Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những tồn tại trong thực tiễn thi hành

Những tồn tại trong thực tiễn thi hành

Tải bản đầy đủ - 0trang

cho  các em có thể  hòa nhập cộng đồng một cách vững chắc và khơng tái 

phạm.

+  Cần  thiết  lập  một  mạng  lưới  các  tổ  chức,  cá  nhân  các  nhà hảo 

tâm sẵn sàng  đóng góp nhân lực, vật lực vào q trình tái hòa nhập cộng 

đồng  của người chưa thành niên, giúp đỡ  cho các em học nghề, tìm việc 

làm, tìm chỗ ở,kèm cặp  các  em,  cuốn  hút  các  em vào  các  hoạt  động  vui  chơi,  giải  trí 

lành mạnh, các hoạt động xã hội bổ ích…

­ Cần xác định rõ cơ  quan đầu mối chịu trách nhiệm chính về  cơng 

tác tái hòa nhập cộng  đồng  đối với người chưa thành niên phạm tội. Cơ 

quan  này, có  thể  là  Bộ  lao  động  và  thương  binh  xã  hội.  Bộ  Lao  động, 

Thương  binh  và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, giám sát cơng tác thực thi 

pháp luật về tái hòa nhập  cộng đồng  cho người  chưa  thành niên  phạm tội 

cũng  như  đào  tạo,  tập huấn các cán bộ chun trách thực hiện cơng tác hỗ 

trợ tái hòa nhập.KẾT LUẬNTóm  lại, qua  nghiên  cứu   đề  tài luận văn  thạc  sĩ  luật học: "Các 

ngun tắc xử  lý người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự  

Việt Nam" cho phép chúng ta đưa ra một số kết luận chung dưới đây:

1. Kế  thừa những tư  tưởng pháp lý tiến bộ  của văn minh nhân loại, 

có sự  tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và sự  kết hợp giữa khoa học pháp lý 

và  các ngành khoa học khác, pháp luật hình sự  Việt Nam đã ghi nhận các 

ngun  tắc xử  lý  người  chưa  thành  niên  phạm  tội  tại  Điều  69  Bộ  luật 

hình  sự.  Theo  đó, các  ngun  tắc  này  là  tư  tưởng  chủ  đạo  và  là  định 

hướng  cơ  bản  trong  việc giải thích, thực tiễn áp dụng giải quyết các vụ 

án hình sự  về  người chưa  thành  niên  phạm  tội.  Nó  thể  hiện  quan  điểm 

nhân  đạo,  nhân  văn  sâu  sắc  của  Đảng và Nhà nước ta với mục đích bao 

trùm là giáo dục, giúp đỡ  người chưa  thành niên phạm tội trở  thành cơng 

dân có ích cho gia  đình, xã hội, trở  thành  người chủ  tương lai của nước 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Các  ngun  tắc  xử  lý  người  chưa  thành  niên  phạm  tội  được 

quy định  tại  Điều 69  Bộ  luật hình  sự đã  thể  hiện  rõ  nét nguyên  tắc nhân 

đạo,  dân chủ  và pháp chế  của luật hình sự  nước ta, thể  hiện lòng tin vào 

khả  năng  giáo dục  người  chưa  thành  niên  phạm  tội  trong  chế  độ  ta.  Nó 

có  tác  dụng  động viên người chưa thành niên bị  kết án cải tạo, sửa chữa 

lỗi lầm, phát triển  lành mạnh  và  trở  thành  cơng  dân  có  ích.  Theo  đó,  khi 

giải quyết vụ án hình sự có người  chưa thành niên phạm tội,  các cơ quan 

tiến  hành  tố  tụng  phải  ưu  tiến trách  nhiệm  "giáo  dục,  giúp  đỡ  họ  sửa 

chữa  sai  lầm"  và  việc  truy  cứu  trách nhiệm  hình  sự,  áp  dụng  hình  phạt 

chỉ  được  thực  hiện  khi  thật  cần  thiết  và  là biện  pháp  cuối  cùng.  Việc 

quyết định hình phạt tù đối với người chưa thành niên  cần  được  hạn  chế và  việc  áp  dụng  hình  phạt  này  phải  nhẹ  hơn  so  với người  đã  thành  niên 

phạm  tội  tương  ứng,  khơng  áp  dụng  hình  phạt  tiền  đối với  người  chưa 

thành niên phạm tội ở độ tuổi từ 14 đến dưới 16 tuổi. Hìnhphạt tù chung thân và hình phạt từ  hình là hai hình phạt nghiêm khắc nhất, 

chỉ  áp  dụng  đối  với  người  phạm  tội  khơng  còn  khả  năng  giáo  dục  được 

nữa  nên khơng  áp  dụng  hai  hình  phạt  này  cho  người  chưa  thành  niên 

phạm  tội.  Hình phạt  bổ  sung  là  hình  phạt  hỗ  trợ  cho  hình  phạt  chính 

khi  hình  phạt  chính khơng  phù  hợp  với  mức  độ,  tính  chất  của  hành  vi 

phạm  tội  và  nhân  thân người  phạm  tội  nên  khơng  được  áp  dụng  hình 

phạt  bổ  sung  đối  với  người chưa thành niên phạm tội. Do người chưa 

thành niên dễ  bị  lôi kéo vào hành  vi phạm  tội,  nhưng  ngược  lại  khi  sống 

trong mơi trường lành mạnh, họ sẽ tiếp thu, cải tạo nên khơng thể coi họ 

là  người  có  khả  năng  cải  tạo  giáo  dục  thấp để  xác định: án đã tun đối 

với người chưa thành niên phạm tội khi chưa  đủ 16 tuổi, thì khơng tính để 

xác  định  tái  phạm  hoặc  tái  phạm  nguy  hiểm.  Tuy nhiên,  những  vấn  đề 

pháp lý về các ngun tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội cũng cần 

sửa đổi, bổ sung và tiếp tục hồn thiện hơn.

3. Hiện nay, cơng tác  điều tra, truy tố  và  đặc biệt xét xử  các tội 

phạm do  người  chưa  thành  niên  thực  hiện  đòi  hỏi  khơng  chỉ  bảo  đảm 

tính  nghiêm minh của pháp luật mà còn thể  hiện quan điểm chính thống ­ 

coi người chưa thành niên là một chủ  thể đặc biệt, cần được giúp đỡ, giáo 

dục thành cơng dân có ích cho gia đình và xã hội, cũng cần có chính sách xử 

lý đặc biệt. Theo  đó, những năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp 

dụng rất tốt các ngun tắc xử  lý người chưa thành niên để  giải quyết vụ 

án. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho  thấy  bên  cạnh  kết  quả  đạt  được  và  có 

hướng  xử  lý  phù  hợp  thì  vẫn  còn tình trạng áp dụng hình phạt còn nặng 

so với tính chất, mức độ  hành vi  phạm tội,  ít  áp  dụng  miễn  trách  nhiệm 

hình  sự  cho  bị  can,  bị  cáo  là  người  chưa thành niên mặc dù đủ điều kiện, 

việc áp dụng chế tài còn nặng về hình phạt  tù có thời hạn.

4. Từ  việc phân tích và làm sáng tỏ  các vấn  đề  lý luận, thực tiễn 

những nghiên cứu trên, chúng tơi đã đề  xuất việc hồn thiện pháp luật và 

một số  giải pháp  nâng  cao  hiệu  quả  áp  dụng  những  quy  định  của  Bộ Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những tồn tại trong thực tiễn thi hành

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×