Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong phần này, chúng tôi tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trọng số của từng nhân tố tác động đến công tác quản lý thuế GTGT đối với các DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế. Để thực hiện điều này, chúng tôi xây dựng mô hình hồi quy tuyế

Trong phần này, chúng tôi tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trọng số của từng nhân tố tác động đến công tác quản lý thuế GTGT đối với các DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế. Để thực hiện điều này, chúng tôi xây dựng mô hình hồi quy tuyế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong phần này, chúng tôi tiến hành phân tích hồi quy để xác định cụ thể trọng số của từng nhân tố tác động đến công tác quản lý thuế GTGT đối với các DN nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế. Để thực hiện điều này, chúng tôi xây dựng mô hình hồi quy tuyế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×