương pháp dạy học   LLCT trong mỗi trường đại học, 

nhất là  ở  các trường khơng  đào tạo  chun ngành Mác – Lênin, tư  tưởng 

Hồ  Chí Minh,  để  từ  đó lãnh đạo  nhà  trường  cần  đưa ra các chủ  trương, 

chính sách đúng đắn, phù hợp  nhằm  tăng cường đổi mới,  nâng cao chất 

lượng, hiệu quả giáo dục LLCT cho sinh viên. 

Mỗi trường đại học phải có quyết tâm cao trong đổi mới phương 

pháp giáo dục truyền thống, thụ  động sang áp dụng chủ  yếu các phương  

pháp giáo dục hiện đại, tích cực. Đã đến lúc phải đoạn tuyệt với phương 

pháp truyền thụ một chiều, bất chấp nhu cầu của người học. Cái thầy dạy  

cho trò khơng phải chủ  yếu là nội dung đã có sẵn trong sách, giáo trình mà  chủ  yếu là phương pháp. Thầy dạy phương pháp tư  duy sáng tạo, phương  

pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề  thực tiễn đặt ra. Chúng ta đang sống 

trong thời đại của cuộc cách mạng thơng tin, thời đại cách mạng tri thức 

(4.0). Thơng tin nhanh, nhiều, đa chiều, khối lượng thơng tin lớn, nội dung 

thơng tin chun sâu và phức tạp, giá trị  của thơng tin có tính thời sự  cao, 

nhưng khơng bền lâu. Bởi vậy, nếu cứ theo cách dạy học  truyền thống theo  

kiểu truyền tải thơng tin là chính thì có nhà trường nào, giáo viên nào dạy  

nổi. Vì vậy, u cầu phải thay  đổi phương pháp dạy từ  chỗ  dạy nội  

dung là chính sang dạy cách học phương pháp là chính. Từ  chỗ  thầy là 

trung tâm sang chỗ  lấy người h ọc làm trung tâm, từ  q trình giáo dục  

sang q trình tự giáo dục.

Ngồi ra các chủ  thể  lãnh đạo, quản lý cần đổi mới quan niệm về 

các hoạt động thực tế, ngoại khóa, các hoạt động tập huấn chun mơn  

của cả  giảng viên và sinh viên trong dạy học  và học tập các mơn LLCT. 

Đây là những hoạt động rất quan trọng góp phần khơng nhỏ  vào việc đổi 

mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên hiệu quả. 

­ Nâng cao nhận thức của các đơn vị  chức năng, các đồn thể  trong  

nhà trường về u cầu đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh viên.

Các đơn vị  chức năng như  phòng cơng tác học sinh sinh viên, các tổ 

chức đồn thể  trong trường đại học cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm 

của mình trong cơng tác giáo dục LLCT, sự cần thiết phải đổi mới phương 

pháp, cách thức giáo dục LLCT cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay.  

Việc đổi mới phương pháp khơng chỉ  là nhiệm vụ  của giảng viên LLCT 

mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị trong nhà trường. Vì vậy, 

cần có sự  phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất dưới sự  lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đại học. Các đơn vị nòng cốt là Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Phòng cơng tác 

học sinh sinh viên, các khoa chun mơn kết hợp cùng bộ  mơn LLCT tổ 

chức  các   chương  trình  như   triển   lãm  ảnh,   chiếu  phim   về   cuộc   đời   sự 

nghiệp các lãnh tụ nhân các dịp như ngày sinh, ngày mất của họ; Tổ chức  

các cuộc thi Olympic Mác – Lênin –  tư tưởng Hồ Chí Minh giữa các khoa 

trong trường, các lớp trong khoa; Phát động phong trào tìm hiểu về  Biển  

Đảo q hương, các cuộc thi viết thư  cho chiến sỹ biển đảo, thi viết tiểu 

luận về  chủ  quyền biển đảo Việt Nam; Phân cơng viên tình nguyện có 

nghĩa vụ giúp đỡ các gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, 

liệt sỹ... ngay tại địa phương nơi mà trường đóng trên địa bàn xã, huyện,  

phường.... Tránh tình trạng các đơn vị  độc lập làm, mạnh ai lấy làm, vừa 

tản mạn, vừa khơng lơi cuốn được đại bộ phận sinh viên, khơng hiệu quả 

lại tốn kém. Do đó, trong đổi mới phương pháp giáo dục LLCT cho sinh 

viên, giữa các đơn vị trong các nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ với  

nhau trên tinh thần lấy người học là trung tâm, sinh viên vừa là đối tượng 

vừa là mục tiêu giáo dục.

­ Nâng cao nhận thức của giảng viên LLCT về  u cầu và tính cấp  

thiết về đổi mới phương pháp giáo dục LLCT.

Dạy học   LLCT có những đặc thù riêng, do đó, chủ  thể  dạy học  

LLCT cần phải nhận thức  đúng đắn về  nhiệm vụ  dạy học   của mình  

khơng chỉ đơn thuần là cung cấp thơng tin, kiến thức mà quan trọng hơn là  

giúp người học chủ  động, tích cực nắm bắt và xử  lý thơng tin, kiến thức 

đó. Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ: “đổi mới chương trình, nội dung, phương  

pháp dạy và học... phát huy khả năng sáng tạo và độc lập suy nghĩ của học  

sinh, sinh viên”  [44, tr.207]. Để  thực hiện được điều này, đội ngũ giảng 

viên LLCT ngồi trình độ  chun mơn cao còn cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền bá tri thức LLCT cho từng nhóm đối tượng, từng 

đối tượng sinh viên khác nhau nhằm tạo sự  hứng thú, say mê học tập, cổ 

vũ động viên sinh viên trong học tập LLCT. Do đó, mỗi giảng viên cần nhận 

thức rõ vai trò to lớn của đổi mới phương pháp giáo dục LLCT, để  từ  đó 

thường xun tìm hiểu và áp dụng các phương pháp dạy học  mới, phương 

pháp dạy học   tích cực hướng đến mục tiêu lấy người học là trung tâm. 

Ngồi ra, các giảng viên còn cần trau dồi đạo đức cách mạng, chun mơn  

nghiệp vụ, có tinh thần thái độ nhiệt tình, tâm huyết, u nghề... 

3.2.1.2. Nâng cao nhận thức của sinh viên – Đối tượng giáo dục lý 

luận chính trị trong các trường đại học

Sinh viên các trường đại học khu vực trung du, miền núi phía Bắc 

trong thời gian qua, nhìn chung đã có ý thức đổi mới phương pháp học tập,  

tuy nhiên vẫn còn một bộ  phận khơng nhỏ  sinh viên do nhận thức chưa  

đúng nên còn những hạn chế, bất cập trong đổi mới phương pháp học tập.  

Đây cũng là một trong những ngun nhân làm cho chất lượng giáo dục  

LLCT bị  hạn chế và hiệu quả  giáo dục chưa cao. Để  nâng cao nhận thức 

cho sinh viên về  đổi mới phương pháp học tập, các chủ  thể  giáo dục cần 

tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

­ Tập trung vào cơng tác tun truyền, thuyết phục sinh viên nhận thức 

rõ ý nghĩa, giá trị của tri thức LLCT đối với sự hình thành nhân cách của sinh  

viên, sự gắn bó chặt chẽ của các mơn khoa học LLCT với các mơn khoa học 

khác, với cơng việc tương lai của sinh viên... để từ đó, sinh viên hình thành 

thái độ  học tập đúng đắn, có mục đích học tập rõ ràng, động cơ  học tập 

trong sáng.

Hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ  hiện nay, đòi hỏi phải biến  

q trình giáo dục thành q trình tự giáo dục, tự tu dưỡng, rèn luyện. Do đó, sinh viên cần đổi mới phương pháp học tập cho phù hợp, đặc biệt là 

tập trung rèn luyện phương pháp tự  học. Chỉ  khi nào sinh viên biến q 

trình đi học thành q trình chủ  động, tích cực học tập, thì khi đó giáo 

dục mới đạt được hiệu quả  như  mục tiêu đề  ra. Do đó, các giảng viên 

LLCT cùng với các Khoa, Phòng, các tổ  chức Đồn, Hội phải tạo mọi  

điều kiện thuận lợi, khuy ến khích, hướ ng dẫn cho sinh viên  đối mới 

phương pháp học tập. Nhất là đối với sinh viên năm thứ  nhất, chưa hình 

thành kỹ  năng học  ở  bậc đại học, chưa đổi mới đượ c phươ ng pháp học 

tập.

­ Tạo thành phong trào thi đua học tập rộng lớn trong sinh viên. Cùng 

với các mơn học khác, các mơn LLCT khi học cũng phải được tạo thành các 

phong trào thi đua trong học tập cho sinh viên. Chính thơng qua bầu khơng 

khí thi đua, sinh viên sẽ  hăng say, đam mê nghiên cứu, học tập, tạo sự 

chuyển biến trong nhận thức và hành vi về học tập các mơn LLCT. 

­ Các tổ chức đồn thể  tạo ra nhiều sân chơi của các mơn khoa học  

Mác – Lênin, tư  tưởng Hồ  Chí Minh để  thu hút sinh viên vào học tập, 

nghiên cứu. Khắc phục thái độ sợ học LLCT, coi các mơn học này là nhàm  

chán, khơ khan, khó học, khó nhớ... Cần thường xun gắn lý luận với thực 

tiễn trong giáo dục LLCT cho sinh viên, từ  đó giúp sinh viên nhận thức 

đúng về vị trí, vai trò của giáo dục LLCT trong mục tiêu giáo dục đại học 

tồn diện.

3.2.2. Nhóm giải pháp tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục lý  

luận chính trị của chủ thể và đối tượng giáo dục 

3.2.2.1. Giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị  

cho chủ thể giáo dục

Một là, Đảng ủy, Ban giám hiệu, các Phòng, Khoa... cần tiếp tục đổi Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NƯỚC TA HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×